Farmaceutická fakulta

13.11.2019 – výberové konanie – vysokoškolskí učitelia – docenti, odborní asistenti

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie dvoch funkčných miest vysokoškolský učiteľ – docent, štyroch pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore/špecializácii farmácia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaF UK, PriF UK, STU, ...),
 • dosiahnuté PhD. v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriF UK, STU, FaF UK, ...),
 • odborné znalosti: spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria, UV-VIS, fluorescenčná spektrometria, IR), chromatografické separačné metódy (HPLC, 2D HPLC, UHPLC, 2D UHPLC) a ich kombinácie (LC-MS a i.),
 • počítačové znalosti, softvér (U)HPLC, MS/MS, UV-VIS, FD, IR,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického a výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore/špecializácii chémia, biológia, farmácia alebo príbuznom odbore/špecializácii (prírodné a technické vedy, medicína),
 • dosiahnuté PhD. v odbore/špecializácii farmaceutická chémia, organická chémia (chemická syntéza), anorganická chémia (komplexy), analytická chémia (chromatografické, elektromigračné, elektrochemické a/alebo spektrálne metódy, najmä hmotnostná spektrometria), jadrová chémia, biochémia, biológia alebo príbuznom odbore/špecializácii,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (príprava a analýza potenciálnych (rádio)farmák, klinická analýza, farmaceutická analýzy) s možnosťou kvalifikačného rastu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka a odbornej angličtiny (anorganická, organická, analytická, jadrová, farmaceutická chémia, biochémia, a/alebo biológia),
 • publikačná činnosť v odbore výhodou,
 • počítačové znalosti (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, atď.).

Katedra farmaceutickej chémie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta 

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore farmaceutická chémia,
 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore farmaceutická chémia,
 • prax vysokoškolského učiteľa v odbore farmaceutická chémia, vrátane udeľovania záverečného hodnotenia pre predmet farmaceutická chémia,
 • publikačná a citačná aktivita podložená predložením publikačných a citačných výstupov,
 • skúsenosti s vedením diplomových prác magisterského štúdia a doktorandských prác,
 • zručnosť a ovládanie PC-programov s pokročilým využívaním špecifických chemických a štatistických softvérových nástrojov a aj aplikácií MS-Office, vrátane power pointových prezentácií.

Katedra farmakológie a toxikológie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácie, medicíny alebo v prírodných vied,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore farmakológia výhodou,
 • pedagogická činnosť v oblasti farmakológie alebo jej propedeutických disciplín,
 • riešiteľ, spoluriešiteľ grantov – VEGA, APVV,
 • aktívna znalosť angličtiny,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť.

Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v študijnom odbore farmakognózia,
 • vedecko-pedagogicky titul docent v odbore farmakognózia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť v odbore,
 • účasť na riešení výskumných projektov (prednostne ako zodpovedný riešiteľ),
 • aktívna znalosť PC programov.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v študijnom odbore fyzikálna chémia,
 • skúsenosť v vysokoškolským vyučovaním a vedením diplomových prác magisterského štúdia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni schopnosti vyučovať predmety fyzika, fyzikálna chémia a aplikovaná štatistika pre farmaceutov,
 • publikačná činnosť v odbore. 

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 03.12.2019 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad december 2019.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK