Filozofická fakulta

Výberové konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest a pracovných miest:

1 profesor na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na translatológiu holandského jazyka)

Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2021

1 docent na Katedre všeobecných dejín pre odbor 15. Historické vedy (so zameraním na dejiny Byzancie a juhovýchodnej Európy v stredoveku)

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2021

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

     - pedagogická prax

     - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________

1 odborný asistent na Katedre pedagogiky a andragogiky pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na multikultúrnu/globálnu výchovu, sociálnu pedagogiku a pedagogiku voľného času)

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2021

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) platové podmienky: podľa platných predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 27.01.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty