Farmaceutická fakulta

04.01.2021 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, asistent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • Ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, matematika-fyzika, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaF UK, PriF UK, FMFI UK, STU, ...)
 • Dosiahnuté PhD. príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, matematika-fyzika, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaF UK, PriF UK, FMFI UK, STU, ...)
 • Odborné znalosti:
  nutné: metódy molekulového modelovania, výpočty a predikcia fyzikálnochemických parametrov, štruktúry a interakcií zlúčenín, predikcia biologickej aktivity,
  vítané: práca s chemickými/analytickými softvérmi (pre spektrálne a separačné metódy, pre hodnotenie metabolických profilov, pre štatistické spracovanie profilov a veľkých súborov dát)
 • Pokročilé počítačové znalosti:
  nutné: Windows, programy pre molekulové modelovanie a výpočty,
  vítané: softvér CE, HPLC, MS, UV-VIS, FD, IR, práca s web stránkami, AIS
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni min. B2
 • Zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti rádiofarmák a analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza, tvorba nových úloh na báze molekulového modelovania a štatistického spracovania výsledkov, vedecká práca a tvorba vedeckých publikácií v rámci špecifikovaných odborných znalostí) s možnosťou kvalifikačného rastu. 

Katedra chemickej teórie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky: 

 • Ukončené VŠ vzdelanie v odbore anorganická chémia 
 • Ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium 3. stupňa – PhD. 
 • Vedecko-výskumná práca v oblasti koordinačnej chémie
 • Znalosť odbornej angličtiny na úrovni min. C2 podmienkou
 • Aktívna znalosť PC programov, aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office
 • Publikačná činnosť v odbore výhodou. 

Katedra farmaceutickej chémie

3 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa – PhD. v odbore farmácia (výhodou PhD. v odbore farmaceutická chémia) alebo v príbuznom odbore organická chémia,
 • prax vysokoškolského učiteľa v predmete farmaceutická chémia, vrátane predmetu analýza liečiv,
 • veľmi dobrá znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť PC programov, aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office. 

Katedra organizácia a riadenia farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky: 

 • Ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii verejné zdravotníctvo a ekonómia
 • Ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium 3. stupňa – PhD.
 • Publikačná činnosť v odbore výhodou
 • Aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office
 • Zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, zmysel pre tímovú spoluprácu, orientácia na výsledky, komunikatívnosť,
 • Záujem o ďalší kvalifikačný rast. 

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 27.01.2021 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad február 2021.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou, prípadne ústnou formou prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK