Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na KŠPP

 

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

 

 

·         Odborný asistent na Katedru športov v prírode a plávanie na vyučovanie predmetov: turistika, turistika, športy v prírode a ochrana života a zdravia, športy v prírode, zjazdové lyžovanie, didaktika zjazdového lyžovania, bežecké lyžovanie a športová špecializácia cyklistika.

 

Predpokladaný nástup: od 19.10.2020

 

Požiadavky: Ukončené vzdelanie tretieho stupňa telovýchovného zamerania, prax v odbore min. 5 rokov, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť cudzieho jazyka

 

Platové podmienky budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru, v prípade zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 budú výberové konania prebiehať online.

Prihlášky možno podať do 02.10.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  21.09.2020

 

 

 

                                                         prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

 

                                                                       dekan FTVŠ UK