Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - funkčné miesta profesor, docent

                                                                                                                         Bratislava 7. júla 2021

Vec: Výberové konanie

  

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

 

·         funkčné miesto profesor na  Katedru anorganickej chémie

v študijnom odbore  17. Chémia

predpokladaný nástup od 1.9.2021

·           funkčné miesto profesor na  Katedru organickej chémie

v študijnom odbore  17. Chémia

predpokladaný nástup od 1.10.2021

·         funkčné miesto docent na  Katedru anorganickej chémie

v študijnom odbore  17. Chémia

predpokladaný nástup od 1.12.2021

·         funkčné miesto docent na  Katedru analytickej chémie

v študijnom odbore  17. Chémia

predpokladaný nástup od 1.9.2021

·         funkčné miesto docent na  Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky

v študijnom odbore  42. Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.9.2021

·         funkčné miesto docent na  Katedru regionálnej geografie a rozvoja regiónov

v študijnom odbore  42. Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.10.2021

 

O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave.

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 28. júla 2021 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                          

 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

        dekan fakulty

Výberové konanie - výskumní pracovníci - postdoktorandi

 

                                                                                                                                                                      V Bratislave  7. júla  2021

Vec:  Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie výskumných pracovníkov – postdoktorandov na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok) spolufinancovaných grantom rektora v zmysle VP UK 3/2020 a poverujúceho dekrétu rektora zo dňa 27.5.2021 nasledovne:

 

·         2 miesta výskumný pracovník – postdoktorand  na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand na Katedru anorganickej chémie

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand na Katedru organickej chémie

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand na Katedru analytickej chémie

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand  do Laboratória pokročilých materiálov

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand na Katedru živočíšnej fyziológie a etológie

·         1 miesto výskumný pracovník – postdoktorand na Katedru botaniky

 

požiadavky:  ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa (titul PhD, alebo ekvivalent) na VŠ kdekoľvek vo svete mimo Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch zameraných na výskum podľa jednotlivých projektov (viď https://fns.uniba.sk/veda/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-postdoktorandske-pobyty/ ). V čase nástupu nesmie uplynúť viac ako 36 mesiacov od udelenia titulu PhD. Predpokladaný nástup 1.10.2021.

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 31. augusta 2021 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou  pohovoru.

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

            dekan fakulty

Výberové konanie - odborní asistenti

                                                                                      V Bratislave  7. júla  2021

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         odborný asistent na Katedru ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  vo vedeckom  odbore produkčná ekológia, tri roky praxe vo vedeckovýskumnej inštitúcii,  dobré pedagogické predpoklady, primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

 

·         odborný asistent  na Katedru regionálnej geografie a rozvoja regiónov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  odborné pracovné znalosti z oblasti rurálnej geografie, suburbánnych alebo rurálnych systémov,  regionálnej geografie sveta s dôrazom na regióny Ameriky a Afriky, schopnosť prednášať a viesť semináre v anglickom jazyku,  primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2021

 

odborný asistent na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia, odborná prax minimálne päť rokov, pracovné skúsenosti v oblasti optických metód chemickej analýzy s primárnym zameraním na stanovenie ťažkých kovov v environmentálnych a biologických vzorkách využitím extrakných techník (Slurry Sampling-ETAAS, Cloud Point Extraction (CPE) a Solid  Phase Extraction (SPE), pedagogická činnosť a vedenie záverečných prác v odbore analytická chémia zameraná na oblasť optických a separačných metód, primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2021

 

·         odborný asistent na Katedru inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore inžinierska geológia, pedagogická prax, odborné pracovné zameranie na inžiniersku geológiu a pripravenosť začatia habilitačného konania,   primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

 

·         dve miesta odborných asistentov na Katedru inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore inžinierska geológia, alebo podaná žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v príslušnom odbore, pedagogická prax,   primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

 

·         odborný asistent na Katedru inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

požiadavky:  vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore aplikovaná geofyzika, alebo podaná žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v príslušnom odbore, pedagogická prax,  primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

 

·         odborný asistent na Katedru botaniky

požiadavky:  VŠ vzdelanie  III. stupňa,  akademický  titul  PhD.,  minimálne štyri roky odbornej praxe v oblasti inváznej biológie rastlín, rastlinnej taxonómie, fylogenetiky a evolúcie, vítaná je znalosť morfológie, fytogeografie a paleobotaniky,  primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2021

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

              Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

                V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

                V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 28. júla 2021 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou  pohovoru.

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

             dekan fakulty