Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta Docenta v študijnom odbore Vedy o športe

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         Docent v študijnom odbore Vedy o športe

(Projekt cezhraničnej spolupráce SK-AT Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov Kód žiadosti ITMS2014+:305041X157, akronym CAA)

 

Predpokladaný nástup: od 01.04.2021

 

Platové podmienky budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-        doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-     prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-   písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-    v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

 

Výberové konania prebehnú online prostredníctvom MS Teams, všetky potrebné informácie budú kandidátom poskytnuté včas mailom.

Prihlášky možno podať do 17.03.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  03.03.2021

 

 

 

                                                           prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                        dekan FTVŠ UK