Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta docent na Katedre stratégie a podnikania FM UK

Bratislava, 13. 6. 2019

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta docent na Katedre stratégie a podnikania FM UK na výučbu v slovenskom a anglickom jazyku nasledovných predmetov: Úvod do podnikania, Rozvoj podnikateľského myslenia, Rozvoj podnikateľských zručností, Sociálne podnikanie, Manažment startupov a malých firiem, Stratégie a financovanie new ventures na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave www.fm.uniba.sk a na internetovej stránke Univerzity Komenského www.uniba.sk. Okrem toho sa požaduje skúsenosť s manažmentom a riešením medzinárodných výskumných projektov v oblasti podnikania, ako aj zahraničné prednáškové a výskumné stážové pobyty zamerané na podnikanie.

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

 

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

 

Fakulta managementu Univerzita Komenského

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P.O.Box 95

820 05 Bratislava 25

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Dekan FM UK