Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie - docent

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore:

8.1.5 Športová kinantropológia

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup: 1.10.2017

Výberové konanie prebehne formou pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          výpis z registra trestov.

Prihlášky možno podať do 21.09.2017 na adresu:

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave  06.09.2017

 

 

 

 

                                                                         Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                         dekan FTVŠ UK

Výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta - Katedra športovej kinantropológie

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

·         odborného asistenta na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov Biomechanika, Digitálne technológie, špecializácia veslovanie

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.), minimálne 5 rokov pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka

Predpokladaný nástup  1.10.2017

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Prihlášky možno podať 21.09.2017  na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave dňa 06.09.2017                  

 

                                                                         doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                          d e k a n   FTVŠ UK