Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta vysoškolkého učiteľa - odborného asistenta, 1 miesto vysoškolského učiteľa - docenta, 1 miesto vysoškolského učietaľa - profesora, 1 miesto výskumného pracovníka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK so zameraním na teórie medzinárodných vzťahov a rozvojovú spoluprácu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Politológia alebo v príbuznom odbore,
- požadovaná pedagogická prax minimálne 3 roky,
- pedagogická činnosť - výučba v rozsahu minimálne tri kurzy á akademický rok
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, účasť na domácich a zahraničných projektoch,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.1.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 820 eur, (platová trieda 12 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5a k zákonu).

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK so zameraním na teórie demokracie a reprezentácie, ako aj dejiny politickej filozofie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Politológia alebo v príbuznom odbore,
- požadovaná pedagogická prax minimálne 3 roky,
- pedagogická činnosť - výučba v rozsahu minimálne tri kurzy á akademický rok
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, účasť na domácich a zahraničných projektoch,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.2.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 820 eur, (platová trieda 12 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5a k zákonu).

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK so zameraním na strednú Európu, medzinárodné vzťahy a politickú analýzu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Politológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
- požadovaná prax: minimálne 3 roky vedeckej praxe,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,
- aktívna participácia na riešení domácich a/alebo zahraničných projektoch,
- pedagogická činnosť - výučba v rozsahu minimálne dva kurzy á akademický rok
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2 a ďalšieho svetového jazyka (nemčina, ruština alebo francúzština).

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.2.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnanco pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 795,50 eur, (platová trieda 12 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu).

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK so zameraním na politickú sociológiu – občiansku spoločnosť a participáciu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa a vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Politológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
- požadovaná pedagogická prax minimálne 10 rokov,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, účasť na domácich a zahraničných projektoch,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,
- možnosť garantovania študijných programov.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 28.2.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pr výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 880 eur, (platová trieda 13 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5a k zákonu).

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – profesora na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK so zameraním na politickú sociológiu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa a vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Politológia alebo Medzinárodné vzťahy alebo Verejná politika a verejná správa alebo Sociológia alebo Právo,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných, recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,
- aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň B2),
- možnosť garantovania študijných programov.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe vslovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,r /
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 950 eur, (platová trieda 14 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5a k zákonu).

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 16.11.2018

V Bratislave, 24.10.2018

                                                                   doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                         dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vedúceho Študijného oddelenia Dekanátu FSEV UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

  • 1 miesto Vedúceho študijného oddelenia a študijného referenta Dekanátu FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- VŠ vzdelanie II. stupňa
- odborná prax 3 roky
- znalosť anglického jazyka na úrovni A2/B1

Rozsah úväzku: 1,0 ustanoveného pracovného času

Termín nástupu: 1.1.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 519,00 eur, (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č.3 k zákonu).

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 20.11.2018

V Bratislave, 27.10.2018

                                                       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                               dekanka