Jesseniova lekárska fakulta

Odborný asistent na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

odborný asistent na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM

(pracovný pomer na kratší pracovný čas)

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo

-       akademický titul PhD.

-       dĺžka praxe minimálne 3 roky

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       overené kópie dokladov o vzdelaní

-       Europass životopis

-       zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov

je potrebné doručiť do 7. októbra 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

                                        prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                       dekanka JLF UK       

Docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

 docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

-       overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-       zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

-       štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 30. novembra 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK