Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného a funkčného miesta:

Docent

Katedra  filozofie a dejín filozofie

Odbor 12. Filozofia – dejiny slovenskej filozofie

a) výška pracovného úväzku:  100,%

b) požadované kvalifikačné predpoklady

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore
    - habilitácia v odbore

 c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax
    - publikačná činnosť v odbore
    - plnenie platných kritérií na docentúru v odbore na Filozofickej fakulte

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov, dotazník záväzkov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do:30.10.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Dekanát - RPP, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na gabriela.bakovauniba.sk

V Bratislave dňa 15.10.2021

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného a funkčného miesta:

Docent

Katedra  psychológie

Odbor 32. Psychológia – psychológia osobnosti

a) výška pracovného úväzku:  100,%

b) požadované kvalifikačné predpoklady

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore
    - habilitácia v odbore

 c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax
    - publikačná činnosť v odbore
    - plnenie platných kritérií na docentúru v odbore na Filozofickej fakulte 

d) forma výberového konania:  pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov, dotazník záväzkov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do:30.10.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Dekanát - RPP, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na gabriela.bakovauniba.sk

V Bratislave dňa 15.10.2021

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto Odborný asistent

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného a funkčného miesta:

Odborný asistent

Katedra východoázijských štúdií

Odbor 11. Filológia so zameraním na japonský jazyk

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady
  - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

 c) osobitné predpoklady
   - pedagogická prax
   - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania - pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov, dotazník záväzkov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.12.2021

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do:25.10.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Dekanát - RPP, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

V elektronickej podobe na: gabriela.bakovauniba.sk
 

V Bratislave dňa 11.10.2021

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty