Fakulta telesnej výchovy a športu

odborný asistent

 

            Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

-       odborného asistenta na Katedru športov v prírode a plávania na vyučovanie predmetov

Turistika, Turistika, športy v prírode a ochrana života a zdravia, Zjazdové lyžovanie, Didaktika zjazdového lyžovania, Aquafitnes

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí, riešiteľ grantových úloh, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

 

Platové podmienky

PT – 9 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Nástup možný po úspešnom ukončení výberového konania.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 10.1.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 11.12.2019

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka PhD.

                                                                                                d e k a n   FTVŠ UK