Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - výskumní pracovníci

                                                                         V Bratislave  18. septembra 2019

Vec:  Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         výskumný pracovník na Katedru ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja – 15% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na výskum v politickej geografii a geografii volieb, skúsenosti s pokročilými štatistickými metódami a GIS, publikačná činnosť aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  15.10.2019

 

·         výskumný pracovník na Katedru molekulárnej biológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  v odbore molekulárna biológia, priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa, alebo vedecko-pedagogický titul docent, pracovné skúsenosti v oblasti výskumu genómov, s vedením bakalárskych a diplomových prác,  publikačná činnosť v oblasti molekulárnej biológie alebo genetiky, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.11.2019

·         výskumný  pracovník na Katedru anorganickej chémie – 35% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa v oblasti teoretickej chémie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.15.10.2019

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 3.10. 2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

           dekan fakulty

Výberové konanie - odborní asistenti

                                                                         V Bratislave  18. septembra 2019

                                                                      

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

·         odborný asistent na Katedru anorganickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa so zameraním na anorganickú chémiu, akademický  titul  PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.12.2019

·         odborný asistent na Katedru botaniky

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore botanika alebo v príbuznom odbore, akademický  titul  PhD.,  publikačná činnosť evidovaná v externých databázach, zameranie na systematickú botaniku, taxonómiu, environmentálnu botaniku osobitne na fykológiu,, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.11.2019

·         odborný asistent na Katedru hydrogeológie

       požiadavky:   VŠ  vzdelanie  III.  stupňa, akademický  titul  PhD., pedagogická a výskumná činnosť so  

       zameraním na ochranu podzemných vôd a hydrogeochémiu,, publikačná činnosť, aktívna znalosť

       anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.11.2019

·         odborný  asistent na Katedru geochémie

       požiadavky:  VŠ  vzdelanie  III. stupňa v odbore environmentálna geochémia,  akademický  titul

       PhD.,  odborná prax pri terénnom a laboratórnom výskume environmentálnych záťaží, publikačná

      činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.11.2019

·         odborný asistent na Katedru jadrovej chémie

požiadavky:  VŠ  vzdelanie  III. stupňa,  akademický  titul  PhD., v  odbore  chémia,  pedagogická prax,

absolvovanie zahraničnej stáže, skúsenosti z pôsobenia v akademickej samospráve alebo

vysokoškolskej reprezentácii, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  

nástup  1.11.2019

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nesplnenia uvedených publikačných podmienok preukáže uchádzač kompenzáciu svojich kvalít v iných oblastiach vedecko-pedagogických aktivít, ktorá však nemusí byť akceptovaná.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 8.10.2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá požadovanú odbornú prax nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

    prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

               dekan fakulty

         

Výberové konanie - vedúci Katedry kartogragie, geoinformatiky a DPZ

                                                              Bratislava  18. septembra 2019                                                                            

                                                                         

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         vedúci Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ

 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, vedecká hodnosť PhD., DrSc., zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.1.2020.

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2019.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 8.10.2019  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

         dekan fakulty

Výberové konanie - výskumný pracovník postdoktorand projekt ACCORD

                                                                    V Bratislave 18. septembra 2019

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·  výskumný  pracovník – postdoktorand na Chemický ústav na projekt ACCORD

 

požiadavky: VŠ vzdelanie tretieho stupňa,  akademický titul PhD., v oblasti organickej chémie, výskumná činnosť zameraná na syntézu nových org. Materiálov pre elektroniku, deklarovaná  publikačná činnosť v CC časopisoch, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný nástup  15.10.2019

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 2.10.2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

         dekan fakulty