Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - odborní asistenti

                                                                           V Bratislave  13. novembra 2019

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyzikálna chémia, anorganická chémia alebo teoretická a počítačová chémia, akademický titul PhD., odborné pracovné skúsenosti vo vysokoškolskej pedagogickej výučbe odborov chémie: fyzikálna chémia, anorganická chémia a teoretická a počítačová chémia je vítaná, aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

·         odborný asistent na Katedru mikrobiológie a virológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., odborné pracovné skúsenosti s experimentálnymi metódami v odbore mikrobiológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nesplnenia uvedených publikačných podmienok preukáže uchádzač kompenzáciu svojich kvalít v iných oblastiach vedecko-pedagogických aktivít, ktorá však nemusí byť akceptovaná.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 3.12.2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

         dekan fakulty

Výberové konanie - tajomník Rady vysokých škôl

                                                                                                                                                                                                      V Bratislave  13. novembra 2019

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         tajomník Rady vysokých škôl

požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, reprezentatívne vystupovanie, praktické skúsenosti z oblasti organizačno-administratívnych prác v rezorte vysokých škôl, bezúhonnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 3. decembra 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov. 

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

      dekan fakulty

Výberové konanie - výskumní pracovníci

                                                                           V Bratislave  13. novembra 2019

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         výskumný pracovník na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie – 45% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyzikálna chémia alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, pedagogická prax vo výučbe fyzikálnej chémie je vítaná, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

·         výskumný pracovník na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie – 40% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyzikálna chémia alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, pedagogická prax vo výučbe fyzikálnej chémie je vítaná, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

·         výskumný pracovník na Katedru geológie a paleontológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  v programe geológia a paleontológia, minimálne 10 rokov odbornej výskumnej a pedagogickej praxe, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2020

·         výskumný pracovník na katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, preferované sú doterajšie skúsenosti v oblasti heterologickej expresie a purifikácie proteínov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2020

·         výskumný pracovník na katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, preferované sú doterajšie skúsenosti v oblasti identifikácie génov vhodných pre fágovú terapiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2020

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 3. decembra 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

      dekan fakulty