Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent na FM UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Komorníkom, DrSc., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent na FM UK na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak:

 

 pracovné miesto VŠ učiteľ a funkciu docent na Katedru marketingu na zabezpečenie výučby predmetov: Marketingové aplikácie, Marketing v malých a stredných podnikoch a rodinných podnikoch, Marketing v obchode a Non-profit marketing, Marketing v živnostenskom podnikaní, Spoločenský marketing

 

 pracovné miesto VŠ učiteľ a funkciu docent na Katedru ekonómie a financií na zabezpečenie výučby predmetov: Účtovníctvo, Finančné a Manažérske účtovníctvo aj v anglickom jazyku, Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v anglickom jazyku

 

 pracovné miesto VŠ učiteľ a funkciu docent na Katedru informačných systémov na zabezpečenie výučby predmetov: Štatistika, Štatistické metódy, Štatistika na PC, Viacrozmerné metódy v manažmentu a Spracovanie dát

 

 pracovné miesto VŠ učiteľ a funkciu docent na Katedru informačných systémov na zabezpečenie výučby predmetov: Matematika; Finančná matematika, Modelovanie ekonomických procesov; Štatistika, Štatistické metódy, Manažérska štatistika a Analýza kreditných rizík finančných portfólií

 

 pracovné miesto VŠ učiteľ a funkciu docent na Katedru stratégie a podnikania na zabezpečenie výučby predmetov: Controlling, Projektový manažment, Manažment projektov, Strategický controlling, Manažérska ekonomika

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave www.fm.uniba.sk.

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú prax v danom odbore,

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

 

Fakulta managementu Univerzita Komenského

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P.O.Box 95

820 05 Bratislava 25

 

 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Dekan FM UK