Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Výberové konanie na 1 miesto výskumného pracovníka - postdoktorandské pracovné miesto na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK e

FSEV 761/2021-EO /B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka – postdoktorandské pracovné miesto na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Sociálna antropológia alebo v súvisiacom študijnom odbore získané v období od septembra 2017 do septembra 2021 (preferenčne získané na zahraničnej vysokej škole), <r />- do výberového konania sa nemôžu prihlásiť absolventi UK a externých vzdelávacích inštitúcií priamo prepojených s UK (SAV),
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019,
- znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.10.2021

Doba trvania pracovného pomeru: do 30.09.2022, s možnosťou predĺženia o 1 rok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe a výsledkov v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní III. stupňa,
- rámcový projekt navrhovaného výskumu pod gesciou prof. Mgr. Martina Kanovského, PhD., ktorý korešponduje s výskumným profilom pracoviska (viď. web www.fses.uniba.sk),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079,00 eur s predpokladaným osobným príplatkom najmenej 50% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Na post-doktorandské pracovné miesto sa vzťahujú osobitné ustanovenia pre trvanie pracovného pomeru podľa smernice rektora UK č. 3/2020 – Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 31.08.2021.

V Bratislave, 28.06.2021

                                                         doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                             dekanka