Filozofická fakulta

Výberové konanie

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 odborný asistent v odbore 2.1.25 Archeológia (so zameraním na archeológiu doby rímskej, krajinnú a priestorovú archeológiu)

1 odborný asistent v odbore 2.1.25 Archeológia (so zameraním na archeológiu stredoveku a novoveku, archeológiu bojísk - pravek až 2. svetová vojna)

1 odborný asistent v odbore 2.1.9 Slovenské dejiny (so zameraním na súčasné slovenské politické, kultúrne a sociálne dejiny)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

1 vedeckovýskumný pracovník v odbore 2.1.9 Slovenské dejiny (so zameraním na dejiny neskorého stredoveku a skorého novoveku)

Požiadavky:  VŠ v odbore, skúsenosti s prácou na medzinárodných výskumných projektoch, ovládanie anglického a latinského jazyka

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 22.07.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty