Jesseniova lekárska fakulta

4 výskumní pracovníci v projekte LISPER v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

4 výskumní pracovníci v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

v projekte LISPER „Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života“, IMTS: 313011V446

 

Požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie lekárskeho, prírodovedeckého alebo biomedicínskeho smeru

-          akademický titul PhD. alebo predpoklad skorého ukončenia doktorandského štúdia

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          primeraná publikačná a prednášková činnosť

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov

-          výpis z registra trestov

je potrebné doručiť do 4. augusta 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                     dekanka JLF UK          

4 výskumní pracovníci v projekte CovLab v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

4 výskumní pracovníci v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

v projekte CovLab „Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme“

 

Požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie lekárskeho, prírodovedeckého alebo biomedicínskeho smeru

-          akademický titul PhD. alebo predpoklad skorého ukončenia doktorandského štúdia

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          primeraná publikačná a prednášková činnosť

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov

-          výpis z registra trestov

je potrebné doručiť do 4. augusta 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                     dekanka JLF UK          

Výskumný pracovník v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

výskumný pracovník v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK

v projekte CovLab „Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme“

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického smeru

-          skúsenosti s riešením projektov medicínskeho zamerania

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesace)

je potrebné doručiť do 4. augusta 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

                             prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                               dekanka JLF UK          

Výskumný pracovník na Ústave ošetrovateľstva JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

výskumný pracovník na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo

-          akademický titul PhD. alebo predpoklad skorého ukončenia doktorandského štúdia

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  písomnou formou alebo formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti aj so štatistikou kategórií a ohlasov (AKAS)

je potrebné doručiť do 22. júla 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

 

 

                                 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                 dekanka JLF UK