Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

1 odborný asistent na Katedre porovnávacej religionistiky pre odbor 15. Historické vedy (so zameraním na antropológiu náboženstva a teóriu a metodológiu religionistiky)

_______________________________________________________________

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: v písomnej forme na základe požadovaných dokladov

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 15.04.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

 

Výberové konanie na 3 miesta docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest:

1 docent na Katedre filozofie a dejín filozofie pre odbor 12. Filozofia (so zameraním na epistemológiu a feministickú filozofiu)

1 docent na Katedre filozofie a dejín filozofie pre odbor 12. Filozofia (so zameraním na dejiny antickej filozofie)

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020

1 docent na Katedre klasickej a semitskej filológie pre odbor 11. Filológia (so zameraním na grécku filológiu)

Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2020

_________________________________________________________________

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

     - pedagogická prax

     - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: v písomnej forme na základe požadovaných dokladov

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 15.04.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty