Centrum ďalšieho vzdelávania

Lektor chémie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

v zastúpení jej riaditeľkou Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

lektor chémie

 

Kvalifikačné požiadavky :

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou chémia

- minimálne 3 roky pedagogickej praxe

- pracovné skúsenosti v oblasti vyučovania dospelých

- praktické skúsenosti s výučbou a odbornou prípravou cudzincov s použitím moderných metód

- práca s PC na užívateľskej úrovni

- jazykové znalosti – anglický jazyk – úroveň B2, znalosť slovanských jazykov výhodou

- znalosť príslušných legislatívnych noriem

- morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Náplň práce: výučba odborného predmetu chémia pre zahraničných študentov, príprava zameraná na priamu vzdelávaciu činnosť vrátane hodnotenia študentov a poskytovania konzultácií, tvorba učebných materiálov a testov na výučbu v odbornej príprave, vedenie základnej pedagogickej dokumentácie.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 01.02.2020, po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Prihlášku do výberového konania a profesijný životopis zasielajte do 20.01.2020 na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Výberové konanie "Lektor chémie"

Odbojárov 10/a

831 04 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Heinová

Tel: 0911 171 715

Email: andrea.heinova@cdv.uniba.sk