Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

- vedúci katedry archívnictva a pomocných vied historických

- vedúci katedry maďarského jazyka

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, koncepcia rozvoja katedry

1 odborný asistent v odbore 3.1.6 Politológia (so zameraním na metodológiu v politických vedách, metódy a techniky výskumu)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa, znalosť svetového jazyka

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 03.03.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 odborný asistent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (Studia Academica Slovaca, špecializácia slovenčina ako cudzí jazyk)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, skúsenosti s výučbou cudzincov (kontaktne aj dištančne) a riešením vedeckovýskumných projektov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 22.02.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., dekan fakulty