Filozofická fakulta

Výberové konanie na 2 profesorov

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 3.2.1 Žurnalistika (so zameraním na mediálne právo)

Požiadavky:  VŠ v odbore teória a dejiny žurnalistiky, resp. masmediálne štúdiá, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov. Aktívna znalosť anglického jazyka.

1 profesor v odbore 3.1.9 Psychológia

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 24.11.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru. Nástup 01.01.2020.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto profesora

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 2.1.25 Archeológia (so zameraním na protohistorické, historické, alebo praveké obdobia)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov. Od uchádzača sa očakáva doklad kontinuálnej vedeckej aktivity vyjadrený primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy. Uchádzač musí zodpovedať požiadavkám kladeným na garanta študijného odboru.

Prihlášku do výberového konania doloženú kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 24.11.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty