Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 odborný asistent v odbore 3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá (so zameraním na informačný prieskum, organizáciu poznania a optimalizáciu prieskumových nástrojov, vyučovanie v anglickom jazyku, predpokladaný nástup 01.09.2019)

1 odborný asistent v odbore 2.1.9 Slovenské dejiny (so zameraním na ranný novovek, cirkevné a kultúrne dejiny, výskumná a pedagogická prax v oblasti slovenského/uhorského novoveku, schopnosť viesť vyučovanie v cudzom jazyku (angličtina, nemčina))

1 odborný asistent v odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (so zameraním na poľský jazyk a kultúru, znalosť anglického a nemeckého jazyka vítaná, predpokladaný nástup 01.09.2019)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 26.07.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. V elektronickej podobe na: daniela.marusincovauniba.sk  Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

 

 

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

2 odborných asistentov v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, skúsenosti s výučbou cudzincov (kontaktne aj dištančne), skúsenosti s prezentáciou slovenskej kultúry a riešením vedeckovýskumných projektov

1 odborný asistent v odbore 2.1.24 Muzeológia (so zameraním na slovenské a svetové múzeá, svetové dedičstvo, múzejnú a galerijnú pedagogiku a didaktiku, interaktívne prvky v múzejníctve, každodennosť v múzejných zbierkach)

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD. v odbore, plynulá a pokročilá znalosť anglického jazyka, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku

2 lektorov v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (špecializácia slovenčina ako cudzí jazyk)

Požiadavky:  VŠ v odbore, skúsenosti s vedením kurzov slovenčiny pre cudzincov, znalosť cudzích jazykov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 22.07.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty