Jesseniova lekárska fakulta

Docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

 docent v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul docent

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

-       overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-       zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

-       štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 30. novembra 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK

Profesori a docenti na JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto funkčných miest:

 

-          2 profesori v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-          1 profesor v študijnom odbore všeobecné lekárstvo na kratší pracovný čas

-          1 profesor v študijnom odbore farmácia

-          1 docent v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       akademický titul PhD.

-       vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.   

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

-       overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-       zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,

-       štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 31. augusta 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK

                                                                                                                               

 

 

Profesori a docenti na JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto funkčných miest:

 -          2 profesori v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-          1 profesor v študijnom odbore všeobecné lekárstvo na kratší pracovný čas

-          4 docenti v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-          1 profesor v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

-          1 docent v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

-          1 docent v študijnom odbore biológia

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru alebo v odbore verejné zdravotníctvo

-       akademický titul PhD., CSc.

-       vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent

-       prednášková a publikačná činnosť

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.   

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

-       overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-       zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,

-       štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 31. mája 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK

 

 

 

 

 

 

 

 

3 výskumní pracovníci na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačej chirurgie JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto pracovných miest:

 

3 výskumní pracovníci na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie

JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

 

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou alebo formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

-          zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

je potrebné doručiť do 30. júna 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK

Odborní asistenti a lektori na JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

-          3 odborní asistenti na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

-          2 odborní asistenti na Klinike hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

-          1 odborný asistent a 2 lektorky na I. internej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

-          1 odborný asistent na Dermatovenerologickej klinike JLF UK a UNM

-          1 odborný asistent na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM

-          1 odborný asistent na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

-          1 odborný asistent na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM

-          1 odborný asistent na Rádiologickej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas

-          2 odborní asistenti na Ústave histológie a embryológie JLF UK

-          1 odborný asistent na Ústave ošetrovateľstva JLF UK

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho, prírodovedeckého smeru alebo v odbore ošetrovateľstvo

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou alebo formou osobného pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          Europass životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti

-          zoznam publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

je potrebné doručiť do 30. júna 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK

Asistent na KAIM, asistent na KIaCM

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

-          1 asistent na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM

-          1 asistent na Klinike infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM

 

Požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-       predpoklady vedeckého a odborného rastu

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       overené kópie dokladov o vzdelaní, resp. potvrdenie o úspešnom ukončení štúdia

-       zoznam publikačnej činnosti

je potrebné doručiť do 13. júna 2022 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK