Jesseniova lekárska fakulta

Výskumný pracovník na Ústave patologickej fyziológie JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta: 

 

výskumný pracovník na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine

 

Požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore molekulová biológia

-          akademický titul PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia

-          prednášková a publikačná činnosť

-          schopnosť samostatne vedecky pracovať

-          kreativita

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 19. decembra 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

                                            prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                              dekanka JLF UK          

Odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa: 

 

odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine

 

Požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.)

-          akademický titul PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia alebo v príbuznom odbore

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          schopnosť samostatne pracovať, kreativita

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 19. decembra 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

                                               prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                              dekanka JLF UK          

Docent v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta

 

docent v študijnom odbore vnútorné choroby

na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent v odbore vnútorné choroby

-       prax v príslušnom odbore

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania.

Forma výberového konania: osobný pohovor

 

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, Europass životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti je potrebné doručiť do 18. decembra 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin 

 

                               prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                               dekanka JLF UK