Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - výskumný pracovník

                                                                                 V Bratislave  11. júna 2019

Vec:  Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         výskumný pracovník na Katedru antropológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore antropológia alebo v príbuznom odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.7.2019

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky zašlite do 20. júna 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

            dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesto docent

                                                                                                                                                                                                                   Bratislava 11. júna 2019                                                                            

                                                                       

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru fyziológie rastlín

v študijnom odbore 4.2.1 biológia

predpokladaný nástup od 1. 9. 2019

 

O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave a sú zverejnené na adrese:  Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky zašlite do 2.júla 2019  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

            dekan fakulty

 

Výberové konanie - odborní asistenti

                                                                              V Bratislave  11. júna 2019

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent na Katedru biochémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore biochémia, genetika alebo v príbuznom odbore, pedagogická prax v odbore, výskumná činnosť v oblasti biochémie a genetiky kvasiniek, absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný  asistent na Katedru fyziológie rastlín  – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  v odbore fyziológia rastlín alebo príbuznom odbore,  minimálne 3 roky odbornej praxe, člen riešiteľského kolektívu alebo riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (napr. VEGA, APVV),  aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií,  základné počítačové zručnosti,  skúsenosti s vedením bakalárskych a diplomových prác,  autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 10 CC prác za ostatných 5 rokov, skúsenosti v oblasti fyziológie rastlinných organizmov, prax v oblasti fotosyntetických, respiračných, histochemických a biochemických analýz, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2019

 

·         odborný  asistent na Katedru fyziológie rastlín

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  v odbore fyziológia rastlín alebo príbuznom odbore,  minimálne 3 roky odbornej praxe, člen riešiteľského kolektívu alebo riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (napr. VEGA, APVV),  aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií,  základné počítačové zručnosti,  skúsenosti s vedením bakalárskych a diplomových prác,  autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 6 CC prác za ostatných 5 rokov, skúsenosti v oblasti vývinovej biológie rastlinných organizmov, prax v oblasti histochemických a mikroskopických analýz, biochemických a molekulovo-biologických metód, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2019

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nesplnenia uvedených publikačných podmienok preukáže uchádzač kompenzáciu svojich kvalít v iných oblastiach vedecko-pedagogických aktivít, ktorá však nemusí byť akceptovaná.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 2. júla 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

         dekan fakulty

Výberové konanie - vedúci Katedry molekulárnej biológie

                                                                   Bratislava  29. mája 2019                   


Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         vedúci Katedry molekulárnej biológie

 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, vedecká hodnosť PhD., DrSc., zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.9.2019.

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 19.6.2019  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

      prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesto docent

                                                                                  Bratislava 29. mája 2019                                                                     

                                                                  

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru organickej chémie

v študijnom odbore 4.1.14  chémia

predpokladaný nástup od 1. 10. 2019

 

O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave a sú zverejnené na adrese:  Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 19.6.2019  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

           dekan fakulty

 

Výberové konanie - lektori, odborní asistenti

                                                                                   V Bratislave  29. mája 2019

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         lektor na Katedru anorganickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa s chemickým zameraním, preukázaná odborná prax v chemickom laboratóriu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         2 miesta odborných asistentov na Katedru anorganickej chémie – 25% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v chemickom odbore, so špecifickým zameraním na pokrytie výuky bioanorganicky zameraných predmetov, výuku základných predmetov chémie v anglickom jazyku, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.8.2019

·         lektor na Katedru genetiky – 25% úväzok

požiadavky:   VŠ  vzdelanie  II.  stupňa v  odbore   genetika,  pedagogické   skúsenosti  s  vedením

cvičení a seminárov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, , spoluriešiteľ grantového projektu, ktorý bude realizovaný počas trvania pracovného pomeru, publikačná činnosť v oblasti molekulárnej genetiky, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný  asistent na Katedru genetiky

požiadavky:  VŠ  vzdelanie  III. stupňa,  akademický  titul  PhD., v  odbore  genetika,  pedagogické

skúsenosti  s  vedením cvičení a seminárov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, pracovné skúsenosti s ovládaním metodík súvisiacich s analýzou nukleových kyselín a proteínov, spoluriešiteľ grantového projektu, ktorý bude realizovaný počas trvania pracovného pomeru, publikačná činnosťv oblasti genetiky a molekulárnej biológie, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru genetiky – 90% úväzok

      požiadavky:  VŠ  vzdelanie  III. stupňa,  akademický  titul  PhD., v  odbore  genetika,  pedagogické

skúsenosti  s  vedením cvičení a seminárov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, pracovné skúsenosti s ovládaním metodík súvisiacich s analýzou nukleových kyselín a proteínov, spoluriešiteľ grantového projektu, ktorý bude realizovaný počas trvania pracovného pomeru, publikačná činnosť v oblasti genetiky a molekulárnej biológie, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru botaniky

požiadavky:   VŠ  vzdelanie  III.  stupňa,  akademický  titul  PhD., resp.  ukončené   doktorandské

štúdium pred obhajobou v odbore botanika, odborné zameranie na systematickú botaniku, taxonómiu, environmentálnu botaniku osobitne na dendrológiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.7.2019

·         odborný asistent na Katedru botaniky

požiadavky:   VŠ  vzdelanie  III.  stupňa,  akademický  titul  PhD., v odbore botanika, odborné zameranie na systematickú botaniku, fanerogamológiu, so zameraním na hydrobotaniku, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru botaniky

požiadavky:   VŠ  vzdelanie  III.  stupňa,  akademický  titul  PhD., v odbore botanika, odborné zameranie na systematickú botaniku, environmentálnu a indikačnú botaniku, aerobiológiu a palynológiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru organickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti organickej syntézy dokumentované publikačnou činnosťou, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru organickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti organickej syntézy dokumentované publikačnou činnosťou, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2019

·         3 miesta odborných asistentov na Katedru geológie a paleontológie – 10% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa s geovedným zameraním, akademický titul PhD., prednášková a primeraná publikačná činnosť, spôsobilosť samostatného vedeckého i tímového pôsobenia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         odborný asistent na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore fyzikálna chémia alebo v príbuznom odbore, odborná pedagogická prax vo výučbe fyzikálnej chémie je vítaná,  aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.7.2019

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nesplnenia uvedených publikačných podmienok preukáže uchádzač kompenzáciu svojich kvalít v iných oblastiach vedecko-pedagogických aktivít, ktorá však nemusí byť akceptovaná.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 19. júna 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

           dekan fakulty

Výberové konanie výskumní pracovníci

                                                                      V Bratislave  28. mája 2019

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         výskumný pracovník na Katedru botaniky – 95% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, v odbore botanika alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., resp. ukončené doktorandské štúdium pred obhajobou, publikačná činnosť zameraná na fyticenológiu, synantropnú vegetáciu, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         výskumný pracovník na Katedru geológie a paleontológie – 10% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa s geovedným zameraním, akademický titul PhD.,  zameranie na mikropaleontológiu, spôsobilosť samostatného vedeckého i tímového pôsobenia, primeraná publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

·         výskumný  pracovník na Katedru mineralógie a petrológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore mineralógia a petrológia, minimálne 3 roky odbornej praxe, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.7.2019

·         výskumný  pracovník na Katedru aplikovanej a environmentálnej geofyziky – 70% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., odborné pracovné skúsenosti vo výskumnej práci a vo vysokoškolskej pedagogickej činnosti v oblasti  aplikovanej reflexnej seizmiky, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.7.2019

·         výskumný pracovník na  Katedru organickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti organickej syntézy dokumentované publikačnou činnosťou, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2019

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 19. júna 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                dekan fakulty