Pedagogická fakulta

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Ústave špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59                                                    

813 34  Bratislava

V Bratislave 30.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

na Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave,

Centrum špeciálnopedagogického výskumu:

 

1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom profesor pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-   vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-   vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

     na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického

     titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny

     stav) s kritériami,

-   docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta

     profesora

potrebujú preukázať:

-   plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného

    predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá

    na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na

    obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave.

-   plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

    na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického

    titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny

    stav) s kritériami, 

-   preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

    medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-   schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-   pedagogická prax na VŠ,

-   morálna bezúhonnosť,

-   znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

    informačný systém AiS2),

-   komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

    B2.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 20.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                      

                                                                         doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                        dekanka fakulty

                                                                                                                             

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

2 funkčné a pracovné miesta odborných asistentov s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na pedagogiku

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na sociálnu pedagogiku

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-     morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada. 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                    doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                   dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Ústav filologických štúdií, Katedra anglického jazyka a literatúry

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59                                                    

813 34  Bratislava

V Bratislave 20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav filologických štúdií PdF UK v Bratislave,

Katedra anglického jazyka a literatúry:

 

1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na anglickú a americkú literatúru

 

1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na anglickú jazykovedu

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-       vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

        medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

-       znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

        informačný systém AiS2),

-       komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na

        úrovni B2.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                      

                                                              doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.         

                                                                             dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov a pracovných miest výskumných pracovníkov na Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky, Centrum špeciálnopedagogického výskumu

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59                                                    

813 34  Bratislava

V Bratislave 20.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov a pracovných miest výskumných pracovníkov:

 

na Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave,

Katedra špeciálnej pedagogiky:

 

1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-       vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

        medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

-       znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

        informačný systém AiS2),

-       komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na

        úrovni B2.

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

na Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave,

Centrum špeciálnopedagogického výskumu:

2 pracovné miesta výskumných pracovníkov s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                      

                                                               doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.,

                                                                               dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a pracovného miesta výskumného pracovníka na Katedre etickej a občianskej výchovy

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 20.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho funkčného a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a pracovného miesta výskumného pracovníka:

 

Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy zameranie na výchovu k občianstvu.

 

1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                  doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                    dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 20.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní PdF UK v Bratislave:

1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na  digitálne technológie vo vzdelávaní učiteľov.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-   znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

    informačný systém AiS2),

-   komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

    B2.

 

1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vyučovanie matematiky na primárnom a predprimárnom stupni vzdelávania.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky,

-    skúsenosti s tvorbou učebných materiálov z matematiky pre 1. stupeň,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-   znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-   komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

    B2.

 

1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vvučovanie  prírodovedných predmetov na primárnom a predprimárnom stupni vzdelávania.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Biológia alebo v súvisiacom učiteľskom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-   znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

    informačný systém AiS2),

-   komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

    B2.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                     dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre sociálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave  20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave:

 

2 funkčné a pracovné miesta profesorov pre študijný odbor Sociálna práca.

 Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Sociálna práca,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom odbore Sociálna práca,

-   plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

    na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického

    titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny

    stav) s kritériami,

-    docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta

     profesora potrebujú preukázať:

-    plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného

     predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá

     na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky

     na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského

     v Bratislave

-    plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

     na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického

     titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny

     stav) s kritériami,

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

     medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax minimálne 5 rokov,

-    prax v odbore minimálne 5 rokov,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor Sociálna práca.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Sociálna práca, 

     alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax minimálne 3 roky,

-    prax v odbore minimálne 3 roky,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                       dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre liečebnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave  20.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho funkčného a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčného a pracovného miesta profesora pre študijný odbor  Logopédia a liečebná pedagogika.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-   vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore logopédia a liečebná pedagogika, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

- plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-   docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-   plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

-   plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

     medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-   znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

    informačný systém AiS2),

-   komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na

    úrovni B2. 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                  doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                   dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave  20.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčného a pracovného miesta profesora pre štúdijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

- plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-       docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-   plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

-   plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

2 funkčné a pracovné miesta odborných asistentov s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický 

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                   dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre výtvarnej výchovy

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave  20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (maľba, maliarske disciplíny a kresba).

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-     vedecko-pedagogický titul docent alebo ArtD. v danom, alebo v súvisiacom

      odbore,

-     vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-     preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

      medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-     schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-     pedagogická prax na VŠ,

-     morálna bezúhonnosť,

-     znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

       informačný systém AiS2),

-      komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na       

       úrovni B2.

  

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na maliarske disciplíny a kresbu.

 

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na fotografické disciplíny a vizuálnu komunikáciu.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-   ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni 

     B2.

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada. 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                  doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                   dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre psychológie a patopsychológie

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava 

V Bratislave  20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK v Bratislave: 

1 funkčného a pracovného miesta profesora pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na patopsychológiu alebo učiteľskú a školskú psychológiu

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor v danom, alebo v súvisiacom odbore,

- plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-      docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:

-          plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-    preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov, medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

2 funkčné a pracovné miesta docentov pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na patopsychológiu alebo učiteľskú a školskú psychológiu 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent: 

-       vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       preukázateľné výstupy z výskumných projektov za posledných 5 rokov,

        medzinárodný rozmer výskumných aktivít vítaný,

-       schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

-       znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

        informačný systém AiS2),

-       komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na

        úrovni B2. 

3 funkčné a pracovné miesta odborných asistentov s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na patopsychológiu alebo učiteľskú a školskú psychológiu

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                       dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre histórie

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 20.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkčného a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

Katedra histórie PdF UK v Bratislave:

-       1 funkčného a pracovného miesta odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbor 38. učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na dejiny praveku a staroveku

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom

     odbore,

-    relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni

     B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 11.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                             doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                             dekanka fakulty

Výberové konanie na obsadenie funkčných a pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedru hudobnej výchovy

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59
813 34 Bratislava

V Bratislave 16.07.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc. v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

(so zameraním na zborový spev a dirigovanie)

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-    vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    zodpovedajúca umelecká, publikačná, prípadne výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2).


1 funkčné a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

(so zameraním na hra na hudobnom nástroji – spev)

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-    vedecko-pedagogický titul docent v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    zodpovedajúca umelecká, publikačná, prípadne výskumná činnosť,

-    pedagogická prax na VŠ,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2).


1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD. pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na dejiny a teória hudby)

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD.:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       zodpovedajúca publikačná  a vedecko-výskumná činnosť v oblasti hudobného umenia,

-       morálna bezúhonnosť,

-       znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

        informačný systém AiS2).

 

1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD. pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a  pedagogické vedy (so zameraním na hru na hudobnom nástroji – spev)

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD.:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v

        súvisiacom odbore,

-       pedagogická prax na VŠ,

-       zodpovedajúca umelecká, publikačná, prípadne výskumná činnosť s 

        dôrazom na problematiku v oblasti hudobného umenia,

-       morálna bezúhonnosť,

-       znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

        informačný systém AiS2).

 

Spoločné kritériá:


Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 07.08.2019 do 12,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34 Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.
 

 

                                                            doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.   

                                                                             dekanka fakulty 

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a riaditeľa ústavu

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 16.07.2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a riaditeľa ústavu:

 

na Katedru histórie:

·         vedúci katedry

na Katedru výtvarnej výchovy:

·         vedúci katedry

na Ústav filologických štúdií:

·         riaditeľ ústavu

 

 Požiadavky na uchádzačov:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-    pôsobenie na pracovnom mieste vysokoškolského učiteľa,

-    koncepcia rozvoja pracoviska na 3 až 5 rokov a SWOT analýza pracoviska,

-    skúsenosť s riadiacou činnosťou vítaná,

-    schopnosť manažovať pracovné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, Akademický

     informačný systém AiS2),

-    znalosť súvzťažných pracovnoprávnych a rezortných predpisov.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 07.08.2020 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady:

Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít,

grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov, koncepcia rozvoja pracoviska na 3 až 5 rokov a SWOT analýza pracoviska. 


Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica augusta 2020.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.            

                                                                                              

                                                               doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                dekanka fakulty