Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta vysoškolských učiteľov

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa a vedecko-pedagogický titul docent v odbore psychológia,
- požadovaná pedagogická prax minimálne 10 rokov,
- školenie a vyškolenie najmenej 1 doktoranda v akreditovanom študijnom programe Psychológia v doktorandskom štúdiu,
- pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 4-5 kurzov za akademický rok,
- akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev, preukázanie najmenej jedného domáceho alebo zahraničného projektu v úlohe zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa
- vedenie vedeckých tímov, aj medzinárodných,
- aktívne vystupovanie na najmenej 3 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov a štyroch vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach (Current Contents, Web of science a SCOPUS)
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,
- možnosť garantovania a spolugarantovania štúdia v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia v bakalársklm, magisterskom a doktorandskom štúdiu, v habilitačných a menovacích konaniach,
- školenie doktorandov v akreditovanom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1158 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta so zameraním na kognitívnu psychológiu na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Psychológia alebo Sociálna psychológia a psychológia práce, alebo predpokladané získanie najneskôr do 31.08.2020,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 (https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/legislativa/vnutorny_predpis_fsev/2019_20/Vnutorny_predpis_9-2019.pdf
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2020

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ozmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 980,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta so zameraním na organizačnú a pracovnú psychológiu na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Psychológia alebo Sociálna psychológia a psychológia práce, alebo predpokladané získanie najneskôr do 31.08.2020,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 (https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/legislativa/vnutorny_predpis_fsev/2019_20/Vnutorny_predpis_9-2019.pdf)
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, <brr />- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 980,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherova@fses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 25.04.2020.

V Bratislave, 25.03.2020

                                                                   doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                        dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto výskumného pracovníka a 1 miesto vysoškolského učiteľa - lektora

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav mediamatiky FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Knižnično-informačné štúdiá,
- požadovaná odborná prax minimálne 4 roky,
- aktívna participácia na výskumnom projekte APVV-18-0479 Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 (https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/legislativa/vnutorny_predpis_fsev/2019_20/Vnutorny_predpis_9-2019.pdf)
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Rozsah úväzku: 0,73

Termín nástupu: 01.07.2020

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami- telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 736,20 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 8 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

  • 1 miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na Ústav mediamatiky FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Knižnično- informačné štúdia ,
- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 9/2019 (https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/legislativa/vnutorny_predpis_fsev/2019_20/Vnutorny_predpis_9-2019.pdf)
- aktívne vystupovanie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami- telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení vsúvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1008,50 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 8 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherova@fses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 25.04.2020.

V Bratislave, 25.03.2

                                                                  doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                      dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK a riaditeľa na Ústave verejnej politiky FSEV UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00;
- schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu;
- zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu;
- získavať nové vedecké projekty;
- spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí;
- anglický jazyk na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.07.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1250,00 eur s príplatkom za riadenie a s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

  • 1 miesto vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave verejnej politiky FSEV UK.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00;
- schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu;
- zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu;
- získavať nové vedecké projekty;
- spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí;
- anglický jazyk na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.07.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnen niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1250,00 eur s príplatkom za riadenie a s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu eva.majcherova@fses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 25.04.2020.

V Bratislave, 25.03.2020

                                                                   doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                       dekanka