Farmaceutická fakulta

30.6.2021 - výberové konanie – vysokoškolský učiteľ - profesor

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle vnútorných predpisov UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – profesora:  


 1 funkčné miesto vysokoškolského učiteľa – profesora


Všeobecné kritériá a podmienky na obsadenie funkcií profesorov sú uvedené na webovej stránke fakulty – priamy link (súbor PDF).

 Požiadavky: 

  • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore „farmakológia“,
  • adekvátna prednášková a vedecká publikačná činnosť
  • vedenie doktorandov. 

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

  • prihláška do výberového konania, 
  • osobný dotazník, 
  • overené doklady o vzdelaní,
  • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
  • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými citáciami za posledných 5 rokov, 
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 04. augusta 2021 na adresu:  

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Referát pre ľudské zdroje
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava
 

Platové podmienky:
budú dojednané osobne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad september 2021.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

 

                                                     prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
                                                             dekan Farmaceutickej fakulty UK