Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na funkčné miesto profesora

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

-       profesor v študijnom odbore 8.1.5 Športová kinantropológia

Platové podmienky: PT – 14 podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Požadované doklady:

-         prihláška do výberového konania

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodnosti

-         prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-         písomné doklady o plnení kritérií "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-         v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Predpokladaný nástup: 01.02.2019

 

Prihlášky možno podať do 30.11.2018  na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, tel. 02/20669917.

 

 

V Bratislave 07.11.2018

 

 

 

 

 

                                                                       prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                      dekan FTVŠ UK

 

 

 

 

Odborní asistenti na Katedru gymnastiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Základná a kondičná gymnastika, Koordinačné základy v športe, Kondičná gymnastická príprava, Teória a didaktika ŠŠ – šport. gymnastika, Športová špecializácia – športová gymnastika, Didaktika gymnastiky, Koordinačná gymnastická príprava

S nástupom od 1.1.2019

        

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Tréner vo fitnes, TaD ŠŠ kult-fit-3boj, TaD fitnes, ŠŠ kult-fit-3boj, Tréning v stabilných a nestabilných podmienkach, Základy techniky cvičení v posilňovni

S nástupom od 1.1.2019

           

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.) v o vednom odbore Športová edukológia, minimálne 5 rokov odbornej praxe, publikačná činnosť didaktického aj vedeckého charakteru, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania (1 prihláška – 1 pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 23.11.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 07.11.2018

 

Prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.

           d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konanie na miesto vedeckovýskumného pracovníka

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

·        Vedeckovýskumného pracovníka Katedry športovej kinantropológie

 

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup na pracovné miesto :   od  1.1.2019

Požiadavky

Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.), vedecký kvalifikačný stupeň IIa, aktívna publikačná činnosť v odbore, prax s vyučovaním predmetov Výživa pre výkon a zdravie, Klinická výživa, Doplnky výživy, Doping v športe, Fyziológia telesných cvičení, aktívna znalosť anglického jazyka, skúsenosti  s riešením medzinárodných výskumných projektov so zahraničnými partnermi, požadovaná prax min. 5 rokov, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 23.11.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

K prihláške treba doložiť:

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii

-         výpis z registra trestov.

-         zoznam publikovaných prác a vedeckých činností

 

 

V Bratislave 07.11.2018

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

       d e k a n   FTVŠ UK