Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov na Katedru ekonómie a financií

Bratislava 14.10.2019

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov na Katedru ekonómie a financií na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,

- vedecko-výskumná a publikačná činnosť (minimálne 5 publikácií evidovaných v databázach WOS, resp. SCOPUS), vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databáze WOS, resp. SCOPUS,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- spolupráca na vedeckých projektoch.

 

Výhodou sú:

- skúsenosti vo výskume

- skúsenosti s podávaním grantov a skúsenosti s ich realizáciou.

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedeckej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) – po úspešnom výberovom konaní

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P. O. Box 95

820 05 Bratislava 25

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

dekan FM UK