Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto lektora

V súvislosti a aktuálnou požiadavkou Hankukskej univerzity zahraničných štúdií (HUFS) vypisuje Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného miesta:

1 lektor na Studia Academica Slovaca s pôsobením na HUFS v Soule, Južná Kórea

1. Kritériá HUFS na lektora slovenského jazyka a kultúry:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra, alebo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

    - najmenej 2 roky pedagogickej praxe na vysokej škole v SR s vyučovacím jazykom slovenským, prípadne prax v rámci interného doktorandského štúdia

    - praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka

    - ovládanie anglického jazyka

2. Zoznam požadovaných dokladov:

    - prihláška do výberového konania

    - profesijný štruktúrovaný životopis

    - zoznam publikačnej činnosti

    - overené kópie dokladov o vzdelaní (diplom s prílohou kópie vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi u doktorandov)

    - doklad o jazykovej znalosti (diplom, certifikát, vysvedčenie)

Forma výberového konania:  pohovor prezenčne/online

Predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

_____________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 25.05.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

 

Výberové konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest a pracovných miest:

1 profesor na Katedre maďarského jazyka a literatúry pre odbor 11. Filológia (so zameraním na dejiny maďarského jazyka, dialektológiu a sociolingvistiku)

1 profesor na Katedre anglistiky a amerikanistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo s dôrazom na kurzy z morfológie a syntaxe anglického jazyka a lexikológie)

1 docent na Katedre maďarského jazyka a literatúry pre odbor 11. Filológia (so zameraním na lingvistiku a didaktiku)

1 docent na Katedre marketingovej komunikácie pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na marketing, manažment a oblasť marketingovej komunikácie a reklamy)

a) výška pracovného úväzku:  100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore 

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

__________________________________________________________

1 odborný asistent na Katedre pedagogiky a andragogiky pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy ( so zameraním na teoretické základy výchovy, predškolskú pedagogiku, pedagogickú diagnostiku a pedagogickú axiológiu)

1 odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, na kurzy americkej literatúry, amerických dejín a reálií a kultúrnych štúdií)

1 odborný asistent na Katedre žurnalistiky pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na novinárske žánre, televíznu žurnalistiku a tvorbu novinárskych prejavov, aktívna znalosť anglického jazyka)

1 odborný asistent na Katedre žurnalistiky pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na dejiny žurnalistiky, moderovanie a televízne žánre, aktívna znalosť anglického jazyka)

1 lektor na Katedre anglistiky a amerikanistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na fonetiku, fonológiu, sociolingvistiku a praktický jazyk)

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov:  prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu:  01.09.2021

g) platové podmienky:  podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

____________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 30.05.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

Výberové konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest, pracovných miest a funkcií vedúcich zamestnancov:

- vedúci Katedry jazykov

- vedúci Katedry romanistiky

- vedúci Katedry anglistiky a amerikanistiky

a) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie v odbore

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

b) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, koncepcia rozvoja katedry

c) forma výberového konania:  pohovor

_______________________________________________________________

1 docent na Katedre slovanských filológií pre odbor 11. Filológia (so zameraním na južnoslovanský jazykový areál)

a) výška pracovného úväzku:  100,%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

    - aktívna znalosť chorvátskeho a srbského jazyka

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________

2 odborných asistentov na Katedre jazykov pre odbor 11. Filológia (so zameraním na výučbu odbornej a akademickej angličtiny pre nefilologické a filologické odbory fakulty)

1 lektor na Katedre jazykov pre odbor 11. Filológia (so zameraním na výučbu odbornej a akademickej nemčiny pre nefilologické a filologické odbory fakulty)

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore / u lektora sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

______________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 16.05.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty