Prírodovedecká fakulta

Výberové konania - odborní asistenti

                                                                                   V Bratislave  13. júna 2018

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         odborný asistent na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore analytická chémia, akademický titul PhD., minimálne 5 rokov odbornej praxe, pedagogická prax zameraná na elektroseparačné metódy, vedecko – výskumná prax v oblasti vývoja metód pre čipovú elektroforézu, kombinácie mikročipovej elektroforézy s iónovou pohyblivostnou spektrometriou, zameranie na chemickú analýzu biologických a farmaceutických vzoriek, schopnosť tímovej práce, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru analytickej chémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore analytická chémia, akademický titul PhD., minimálne 5 rokov odbornej praxe, pedagogická prax, vedecko – výskumná prax v oblasti metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s využitím základných mechanizmov retencie ako napr. NP, RP, HILIC, IEX, IC, SEC, úprava vzorky rôznymi separačnými metódami, zameranie na chemickú analýzu biologických a environmentálnych vzoriek, schopnosť tímovej práce, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru mineralógie a petrológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., minimálne 3 roky  odbornej praxe v odbore petrológia, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru aplikovanej a environmentálnej geofyziky – 10% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, akademický titul PhD., odborné skúsenosti vo vedeckej práci v oblasti aplikovanej a environmentálnej geofyziky, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru fyziológie rastlín

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyziológia rastlín alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., minimálne 3 roky odbornej praxe, pracovné skúsenosti v oblasti posudzovania vplyvu ťažkých kovov a toxických prvkov na rast a vývin rastlín, prax v oblasti mikroskopických analýz, ako aj v oblasti štruktúrnych analýz biologických objektov, skúsenosti s projektovým manažmentom a vedením vedeckých projektov, zodpovedný riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (VEGA alebo APVV), aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách aj na základe pozvania organizátormi, skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií, pokročilé počítačové zručnosti, skúsenosť s vedením bakalárskych a diplomových prác, publikačná činnosť-autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 8 CC prác za posledných 5 rokov,  aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.10.2018

·         odborný asistent na Katedru fyziológie rastlín

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyziológia rastlín alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., minimálne 3 roky odbornej praxe, skúsenosti v oblasti posudzovania vplyvu ťažkých kovov a toxických prvkov na rast a vývin rastlín, prax v oblasti histochemických a mikroskopických analýz, ako aj v oblasti interakcií rastlín a biotických stresorov, člen riešiteľského kolektívu alebo riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (VEGA alebo APVV), aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií, základné počítačové zručnosti, skúsenosť s vedením bakalárskych a diplomových prác, publikačná činnosť-autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 3 CC prác za posledných 5 rokov, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru fyziológie rastlín – 50 % úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore fyziológia rastlín alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., minimálne 3 ročná odborná prax v odbore, skúsenosti v oblasti posudzovania vplyvu ťažkých kovov a toxických prvkov na rast a vývin rastlín, prax v oblasti molekulárno – biologických a biochemických analýz, ako aj v oblasti interakcií rastlín a biotických stresorov, člen riešiteľského kolektívu alebo riešiteľ min. 1 vedeckého projektu (VEGA alebo APVV), aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, skúsenosti s organizovaním medzinárodných vedeckých konferencií, základné počítačové zručnosti, skúsenosti s vedením záverečných prác, publikačná činnosť-autorstvo, resp. spoluautorstvo min. 4 CC prác za posledných 5 rokov,, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa zamerané na školskú psychológiu, akademický titul PhD., minimálne 3 ročná pedagogická a vedecká prax zameraná na psychológiu, aktívna účasť na konferenciách, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru geochémie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore environmentálna geochémia, akademický titul PhD., odborná prax pri terénnom a laboratórnom výskume environmentálnych záťaží, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch)  za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2018.

V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Prihlášky zašlite do 29.6.2018 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

        dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesto docent

                                                                                   Bratislava 13. júna 2018    

                                                                                                                            

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD.,  v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie/pracovného miesta:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru živočíšnej fyziológie a etológie

v študijnom odbore   4.2.1 biológia

predpokladaný nástup je od 1.9.2018

 

                O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave a sú zverejnené na adrese:  Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2018.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Prihlášky zašlite do 29.6.2018 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít. 

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

             dekan fakulty                                                                         

Výberové konania - vedúci katedier

                                                                    Bratislava  29. mája 2018                                                                            

                                                                          

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

·         vedúci Katedry environmentálnej ekológie

·         vedúci Katedry fyzickej geografie a geoekológie

 

Požiadavky: VŠ vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, vedecká hodnosť PhD., DrSc., zodpovedajúce riadiace a organizačné schopnosti, morálna bezúhonnosť, koncepcia pedagogického a vedeckého rozvoja katedry na nasledovné obdobie, predpokladaný nástup je od 1.9.2018.

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2018.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 19.6.2018.2018  na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

 

                                                                        doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

                                                                                   dekan fakulty

Výberové konanie -lektori, odborní asistenti

                                                                                     Bratislave  29. mája 2018 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         lektor na Katedru pedológie

požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného smeru, študijný program pedológia, odborné zameranie na klasifikáciu a mapovanie pôd, hydropedologické vlastnosti a procesy, znalosť medzinárodných klasifikačných systémov (WRB a Soil Taxonomy), minimálne 5 rokov odbornej praxe, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru environmentálnej ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prírodovedného smeru, akademický titul PhD., odborné znalosti v oblasti ochrany biodiverzity, bioindikácie a biomonitoringu, spôsobilosť aplikácie moderných matematických metód modelovania ekologických systémov pri antropogénnej záťaži, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2018

·         odborný asistent na Katedru environmentálnej ekológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa prírodovedného smeru, minimálne 20 rokov pedagogickej a výskumnej praxe v oblasti ekosozológie a ochrany stavovcov, pracovné skúsenosti s riešeným grantových projektov, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2018

 

·         odborný asistent na Katedru živočíšnej fyziológie a etológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa so zameraním na fyziológiu , akademický titul PhD., minimálne 3 roky odbornej pedagogickej a výskumnej praxe so zameraním na fyziológiu a imunológiu, aktívna znalosť anglického jazyka, publikačná činnosť,  predpokladaný nástup 1.9.2018

 

·         odborný asistent na Katedru živočíšnej fyziológie a etológie

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa so zameraním na bunkovú fyziológiu realizovanú na ľudských a živočíšnych bunkách,  akademický titul PhD., minimálne 3 roky odbornej pedagogickej a výskumnej praxe so zameraním na fyziológiu a bunkovú biológiu, aktívna znalosť anglického jazyka, publikačná činnosť,  predpokladaný nástup 1.9.2018

 

·         lektor na Katedru krajinnej ekológie

požiadavky: : VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného zamerania, výskumné skúsenosti v environmentálnom plánovaní s dôrazom na medzinárodný kontext, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka,  predpokladaný  nástup  1.9.2018

  

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch)  za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2018.

V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 19.6.2018 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

      dekan fakulty