Filozofická fakulta

Výberové konanie na dve miesta docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest:

1 docent na Katedre marketingovej komunikácie pre odbor 23. Mediálne a komunikačné štúdiá (so zameraním na výučbu predmetov marketing a ďalšie disciplíny z oblasti marketingovej komunikácie v slovenskom i anglickom jazyku) 

1 docent na Katedre klasickej a semitskej filológie pre odbor 11. Filológia (so zameraním na klasickú filológiu, s ťažiskom na latinskú filológiu) 

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 11.08.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: gabriela.bakova@uniba.sk  

V Bratislave dňa 27.07.2021  

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty