Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - odborní asistenti, výskumní pracovníci

                                                                                   V Bratislave  23. júna 2020

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         výskumný pracovník na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore analytická chémia, akademický titul PhD., priznaný

vedecký kvalifikačný stupeň IIa, minimálne 25 rokov odbornej praxe, špecialista v oblasti analytickej chémie so zameraním na plynovú chromatografiu v kombinácii s viacrozmernou hmotnostno- spektrometrickou detekciou na stopovú analýzu organických látok v mariciach životného prostredia  biologických matriciach, potravinách a  petrochemických produktoch, pracovné skúsenosti s pedagogickou praxou,   publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

·         výskumný pracovník na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore analytická chémia, akademický titul PhD., priznaný

vedecký kvalifikačný stupeň IIa, minimálne 15 rokov odbornej praxe, špecialista v oblasti analytickej chémie so zameraním na plynovú chromatografiu v kombinácii s viacrozmernou hmotnostno- spektrometrickou detekciou na stopovú analýzu organických látok v mariciach životného prostredia  biologických matriciach, potravinách a  petrochemických produktoch, pracovné skúsenosti s pedagogickou praxou,   publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

·         výskumný pracovník na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore analytická chémia, akademický titul PhD., priznaný

vedecký kvalifikačný stupeň IIa, minimálne 15 rokov odbornej praxe, výskumná činnosť v oblasi analytickej chémie so zameraním na separáciu a identifikáciu organických zlúčenín pomocou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a plynovej chromatografie, pracovné skúsenosti s pedagogickou praxou,   publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.10.2020

·         odborný asistent na Katedru environmentálnej ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., minimálne 10 rokov odbornej praxe v ochrane prírody s užším zameraním na ochranu stavovcov a environmentálnu výchovu, dlhoročné pracovné skúsenosti a aplikáciu ekosozologických metód do reálnej praxe v ochrane prírody,    publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

·         výskumný pracovník na Katedru anorganickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore chémia so zameraním na anorganickú chémiu alebo fyzikálnu chémiu, vedecký kvalifikačný stupeň IIa, akademický titul PhD.,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

·         výskumný pracovník na Katedru anorganickej chémie – 50% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD.,  vedecký kvalifikačný stupeň IIa, v odboroch fyziky alebo chémie s teoretickým zameraním, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.10.2020

·         odborný asistent na Katedru anorganickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore chémia so zameraním na anorganickú chémiu alebo fyzikálnu chémiu, akademický titul PhD.,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.1.2021  

·         výskumný pracovník na Katedru geológie a paleontológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., zameranie na paleontológiu bezstavovcov, odborné znalosti zo systematiky a taxonómie fosílnych bezstavovcov, spôsobilosť samostatného i tímového vedeckého pôsobenia ako aj rozvíjania medzinárodnej spolupráce,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

·         odborný asistent na Katedru antropológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., v odbore antroplógia alebo v príbuznom odbore, prípadne po obhájení dizertačnej práce,  publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

Publikačná činnosť - požiadavky:

              Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora, docenta, odborného asistenta a výskumného pracovníka je aj autorstvo minimálne jednej vedeckej in extenso publikácie v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR)alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných troch rokoch, alebo autorstvo minimálne dvoch vedeckých in extenso publikácií v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR)alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných piatich rokoch. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.

             V prechodnom období do 30. júna 2021 môže dekan fakulty vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akceptovať pre obsadenie pracovného miesta docent  alebo profesor uchádzača, ktorý preukáže autorstvo najmenej jednej publikácie kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných troch rokoch alebo autorstvo najmenej dvoch publikácií kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných piatich rokoch. V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 14. júla 2020 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou  pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

      dekan fakulty

Výskumný pracovníci - projekt LIFE 17 ENV/SK/000036

                                                                                  V Bratislave  23. júna 2020

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         výskumný pracovník v medicínsko-geochemickej problematike – koordinátor pre zdravotnícku problematiku na Katedru geochémie:  projekt LIFE17 ENV/SK/000036

       požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, práca minimálne na dvoch LIFE+ projektoch medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

 

·         výskumný pracovník v environmentálno-geochemickej problematike – koordinátor pre vodné zdroje na Katedru geochémie: projekt LIFE17 ENV/SK/000036

       požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, práca minimálne na jednom LIFE+ projektoch medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.11.2020

 

·         projektový manažér pre projekt LIFE17 ENV/SK/000036 – Katedra geochémie

       požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, vedecko-pedagogický titul profesor, alebo vedecká hodnosť doktor vied DrSc., vedenie aspoň dvoch LIFE+ projektov medicínsko-geochemického zamerania, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2020

 

Publikačná činnosť - požiadavky:

Kvalifikačným predpokladom pre obsadenie pracovného miesta profesora, docenta,  odborného asistenta  a výskumného pracovníka je aj autorstvo minimálne jednej vedeckej in extenso publikácie v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR) alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných troch rokoch, alebo autorstvo minimálne dvoch vedeckých in extenso publikácií v minimálne 3. kvartile databázy WOS(JCR) alebo SCOPUS (SCIMAGO) v posledných piatich rokoch. V prípade obsadenia pracovného miesta odborného asistenta môže dekan výnimočne a v odôvodnených prípadoch akceptovať aj uchádzača, ktorý túto podmienku neplní prvýkrát.     

V prechodnom období do 30. júna 2021 môže dekan fakulty vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akceptovať pre obsadenie pracovného miesta docent  alebo profesor uchádzača, ktorý preukáže autorstvo najmenej jednej publikácie kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných troch rokoch alebo autorstvo najmenej dvoch publikácií kategórie A podľa komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014 v posledných piatich rokoch. V prípade neplnenia uvedených kritérií bude odbornému asistentovi alebo výskumnému pracovníkovi akceptovaný maximálne 50% pracovný úväzok.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zašlite do 14. júla 2020 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

 

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

        dekan fakulty