Fakulta managementu

Vvýberové konanie na obsadenie pracovného miesta- vedeckovýskumný pracovník na Katedru marketingu FM UK

Bratislava 20.9.2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta- vedeckovýskumný pracovník na Katedru marketingu FM UK na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 

- aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, významný vedecký ohlas 

- aktívna znalosť anglického jazyka, skúsenosti s prednášaním v anglickom jazyku

- spolupráca na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.

Výhodou sú:

- skúsenosti s podávaním návrhov medzinárodných a domácich grantov a skúsenosti s ich realizáciou,

- skúsenosti s riadením a dohľadom nad efektívnym a účelným využívaním finančných prostriedkov z grantov.

- Pedagogická prax v oblasti interkultúrneho manažmentu, manažérskej a marketingovej komunikácie, globálneho komparatívneho manažmentu v slovenskom i anglickom jazyku

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru alebo online.

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis 

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P. O. Box 95

820 05  Bratislava 25 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

dekan FM UK