Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru informačného manažmentu a podnikových systémov FM UK

Bratislava,  7.5.2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru informačného manažmentu a podnikových systémov FM UK na výučbu predmetov Anglický jazyk pre manažérov I, Anglický jazyk pre manažérov II, Anglický jazyk pre manažérov III na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
-    úplné vysokoškolské vzdelanie,
-    vedecká hodnosť PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    znalosť iných jazykov vítaná,
-    pedagogická prax v príslušnom odbore vítaná
-    predložiť plán svojho vedeckého a pedagogického pôsobenia na funkčnom  mieste odborný asistent (podľa VP 23/2021, čl. 106, ods.6)

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 1.7.2024, po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania,
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
-    vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov
-    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).


Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu s označením „výberové konanie“:
Fakulta managementu Univerzita Komenského, Referát ľudských zdrojov, Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05  Bratislava 25 a súčasne elektronicky na adresu: andrea.pawerova@fm.uniba.sk

                            

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK       

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru informačného manažmentu a podnikových systémov FM UK

Bratislava,  7.5.2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru informačného manažmentu a podnikových systémov FM UK na výučbu predmetov Manažment projektov, Projektový manažment, Virtuálna realita v praxi v slovenskom a anglickom jazyku na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
-    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    vedecko-výskumná činnosť a publikačné aktivity,
-    znalosť anglického jazyka, skúsenosti s výučbou v anglickom jazyku,
-    pedagogická prax v príslušnom odbore,
-    skúsenosti zo zahraničných študijných a pracovných pobytov vítané.
-    predložiť plán svojho vedeckého a pedagogického pôsobenia na funkčnom  mieste odborný asistent (podľa VP 23/2021, čl. 106, ods.6)

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: 1.7.2024, po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania,
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
-    vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov
-    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).


Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu s označením „výberové konanie“:
Fakulta managementu Univerzita Komenského, Referát ľudských zdrojov, Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05  Bratislava 25 a súčasne elektronicky na adresu: andrea.pawerova@fm.uniba.sk


prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK