Prírodovedecká fakulta

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

        Bratislava 23. mája 2024

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

 

·         funkčné miesto profesor na Katedru mineralógie petrológie a ložiskovej geológie

v študijnom odbore  42. Vedy o Zemi – 100% úväzok

           predpokladaný nástup od 1.9.2024

 

·         predpokladaná pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

·         všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021  Čl. 108.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_19.pdf

·         platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

·         Prihlášky zašlite do  13. júna 2024  na adresu:

                     Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                     Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

·         v prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

·         Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

Predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora/docenta, je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov.

·         Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

                          

 

   prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                                                                  dekan fakulty

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Bratislava 27. mája 2024

 

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

      

    odborný asistent  na Katedru botaniky - 100% úväzok

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti ekológie rastlín, fytocenológie a hydrobotaniky, publikačná činnosť,  aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.7.2024

 

výskumný pracovník na Katedru organickej chémie - 25% úväzok

·         predpokladaná pracovná náplň – požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  resp. vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore organická chémia, výskumná činnosť v oblasti organickej optoelektroniky dokumentovaná publikačnou činnosťou, pracovné skúsenosti s vedením cvičení a seminárov a alebo záverečných prác študentov v odbore organická chémia, vítané je absolvovanie výskumného pobytu v zahraničí, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2024

 

·         platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

·         Prihlášky zašlite do  17. júna 2024  na adresu:

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

   V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

   doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

           zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

           aktivít.

Publikačná činnosť – minimálne požiadavky:

·         Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta odborného asistenta   a výskumného pracovníka je primeraná publikačná činnosť, ktorá za posledné tri roky zahŕňa autorstvo aspoň jednej vedeckej in extenso publikácie v periodiku indexovanom v databázach WOS alebo SCOPUS, ktorá dosahuje úroveň minimálne Q3 podľa JCR alebo SCIMAGO, alebo autorstvo aspoň dvoch takých prác z obdobia posledných päť rokov. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

·         Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.  

 

          

                                                                                                                            prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                                             dekan fakulty

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

                                                                                        Bratislava  23. mája 2024

 

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie miesta:

      

·         tajomník fakulty

požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, pracovné skúsenosti v oblasti účtovníctva, riadenia financií, plánovania a rozpočtu, výkazníctva, znalosti v oblasti pracovného práva, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, bezúhonnosť, komunikatívnosť,  nástup 1.7.2024

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 13.6.2024 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

          

  prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

          dekan fakulty

Výberové konanie - postdoktorandský pobyt

         Bratislava  23. mája 2024

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie postdoktorandského miesta:

      

·         výskumný pracovník -  postdoktorand na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov - 100% úväzok

                 projekt:

                 Vplyv aplikácie nanočastíc oxidov železa na bioakumuláciu kadmia šošovicou z pôdy   

                 Cieľom projektu je experimentálne štúdium a optimalizácia protokolu syntézy

                 nanočastíc oxidov železa. Tieto nanočastice budú potom aplikované do pôdy a na

                 rastliny a bude sledovaná ich transformácia, distribúcia a bioprístupnosť v systéme

                 pôda-rastlina a ich potenciál ovplyvniť translokáciu potenciálne toxického prvku,

                kadmia (Cd), do nadzemných častí rastlín.

                    vedúci projektu:

                 doc. RNDr. Martin Urík, PhD.

                    martin.urikuniba.sk

                    požadovaná kvalifikácia a skúsenosti:

                    ukončené PhD. štúdium (alebo ekvivalent) v odbore súvisiacom s témou projektu

                 uchádzač by mal mať :

·         skúsenosti s písaním vedeckých článkov do vysokoimpaktovaných časopisov

·         skúsenosti s biologickou syntézou nanočastíc

·         súsenosti s pestovaním a experimentovaním s rastlinami

·         skúsenosti s aplikáciou nanočastíc na rastliny

·         skúsenosti s vyhodnocovaním fyziologických a biochemických parametrov

rastlín.

            Predchádzajúca publikácia článkov na podobné témy (ako je téma projektu)   

            v impaktovaných časopisoch s následným citačným ohlasom od ostatných vedcov

            vítaná.

Základné podmienky na postdoktorandské miesto:

·         postdoktorandom je absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý ukončil štúdium a obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred rozhodnutím o pridelení postdoktorandského pobytu, pričom nepresiahol vek 35 rokov

·         začiatok postdoktorandského pobytu je od 1.10.2024 na jeden rok

·         Podávanie žiadostí o postdoktorandské pobyty je spojené s podávaním žiadostí

o grant postdoktoranda (GUKPOST). 

Informácie ku GUKPOST nájdu uchádzači o postdoktorandské pobyty na webstránke: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

·         zber prihlášok uchádzačov o postdoktorandské pobyty 2024/2025 je do 23.6.2024

 

·         Prihlášky zašlite na adresu s označením „Výberové konanie“

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

   V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

   doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

           zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

           aktivít.

 

 

                                                                                                                                            prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                    dekan fakulty

Výberové konanie - postdoktorandský pobyt

         Bratislava  23. mája 2024

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie postdoktorandského miesta:

      

·         výskumný pracovník -  postdoktorand na Katedru organickej chémie - 100% úväzok

                 projekt:

                 Stereoselektívna syntéza chirálnych pentahelicénov s využitím C–H aktivácie

            Projekt zahŕňa vývoj inovatívnej syntézy chirálnych naftochryzénov a naftoperylénov

            s použitím stereoselektívnej C–H arylácie ako kľúčového kroku. Cieľom je sprístupniť

            novú triedu chirálnych molekulových fluorescenčných materiálov s potenciálnym

            využitím v optoelektronike pomocou environmentálne udržateľných syntetických

            metód.

                    vedúci projektu:

                 doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

                    martin.putalauniba.sk

                    požadovaná kvalifikácia a skúsenosti:              

·         Nedávno ukončené PhD. v syntetickej organickej chémii (ukončené v rokoch 2021 až 2024)

·         Silná kompetencia v syntetickej organickej chémii a analytických technikách

·         Kreativita v písaní a schopnosť pracovať s vysokou mierou samostatnosti Nadšenie pre výskum, záujem o vývoj syntetických metód a vývoj funkčných organických materiálov

·         Skúsenosti s vývojom syntetických organických metód (napr. stereoselektívna syntéza, katalýza komplexami prechodných kovov)

·         Vítané sú skúsenosti v oblasti molekulového modelovania DFT metódou

·         Výsledky vo vysoko kvalitných vedeckých publikáciách a grantoch

·         Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka. Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti

 

Základné podmienky na postdoktorandské miesto:

·         postdoktorandom je absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý ukončil štúdium a obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred rozhodnutím o pridelení postdoktorandského pobytu, pričom nepresiahol vek 35 rokov

·         začiatok postdoktorandského pobytu je od 1.10.2024 na jeden rok

·         Podávanie žiadostí o postdoktorandské pobyty je spojené s podávaním žiadostí

o grant postdoktoranda (GUKPOST). 

Informácie ku GUKPOST nájdu uchádzači o postdoktorandské pobyty na webstránke: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

·         zber prihlášok uchádzačov o postdoktorandské pobyty2024/2025 je do 23.6.2024

 

·         Prihlášky zašlite na adresu s označením „Výberové konanie“

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

   V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

   doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

           zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

           aktivít.

 

 

                                                                                                                                           prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                    dekan fakulty

Výberové konanie - postdoktorandský pobyt

        Bratislava  23. mája 2024

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie postdoktorandského miesta:

      

·         výskumný pracovník -  postdoktorand na Katedru anorganickej chémie - 100% úväzok

                 projekt:

                Počítačový dizajn a syntéza komplexných zlúčenín ťažkých kovov pre fotodynamickú

            terapiu a luminiscenčné zobrazovanie

                    vedúci projektu:

                 prof. RNDrJozef Noga, DrSc.

                    jozef.nogauniba.sk 

Základné podmienky na postdoktorandské miesto:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, získaný akademický titul: PhD. v odbore: chémia / anorganická chémia / organická chémia / fyzikálna chémia

·         Tripletové fotosenzibilizátory patria do špeciálnej triedy látok s účinným medzisystémovým krížením (ISC) zo singletového do tripletového excitovaného stavu, ku ktorému dochádza po ožiarení farbiva viditeľným svetlom. Cieľom projektu je racionálne pomocou moderných kvantovochemických metód nadizajnovať a v laboratóriu nasyntetizovať vysokoúčinné heteroaromatické farbivá a ich komplexné zlúčeniny s účinným spinovo zakázaným singlet-triplet prechodom a rozsiahlou produkciou vysokoreaktívneho singletového kyslíka a/alebo účinnou fosforescenciou. Tieto atribúty v spojení s ďalšími esenciálnymi vlastnosťami potrebnými pre praktické využitie, ako sú zvýšená fotostabilita, rozpustnosť v polárnych médiách alebo dvojfotónová absorpcia, uľahčia využitie vyvinutých systémov v aplikáciách so špeciálnym zameraním na fotodynamickú terapiu pomocou hlboko prenikajúceho žiarenia v blízkej infračervenej oblasti a zobrazovanie biologických štruktúr pomocou vysokorozlišovacej TPEF mikroskopie.

·         Požadované zručnosti / znalosti:

·         - dobre zdokumentované skúsenosti s organickou a/alebo anorganickou syntézou v mikrogramovom až multigramovom meradle s osobitným zameraním na heteroaromatické zlúčeniny a/alebo koordinačnú chémiu

·         - skúsenosti s kvantovo-chemickými výpočtami a simuláciami

·         - skúsenosti s modernými metódami chemickej syntézy, vrátane použitia bezvodých podmienok a lab. práce v inertnej atmosfére

·         - schopnosť plánovať, vykonávať a analyzovať syntézu multifunkčných zlúčenín

·         - pokročilé znalosti NMR a UV-vis charakterizácie zlúčenín

·         - profesionálna znalosť písaného a hovoreného anglického jazyka

·         - schopnosť pracovať v tíme

·         postdoktorandom je absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý ukončil štúdium a obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred rozhodnutím o pridelení postdoktorandského pobytu, pričom nepresiahol vek 35 rokov

·         začiatok postdoktorandského pobytu je od 1.10.2024 na jeden rok

·         Podávanie žiadostí o postdoktorandské pobyty je spojené s podávaním žiadostí

o grant postdoktoranda (GUKPOST). 

Informácie ku GUKPOST nájdu uchádzači o postdoktorandské pobyty na webstránke: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

·         zber prihlášok uchádzačov o postdoktorandské pobyty2024/2025 je do 23.6.2024

·         Prihlášky zašlite  na adresu s označením „Výberové konanie“

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Podávanie žiadostí o postdoktorandské pobyty je spojené s podávaním žiadostí

o grant postdoktoranda (GUKPOST). 

Informácie ku GUKPOST nájdu uchádzači o postdoktorandské pobyty na webstránke: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

   V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

   doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

           zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

           aktivít.

 

 

                                                                                                                                prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                                                                                                                                            dekan fakulty

Výberové konanie - postdoktorandský pobyt

Bratislava  23. mája 2024

 

Vec: Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,

842 15 Bratislava v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie postdoktorandského miesta:

      

·         výskumný pracovník -  postdoktorand na Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie - 100% úväzok

                 projekt:

                Teória a implementácia výpočtu NMR parametrov diamagnetických látok s využitím

                 moderného X2C Hamiltoniánu

                 Primárnym cieľom projektu je vývoj a implementácia efektívnej relativistickej

                 dvojzložkovej metódy založenej na teórii funkcionálu hustoty (DFT) pre výpočet NMR

                 parametrov diamagnetických látok, kombinujúc moderný amfX2C Hamiltonián a

                akceleračné techniky pre efektívny výpočet dvojelektrónových interakcií.

                    vedúci projektu:

                 Mgr. Michal Repiský, PhD.

                    michal.repiskyuniba.sk

                    požadovaná kvalifikácia a skúsenosti:

                    PhD titul v teoretickej/počítačovej chémii alebo fyzike, výpočtovej vede o 

                 materiáloch, alebo aplikovanej matematike

·         Vysoká úroveň písomnej a ústnej angličtiny

·         Dokumentovaná skúsenosť s programovacími jazykmi (Fortran, C, C++ a/alebo Python) Motivácia, nezávislosť a kreativita

·         Schopnosť pracovať v medzinárodnom kolektíve

·         Ku žiadosti je potrebné priložiť:

·         Motivačný list s uvedením výskumných záujmov

·         Životopis

·         PhD práca a diplom

·         Výpis známok (akademický záznam) z MSc. a Bc. stupňa

·         Odporúčací list, prednostne od PhD školiteľa

 

Základné podmienky na postdoktorandské miesto:

·         postdoktorandom je absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý ukončil štúdium a obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred rozhodnutím o pridelení postdoktorandského pobytu, pričom nepresiahol vek 35 rokov

·         začiatok postdoktorandského pobytu je od 1.10.2024 na jeden rok

·         Podávanie žiadostí o postdoktorandské pobyty je spojené s podávaním žiadostí

o grant postdoktoranda (GUKPOST). 

Informácie ku GUKPOST nájdu uchádzači o postdoktorandské pobyty na webstránke: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

·         zber prihlášok uchádzačov o postdoktorandské pobyty 2024/2025 je do 23.6.2024

 

·         Prihlášky zašlite na adresu s označením „Výberové konanie“

                        Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

                        Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

   V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné

   doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov,

           zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných

           aktivít.

 

                                                                                                                                        prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

                    dekan fakulty