Prírodovedecká fakulta

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Bratislava 15. novembra 2023

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

      

           odborný asistent na Katedru organickej chémie - 100% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore organická chémia, pracovné skúsenosti s vedením cvičení,  seminárov a záverečných prác študentov v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti stereoselektívnej syntézy dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané je absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

výskumný pracovník na Katedru organickej chémie - 20% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore analytická chémia, výskumná činnosť v oblasti medicínskej chémie dokumentovaná publikačnou činnosťou, vítané je absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

 

·         platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

·         Prihlášky zašlite do  6. decembra 2023  na adresu:

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

         zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

        aktivít.

 

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

·         Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

·         Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.  

 

          

                                                                                                            prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                              dekan fakulty

Oznámenie a vyhlásení výberového konania

                                                                                                                                                             Bratislava 20. novembra 2023

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

      

           výskumný pracovník na Katedru zoológie  -  100% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., s odborným zameraním v oblasti zoológie (entomológie), priame skúsenosti s terénnym výskumom populačnej dynamiky a priestorovej aktivity živočíchov, monitoringom hmyzu a prípravy výstupov z monitoringu ako aj podkladov pre monitorovacie práce, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

            výskumný pracovník na Katedru zoológie  -  100% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., s odborným zameraním v oblasti zoológie (entomológie), priame skúsenosti s terénnym výskumom populačnej dynamiky a priestorovej aktivity živočíchov, monitoringom hmyzu a prípravy výstupov z monitoringu ako aj podkladov pre monitorovacie práce, pracovné skúsenosti z obstarávaním tovarov a služieb, s administráciou projektu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

           výskumný pracovník na Katedru zoológie  -  60% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., s odborným zameraním v oblasti zoológie (ichtyológie), priame skúsenosti s monitoringom rýb z  monitoringu ako aj podkladov pre monitorovacie práce, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.3.2024

 

           výskumný pracovník na Katedru zoológie  -  50% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, s odborným zameraním v oblasti zoológie (entomológie), priame skúsenosti s terénnym výskumom populačnej dynamiky a priestorovej aktivity živočíchov, monitoringom hmyzu a prípravy výstupov z monitoringu ako aj podkladov pre monitorovacie práce, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.3.2024

 

          výskumný pracovník na Katedru geológie a paleontológie  -  100% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., výskumná prax zameraná na  mikropaleontológiu  dierkovcov, odborná medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

2 miesta výskumných pracovníkov  na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie  -  50% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, vedecká orientácia na problematiku fyzikálno-chemického štúdia povrchov tuhých látok, prax v odbore dokumentovaná publikačnou činnosťou,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

výskumný pracovník  na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie  -  50% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, vedecká orientácia na problematiku laserovej spektroskopie, prax v odbore dokumentovaná publikačnou činnosťou,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.1.2024

 

výskumný pracovník  na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie  -  100% úväzok

 

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., aktívna účasť na riešení výskumných projektov v odbore, vedecká orientácia na problematiku teoretického a počítačového štúdia termodynamických a elektronických vlastností tuhých látok, prax v odbore dokumentovaná publikačnou činnosťou,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.2.2024

 

·         platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

·         Prihlášky zašlite do  10. decembra 2023  na adresu:

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

         zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

        aktivít.

 

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

·         Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

·         Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.  


 

                                                                                                            prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                                   dekan fakulty