Prírodovedecká fakulta

Výverové konanie - vedúci katedier

                                                                     Bratislava  14. apríla 2021                                                                                      

Vec: Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

·         vedúci Katedry analytickej chémie 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.6.2021.

 

·         vedúci Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie

·         vedúci Katedry fyziológie rastlín

·         vedúci Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov

·         vedúci Katedry jazykov

 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.9.2021.

 Funkciu vedúceho katedry alebo ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môže obsadiť len uchádzač s akademickým titulom profesor alebo docent. V prípade pracoviska, ktoré v rámci svojej aktuálnej personálnej štruktúry dokáže garantovať minimálne program druhého stupňa štúdia, môže funkciu vedúceho obsadiť aj uchádzač s akademickým titulom philosophiae doctor.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 5.5.2021  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, koncepciu pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie. 

Výberová komisia na obsadenie funkcie vedúceho katedry alebo vedúceho ústavu posúdi komplexný potenciál a schopnosti prihlásených uchádzačov pre riadenie pracoviska v intenciách dynamického rozvoja fakulty. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

          dekan fakulty