Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - funkčné miesto docent

                                                                 Bratislava 23. septembra 2020                                                      

Vec: Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         funkčné miesto docent na  Katedru zoológie

v študijnom odbore 3.  Biológia

predpokladaný nástup od 1.1.2021

 

O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave a sú zverejnené na adrese:  Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora, docenta, odborného asistenta a výskumného pracovníka je aj autorstvo minimálne jednej vedeckej in extenso publikácie v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR)alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných troch rokoch, alebo autorstvo minimálne dvoch vedeckých in extenso publikácií v minimálne 3. kvartile databázy WOS (JCR) alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných piatich rokoch. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

             V prechodnom období do 30. júna 2021 môže dekan fakulty vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akceptovať pre obsadenie pracovného miesta docent  alebo profesor uchádzača, ktorý preukáže autorstvo najmenej jednej publikácie kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných troch rokoch alebo autorstvo najmenej dvoch publikácií kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných piatich rokoch. V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 14.10.2020 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.                          

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

        dekan fakulty

Výberové konania - výskumní pracovníci, odborný asistent

                                                                       V Bratislave  23. septembra 2020

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         výskumný pracovník  na Katedru molekulárnej biológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., vedecko-výskumné skúsenosti v oblasti identifikácie a typizácie organizmov s využitím metód a technológie rekombinantných DNA, organizovanie a zabezpečovanie servisných výkonov v oblasti sekvenovania qPCR pre ostatných pracovníkov katedry a UK, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.12.2020

·         výskumný pracovník  na Katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., preferované sú doterajšie skúsenosti v oblasti identifikácie génov vhodných pre fágovú terapiu, publikačná činnosť v oblasti molekulárnej biológie, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2021

·         výskumný pracovník  na Katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., preferované sú doterajšie skúsenosti v oblasti heterologickej expresie a purifikácie proteínov, publikačná činnosť v oblasti molekulárnej biológie, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.1.2021

·         odborný asistent  na Katedru regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti z oblasti metodológie regionálnej geografie a regionálnej geografie sveta, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.11.2020

Publikačná činnosť - požiadavky:

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora, docenta,  odborného asistenta  a výskumného pracovníka je aj autorstvo minimálne jednej vedeckej in extenso publikácie v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR) alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných troch rokoch, alebo autorstvo minimálne dvoch vedeckých in extenso publikácií v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR) alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných piatich rokoch. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.             

V prechodnom období do 30. júna 2021 môže dekan fakulty vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akceptovať pre obsadenie pracovného miesta docent  alebo profesor uchádzača, ktorý preukáže autorstvo najmenej jednej publikácie kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných troch rokoch alebo autorstvo najmenej dvoch publikácií kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných piatich rokoch. V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Prihlášky zašlite do 14.10.2020 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou on line pohovoru telekomunikačnými prostriedkami.

 

  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

           dekan fakulty

Výberové konanie - vedúci Ústrednej knižnice

                                                                        V Bratislave  16. septembra 2020

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         vedúci Ústrednej knižnice

požiadavky: stredoškolské alebo VŠ vzdelanie  v odboroch knižnično-informačných  služieb alebo príbuzných odboroch, minimálne 3 roky preukázanej odbornej praxe v knižničnom systéme, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,  bezúhonnosť, komunikatívnosť,  nástup podľa dohody

 

Prihlášky zašlite do 7. októbra 2020 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Iľkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

       dekan fakulty