Centrum ďalšieho vzdelávania

Lektor slovenského jazyka ako cudieho jazyka

Bratislava dňa  21.01.2019

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

v zastúpení jej poverenou riaditeľkou Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

 

Kvalifikačné požiadavky :

-                 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

-                 minimálne 3 roky pedagogickej praxe s výučbou slovenského jazyka

-                 praktické skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sú vítané

-                 príprava vyučovacej jednotky s využitím PowerPoint prezentácie na výučbu slovenského jazyka a reálií s využitím moderných vyučovacích metód (priniesť v elektronickej podobe na výberové konanie)

-                 skúsenosti s tvorbou metodických materiálov a učebných zdrojov

-                 práca s PC na užívateľskej úrovni

-                 jazykové znalosti – anglický jazyk – úroveň B2 a znalosť slovanských jazykov sú výhodou

-                 znalosť príslušných legislatívnych noriem

-                 morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Náplň práce: výučba SJ ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov úrovne A1,A2,B1,B2,C1,C2, priama vzdelávacia činnosť vrátane hodnotenia študentov a poskytovanie konzultácií, tvorba učebných materiálov na výučbu SJ ako cudzieho jazyka a testov na overenie jazykovo-komunikačných kompetencií, tvorba učebníc, prezentácií a iných učebných materiálov, vedenie základnej pedagogickej dokumentácie.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 01.02.2019 po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

 

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 27.01.2019 na adresu:

 

Centrum ďalšieho vzdelávania

Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie Lektor SJ

Odbojárov 10/A

831 04 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Heinová

Tel: 02/50 11 77 32

Email: andrea.heinova@cdv.uniba.sk