Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest

-       docent v študijnom odbore 8.1.4 Športová kinantropológia

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný nástup: po úspešnom ukončení výberového konania

Požadované doklady:

-         prihláška do výberového konania

-         štrukturovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-         prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-         písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-         v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 10.4.2019 na adresu:

 

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

 

V Bratislave 19.03.2019

 

 

 

 

                                                                          prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                         dekan FTVŠ UK