Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto odborného asistenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto odborného asistenta na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK v Bratislave

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore sociálna antropológia, etnológia alebo v príbuznom študijnom odbore
- minimálne tri roky vedeckej praxe, osobitne vo výskume ekonomických a politických transformácií v Európe
- výskumné pobyty a štipendiá, účasť v medzinárodných vedeckých projektoch na úrovni postdoktoranda
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a štúdie v zahraničných recenzovaných, indexovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, etnografická monografia výhodou
- znalosť anglického jazyka na úrovni C1
- znalosť ďalšieho, ideálne východoeurópskeho cudzieho jazyka, prípadne ďalší cudzí jazyk, v ktorom prebiehal terénny výskum

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.9.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
- e-mailový kontakt na dvoch etablovaných kolegov, ktorí môžu informovať o kvalitách uchádzača/uchádzačky
- od kandidátov pozvaných na interview bude požadovaná príprava návrhov sylabov kurzov podľa individuálnej dohody

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 902 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 31.3.2019.

V Bratislave, 5.2.2019

                                                                   doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                             dekanka