Jesseniova lekárska fakulta

Výberové konanie - Ortopedická klinika, PP na kratší pracovný čas

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie  pracovných miest vysokoškolských učiteľov: 

·         4 odborní asistenti na Ortopedickej klinike  JLF UK a UNM

(pracovný pomer na kratší pracovný čas)

Kvalifikačné požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

·         1 výskumný pracovník na Ortopedickej klinike  JLF UK a UNM

(pracovný pomer na kratší pracovný čas)

Kvalifikačné požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, Europass životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti je potrebné doručiť do 31. januára 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - riaditeľ Kompetenčného centra

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

riaditeľ Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení JLF UK v Martine

 

Kvalifikačné požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor

-       prax v príslušnom odbore

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       organizačné a riadiace schopnosti

-       morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň vymenovania do funkcie: po úspešnom ukončení výberového konania.

Forma výberového konania: osobný pohovor

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       profesijný životopis

-       overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-       štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

-       koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja

je potrebné doručiť do 31. januára 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin           

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - výskumný pracovník na KSaMCH

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

výskumný pracovník na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM

 

Kvalifikačné požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore zubná technika

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 31. januára 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - docent v študijnom odbore vnútorné choroby na KPLaT

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

 docent v študijnom odbore vnútorné choroby

na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore vnútorné choroby

-       prax v príslušnom odbore

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania.

Forma výberového konania: osobný pohovor

 

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, Europass životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti je potrebné doručiť do 30. januára 2019 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin  

 

prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc.

dekan JLF UK