Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - odborní asistenti, výskumní pracovníci

 

                                                                                  V Bratislave  13. októbra 2021

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie: 

·         odborný asistent na Katedru molekulárnej biológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., prednostne v odbore molekulárna biológia, pracovné skúsenosti s prokaryotickými a eukaryotickými modelovými organizmami, s viacerými molekulárnymi metódami analýz nukleových kyselín, proteínov a bunkových kultúr (pokročilá znalosť microarray analýzy, RealTime PCR, sekvenovanie, fragmentová analýza, prietoková cytometria a iné), pedagogická prax vo vední cvičení, seminárov, vybraných prednášok v oblasti molekulárnej biológie, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.12..2021

·         výskumný pracovník na Katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, preferované sú doterajšie pracovné skúsenosti v oblasti identifikácie génov vhodných pre fágovú terapiu, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2022

·         výskumný pracovník na Katedru molekulárnej biológie – 30% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., prednostne v odbore molekulárna biológia alebo v príbuznom odbore, preferované sú doterajšie pracovné skúsenosti v oblasti heterologickej expresie a purifikácie proteínov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2022

·         odborný asistent na Katedru mikrobiológie a virológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., pracovné skúsenosti s experimentálnymi metódami v odbore mikrobiológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.12.2021

·         odborný asistent na Katedru jadrovej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa,  akademický titul PhD., v programe fytotechnika, pracovné skúsenosti v oblasti radiačnej ochrany a chémie uránu, absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2022

Publikačná činnosť - požiadavky:


              Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

                V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

                V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky zašlite do 2. novembra 2021 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

             dekan fakulty