Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru ekonómie a financií FM UK

Bratislava, 11.3.2019

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru ekonómie a financií FM UK na výučbu predmetov Interkultúrny manažment, Medzikultúrna komunikácia v NJ, Obchodné rokovania v NJ na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- úplné vysokoškolské vzdelanie,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,

- znalosť nemeckého jazyka,

- znalosť iných jazykov vítaná,

- pedagogická prax v príslušnom odbore vítaná.

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

 

Fakulta managementu Univerzita Komenského

Personálne oddelenie

Odbojárov 10

P.O.Box 95

820 05 Bratislava 25

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Dekan FM UK