Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav mediamatiky FSEV UK

FSEV 433/2021 EO/B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav mediamatiky FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Ekonomika a manažment,
- požadovaná odborná prax minimálne 4 roky,
- aktívna participácia na výskumnom projekte APVV-18-0479 - Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019  
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Rozsah úväzku: 1,00

Termín nástupu: 01.09.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami - telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu - ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079,00 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 11.05.2021.

V Bratislave, 19.04.2021

                                                         doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                              dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Ústav ekonómie

FSEV 494/2021-EO/ B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústav ekonómie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii alebo v príbuznom študijnom odbore,
- požadovaná pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- pedagogická činnosť - výučba v rozsahu minimálne šesť kurzov za akademický rok (12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku),
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019  
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- predpoklad kvalifikačného rastu: dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent v horizonte 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079,00 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 31.05.2021.

V Bratislave, 06.05.2021

                                                           doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                              dekanka