Fakulta telesnej výchovy a športu

odborní asistenti Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

·         Odborný asistent na KŠEaŠH na vyučovanie predmetov: Šport a právo, Sociálno.právna ochrana detí a mládeže, Sociológia športu, Školský manažment, Medicínske právo a šport, Človek a jeho práva v športe, Právna ochrana dieťaťa

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, výhodou je znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni a orientácia v problematike podávania domácich a medzinárodných výskumných projektov.

 

·         Odborný asistent na KŠEaŠH na vyučovanie predmetov: Všeobecná didaktika, Teoretické základy výchovy, Pedagogika voľného času, Alternatívne pedagogické koncepcie, Anglický jazyk, Anglická konverzácia, Medzinárodné aspekty manažmentu školskej TV a Š, Pedagogická prax 1

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, výhodou je predchádzajúca súvislá pedagogická práca učiteľa TŠV na ZŠ alebo SŠ alebo manažérska pozícia a aktivity v medzinárodnej telovýchovnej organizácii.

 

·         Odborný asistent na KŠEaŠH na vyučovanie predmetov: Etika športu, Filozofická antropológia a axiológia, Axiológia športu, Estetika športu, Filozofia športu, Médiá a šport, Animácia pohybovej rekreácie

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, výhodou je znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.

 

·         Odborný asistent na KŠEaŠH na vyučovanie predmetov: Didaktika telovýchovného procesu, Didaktika školskej a telesnej výchovy, Všeobecná didaktika, Pedagogická prax 1(a), Sociológia detstva a mladosti

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, výhodou je znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni.

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Uchádzači, študenti posledného ročníka doktorandského štúdia, ktorí ešte neobhájili v čase podávania prihlášok dizertačnú prácu sa môžu do výberového konania prihlásiť.

 

Prihlášky možno podať do 20.06.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  5.6.2019

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK 

Odborní asistenti Katedry atletiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

·         Odborný asistent na Katedru atletiky na vyučovanie predmetov: Teória a didaktika športu, Teória a didaktika športovej špecializácie – atletika, kondičný tréner, Teória a didaktika športového tréningu, Športová špecializácia – atletika, kondičný tréner, Periodizácia športového tréningu

 

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, min 5 rokov praxe na VŠ, vzdelanie v oblasti TV a športu, špecializácia atletika, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí vo funkcii trénera, riešiteľ grantových úloh.

 

·         Odborný asistent na Katedru atletiky na vyučovanie predmetov: Kondičné základy v športe, Základná atletika I., Špecializácia karate, úpoly, Štruktúra a rozvoj koordinačných schopností.

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, min 4 roky praxe na VŠ, vzdelanie v oblasti TV a športu, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí, riešiteľ grantových úloh.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Uchádzači, študenti posledného ročníka doktorandského štúdia, ktorí ešte neobhájili v čase podávania prihlášok dizertačnú prácu sa môžu do výberového konania prihlásiť.

 

Prihlášky možno podať do 20.06.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  5.6.2019

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK

lektor a odborný asistent Katedry športovej kinantropológie

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

·         Lektor na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov: Biomechanika, Biomechanická analýza pohybu, Základy šport. marketingu, Športový manažment, Základy šport. manažmentu, Športový marketing, Šport. informatika, Digitálne technológie I.-III., Priebežná odborná prax, Hospitačná odborná prax

Predpokladaný nástup: 4.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka, aktívna účasť na tvorbe učebných textov.

 

·         Odborný asistent na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov: Anatómia človeka, Funkčná anatómia pohybového systému, Funkčné poruchy pohybového systému, Základy fyzioterapie

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. St., ukončené vzdelanie v oblasti fyzioterapie (I. resp. II. St. VŠ štúdia), prax s vyučovaním predmetov s medicínskym zameraním, aktívna publikačná činnosť v odbore. prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, min 5 rokov praxe na VŠ.

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Uchádzači, študenti posledného ročníka doktorandského štúdia, ktorí ešte neobhájili v čase podávania prihlášok dizertačnú prácu sa môžu do výberového konania prihlásiť.

 

Prihlášky možno podať do 20.06.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  5.6.2019

 

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK 

Vedúca Knižnice

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

- vedúca knižnice FTVŠ UK.

    

Požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie, knihovnícka prax minimálne  10 rokov, práca na PC,  ovládanie športovej a telovýchovnej problematiky a programu VIRTUA, pasívna znalosť anglického jazyka, morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

K prihláške treba doložiť:

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a praxi

- v prípade úspešného absolvovania je nutný odpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 20.06.2019 od zverejnenia  na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 05.06.2019

 

 

 

 

                                                                       prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK

 

 

 

 

 

Vedúci Diagnostického centra prof. hamara

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

- vedúci Diagnostického centra prof. Hamara

    

Požiadavky

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) vo vedách o športe, minimálne 5 rokov odbornej praxe v diagnostike trénovanosti, skúsenosti s plánovaním a vykonávaním diagnostiky trénovanosti pre výkonnostný a vrcholový šport, skúsenosti s funkčnou diagnostikou a diagnostikou motorických schopností nešportujúcej populácie, skúsenosti s vedením a administráciou rozvojových projektov, ovládanie PC v rozsahu užívateľ. Aktívna znalosť anglického jazyka nutná. Riadiace a komunikačné schopnosti. Vysokoškolské zdravotnícke vzdelanie min. I. stupňa výhodou.

 

Platové podmienky

podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Predpokladaný nástup 1.9.2019

Požadované doklady

- prihláška do výberového konania

- predstava uchádzača o  budúcom smerovaní pracoviska

- doklad o odbornej praxi

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

- v prípade úspešného absolvovania - výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 20.06.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej  práce, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 5.6.2019

 

 

                                                                       prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                      dekan FTVŠ UK

 

 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK  v súlade so zákonom č.131/2002 Z.Z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

odborný asistent Katedry športov v prírode a plávania so zameraním na vyučovanie predmetu Plávanie, Didaktika plávania, Pohybové aktivity vo vode a záchrana topiaceho sa, Teória a didaktika športovej špecializácie (plávanie), Seminár k bakalárskym prácam a Zjazdové lyžovanie

 

Požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa (PhD., prípadne CSc.) telovýchovného zamerania, minimálne 5 rokov odbornej praxe, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť svetového jazyka vítaná.

 

           Platové podmienky: Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien       a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Predpokladaný nástup: 1.7.2019

 

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

- zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

- výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 7.6.2019 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 20.05.2019

 

 

 

 

                                                                      

                                                      

                                                                prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK