Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Výberové konanie na 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľa ÚAP FSEV UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

  • 1 miesto vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00;
- schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu;
- zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu;
- získavať nové vedecké projekty;
- spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí;
- anglický jazyk na úrovni B2.

Termín nástupu: 1. novembra 2017

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK, Mlynské Luhy č.4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie ÚAP“ do 11.10.2017.

V Bratislave, 19.9.2017

                                                       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                           dekanka