Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 11. Filológia (so zameraním na bulharský jazyk a literatúru a na južnoslovanský jazykový areál)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 vedeckovýskumný pracovník v odbore 15. Historické vedy (so zameraním na archeológiu, archeologickú prospekciu)

1 vedeckovýskumný pracovník v odbore 15 Historické vedy (so zameraním na pomocné vedy historické, riešenie výskumnej činnosti v rámci APVV projektu, opis digitalizátov z hľadiska obsahového a vkladanie textov do systému, odborný opis pamäťových jednotiek pre komplexný pamäťový portál)

Požiadavky:  VŠ v odbore

Prihlášku do výberového konania doloženú kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 09.01.2020 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, referát personálnej práce, Gondova 2, 811 02 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyová@uniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru. S nástupom 01.02.2019.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

Výberové konanie na miesto profesora

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 15. Historické vedy (so zameraním na archeológiu, praveké, protohistorické, alebo historické obdobia)

1 profesor v odbore 15. Historické vedy (so zameraním na pomocné vedy historické)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 31.12.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konanie na miesto profesora a docenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 32. Psychológia

1 docent v odbore 15. Historické vedy (so zameraním na prehistóriu územia Slovenska a Európy, slovenské dejiny 1. polovice 19. storočia a dejiny slovenskej historiografie)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 22.12.2019 na adresu:  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. V elektronickej podobe na: olga.bardyovauniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty