Fakulta telesnej výchovy a športu

Odborný asistent - Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miests na Katedru šport. edukológie a šport. humanistiky

·         odborný asistent - vyučovanie predmetov Psychológia pre učiteľov, Všeobecná a vývinová psychológia, Sociológia výchovy, Teoretické základy výchovy, Didaktika telovýchovného procesu, Pedagogická diagnostika

Predpokladaný nástup: 13.02.2018

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.), prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť AJ, vyžaduje sa aj publikačná aktivita z predmetnej oblasti.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Požadované doklady:

-          prihláška

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 15.12.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  21.11.2017 


    Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                                d e k a n   FTVŠ UK           

 

vedúci Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

-       vedúci Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsadenie funkcie:   od  01.03.2018

Požiadavky

-          Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo kvalifikácia CSc., minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti na VŠ, získaná odbornosť v afinite na študijné programy a výučbové predmety danej katedry. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného cudzieho jazyka. Výborné komunikačné a organizačné schopnosti.

Výberové konanie prebehne formou pohovoru.

Prihlášky možno podať do 28.11.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

K prihláške treba doložiť:

-         Stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti na najbližšie 4 roky

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         doklady o vzdelaní

-         súpis publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za ostatných 5 rokov

-         výpis z registra trestov.

 

V Bratislave 8.11.2017

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

          d e k a n   FTVŠ UK

                                  

vedúci katedier

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

-          na Katedru športových hier

-          na Katedru športovej kinantropológie

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsadenie funkcií:   od  1.1.2018

Požiadavky

-          Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo kvalifikácia CSc., minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti na VŠ, získaná odbornosť v afinite na študijné programy a výučbové predmety danej katedry. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného cudzieho jazyka. Výborné komunikačné a organizačné schopnosti.

 

Výberové konanie prebehne formou pohovoru.

Prihlášky možno podať do 15.11.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

K prihláške treba doložiť:

-          Stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti na najbližšie 4 roky

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní

-          súpis publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za ostatných 5 rokov

-          výpis z registra trestov.

 

 

V Bratislave 27.10.2017

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

          d e k a n   FTVŠ UK