Centrum ďalšieho vzdelávania

Lektor biológie a filozofie

Bratislava 20.09.2018

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

v zastúpení jej riaditeľkou Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície lektor biológie a filozofie

 

Kvalifikačné požiadavky :

-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia a filozofia

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

- praktické skúsenosti s výučbou a odbornou prípravou cudzincov s použitím moderných metód

- práca s PC na užívateľskej úrovni

- jazykové znalosti – anglický jazyk – úroveň A2, znalosť slovanských jazykov výhodou

- znalosť príslušných legislatívnych noriem

- morálna a občianska bezúhonnosť

                                                                                                            

Platové podmienky: podľa platových taríf učiteľov vysokých škôl v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Náplň práce: výučba odborných predmetov – biológie a filozofie pre zahraničných študentov, príprava zameraná na priamu vzdelávaciu činnosť vrátane hodnotenia študentov a poskytovania konzultácií, tvorba učebných materiálov a testov na výučbu v odbornej príprave, vedenie základnej pedagogickej dokumentácie.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 08.10.2018, po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 30.09.2018 na adresu:

Centrum ďalšieho vzdelávania

Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie Lektor biológie a filozofie

Odbojárov 10/A

831 04 Bratislava

 

Zasielanie životopisu:             Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Heinová

                                               Tel: 02/50 11 77 32

                                               Email: andrea.heinova@cdv.uniba.sk