Farmaceutická fakulta

21.04.2022 – výberové konanie – prednostka / prednosta Univerzitnej lekárne FaF UK

Výberové konanie – vedúca farmaceutka-prednostka / vedúci farmaceut-prednosta Univerzitnej lekárne

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle vnútorných predpisov UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúca farmaceutka – prednostka / vedúci farmaceut -prednosta:

Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava


 

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb FaF UK takto:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • spĺňanie predpokladov na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a výkon odborného zástupcu vo verejnej lekárni v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v danom odbore, 
 • prax vo verejnej lekárni min. 5 rokov, z toho na vedúcej pozícii 3 roky,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) rozvoja Univerzitnej lekárne FaF UK.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady: 

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.  

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 26.05.2022 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad september 2022.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

  

 

                                                          prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                                                dekan Farmaceutickej fakulty UK

 

 

21.04.2022 - výberové konanie – vysokoškolský učiteľ - profesor, docent

Výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – profesor a vysokoškolský učiteľ - docent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle vnútorných predpisov UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

2x  vysokoškolský učiteľ – profesor

vysokoškolský učiteľ – docent

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – profesor v odbore „Farmakológia“

Požiadavky: 

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore „Farmakológia“,
 • adekvátna prednášková a vedecká publikačná činnosť,
 • vedenie doktorandov. 

Katedra farmakológie a toxikológie

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – profesor v odbore „Farmakológia“

Požiadavky: 

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore „Farmakológia“,
 • adekvátna prednášková a vedecká publikačná činnosť,
 • vedenie doktorandov. 

 

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – docent v odbore „Farmakológia“

Požiadavky: 

·        habilitácia v odbore farmakológia,

·        pedagogická činnosť v oblasti farmakológie alebo jej propedeutických disciplín,

·        riešiteľ, spoluriešiteľ grantov – VEGA, APVV,

·        anglický jazyk slovom a písmom,

·        adekvátna vedecká publikačná činnosť.


Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania, 
 • osobný dotazník, 
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými citáciami za posledných 5 rokov, 
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
 • súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 26. mája 2022 na adresu:  

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Referát pre ľudské zdroje
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava
 

Platové podmienky:
budú dojednané osobne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad júl, september 2022.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

 

 

                                                                                               

                                                     prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                                             dekan Farmaceutickej fakulty UK 

 

 

21.04.2022 – výberové konanie – odborný asistent / asistent

Výberové konanie – odborný asistent / asistent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent a pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent/asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • dosiahnuté PhD príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • odborné znalosti: spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria, ale aj UV-VIS, fluorescenčná spektrometria, IR), chromatografické separačné metódy (HPLC, 2D HPLC, UHPLC, preparatívna LC), a ich kombinácie (LC-MS, prepLC-DAD, a i.) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí nutné,
 • počítačové znalosti, softvér HPLC, MS/MS, UV-VIS, FD, IR,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • dosiahnuté PhD príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • odborné znalosti: chromatografické separačné metódy (HPLC, UHPLC), spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria), a ich kombinácie (LC-MS) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí,
 • počítačové znalosti, softvér HPLC, MS/MS,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Katedra chemickej teórie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ III. stupňa vzdelania – PhD. v odbore farmácia, chémia alebo v príbuznom odbore,
 • skúsenosti s vysokoškolským vyučovaním a vedením záverečných prác,
 • znalosť odbornej angličtiny (chémia) vítaná.

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ II. stupňa vzdelania na farmaceutickej fakulte,
 • ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa – PhD. v odbore biochémia alebo mikrobiológia,
 • minimálne 5-ročná pedagogická prax v odbore imunológia a mikrobiológia,
 • aktívna vedecko-výskumná činnosť zameraná na prácu v mikrobiologickom a molekulárno-biologickom laboratóriu,
 • aktívna znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office, MS-Teams.

Katedra farmaceutickej chémie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore farmácia (výhoda PhD. v odbore farmaceutická chémia) alebo v príbuznom odbore organická chémia,
 • prax vysokoškolského učiteľa v predmete Farmaceutická chémia, vrátane predmetu Analýza liečiv,

·        veľmi dobrá znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou, 

·        adekvátna vedecká publikačná činnosť za posledných 5 rokov,

·        aktívna znalosť PC programov. 

 


Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom programe botanika alebo fyziológia rastlín,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • publikačná činnosť v odbore vítaná.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore  farmácie, pre pozíciu odborný asistent s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD.,
 • pedagogické skúsenosti na VŠ,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni schopnosti vyučovať,
 • publikačná činnosť, aktívna vedecko-výskumná činnosť,
 • Špecializácia: výuka podľa potrieb katedry (fyzika, biofyzika, fyzikálna chémia pre farmaceutov), zvládnutie fyzikálno-chemických experimentálnych metód pre potreby pedagogickej a výskumnej práce katedry.

Katedra galenickej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – asistenta

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v odbore farmácia, chemická technológia alebo prírodné vedy,
 • aktívna znalosť anglického jazyka v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • aktívna práca s PC.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia, chemická technológia, alebo príbuznom odbore (FaFUK, PriFUK, LekFUK, STU,... ),
 • ukončené príp. prebiehajúce štúdium  III. stupňa v odbore farmaceutická technológia, farmaceutická chémia, fyzikálna chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • aktívna znalosť anglického jazyka, v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,  
 • aktívna práca s PC, 
 • pedagogická činnosť v odbore farmácia (farmaceutická technológia), 
 • riešiteľ (spoluriešiteľ) vedeckých projektov, 
 • vedenie a školenie diplomových príp. bakalárskych záverečných prác, 
 • laboratórna zručnosť – znalosť metodík a práca v chemicko-analytickom/technologickom laboratóriu.

Katedra jazykov

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii klasické jazyky – latinčina,
 • dosiahnuté PhD. štúdium v odbore/špecializácii klasické jazyky,
 • prax vo výučbe latinského jazyka pre nefilologické odbory – farmácia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo výhodou,
 • účasť na vedeckých grantoch – spoluriešiteľ, vedúci projektu výhodou,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • počítačové znalosti,
 • znalosť anglického jazyka.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 26.05.2022 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad jún - september 2022.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.  

 

 

 

                                                                                         

                                                       prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                                               dekan Farmaceutickej fakulty UK

 

 

21.04.2022 – výberové konanie – vedúca / vedúci katedry

 

Výberové konanie – vedúca / vedúci katedry

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle vnútorných predpisov UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčných miest vedúcich katedier:

Katedra chemickej teórie liečiv

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

Katedra farmakognózie a botaniky

Katedra fyzikálnej chémie  liečiv


Požiadavky a kritériá na vypísané miesta sú uvedené podľa potrieb FaF UK takto: 

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom odbore,
 • kvalifikačným predpokladom je dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu "docent" alebo "profesor" v danom odbore ,
 • prax vysokoškolského učiteľa min. 5 rokov v odbore, prax vo vedúcej pozícii min. 5 rokov,
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) zamerania pedagogického, vedeckého a finančného rozvoja katedry.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • prehľad o vedecko-pedagogickej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 26.05.2022 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad september 2022.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

  

 

                                                          prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                                                    dekan Farmaceutickej fakulty UK