Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto odborného asistenta a vedeckovýskumného pracovníka

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

1 odborný asistent na Katedre etnológie a muzeológie pre odbor 15. Historické vedy (so zameraním na výskum príbuzenstva a religiozity a metodológiu etnografického výskumu, plynulá znalosť anglického jazyka)

1 odborný asistent na Katedre maďarského jazyka a literatúry pre odbor 11. Filológia (so zameraním na fínsky jazyk a kultúru a špecializáciou na preklad a tlmočenie)

1 odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

1 odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií (so zameraním na japonský jazyk a literatúru)

1 odborný asistent na Katedre psychológie pre odbor 32. Psychológia (so zameraním na sociálnu psychológiu a školskú psychológiu)

_________________________________________________________

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_________________________________________________________

1 vedeckovýskumný pracovník na Katedre filozofie a dejín filozofie pre odbor 12. Filozofia

a) výška pracovného úväzku: 30%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - aktívna účasť na výskumnej činnosti v rámci APVV projektu "Naturalizmus ako univerzálny filozofický program"

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť

f) predpokladaný termín nástupu: 01.09.2020

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________

1 vedeckovýskumný pracovník na Katedre logiky a metodológie vied pre odbor 12. Filozofia 

a) výška pracovného úväzku: 50%

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia

c) osobitné predpoklady:

    - aktívna účasť na výskumnej činnosti v rámci riešenia APVV projektu "Analýza a rekonštrukcia argumentov"

    - publikačná činnosť, zameranie na oblasť deontickej logiky a teórie argumentácie

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť

f) predpokladaný termín nástupu: 01.09.2020

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do: 19.07.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

 

Výberové konanie na funkčné miesto docenta a funkcií vedúcich zamestnancov

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných a funkčných miest a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 docent na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pre odbor 11. Filológia (so zameraním na nemecký jazyk a kultúru a translatológiu)

a) výška pracovného úväzku: 100%

b) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore

    - habilitácia v odbore

c) osobitné predpoklady:

    - pedagogická prax

    - publikačná činnosť v odbore

d) forma výberového konania: pohovor

e) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, publikačná činnosť, prehľad pedagogickej činnosti za 5 rokov

f) predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020

g) platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_____________________________________________________________

- vedúci Katedry všeobecných dejín

- vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

- vedúci Katedry logiky a metodológie vied

- vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií

- vedúci Katedry estetiky

- vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy

_________________________________________________________________

a) požadované kvalifikačné predpoklady:

    - vysokoškolské vzdelanie v odbore

    - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

b) zoznam požadovaných dokladov: prihláška, overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis, koncepcia rozvoja katedry

c) forma výberového konania: pohovor

________________________________________________________________

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi o vzdelaní zasielajte do: 19.07.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty