Pedagogická fakulta

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 12.07.2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

-    1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:
-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
-    pedagogická prax minimálne 3 roky,
-    prax v odbore minimálne 3 roky,
-    odborné zameranie na oblasť biblioterapia,
-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet),
-    znalosť svetového jazyka slovom aj písmom.

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.
Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 13.08.2018 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je koniec augusta 2018.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.
                             

                                                            prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                              dekanka fakulty

Katedra histórie PdF UK v Bratislave:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 10.07.2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

Katedra histórie PdF UK v Bratislave:

1 funkcie a pracovného miesta odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:
-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore história vedeckého alebo pedagogického smeru,
-    orientácia na stredoveké dejiny Slovenska, pomocné vedy historické a latinčinu
-    orientácia na didaktiku dejepisu a regionálne dejiny,
-    pedagogická prax na vysokej škole aspoň päť rokov,
-    aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,
-    zodpovedajúce výstupy vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami na úrovni pokročilý (Word, Excel, PowerPoint, internet).

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 13.08.2018 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je koniec augusta 2018.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                                               prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
                                                                                                                dekanka fakulty

Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 19.06.2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkcií a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave:

·      1 funkcia a pracovné miesto profesora  pre študijný odbor 3.1.14 sociálna práca, študijný program sociálna práca  

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore sociálna práca alebo príbuznom odbore,
-    vedecko-pedagogický titul profesor,
-  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,
-   docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miesta profesora potrebujú preukázať:
           -  plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave
          -  plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,
-    preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými aktivitami a vedeckým výskumom, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,
-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

·      1 funkčné a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:
-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore sociálna práca alebo príbuznom odbore,
-    pedagogická prax minimálne 3 roky,
-    prax v odbore minimálne 3 roky,
-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.
Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 13.08.2018 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je koniec augusta 2018.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                              prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                                 dekanka fakulty

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59

813 34  Bratislava

V Bratislave 19.06.2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave:

-  1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD. pre študijný odbor 7658 (1.1.3) učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program výtvarná edukácia (so zameraním na didaktiku a teóriu a výtvarného umenia).

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,
-    morálna bezúhonnosť,
-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

Spoločné kritériá:
Nástup: dohodou
Úväzok: 1,0
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a internými predpismi UK v Bratislave.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 13.08.2018 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „Výberové konanie“ na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je koniec augusta 2018.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                                                         prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                                                            dekanka fakulty