Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

- vedúci katedry slovenského jazyka

- vedúci katedry maďarského jazyka a literatúry

- vedúci katedry pedagogiky a andragogiky

- vedúci katedry žurnalistiky

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., v odbore, koncepcia rozvoja fakulty

1 profesor v odbore 3.1.1 Sociológia (so zameraním na sociálnu politiku, sociológiu sociálnych problémov, sociálnu deviáciu a kriminológiu)

1 docent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na teóriu literatúry, literárnu vedu a dejiny slovenskej poézie 20. storočia)

1 docent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na dejiny slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia)

1 docent v odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (so zameraním na španielsky jazyk a kultúru)

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD., v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na slovenskú gramatiku v diachronicko-synchronickej perspektíve a na didaktiku slovenského jazyka)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

1 lektor v odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (so zameraním na holandský jazyk a kultúru)

Požiadavky:  VŠ v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 30.04.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., dekan fakulty