Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 docent v odbore 3.1.9. Psychológia (so zameraním na organizačnú a pracovnú psychológiu)

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 3.1.9. Psychológia (so zameraním na psychodiagnostiku a klinickú psychológiu)

1 odborný asistent v odbore 3.1.6. Politológia (so zameraním na kvantitatívne metódy a komparatívnu politológiu, aktívna znalosť svetového jazyka, s nástupom 01.01.2019)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 07.11.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto profesora a docenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 profesor v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na dejiny slovenskej literatúry 19. storočia a didaktiku slovenskej literatúry)

1 docent v odbore 2.1.17 Dejiny a teória umenia (so zameraním na dejiny a teóriu umenia)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 24.10.2018 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty