Fakulta telesnej výchovy a športu

docent v št. odbore športová edukológia

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore:

                                   

8.1.3 Športová edukológia        

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný nástup: 1.11.2019

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 20.09.2019 na adresu:

Mgr. Katarína Pitoňáková

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

 

V Bratislave  04.09.2019

 

 

 

 

 

 

                                                                         prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                          dekan FTVŠ UK

 

 

Odborný asitent na Katedru atletiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

-       odborného asistenta na Katedru atletiky na vyučovanie predmetov

Základná atletika I. a II., Základy metodológie výskumu, Metodológia pedagogického výskumu, Matematicko-štatistické metódy, Športová metrológia, Seminár k bakalárskej práci, Seminár k diplomovej práci.

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 4 roky praxe na VŠ, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí, riešiteľ grantových úloh, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

PT – 9 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Nástup možný od 1.11.2019

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 20.09.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 04.09.2019

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.

  d e k a n   FTVŠ UK