Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie odborný asistent na Katedru športových hier

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

-       odborného asistenta na Katedru športových hier na vyučovanie predmetov

Základy hádzanej, Hádzaná, Teória a didaktika špecializácie hádzaná, Športová špecializácia hádzaná

 

Požiadavky

Dosiahnutie najvyššej trénerskej licencie, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 5 rokov odbornej praxe, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka.

 

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Predpokladaný nástup 1.9.2018

 

Požadované doklady:

-         prihláška do výberového konania

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-         doklad o dosiahnutí vyššie uvedenej trénerskej licencie

-         zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-         výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 19.06.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 31.05.2018

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka PhD.

      d e k a n   FTVŠ UK

                                  

Výberové konanie na obsadeniemiesta odborného asistenta na Katedru športovej edukológie a športovej humanistiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Katedru šport. edukológie a šport. humanistiky

·         odborný asistent - vyučovanie predmetov Dejiny športu a olympizmus, Médiá a šport, Šport zdravotne postihnutých, Turistika

 

Predpokladaný nástup: 01.08.2018

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.), prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť AJ, vyžaduje sa aj publikačná aktivita z predmetnej oblasti.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Požadované doklady:

-          prihláška

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 31.05.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  15.05.2018

 

 

 

    Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

           d e k a n   FTVŠ UK

 

 

Výberové konanie na miesta odborných aistentov na Katedru gymnastiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna a rytmická gymnastika, Tance a rytmická príprava, Kĺbová pohyblivosť, ohybnosť a pružnosť, Gymnastika pre školskú TV

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Základy úpolov, Úpoly, Teória a didaktika šport. Špecializácie džudo, karate a zápasenie, Koordinačné základy v športe, Koordinačné schopnosti

Požiadavky

Ukončené VŠ 3. stupňa vo vednom odbore športová kinantropológia alebo športová edukológia, minimálne 5 rokov odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Predpokladaný nástup: 1.9.2018

Požadované doklady:

-         Prihláška do výberového konania (1 prihláška = 1 pracovná pozícia)

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-         zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-         doklad o morálnej bezúhonnosti – výpis z registra trestov.

-          

Prihlášky možno podať do 31.05.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 15.05.2018

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

         d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

 

-          na Katedru atletiky

-          na Katedru gymnastiky

 

 

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsadenie funkcií:   od  1.7.2018.

 

Požiadavky

Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo kvalifikácia CSc., minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti na VŠ, získaná odbornosť na študijné programy a výučbové predmety danej katedry. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 31.05.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

Pozvánky na výberové konanie budú posielané mailom.

 

K prihláške treba doložiť:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii

-          súpis publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za ostatných 5 rokov

-          predstavu o práci a rozvoji katedry

-          výpis z registra trestov.

 

 

 

V Bratislave 11.5.2018

 

 

 

 

   Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

             d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konanie na obsadenie miesta lektora

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

·         Lektor na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov: Biomechanika, Biomechanická analýza pohybu, Základy šport. marketingu, Športový manažment, Základy šport. manažmentu, Športový marketing, Šport. informatika, Digitálne technológie I.-III., Priebežná odborná prax, Hospitačná odborná prax

 

Nástup: predpokladaný nástup september 2018

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka, aktívna účasť na tvorbe učebných textov.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 31.05.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  11.05.2018

 

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

           d e k a n   FTVŠ UK