Fakulta telesnej výchovy a športu

odborný asistent na Katedru športových hier

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

-       odborného asistenta na Katedru športových hier na vyučovanie predmetov

Základy basketbalu, Basketbal, Teória a didaktika špecializácie basketbal, Športová špecializácia basketbal

 

Požiadavky

Dosiahnutie najvyššej trénerskej licencie, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 5 rokov odbornej praxe, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka.

 

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Predpokladaný nástup 1.10.2018

 

Požadované doklady:

-         prihláška do výberového konania

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-         doklad o dosiahnutí vyššie uvedenej trénerskej licencie

-         zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-         výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 12.09.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 27.08.2018

 

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK

                                  

 

 

odborní asistenti na Katedru gymnastiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Aeróbna a rytmická gymnastika, Koordinačné základy v športe. Zastupovanie počas RD.

 

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

. Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Aeróbna a rytmická gymnastika, PVP – Aerobik v športovej príprave. Zastupovanie počas RD.

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa, vzdelanie na FTVŠ UK v odbore, minimálne 3 roky odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť jedného svetového jazyka.

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Nástup možný september 2018

 

Požadované doklady:

-         prihláška do výberového konania (1 prihláška – 1 pozícia)

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-         zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-         výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 7.9.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 27.08.2018

 

 

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka PhD.

      d e k a n   FTVŠ UK