Prírodovedecká fakulta

Oznámenie o vyhlásení výberovho konania - funkčné miesto docent

        Bratislava 17. mája 2023

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

·        funkčné miesto docent na Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi – 100% úväzok

           predpokladaný nástup dohodou

 

·        predpokladaná pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

·        všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_19.pdf

·        platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

·        Prihlášky zašlite do  7. júna 2023  na adresu:

                     Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                     Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

·        v prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

·        Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

·        Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·        Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                    

 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                                                            dekan fakulty

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - odborní asistenti, výskumní pracovníci

Bratislava 17. mája 2023

 

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

        2 miesta odborný asistent na Katedru geochémie - 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore environmentálna geochémia, odborná prax pri terénnom a laboratórnom výskume environmentálnych záťaží, účasť n príprave projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023 a 1.8.2023

        odborný asistent na Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky - 100%                        úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore geografia, špecializácia kartografia, geografické informačné systémy, Diaľkový prieskum Zeme,  VŠ pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023

        odborný asistent na Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky - 55%                           úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore fyzická geografia, špecializácia meteorológia, klimatológia, VŠ pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2023

        odborný asistent na Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a                            pedagogiky  - 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním na školskú psychológiu a pedagogiku, minimálne 5 rokov pedagogickej a vedeckej praxe, aktívna účasť na konferenciách, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  16.9.2023

           odborný asistent na  Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a                            pedagogiky  - 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním na didaktiku biológie v kombinácii, minimálne 5 rokov pedagogickej a vedeckej praxe, aktívna účasť na konferenciách, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023

        odborný asistent na  Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a                           pedagogiky - 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním na didaktiku chémie v kombinácii, minimálne 5 rokov pedagogickej a vedeckej praxe, aktívna účasť na konferenciách, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023

odborný asistent na Katedru jazykov – 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore angličtina, minimálne 10 rokov odbornej praxe vo vyučovaní odbornej angličtiny pre študentov biológie, geografie a geológie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023

odborný asistent na Katedru jazykov – 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore nemecký jazyk – slovenský jazyk, minimálne 15 rokov odbornej praxe vo vyučovaní odbornej nemčiny  pre študentov prírodovedných odborov a  slovenčiny pre cudzincov, publikačná činnosť, aktívna znalosť nemeckého jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2023

odborný asistent na Katedru jazykov – 50% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore angličtina a nemčina, minimálne 2 roky odbornej praxe vo vyučovaní odbornej angličtiny pre študentov prírodovedných odborov zameraných na biológiu a environmentalistiku, vítaná je ochota vyučovať odbornú nemčinu zameranú na prírodovedné odbory, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2023

2 miesta výskumný pracovník na Katedru geológie a paleontológie – 100% úväzok

·       predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., VKS IIa, výskumné zameranie na paleozoológiu,  aktívna medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2023

·       platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

·       Prihlášky zašlite do  7. júna 2023  na adresu:

                       Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                       Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

·       v prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

·       Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

·        Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·        Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.   

 

         

                                                                                                                                              prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                    dekan fakulty