Filozofická fakulta

Výberové konania na odborných asistentov

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 odborný asistent v odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (so zameraním na portugalský jazyk a kultúru)

1 odborný asistent v odbore 2.1.4 Logika a metodológia vedy (so zameraním na filozofiu, primeraná publikačná a vedeckovýskumná činnosť v oblasti logiky a metodológie vied)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského jazyka

1 odborný asistent v odbore 2.1.6 Estetika (so zameraním na dejiny výtvarného umenia, estetiku výtvarného umenia a didaktiku estetickej výchovy)

1 odborný asistent v odbore 2.1.6 Estetika (so zameraním na dejiny estetiky, estetiku populárneho umenia a estetiku súčasných umeleckých tendencií) 

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa, znalosť cudzieho jazyka, preferované: angličtina, nemčina, francúzština a taliančina

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 22.09.2019 na adresu Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Životopis a publikačnú činnosť pošlite aj v elektronickej podobe na: daniela.marusincovauniba.sk. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty