Fakulta managementu

Vedeckovýskumný pracovník na Centrum aplikovaného výskumu a rozvoja v manažmente

Bratislava  30.11.2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedeckovýskumného pracovníka  na Centrum aplikovaného výskumu a rozvoja v manažmente s dôrazom na manažment informačných systémov, kybernetickú bezpečnosť, aplikovanú kryptografiu, teóriu kódovania, steganografiu, technológiu blockchainu a praktické aplikácie umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 5 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v oblasti manažmentu informačných systémov, kybernetickej bezpečnosti alebo súvisiacich disciplín,

- vedecko-výskumná a publikačná činnosť (publikácie evidovaných v databázach WOS, resp. SCOPUS) v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databáze WOS, resp. SCOPUS, v rozsahu a kvalite ekvivalentnej   minimálnym kritériám na získanie titulu docent na FM UK

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- spolupráca na vedeckých projektoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Výhodou sú:

- skúsenosti s vývojom a analýzou kryptografických algoritmov a protokolov,

- prax v oblasti steganografie a teórie kódovania,

- skúsenosti s vývojom a implementáciou technológií blockchainu a decentralizovaných systémov,

- skúsenosti s vývojom a aplikáciou metód umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti,

- skúsenosti s biometrickým overovaním a digitálnou forenznou analýzou,

- prax v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia pre Internet vecí (IoT);

- skúsenosti s podávaním grantov a skúsenosti s ich realizáciou.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou videokonferencie.

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis 

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedeckej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P. O. Box 95

820 05  Bratislava 25 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

          dekan FM UK