Jesseniova lekárska fakulta

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich ústavov JLF UK v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom UK č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vyhlasuje výberové konania na obsadenie nasledovných funkcií vedúcich ústavov JLF UK v Martine:

 

A

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie magisterské v študijnom odbore ošetrovateľstvo,

pôrodná asistencia alebo v príbuznom odbore

-     akademický titul PhD., resp. CSc., DrSc.

-     vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v príslušnom odbore

-     aktívna znalosť anglického jazyka

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

B

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu fyziológie JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-     akademický titul PhD., resp. CSc., DrSc.

-     vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v príslušnom odbore

-     aktívna znalosť anglického jazyka

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

C

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu lekárskej biochémie JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

-     akademický titul PhD., resp. CSc., DrSc.

-     vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v príslušnom odbore

-     aktívna znalosť anglického jazyka

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

D

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu farmakológie JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-     akademický titul PhD., resp. CSc., DrSc.

-     vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v príslušnom odbore

-     aktívna znalosť anglického jazyka

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

 

E

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu lekárskej biológie JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo 

-     akademický titul PhD., resp. CSc., DrSc.

-     vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v príslušnom odbore

-     aktívna znalosť anglického jazyka

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

F

Funkcia:                             vedúci / vedúca Ústavu telesnej výchovy a relaxačného centra JLF UK

Kvalifikačné požiadavky:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore 

-     organizačné a riadiace schopnosti

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň vymenovania do funkcie: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       Europass životopis

-       overené kópie dokladov o vzdelaní (od uchádzačov, ktorí nie sú zamestnancami JLF UK)

-       štatistika kategórií a ohlasov z úplného zoznamu publikačnej činnosti (AKAS)

-       koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja

je potrebné doručiť do 28. februára 2023 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

dekanka JLF UK