Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta výskumných pracovníkov na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna a pracovná psychológia, preferovaný je akademický titul PhD.,
- akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev,
- účasť na medzinárodných a domácich konferenciách,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, v rozsahu minimálne 1 publikácia v CC/WoS/SOPUS v priebehu 2 rokov,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s-prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 786,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 7 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore sociálna a pracovná psychológia,
- akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev,
- aktívna participácia na výskumnom projekte APVV--17-0563, Sociálne reprezentácie demencie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku
- účasť na medzinárodných a domácich konferenciách,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, v rozsahu minimálne 1 publikácia v CC/WoS/SOPUS v priebehu 2 rokov,
- znalosť anglického jazyka na úrovni C1.

Rozsah úväzku: 0,6

Termín nástupu: 01.09.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 541,20 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4,; 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 16.07.2019.

V Bratislave, 24.06.2019

                                                                doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. , v.r.
                                                                                       dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Politológia alebo v príbuznom študijnom odbore, preferovaný je akademický titul PhD.,
- požadovaná prax: minimálne 3 roky vedeckej praxe,
- účasť na medzinárodných výskumných projektoch a samostatná vedecká činnosť v oblasti politológie, politickej sociológie a politickej psychológie,
- schopnosť samostatne aplikovať rôzne výskumné metódy,
- aktívna akvizícia vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev,
- účasť na medzinárodných a domácich konferenciách,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, v rozsahu 1 publikácia v impaktovanom časopise a 2-3 publikácií nižšej úrovne v priebehu 2 rokov,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2 a ďalšieho svetového jazyka (nemčina, ruština alebo francúzština).

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 786,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 7 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05& Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 16.07.2019.

V Bratislave, 24.06.2019

                                                                  doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. , v.r.
                                                                                         dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto výskumného pracovníka na Výskumné centrum pre ľudské práva Dekanátu FSEV UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Výskumné centrum pre ľudské práva Dekanátu FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie II. stupňa,
- publikačná činnosť v oblasti ľudských práv,
- projektová činnosť v oblasti ľudských práv,
- akvizícia nových domácich a zahraničných projektov a grantov,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,
- skúsenosti s manažovaním národných a medzinárodných projektov.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 3 roky,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 843,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 8 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 18.07.2019.

V Bratislave, 25.06.2019

                                                                  doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. , v.r.
                                                                                        dekanka