Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto riaditeľa SAS

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 docent na miesto riaditeľa Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Požiadavky:

- VŠ vzdelanie 3. stupňa v odbore slovakistika

- odborno-metodická spôsobilosť v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka

- pedagogická prax na univerzite so zameraním na vzdelávanie cudzincov

- organizačné predpoklady a administratívne skúsenosti s prevádzkou výskumno-pedagogického pracoviska

- ovládanie aspoň 2 cudzích jazykov

- komunikačné zručnosti a schopnosti riadiť pracovný tím

- tvorba a vedenie domácich a medzinárodných výskumných projektov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť do: 26.05.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov, pracovných miest vedeckých pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov:

1 profesor v odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (so zameraním na ruskú a ukrajinskú literatúru, s nástupom 01.01.2020)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na dejiny politického myslenia a ideológií, dejiny anglofónneho sveta a na historiografiu, schopnosť viesť kurzy v anglickom jazyku)

1 odborný asistent v odbore 2.1.8 Všeobecné dejiny (so zameraním na komparatívne dejiny stredovýchodnej Európy a na historiografiu, schopnosť viesť kurzy v anglickom jazyku)

1 odborný asistent v odbore 2.1.37 Muzikológia (so zameraním na etnomuzikológiu, s nástupom 01.09.2019)

1 odborný asistent v odbore 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (so zameraním na ruský jazyk, s nástupom 01.09.2019)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD. v odbore, prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 26.05.2019 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty