Fakulta managementu

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka na Katedru informačných systémov

Bratislava  2.2.2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka na Katedru informačných systémov so zameraním na  výskum v oblasti komunikácia, komunikačné systémy, sociálne siete, e-business, e-commerce, informačné technológie a umelá inteligencia, na dobu určitú (3 roky, § 77 ods. 5 citovaného zákona).

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 

- vedecko-výskumná a publikačná činnosť (publikácie evidovaných v databázach WOS, resp. SCOPUS), vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databáze WOS, resp. SCOPUS, 

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- spolupráca na vedeckých projektoch. 

Výhodou sú:

- skúsenosti vo výskume, prednostne zameranom na service science v podnikaní a manažmente

- skúsenosti s podávaním grantov a skúsenosti s ich realizáciou.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis 

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedeckej hodnosti,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Referát ľudských zdrojov

Odbojárov 10

P. O. Box 95

820 05  Bratislava 25 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

dekan FM UK

Výsledky výberových konaní

Výpis zo zápisnice z výberového konania KMAR profesor (6.12.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KMAR profesor (6.12.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - CV

Publikačná činnosť

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSP docent (6.12.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSP docent (6.12.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD. - CV

Publikačná činnosť