Pedagogická fakulta

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave: 1 funkčné a pracovné miesto profesora

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 12.11.2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkcií a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

-   na 1 funkčné a pracovné miesto profesora pre študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, pre študijné programy – predškolská a elementárna pedagogika; učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
-    vedecko-pedagogický titul profesor,
-  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,
-   docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:
       -  plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave
       -  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,
-    preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými aktivitami a vedeckým výskumom v danom alebo príbuznom odbore, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,
-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,
-    schopnosť tímovej práce,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.
Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.
Ďalšie podmienky:
v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 03.12.2019 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica decembra 2019.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.


                                                        doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.
                                                                        dekanka fakulty