Pedagogická fakulta

Výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkcií a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 25.01.2021

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkcií a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

-       1 funkcia a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a

         pedagogické vedy, študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii,

 

-       1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným

         predpokladom PhD..

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 

-       1 funkcia a pracovné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a

         pedagogické vedy, študijný program Sociálna pedagogika

         a vychovávateľstvo.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul docent,

-    preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými

     aktivitami a vedeckým výskumom, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet),

-    znalosť anglického, príp. nemeckého jazyka.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 15.02.2021 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je druhá polovica februára 2021.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

           

                                                                   doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

                                                                                   dekanka fakulty