Prírodovedecká fakulta

Výberové konania - odborní asistenti, lektor, výskumní pracovníci

                                                                                                                                             Bratislava  22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje  podľa ust. § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti analytickej chémie, praktické znalosti v oblasti analytických chromatografických metód a hmotnostnej spektometrie,  pedagogická činnosť  v oblasti výučby analytickej chémie, min. 10 rokov,   skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti analytickej chémie, praktické znalosti v oblasti spektrálnych metód a chemickej analýzy, pedagogická činnosť  v oblasti výučby analytickej chémie, min. 1 rok, skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti analytických chromatografických metód,   pedagogická činnosť  v oblasti výučby analytickej chémie, min. 10 rokov,  skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD, v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti analytických chromatografických metód,  pedagogická činnosť  v oblasti výučby analytickej chémie, min. 10 rokov, skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022 

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie – 10% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti separačných  metód chemickej analýzy,    skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022 

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v odbore analytická chémia alebo príbuznom, pracovné skúsenosti v oblasti analytickej chémie, praktické znalosti v oblasti chromatografických metód chemickej analýzy,    skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie -10% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti analytickej chémie, praktické znalosti z farmaceutickej analýzy,    skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  analytickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti analytickej chémie, praktické znalosti v oblasti  analytických chromatografických metód a počítačovej chémie, pedagogická činnosť v oblasti výučby analytickej chémie, min. 10 rokov,    skúsenosti s prípravou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.11.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  anorganickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v študijnom odbore chémia, so zameraním na anorganickú chémiu, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent  –  na Katedru  anorganickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v študijnom odbore chémia, so zameraním na anorganickú chémiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         lektor  –  na Katedru  anorganickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, v študijnom odbore chémia, so zameraním na anorganickú chémiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  biochémie – 85% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v  odbore biochémia, výskumná činnosť v oblasti molekulárnej biológie mykobaktérií, skúsenosti s purifikáciou proteínov pomocou HPLC, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  biochémie – 85% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v  odbore biochémia, výskumná činnosť v oblasti biochémie a molekulárnej biológie kvasiniek,  skúsenosti s nanopórovým sekvenovaním, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  biochémie 

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v  odbore biochémia alebo v príbuznom odbore, výskumná činnosť v oblasti biochémie a molekulárnej biológie kvasiniek,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  biochémie 

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, výskumná činnosť v oblasti biochémie a molekulárnej biológie mykobaktérií, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent  –  na Katedru  biochémie 

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore biochémia, absolvovaný výskumný pobyt v zahraničí v trvaní minimálne 1 rok, minimálne 10 rokov pedagogickej praxe v odbore,  výskumná činnosť v oblasti biochémie a molekulárnej biológie kvasiniek,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.11.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  biochémie 

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore biochémia, výskumná činnosť v oblasti biochémie a molekulárnej biológie kvasiniek, skúsenosti s technikami fluorescenčnej mikroskopie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         2 miesta výskumných pracovníkov  –  na Katedru  fyzikálnej a teoretickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore fyzikálna chémia, chemická fyzika alebo teoretická a počítačová chémia, aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, vedecká orientácia na problematiku kvantovo- chemických výpočtov, prax v odbore dokumentovaná publikačnou činnosťou, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný nástup 1.10.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  fyzikálnej a teoretickej chémie – 50% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore anorganická chémia, fyzikálna chémia alebo chemická fyzika, , aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, vedecká orientácia na problematiku terahertzovej spektroskopie a koloidnej chémie, prax v odbore dokumentovaná publikačnou činnosťou, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný nástup 1.1.2023

·         odborný asistent  –  na Katedru  organickej chémie – 25% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti bioorganickej/medicínskej chémie dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent  –  na Katedru  organickej chémie – 80% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti bioorganickej/medicínskej chémie dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         3 miesta odborných asistentov  –  na Katedru  organickej chémie – 80% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti stereoselektívnej syntézy dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent  –  na Katedru  organickej chémie – 80% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti organických senzorov alebo (opto)elektronických materiálov dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         2 miesta odborných asistentov  –  na Katedru  organickej chémie – 90% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti stereoselektívnej syntézy dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         2 miesta odborných asistentov  –  na Katedru  organickej chémie – 90% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti organických senzorov alebo (opto)elektronických materiálov dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť,  aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         2 miesta výskumných pracovníkov  –  na Katedru  organickej chémie – 50% úväzok

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti organických senzorov alebo (opto)elektronických materiálov dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent  –  na Katedru  organickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti stereoselektívnej syntézy dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník  –  na Katedru  organickej chémie

požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  v  odbore organická chémia, skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a/alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti stereoselektívnej syntézy dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť odbornej angličtiny, predpokladaný nástup 1.10.2022

        Publikačná činnosť - požiadavky

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

     V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

     V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

 

   Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 30. júna 2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

  V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 prof. RNDr. Peter Fedor,PhD.

     dekan fakulty

Výberové konania - asistent, odborní asistenti, výskumní pracovníci

                                                                                                                                                   Bratislava  22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje  podľa ust. § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona výberové konanie na obsadenie:

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe environmentálna geochémia, akademický titul PhD., 2-ročná vedecko-výskumná prax v oblasti vybraných biochemických procesov (sorpcia, akumulácia a volatilizácia chemických prvkov), počítačové znalosti, kontinuálna grantová a publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný nástup 15.8.2022

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe environmentálna geochémia, akademický titul PhD., vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník, 7-ročná vedecko-výskumná prax v oblasti biogeochémie a  analytickej geochémie chemických prvkov, počítačové znalosti, kontinuálna grantová a publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe environmentálna geochémia, akademický titul PhD., vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník, 5-ročná vedecko-výskumná prax v oblasti biogeochémie a  analytickej geochémie chemických prvkov, počítačové znalosti, kontinuálna grantová a publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,   predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe jadrová chémia, akademický titul PhD., 3-ročná vedecko-výskumná prax v oblasti vybraných fyzikálno-chemických procesov (sorpcia, zrážanie a spoluzrážanie chemických prvkov) a metód prvkovej analýzy, počítačové znalosti, kontinuálna grantová a publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru jazykov - 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., odbor angličtina, pedagogická prax vo vyučovaní odbornej angličtiny pre študentov environmentalistiky a biológie minimálne 10 rokov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru jazykov - 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., odbor angličtina, pedagogická prax vo vyučovaní odbornej angličtiny pre študentov biológie, geografie a geológie minimálne 10 rokov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         asistent –  na Katedru jazykov - 70% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, odbor geografia - angličtina, skúsenosti zo štúdia s geografickým zameraním na vysokej škole v anglicky hovoriacej krajine, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru telesnej výchovy – 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, telovýchovného zamerania na výučbu kondičnej kulturistiky a plávania, ukončené rigorózne konanie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru telesnej výchovy – 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa telovýchovného zamerania na výučbu kondičnej kulturistiky a jogy, ukončené rigorózne konanie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja – 90% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia alebo humánna geografia, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v geografii cestovného ruchu a obchodu (vysokoškolské vzdelanie v kombinácii s matematikou vítané), pedagogická prax v odbore, participácia na vedeckých projektoch, skúsenosti s odbornými súťažami pre stredoškolských študentov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia, humánna geografia alebo demografia, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti demogeografie a demografie (vítané sú znalosti zo štatistiky, kvantitatívnych metód a geoštatistiky), participácia na riešení vedeckých projektoch, pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia, humánna geografia alebo demografia, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti demogeografie a demografie (vítané sú znalosti z problematiky migrácie a starnutia), participácia na riešení vedeckých projektoch, pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia alebo humánna geografia, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v geografii sídiel a geografii verejnej správy, pedagogická prax v odbore, participácia na riešení vedeckých projektoch, vítané sú skúsenosti z projektového manažmentu a z administrácie v univerzitnom prostredí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja – 10% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v politickej geografii, skúsenosti s výučbou v odbore a vedením záverečných prác študentov, participácia na riešení vedeckých projektoch, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022 

·         výskumný pracovník –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia alebo humánna geografia, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v oblasti sociálnej geografie (vítané sú  znalosti v oblasti kvalitatívnych metód výskumu), participácia na riešení vedeckých projektoch, pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja – 40% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geografia, humánna geografia alebo demografia,  akademický titul PhD., pracovné skúsenosti v demografii a demogeografii (vítané sú znalosti z problematiky demografickej analýzy), skúsenosti s výučbou v odbore a vedením záverečných prác študentov, participácia na riešení vedeckých projektoch, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

 

        Publikačná činnosť - požiadavky

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

     V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

     V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

 

   Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 30. júna 2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

  V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

         dekan fakulty

Výberové konanie - odborní asistenti, výskumní pracovníci

 

                                                                                                                                                    Bratislava  22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje  podľa ust. § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent –  na Katedru jazykov - 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., odbor angličtina, pedagogická prax minimálne 10 rokov vo vyučovaní odbornej angličtiny pre študentov vied o zemi a paleontológie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe Analytická chémia, akademický titul PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore Analytická chémia, 15-ročná pedagogická a vedecko-výskumná prax v oblasti prvkovej spektrochemickej analýzy materiálov s dôrazom na atómovú spektrometriu spojenú s laserovými technikami, kontinuálna grantová a publikačná činnosť, počítačové znalosti, aktívna znalosť anglického jazyka,  , predpokladaný nástup 1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru regionálnej geografie a rozvoja regiónov – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., znalosti z problematiky regionálneho rozvoja, geografického projektovania a geografickej štatistiky, pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru regionálnej geografie a rozvoja regiónov – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., znalosti z oblasti teórie a metodológie geografie cestovného ruchu a geografii sociálnych médií, pedagogická prax v odbore, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru regionálnej geografie a rozvoja regiónov – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., znalosti z oblasti teórie a aplikácií regionálnej geografie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         výskumný pracovník –  na Laboratórium Pokročilých materiálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na výskum v oblasti anorganických nanomateriálov, skúsenosti s chemickou syntézou nanokryštálov pomocou vysokoteplotných koloidných metód, skúsenosti s charakterizáciou anorganických nanokryštálov pomocou optickej spektroskopie a mikroskopie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         výskumný pracovník –  na Laboratórium Pokročilých materiálov – 60% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na výskum v oblasti materiálov, skúsenosti s prípravou, štrukurálnou a elektrickou charakterizáciou tuhých látok a materiálov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.11.2022

·         výskumný pracovník –  na Laboratórium Pokročilých materiálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na výskum v oblasti materiálov, skúsenosti s vysokoteplotnými (>1000°C) chemickými syntézami, prípravou a charakterizáciou anorganických nanokryštálov alebo polycyklických aromatických uhľovodíkov, so štrukulárnou a elektronickou charakterizáciou tuhých látok a nanomateriálov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.11.2022

·         odborný asistent –  na Katedru telesnej výchovy

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., telovýchovného zamerania na výučbu jogy a aerobiku, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný nástup 1.11.2022

·         výskumný pracovník –  na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe environmentálna ekológia, akademický titul PhD., 3-ročná vedecko-výskumná prax v oblasti vybraných biogeochemických procesov (sorpcia, akumulácia a volatilizácia chemických prvkov), počítačové znalosti, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         výskumný pracovník –  na Katedru geochémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, vedecká hodnosť DrSc., skúsenosti s vedením aspoň jedného LIFE+ projektu medicínsko-geochemického zamerania, minimálne 5 monografií medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť medicínsko-geochemického zamerania, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         výskumný pracovník –  na Katedru geochémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., vedecký pracovník v medicínsko-geochemickej problematike, skúsenosti s prácou minimálne na jednom LIFE+ projektu medicínsko-geochemického zamerania, minimálne 4 monografie medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť –  článkov medicínsko-geochemického zamerania, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         výskumný pracovník –  na Katedru geochémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., vedecký pracovník v medicínsko-geochemickej problematike (koordinátor pre zdravotnícku problematiku), skúsenosti s prácou minimálne na jednom LIFE+ projektu medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         odborný asistent –  na Katedru telesnej výchovy

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., (resp. ukončené doktorandské štúdium) telovýchovného zamerania na výučbu futbalu a florbalu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, , predpokladaný nástup 1.1.2023

·         výskumný pracovník –  na Laboratórium Pokročilých materiálov – 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na výskum v oblasti organických  materiálov, skúsenosti s organickou syntézou polycyclických aromatických zlúčenín, ich charakterizáciou z hľadiska chemickej štruktúry a zakomponovania do praktických elektronických, alebo iných zariadení, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

        Publikačná činnosť - požiadavky

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

     V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

     V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

 

   Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 30. júna 2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

  V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

 

                    dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesta profesor

 

                                                                                                                                                     Bratislava, 22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest: 

·         funkčné miesto profesor  na  Katedru anorganickej chémie

v študijnom odbore  17.  Chémia

predpokladaný nástup od 1.9.2022

·         funkčné miesto profesor  na  Katedru fyziológie rastlín

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.9.2022 

·         funkčné miesto profesor na  Katedru molekulárnej biológie

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1. 9.2022 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky zašlite do 30.6.2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                            

 

 

       prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                              dekan fakulty

Výberové konanie - vedúci katedry, ústavu, laboratória

                                                                                                                                      Bratislava, 22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

·         vedúci Laboratória pokročilých materiálov

·         vedúci Katedry mikrobiológie a virológie

·         vedúci Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov

 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry /pracoviska na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.9.2022.

 Funkciu vedúceho katedry alebo ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môže obsadiť len uchádzač s akademickým titulom profesor alebo docent. V prípade pracoviska, ktoré v rámci svojej aktuálnej personálnej štruktúry dokáže garantovať minimálne program druhého stupňa štúdia, môže funkciu vedúceho obsadiť aj uchádzač s akademickým titulom philosophiae doctor.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 30.6.2022  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, koncepciu pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie.

Výberová komisia na obsadenie funkcie vedúceho katedry alebo vedúceho ústavu posúdi komplexný potenciál a schopnosti prihlásených uchádzačov pre riadenie pracoviska v intenciách dynamického rozvoja fakulty. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

 

                                                                                                                                   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                                                                                                                                                dekan fakulty

 

Vypísanie výberového konania - funkčné miesto docent

                                                                                                                                                                                                        Bratislava, 22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

  •  funkčné miesto docent na Katedru mikrobiológie a virológie

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.6.2022

  • funkčné miesto docent na Katedru molekulárnej biológie

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.7.2022

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 31.5.2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                            

 

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                   dekan fakulty

výberové konanie - funkčné miesta docent

                                                                                                                                               Bratislava, 22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru organickej chémie

v študijnom odbore  17.  Chémia

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         funkčné miesto docent na Katedru fyziológie rastlín

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         4 funkčné miesta docent na Katedru molekulárnej biológie

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         funkčné miesto docent na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         funkčné miesto docent na Katedru pedológie

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.9. 2022

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky zašlite do 30.6.2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                            

 

     prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                 dekan fakulty

Výberové konanie - odborní asistenti, výskumní pracovníci

                                                                                                                                                       Bratislava  22. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje  podľa ust. § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent –  na Katedru  ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním v odbore hydrobiológia, výborná znalosť bioštatistiky a analýzy ekologických dát, dobré pedagogické predpoklady a schopnosť vyučovať túto problematiku, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním v odbore hydrobiológia, molekulárna ekológia, molekulárna taxonómia, dobré pedagogické predpoklady, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         odborný asistent –  na Katedru  ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., so zameraním v odbore evolučná biológia, fylogenetická systematika, paleoekológia, dobré pedagogické predpoklady, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         odborný asistent –  na Katedru  genetiky – 20% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,   akademický titul PhD., so zameraním na genetiku, molekulárnu biológiu alebo biochémiu, experimentálne skúsenosti s genetickými a molekulárno-biologickými analýzami eukaryotických mikroorganizmov, pracovné skúsenosti s vedením študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  Katedru  mikrobiológie a virológie 25% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., pracovné činnosti sú zamerané na navrhovanie experimentov, zahrnutie moderných techník a ich úprava vzhľadom k cieľom projektu, odborná dokumentačná práca pri spracovávaní výsledkov, prezentácia získaných výsledkov na domácej a medzinárodnej úrovni, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.11.2022

·         odborný asistent na Katedru  mikrobiológie a virológie – 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., pracovné skúsenosti s experimentálnymi metódami v odbore mikrobiológia a virológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent na Katedru  mikrobiológie a virológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., pracovné skúsenosti s experimentálnymi metódami v odbore mikrobiológia a virológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022 

·         odborný asistent na Katedru  mikrobiológie a virológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., pracovné skúsenosti s experimentálnymi metódami v odbore mikrobiológia a virológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.1.2023

·         výskumný pracovník na Katedru  molekulárnej biológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., v odbore molekulárna biológia alebo biotechnológie, preferované sú doterajšie skúsenosti v oblasti heterologickej expresie proteínov v prokaryotických a eukaryotických hostiteľských organizmov, purifikáciou proteínov na FPLC zariadení, skúsenosti s biofarmaceutickými aplikáciami, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Katedru  zoológie projekt LIFE17

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., v odbore biológia, odborná prax a skúsenosti s prácou na projekte LIFE a s monitoringom v teréne, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         odborný asistent na Katedru živočíšnej fyziológie a etológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., v odbore fyziológia živočíchov alebo v príbuznom odbore, ovládanie moderných fyziologických a molekulárno-biologických postupov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2022

·         výskumný pracovník –  na Katedru  mineralógie, petrológie a ložiskovej geolóogie

 projekt SASPRO2

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa , akademický titul PhD., v odbore geológia, mineralógia alebo petrológia, pracovné skúsenosti so spracovávaním dát v mineralógii, petrológii, programovanie v programoch JavaScript, R, Python, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.10.2022

·         2 miesta odborných asistentov –  na Katedru  fyziológie rastlín

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore fyziológia rastlín    alebo     v príbuznom odbore, prax v odbore minimálne 3 roky, člen riešiteľského kolektívu alebo riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (VEGA, APVV) , aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách,  skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií, základné počítačové zručnosti  skúsenosti s vedením bakalárskych a diplomových prác, autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 3 CC prác za posledných 5 rokov, skúsenosti v oblasti posudzovania vplyvu ťažkých kovov a toxických prvkov na rast a vývin rastlín, prax v oblasti histochemických a mikroskopických analýz a v oblasti interakcií rastlín a biotických stresorov, publikačná činnosť, aktívna  znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup od 1.9.2022

·         odborný asistent –  na Katedru  environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prírodovedného smeru, , akademický titul PhD  odborné znalosti a minimálne 10 ročná prax v oblasti ochrany krajiny s dôrazom na agrárnu krajinu a chránené  územia, publikačná činnosť, znalosť nemeckého jazyka výhodou, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup od  1.1.2023

 

·         odborný asistent –  na Katedru  environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prírodovedného smeru, , akademický titul PhD  odborné znalosti a minimálne 15 ročná prax v oblasti ochrany krajiny s užším zameraním na zoológiu a jej využitie v environmentálnej výchove, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup od  1.1.2023


        Publikačná činnosť - požiadavky

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

     V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

     V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

 

   Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 30. júna 2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

  V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                    dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesta profesor

                                                                                                                                                        Bratislava, 20. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

 

·         2 funkčné miesta profesor  na  Katedru geológie a paleontológie

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         funkčné miesto profesor na  Katedru jadrovej chémie

v študijnom odbore  17.  Chémia

predpokladaný nástup od 1.1.2023

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 31.5.2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                            

 

    prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.                                                                      

         dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesta docentov


Bratislava, 20. apríla 2022

Vec: Výberové konanie

 

                Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie funkčných miest:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru organickej chémie

v študijnom odbore  17.  Chémia

predpokladaný nástup od 1.7.2022

·         funkčné miesto docent na Katedru inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi

predpokladaný nástup od 1.8.2022

 

·         funkčné miesto docent na Katedru zoológie

v študijnom odbore  3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.9.2022

 

·         2 funkčné miesta docent na Katedru geológie a paleontológie

v študijnom odbore  42.  Vedy o Zemi

predpokladané nástupy sú od 1.9.2022 a od 1.2.2023

 

·         funkčné miesto docent na Katedru jadrovej chémie

v študijnom odbore  17.  Chémia

predpokladaný nástup od 1.9. 2022

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 31. mája 2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                            

 

 

    prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

                        dekan fakulty