Filozofická fakulta

Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 01 Bratislava, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest:

1 docent na Katedre politológie pre odbor 26. Politické vedy (so zameraním na európsku integráciu a politiku a na medzinárodné vzťahy, aktívna znalosť svetového jazyka)

1 docent na Katedre žurnalistiky pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na etiku a filozofiu médií, orientácia na tvorbu a výskum spravodajských, publicistických textov a žánrov, aktívna znalosť anglického jazyka)

1 docent na Katedre žurnalistiky pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na dátovú žurnalistiku a otvorené zdroje pre novinárov, metodológiu výskumu a teóriu médií, aktívna znalosť anglického jazyka)

1 docent na Katedre dejín výtvarného umenia pre odbor 39. Umenie (so zameraním na umenie 19. a 20. storočia a dejiny umeleckých remesiel)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady: 

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.06.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003, Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_____________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 06.05.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na 3 miesta odborného asistenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

1 odborný asistent na Katedre psychológie pre odbor 32. Psychológia (so zameraním na klinickú psychológiu, neurovedy a metodológiu výskumu)

1 odborný asistent na Katedre psychológie pre odbor 32. Psychológia (so zameraním na školskú, učiteľskú psychológiu)

1 odborný asistent na Katedre psychológie pre odbor 32. Psychológia (so zameraním na sociálnu psychológiu a organizačnú psychológiu)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

______________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 04.05.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na odborného asistenta a vedeckovýskumného pracovníka

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

1 odborný asistent na Katedre archeológie pre odbor 15. Historické vedy (so zameraním na archeológiu a dobu laténsku)

Predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

1 odborný asistent na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na holandský jazyk a kultúru a na translatológiu)

Predpokladaný termín nástupu:  01.07.2021

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_____________________________________________________________

1 vedeckovýskumný pracovník na Katedre sociológie pre odbor 34. Sociológia a sociálna antropológia (so zameraním na štatistické spracovanie a analýzu údajov a prácu s medzinárodnými výskumnými dátovými súbormi)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

c) osobitné predpoklady:

    - aktívna účasť na výskumnej činnosti v rámci APVV projektu, skúsenosti so štatistickým spracovaním dát, s prípravou a realizáciou kvantitatívnych výskumov

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť

f) predpokladaný termín nástupu:  01.07.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 30.04.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  nasledujúceho pracovného miesta:

1 odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií pre odbor 11. Filológia (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 30.04.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

______________________________________________________________

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Gondova 2, 811 02 Bratislava, represented by Dean Prof. Marián Zouhar, PhD., in accordance with the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 131/2002 Coll. on Higher Education, invites applications for an open position:

Assistant professor at the Department of East Asian Studies, in Philology (specialization Korean language and culture)

a) Employment %: 100%

b) Requirements:

    - Ph.D. degree

c) Special requirements:

    - have academic publications

d) Selection procedure:  interview

e) Required documements: Application (Cover letter), certified copy of. Ph.D. diploma, Curriculum Vitae, List of publications

f) Position open from:  1 September 2021

g) Salary conditions: according to valid legal regulations in accordance with the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 553/2003 Coll. on Remuneration of Certain Employees in the Performance of Work in the Public Interest and on Amendments to Certain Acts, as amended

Please forward application together with the required documents before 30 April 2021 to the address: Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Personnel Department, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Electronic form to: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Marián Zouhar, PhD., Dean of Faculty