Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Výberové konanie na 1 miesto výskumného pracovníka

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v Bratislave

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore politológia alebo v príbuznom študijnom odbore
- požadovaná prax: minimálne 3 roky vedeckej praxe
- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch
- aktívna participácia na riešení domácich a/alebo zahraničných projektoch
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2 a ďalšieho svetového jazyka (nemčina, ruština alebo francúzština).

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2018

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 31.01.2018

V Bratislave, 21.12.2017

                                                                   doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                                          dekanka