Jesseniova lekárska fakulta

Prednosta Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

prednosta Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK

a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. v Dolnom Smokovci.

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore

-       minimálne 8 rokov praxe v odbore

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       organizačné a riadiace schopnosti

-       morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň vymenovania do funkcie: po úspešnom ukončení výberového konania.

Forma výberového konania: osobný pohovor

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       overené kópie dokladov o vzdelaní

-       zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov

-       koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja

je potrebné doručiť do 20. júla 2020 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin 

                               

                               

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                     dekanka JLF UK          

Odborný asistent v Klinike detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

odborný asistent v Klinike detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov

je potrebné doručiť do 20. júla 2020 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

                                      prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                   dekanka JLF UK