Pedagogická fakulta

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59
813 34  Bratislava

V Bratislave 19.10.2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

-    1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:
-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Liečebná pedagogika,
-    pedagogická prax minimálne 3 roky,
-    prax v odbore minimálne 3 roky,
-    preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou,
-    výskumné a publikačné aktivity v oblasti senzorickej integrácie a psychomotorickej terapie,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet),
-    znalosť svetového jazyka slovom aj písmom.

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.
Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 09.11.2018 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením "Výberové konanie" na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je november 2018.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                                           prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                                                                 dekanka fakulty