Farmaceutická fakulta

26.09.2022 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ - docent

26.09.2022 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – docent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie  funkčných miest vysokoškolský učiteľ-docent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


 

Katedra farmakológie a toxikológie

3 funkčné miesta vysokoškolský učiteľ – docent

Požiadavky:

 

 • splnenie platných kritérií pre získanie titulu docent na FaF UK v odbore farmakológia,
 • pedagogická činnosť v oblasti farmakológie alebo jej propedeutických disciplín,
 • riešiteľ, spoluriešiteľ grantov – VEGA, APVV,
 • anglický jazyk slovom a písmom,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť,
 • adekvátna pedagogická publikačná činnosť (skriptá, učebnice).

 

Katedra organizácie a riadenia farmácie

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – docent

Požiadavky:

 • absolvent štúdia farmácie alebo klinickej farmácie,
 • habilitácia v odbore lekárenstvo -  sociálna farmácia alebo splnenie platných kritérií pre získanie titulu docent na FaF UK v odbore klinická farmácia, 
 • skúsenosti s pedagogickou činnosťou v oblasti Verejného zdravotníctva, 
 • predloženie publikačných a citačných výstupov,
 • riešiteľ resp. spoluriešiteľ projektov, grantov,
 • znalosť anglického jazyka,
 • aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office.

 

Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolský učiteľ – docent

Požiadavky:

 

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v študijnom odbore farmakognózia,
 • habilitácia v odbore Farmakognózia alebo spĺňanie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť za posledné 3 roky,
 • pedagogická a vedecko výskumná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť PC programov. 

 

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 18.10.2022 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 10. platová trieda (funkčný plat: spodná hranica 1.193,- EUR/mesiac, horná hranica 1.628,50 EUR/mesiac, v závislosti od doby započítanej praxe, možnosť priznania osobného príplatku v súlade s Platovým poriadkom UK).

ustanovený pracovný úväzok, 37,5 h./týždenne

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou, prípadne ústnou formou prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
dekan Farmaceutickej fakulty UK  

26.09.2022 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

 26.09.2022 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ –  odborný asistent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie  pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • dosiahnuté PhD príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • odborné znalosti: spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria, ale aj UV-VIS, fluorescenčná spektrometria, IR), chromatografické prípadne elektromigračné separačné metódy (HPLC, 2D HPLC, UHPLC, 2D UHPLC, príp. CE, 2D CE), a ich kombinácie (LC-MS, príp. CE-MS a i.) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí nutné,
 • špecializácia v oblasti analýzy biomolekúl (peptidy, proteíny, polynukleotidy, polysacharidy, atď.), identifikácia a stanovenie polymérov v rôznych matriciach,
 • počítačové znalosti, softvér (U)HPLC, CE, MS/MS, UV-VIS, FD, IR,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • dosiahnuté PhD príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • odborné znalosti: chromatografické separačné metódy (HPLC, UHPLC), spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria), a ich kombinácie (LC-MS) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí,
 • počítačové znalosti, softvér HPLC, MS/MS,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, jadrová chémia, organická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriFUK, STU, FaFUK, ...),
 • dosiahnuté, rozpracované alebo plánované PhD v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriFUK, STU, FaFUK, ...),
 • odborné znalosti: teoretické aj praktické zručnosti z oblasti organickej syntézy a/alebo prípravy a štúdia komplexov kovov s organickými ligandmi, spektrálne metódy pre identifikáciu pripravených látok, prax vítaná,
 • počítačové znalosti,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti nukleárnej farmácie a rádiofarmák) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Katedra farmaceutickej chémie

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa – PhD. v odbore farmácia  (výhodne PhD. v odbore farmaceutická chémia) alebo v príbuznom odbore organická chémia,
 • prax vysokoškolského učiteľa v predmetoch farmaceutická chémia a analýza liečiv,
 • veľmi dobrá znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna práca s PC.

Katedra farmakognózie a botaniky

2 miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Požiadavky: 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa – PhD. v študijnom odbore Botanika,
 • publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

 • VŠ v odbore farmácia s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD.,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni schopnosti vyučovať,
 • publikačná činnosť,
 • aktívna vedecko-výskumná činnosť,
 • výuka podľa potrieb katedry (fyzika, biofyzika, fyzikálna chémia pre farmaceutov),
 • zvládnutie fyzikálno-chemických experimentálnych metód pre potreby pedagogickej a výskumnej práce katedry.

Katedra galenickej farmácie

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia, chemická technológia, alebo príbuznom odbore (FaFUK, PriFUK, LekFUK, STU,... ), 
 • ukončené štúdium  III. stupňa v odbore farmaceutická technológia, farmaceutická chémia, fyzikálna chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...), 
 • aktívna znalosť anglického jazyka, v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • aktívna práca s PC,
 • pedagogická činnosť v odbore farmácia (farmaceutická technológia), 
 • riešiteľ (spoluriešiteľ) vedeckých projektov, 
 • vedenie a školenie diplomových príp. bakalárskych záverečných prác, 
 • laboratórna zručnosť – znalosť metodík a práca v chemicko-analytickom/ technologickom laboratóriu. 

Katedra jazykov

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii anglický jazyk a literatúra a pedagogika, 
 •  dosiahnuté PhD. štúdium v odbore/špecializácii pedagogika,
 • prax vo výučbe anglického jazyka pre špecifické účely (ESP) – farmaceutická terminológia, prax výhodou,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • aktívna práca s PC.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 18.10.2022 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 9. platová trieda (funkčný plat: spodná hranica 1.111,50 EUR/mesiac, horná hranica 1.517,- EUR/mesiac, v závislosti od doby započítanej praxe, možnosť priznania osobného príplatku v súlade s Platovým poriadkom UK).

ustanovený pracovný úväzok, 37,5 h./týždenne

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad november 2022-január 2023.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou, prípadne ústnou formou prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

 

 

                                                                  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

                                                                            dekan Farmaceutickej fakulty UK