Pedagogická fakulta

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta na Katedre psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 19.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave:

 

-       1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo psychológie.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-      ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-     relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-     vedecké zameranie na problematiku patopsychológie, učiteľskej a školskej psychológie, psychológie zdravia,

-     morálna bezúhonnosť,

-     znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2).

                                        

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 09.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                 doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                 dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest na Katedre hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 13.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave:

 

-          1 funkčné a pracovné miesto profesora pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na hru na hudobnom nástroji - spev.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné  miesta  pedagogických  a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-     plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka,

-       docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-          plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka.

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

-          1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na zborový spev a dirigovanie, hru na hudobnom nástroji - spev.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-       vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-       komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

-          1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na dejiny a teóriu hudby.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                 doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                    dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest profesorov na Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 13.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

-          2 funkčné a pracovné miesta profesorov pre študijný odbor 21. Logopédia a liečebná pedagogika so zameraním na liečebnú pedagogiku.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné  miesta  pedagogických  a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka,

-       docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-          plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka.

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                 doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                     dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest na Katedre nemeckého jazyka a literatúry a Ústav filologických štúdií PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 13.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK v Bratislave:

 

-          2 funkčné a pracovné miesta profesorov pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné  miesta  pedagogických  a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka,

-       docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-   plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka.

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

 

-          1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-       vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

 

-          1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

 

 

Ústav filologických štúdií PdF UK v Bratislave:

 

-            1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním so zameraním na učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                              doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta profesora na Katedre románskych jazykov a literatúr PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 13.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK v Bratislave:

 

-          1 funkčné a pracovné miesto profesora pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na  románske literatúry.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné  miesta  pedagogických  a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka,

-       docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-          plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Veda > Habilitačné a vymenúvacie konania > Informácie pre uchádzačov o vymenovacie konanie ˃ Kritéria na získanie titulu docent a profesor a Kritéria na získanie titulu profesor – tabuľka.

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                 doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                     dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest na Katedre špeciálnej pedagogiky a Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 13.07.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho:

 

Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

-       1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku.

 

Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu  PdF UK v Bratislave:

 

-       1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.08.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je august 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                                     dekanka fakulty