Pedagogická fakulta

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky a vedúceho Katedry liečebnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 09.03.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

na Katedru pedagogiky a sociálnej pedagogiky:

·         vedúci katedry

na Katedru liečebnej pedagogiky:

  • vedúci katedry

Požiadavky na uchádzačov:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    pôsobenie na pracovnom mieste vysokoškolského učiteľa,

-    koncepcia rozvoja pracoviska na 3 až 5 rokov a SWOT analýza pracoviska,

-    skúsenosť s riadiacou činnosťou vítaná,

-    schopnosť manažovať pracovné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet),

-    znalosť súvzťažných pracovnoprávnych a rezortných predpisov.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 30.03.2020 do 12,00 hod. 

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady:

Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít,

grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov, koncepcia rozvoja pracoviska na 3 až 5 rokov a SWOT analýza pracoviska.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je apríl 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                     doc. RNDr. Edita Partová, CSc.,v.r.

                                                                                      dekanka fakulty