Pedagogická fakulta

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta docenta na Katedru histórie PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 10.01.2022

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra histórie PdF UK v Bratislave:

 

-          1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na  učiteľstvo histórie.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-       plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“,

-       orientácia na dejiny 19. storočia,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-       komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2,

schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov,

-       skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 31.01.2022 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je február 2022.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                                                              doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                                                                    dekanka fakulty