Jesseniova lekárska fakulta

Výskumný pracovník na Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

výskumný pracovník na Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-          akademický titul PhD.

-          predpoklady vedeckého a odborného rastu

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  písomnou formou.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          z úplného zoznamu publikačnej činnosti len štatistika kategórií a ohlasov

-          zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

je potrebné doručiť do 14. mája 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

               dekanka JLF UK          

Odborný asistent na Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

odborný asistent na Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  písomnou formou.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          z úplného zoznamu publikačnej činnosti len štatistika kategórií a ohlasov

-          zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

je potrebné doručiť do 14. mája 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                     dekanka JLF UK          

Odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

odborný asistent na Ústave patologickej fyziológie JLF UK v Martine

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  písomnou formou.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          z úplného zoznamu publikačnej činnosti len štatistika kategórií a ohlasov

-          zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

je potrebné doručiť do 14. mája 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

                      prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                      dekanka JLF UK          

Odborný asistent pre výučbu jazyka latinského a jazyka anglického v Ústave cudzích jazykov JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

odborný asistent pre výučbu jazyka latinského a jazyka anglického

v Ústave cudzích jazykov JLF UK v Martine

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre výučbu jazyka latinského a jazyka anglického

-          akademický titul PhD., resp. perspektíva začatia doktorandského štúdia

-          predpoklady odborného rastu

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční  formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 14. mája 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

                                                           prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                                            dekanka JLF UK          

Docent v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

 

docent v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

-       prax v príslušnom odbore

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.   

 

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, Europass životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, celý zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov, z úplného zoznamu publikačnej činnosti len štatistiku kategórií a ohlasov je potrebné doručiť do 12.  mája 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin 

 

                                                prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                                   dekanka JLF UK          

2 lektorky na kratší pracovný čas na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie  pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

2 lektorky na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK v Martine

(pracovný pomer na kratší pracovný čas)

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárske, resp. magisterské v študijnom programe pôrodná asistencia

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          predpoklady odborného rastu

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

je potrebné doručiť do 26. apríla 2021 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

                                      prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

                                                        dekanka JLF UK