Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na KA

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  • Odborný asistent na KA na vyučovanie predmetov: Kondičné základy v športe, Aeróbna vytrvalosť, Anaeróbna vytrvalosť, Rýchlostné schopnosti, Silové schopnosti, Základná atletika I (zastupovanie počas RD)

 

 

Predpokladaný nástup: 15.09.2021

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. st., vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), minimálne 3 roky praxe na vysokej škole, ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú online prostredníctvom MS Teams, všetky potrebné informácie budú kandidátom poskytnuté včas mailom.

Prihlášky možno podať do 30.07.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  19.07.2021

 

 

 

 

                                                           prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                      d e k a n   FTVŠ UK         

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistena na KBLVŠ

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  • Odborný asistent na KBLVŠ na vyučovanie predmetov: Funkčné poruchy pohybového systému, Regenerácia a masáž, Fyziológia človeka

 

Predpokladaný nástup: 01.09.2021

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Šport pre zdravie, príp. v podobných študijných programoch, ukončené vzdelanie III. st. vo vedách o športe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), minimálne 3 roky praxe na vysokej škole, ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú online prostredníctvom MS Teams, všetky potrebné informácie budú kandidátom poskytnuté včas mailom.

Prihlášky možno podať do 30.07.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  19.07.2021

 

 

 

 

                                                          prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                    d e k a n   FTVŠ UK         

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na KEHVŠ

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  • Odborný asistent na KEHVŠ na vyučovanie predmetov: Rekreológia, Pohybové programy v športe pre všetkých, Význam pohybu v ontogenéze, Hospitačná prax zo športu pre zdravie, Priebežná pedagogická prax zo športu pre zdravie 1 a 2, Súvislá pedagogická prax zo športu pre zdravie

 

Predpokladaný nástup: 01.09.2021

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. st., vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), minimálne 3 roky praxe na vysokej škole, ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú online prostredníctvom MS Teams, všetky potrebné informácie budú kandidátom poskytnuté včas mailom.

Prihlášky možno podať do 30.07.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  19.07.2021

 

 

 

 

                                                          prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                   d e k a n   FTVŠ UK