Fakulta telesnej výchovy a športu

výberové konania odborní asistenti

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

·         Odborný asistent na KŠPaP na vyučovanie predmetov: Plávanie, Plavecké športy a záchrana topiaceho sa, Kondičné programy vo vode a Technika plaveckých spôsobov

Predpokladaný nástup: 12.9.2019

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. st. telovýchovného zamerania, min. 5 rokov odbornej praxe, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, aktívna znalosť anglického jazyka.

Odborná spôsobilosť vyučovať športovú špecializáciu plávanie. Minimálne 5 ročná trénerská prax v uvedenej športovej špecializácii s dostatkom kontaktov na realizáciu odborných praxí študentov športovej špecializácie.

·         Odborný asistent na KŠPaP na vyučovanie predmetov: Plávanie, Plavecké športy a záchrana topiaceho sa, Kondičné programy vo vode, Technika plaveckých spôsobov, bežecké lyžovanie a turistika

Predpokladaný nástup: po úspešnom ukončení výberového konania

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. st. telovýchovného zamerania, min. 5 rokov odbornej praxe, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, aktívna znalosť anglického jazyka.

Odborná spôsobilosť vyučovať športovú špecializáciu plávanie a triatlon.

Odborná spôsobilosť vyučovať športovú špecializáciu plávanie a triatlon. Minimálne 5 ročná trénerská prax v uvedenej športovej špecializácii s dostatkom kontaktov na realizáciu odborných praxí študentov športovej špecializácie.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Prihlášky možno podať do 16.8.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  30.7.2019

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

       d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konanie docent

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore:

                       

8.1.5 Športová kinantropológia

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný nástup: 1.9.2019

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Prihlášky možno podať do 16.8.2019 na adresu:

 

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave  30.7.2019

 

 

 

                                                        

 

 

                                                           Prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                          Dekan FTVŠ UK

 

 

odborný asistent Katedry športovej kinantropológie

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

·         Odborný asistent na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov: Anatómia človeka, Funkčná anatómia pohybového systému, Funkčné poruchy pohybového systému, Základy fyzioterapie

Predpokladaný nástup: po úspešnom ukončení výberového konania

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie III. st., ukončené vzdelanie v oblasti fyzioterapie (I. resp. II. st. VŠ štúdia), prípadne ukončené medicínske vzdelanie III.st., prax s vyučovaním predmetov s medicínskym zameraním, aktívna publikačná činnosť v odbore. prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, min 5 rokov praxe na VŠ.

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Uchádzači, študenti posledného ročníka doktorandského štúdia, ktorí ešte neobhájili v čase podávania prihlášok dizertačnú prácu sa môžu do výberového konania prihlásiť.

 

Prihlášky možno podať do 14.8.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. Pozvánky uchádzačom budú posielané mailom.

 

V Bratislave  25.7.2019

 

 

 

 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK