Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta vysoškolského učiteľa - docenta a 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

FSEV 23/2022-EO/ B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta na Ústav mediamatiky FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa a vedecko-pedagogický titul docent alebo VŠ vzdelanie III. stupňa s potvrdením o plnení kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore knižnično- informačné štúdiá,
 • požadovaná pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • školenie alebo vyškolenie najmenej 1 doktoranda v akreditovanom študijnom programe mediamatika (neuplatňuje sa, ak ide o prvé obsadenie funkcie docenta),
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 5 kurzov za akademický rok (10 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku),
 • akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev, preukázanie najmenej jedného domáceho alebo zahraničného projektu v úlohe zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa
 • vedenie vedeckých tímov, aj medzinárodných,
 • aktívne vystupovanie na najmenej 3 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov a štyroch vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach (Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 8/2019 za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • možnosť garantovania a spolugarantovania štúdia v študijnom programe mediamatika v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, v habilitačných a menovacích konaniach

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2022

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1158 eur, (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta na Ústav ekonómie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa a vedecko-pedagogický titul docent alebo VŠ vzdelanie III. stupňa s potvrdením o plnení kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ekonómia a manažment alebo súvisiacom študijnom odbore,
 • požadovaná pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • školenie alebo vyškolenie najmenej 1 doktoranda v akreditovanom študijnom odbore ekonómia a manažment (neuplatňuje sa, ak ide o prvé obsadenie funkcie docenta),
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 5 kurzov za akademický rok (10 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku),
 • akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev, preukázanie najmenej jedného domáceho alebo zahraničného projektu v úlohe zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa
 • vedenie vedeckých tímov, aj medzinárodných,
 • aktívne vystupovanie na najmenej 3 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov a štyroch vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach (Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 8/2019 za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • možnosť garantovania a spolugarantovania štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, v habilitačných a menovacích konaniach

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2022

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1158 eur, (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Sociálna antropológia alebo v súvisiacom študijnom odbore podľa vedeckej a publikačnej činnosti,
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu minimálne šesť kurzov za akademický rok (12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku),
 • samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch – autorstvo alebo spoluautorstvo 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch alebo publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach alebo autorstvo alebo spoluautorstvo 1 monografie alebo kapitoly v monografii, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 v znení dodatku č. 1 za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu
 • aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2022

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079 eur, (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 03.02.2022.

V Bratislave, 11.01.2022

                                                                  doc.JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                    dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK

FSEV 128/2022-EO/ B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Sociálna antropológia alebo v súvisiacom študijnom odbore podľa vedeckej a publikačnej činnosti,
 • požadovaná vedecko-výskumná činnosť prax minimálne 2 roky,
 • aktívna participácia na výskumnom projekte 022UK-2-1/2021 – „Kríza- ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách“; vykonávanie kvalitatívneho antropologického výskumu v prostredí škôl podľa dohody riešiteľského tímu,
 • samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch – autorstvo alebo spoluautorstvo 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch alebo publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach alebo autorstvo alebo spoluautorstvo 1 monografie alebo kapitoly v monografii, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 v znení dodatku č. 1 za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu
 • aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 15.3.2022

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079 eur, (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s ;označením „Výberové konanie“ v termíne do 18.02.2022.

V Bratislave, 26.01.2022

                                                               doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                   dekanka