Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest

 

-       docent v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný nástup: po úspešnom ukončení výberového konania

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 13.3.2020 na adresu:

 

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

 

V Bratislave 25.2.2020

 

 

 

 

                                                                           prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                          dekan FTVŠ UK

 

 

Referent personálnej práce na zastupovanie počas MD Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Miesto práce: Bratislavský kraj, Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu  9, 814 69

Ponúkaný plat (brutto): zákon 553/2003 Z.z. PT 6

 

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • komunikácia s nastupujúcimi zamestnancami
 • spracovanie, evidencia a aktualizácia zamestnaneckej dokumentácie v personálnom a mzdovom informačnom systéme SAP Sofia,
 • veľkosť agendy cca 300 ľudí
 • komplexné zabezpečenie výberových konaní na obsadzovanie miest pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov
 • komunikácia s poisťovňami a štátnymi inštitúciami (prihlášky, odhlášky, potvrdenia a pod.),
 • spracovávanie personálnej agendy spojenej so vznikom, priebehom/zmenou a skončením pracovného pomeru zamestnancov,
 • sledovanie pracovných pomerov uzatvorených na dobu určitú a ukončenie skúšobnej doby zamestnancov, informovanie priamych nadriadených,
 • príprava a spracovanie štatistík a reportov podľa pokynov,
 • sústavne vzdelávanie sa, resp. sledovanie novelizácie zákonov a ich aplikácia v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • pracovno-právne poradenstvo pre zamestnancov
 • správa dochádzkového systému,
 • ďalšie činnosti súvisiace s prácou.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • týždeň dovolenky navyše
 • príjemné pracovné prostredie,
 • korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa,

 

Požadované vzdelanie:
SŠ vzdelanie

Znalosti:

Používanie ustanovení Zákonníka práce v praxi

Personalistika - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ:

SAP Sofia - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Internet (e-mail, www, outlook) – pokročilý

 

Minimálny počet odpracovaných rokov: 3

Pozícia vhodná pre absolventa: Nie

Ďalšie požiadavky na uchádzača: výborné komunikačné schopnosti, ochota spolupracovať s ľuďmi, diskrétnosť, dôslednosť, trpezlivosť, ústretovosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Verejná vysoká škola

CV  posielajte na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

 

Kontaktné údaje :

Mgr. Pitoňáková  tel. č. 02/ 206 69 917 email: katarina.pitonakova@ uniba.sk

 

 

 

 

výberové konanie Tajomník FTVŠ UK

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

- Tajomník FTVŠ UK

 

Platové podmienky: PT - 8 podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Nástup možný od 01.04.2020

    

Požiadavky:

absolvent VŠ (najmenej II. stupňa), ovládanie PC v rozsahu používateľ (MS Word, MS Excel, MS Outlook), minimálne 5 rokov praxe, analytická a kreatívna osobnosť, skúsenosti s tvorbou ekonomických analýz, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívna znalosť anglického jazyka.

 

      K prihláške treba doložiť:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi

-          nutný výpis z registra trestov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 06.03.2020 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, tel. 02/20669917.

 

 

V Bratislave 10.02.2020

 

 

 

 

 

 

                                                                       prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK