Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Zrušenie výberového konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, ruší, v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie vyhlásené dňa 9.7.2018 na obsadenie funkcie a miesta:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Rozsah úväzku: 0,6

Termín nástupu: 1.9.2018

V Bratislave, 12.7.2018

                                                     doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                               dekanka