Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK  v súlade so zákonom č.131/2002 Z.Z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovného miesta

-       odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov Turistika, Športy v prírode a ochrana života a zdravia, Zjazdové lyžovanie, Didaktika zjazdového lyžovania, Snowboarding, Bežecké lyžovanie a športová špecializácia Zjazdové lyžovanie

Požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa (PhD., prípadne CSc.) telovýchovného zamerania, minimálne 5 rokov odbornej praxe, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, aktívna znalosť anglického jazyka

Odborná spôsobilosť vyučovať športovú špecializáciu zjazdové lyžovanie. Minimálne 5 ročná trénerská prax v športovej špecializácií s dostatkom kontaktov na realizáciu odborných praxí študentov špecializácie. Dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na vyučovanie povinných predmetov Turistika; Turistika, športy v prírode a ochrana života a zdravia; Športy v prírode; Zjazdové lyžovanie; Didaktika zjazdového lyžovania; Snowboarding; Bežecké lyžovanie a športová špecializácia Zjazdové lyžovanie.

Platové podmienky: Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien       a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Predpokladaný nástup: 1.3.2018

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

 

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

- zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

- výpis z registra trestov.

 Uchádzači budú pozývaní mailom. 

Prihlášky možno podať do 13.02.2018 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 25.01.2018

                       

                                                             Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK