Jesseniova lekárska fakulta

Lektor na Neonatologickej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

          lektor na Neonatologickej klinike JLF UK a UNM

           (pracovný pomer na kratší pracovný čas)

 

Kvalifikačné požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie magisterské v študijnom odbore ošetrovateľstvo

-          akademický titul PhD. v študijnom odbore ošetrovateľstvo

-          špecializácia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská 

           starostlivosť v neonatológii

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          predpoklady odborného rastu

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 9. októbra 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK