Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

- vedúci katedry jazykov

- vedúci katedry kulturológie

- vedúci katedry slovanských filológií

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., koncepcia rozvoja katedry

1 docent v odbore 3.2.1 Žurnalistika (so zameraním na periodickú tlač, investigatívnu žurnalistiku)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 3.1.6 Politológia (so zameraním na kvantitatívne metódy, politickú ekonómiu)

1 odborný asistent v odbore 1.1.4 Pedagogika (so zameraním na pedagogickú axiológiu, školské pedagogické poradenstvo)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

1 vedeckovýskumný pracovník v odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (so zameraním na chorvátsky jazyk a literatúru)

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD. v odbore

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 24.08.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty