Fakulta telesnej výchovy a športu

Vedecko výskumný pracovník Diagnostické centrum prof. Hamara

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

·         Vedecko-výskumného pracovníka na Fakultu telesnej výchovy a športu na Diagnostické centrum prof. Hamara

 

 

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nástup na pracovné miesto: od  01.09.2020

 

Požiadavky

Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.), znalosť anglického a nemeckého jazyka na úrovni vedeckých a odborných publikácií, skúsenosti  s riešením medzinárodných výskumných projektov so zahraničnými partnermi, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ,

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru, v prípade zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 budú výberové konania prebiehať online.

Prihlášky možno podať do 30.06.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

K prihláške treba doložiť:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii

-          doklad o morálnej bezúhonnosti – výpis z registra trestov.

-          zoznam publikovaných prác a vedeckých činností

 

 

 

V Bratislave 17.06.2020

 

 

                                                          prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                      dekan FTVŠ UK