Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 odborný asistent v odbore 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry (so zameraním na americkú literatúru a reálie, PhD. v odbore neslovanská filológia)

1 odborný asistent v odbore 2.1.16 Religionistika (so zameraním na mayskú epigrafiu a ikonografiu, s nástupom 01.02.2018)

1 odborný asistent v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (so zameraním na odbornú jazykovú prípravu v nemeckom jazyku)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prac vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 08.01.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty