Farmaceutická fakulta


Momentálne nie sú uverejnené žiadne výberové konania.


05.11.2021 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, asistent

Výberové konanie – vysokoškolský učiteľ –  odborný asistent, odborný asistent/asistent

Výberové konanie – odborný asistent FaF UK

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie  pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent/asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, jadrová chémia, organická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriFUK, STU, FaFUK, ...),
 • dosiahnuté alebo rozpracované PhD. v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriFUK, STU, FaFUK, ...),
 • odborné znalosti: teoretické aj praktické zručnosti z oblasti organickej syntézy a prípravy a štúdia komplexov kovov s organickými ligandmi, purifikačné metódy, spektrálne metódy pre identifikáciu pripravených látok (interpretácia IR, MS, NMR spektier, výsledkov elementárnej analýzy, EPR, RTG atď.), prax vítaná,
 • počítačové znalosti,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie) s možnosťou kvalifikačného rastu.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta/asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • dosiahnuté PhD., príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
 • odborné znalosti: spektrálne metódy (najmä hmotnostná spektrometria, ale aj UV-VIS, fluorescenčná spektrometria, IR), chromatografické separačné metódy (HPLC, UHPLC), a ich kombinácie (LC-MS a i.) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí nutné,
 • počítačové znalosti, softvér (U)HPLC, MS/MS, UV-VIS, FD, IR,
 • znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

·       ukončené VŠ štúdium na Farmaceutickej fakulte resp. Chemicko-technologickej fakulte,

·       ukončené vysokoškolské štúdium 3.stupňa – PhD. v odbore biochémia, genetika, alebo molekulárna biológia,

·       minimálne 5-ročná pedagogická prax v odbore biochémia a molekulárna biológia,

·       dosiahnutý vedecký kvalifikačný stupeň IIa,

·       aktívna vedecko-výskumná činnosť zameraná na prácu v biochemickom a molekulárno-biologickom laboratóriu vrátane praktických skúseností s bunkovými kultúrami,

·       znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,

·       schopnosť komunikovať a vyučovať v anglickom jazyku,

·       aktívne ovládanie a zručnosti MS-Office.


Katedra farmaceutickej chémie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

·       ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa – PhD. v odbore farmaceutická chémia,

·       prax vysokoškolského učiteľa predmetov analýza liečiv a farmaceutická chémia v slovenskom aj anglickom programe, vrátane udeľovania záverečného hodnotenia pre predmet analýza liečiv,

·       veľmi dobrá znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,

·       aktívna znalosť programu Chromeleon a obsluhy HPLC-DAD,

 • aktívna znalosť práce s e-learningovým systémom Moodle.  

Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

·       ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa v študijnom programe botanika alebo fyziológia rastlín,

 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • publikačná činnosť v odbore vítaná.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

·       ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa v študijnom programe farmakognózia alebo biochémia,

 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • publikačná činnosť v odbore vítaná.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

2 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • VŠ a vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore farmácia alebo fyzikálna chémia s orientáciou na vzdelávanie farmaceutov,
 • prax vo vysokoškolskej výuke,
 • znalosť angl. jazyka na úrovni schopnosti vyučovať,
 • samostatná vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • dobré organizačné schopnosti a práca v kolektíve ,
 • špecializácia: výuka fyziky a fyzikálnej chémie pre farmaceutov, zvládnutie fyzikálno-chemických experimentálnych metód pre potreby pedagogickej a výskumnej práce katedry, príprava učebných textov, vedenie záverečných prác magisterského štúdia (aj v anglickom jazyku).

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 25.11.2021 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad december 2021 – marec 2022.

 Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou, prípadne ústnou formou prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

                                                                           prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

                                                                  dekan Farmaceutickej fakulty UK