Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

ZRUŠENIE výberového konania na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK a na 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK

FSEV 1462 /2020-EO/ B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, ruší v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie vyhlásené dňa 03.07.2020 na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.9.2020

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav sociálnej antropológie FSEV UK

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.10.2020

V Bratislave, 10.07.2020

doc. JUDr. PhDr. Luzcia MOkrá, PhD., v.r.
dekanka

Vyhláseni výberového konania na 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľa na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00;
- schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu;
- zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu;
- získavať nové vedecké projekty;
- spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí;
- anglický jazyk na úrovni B2/C1.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.03.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1250,00 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 31.12.2020.

V Bratislave, 24.11.2020

                                                               doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                   dekanka