ENLIGHT

BUDUJEME EURÓPSKU UNIVERZITU

Aliancia európskych univerzít ENLIGHT získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. Patrí do širšieho programu Erasmus+ a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ. Oficiálne trvanie iniciatívy ENLIGHT je naplánované na 3 roky, po tomto období je v pláne predĺžiť pôsobenie ENLIGHT na ďalších 7 rokov.

9 UNIVERZÍT, 1 ENLIGHT

ENLIGHT združuje deväť univerzít z deviatich európskych krajín naprieč celou Európou: Univerzitu v Gente (Belgicko), Univerzitu v Bordeaux (Francúzsko), Univerzitu v Uppsale (Švédsko), Univerzitu v Groningene (Holandsko), Univerzitu v Baskicku (Španielsko), Univerzitu v Göttingene (Nemecko), Írsku národnú univerzitu v Galway, Univerzitu v Tartu (Estónsko) a Univerzitu Komenského v Bratislave. Aliancia plánuje aktívne spolupracovať s mestami a regiónmi svojich univerzít, ktoré sú významnými pridruženými partnermi siete.

SPOLUPRÁCA BEZ PREKÁŽOK

Superuniverzita ENLIGHT umožní voľný pohyb študentov a zamestnancov medzi deviatimi partnerskými inštitúciami. Umožní tiež zdieľať materiálne zdroje, systémy zabezpečenia kvality, prehlbovať medzinárodné renomé svojich členov a podporovať globálne zapojenie, hľadať talentovaných ľudí a investovať do spoločnej výskumnej infraštruktúry. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci.

ČO MI ENLIGHT PONÚKA?

Študenti

 • virtuálne kurzy, webináre, živé laboratóriá, krátkodobé programy, budovanie kontaktov medzi študentmi a fondy mobility
 • možnosť vycestovať na ktorúkoľvek z deviatich partnerských univerzít na mobilitu bez toho, aby vás zahltila administratíva a odrádzalo komplikované uznávanie kreditov
 • možnosť získať spoločné a dvojité tituly (napr. Mgr. v politológii a Ing. v ekonomike) - na partnerských univerzitách budete môcť študovať rôzne predmety a mať dostatok kreditov pre získanie obidvoch titulov
 • rozšírenie jazykovej kompetencie

Zamestnanci

 • programy mobility
 • cykly vzájomného hodnotenia – peer review
 • konferencie
 • spolupráca pri vzdelávacích aktivitách (učenie spoločného kurzu pedagógmi z rôznych univerzít)

CELOSPOLOČENSKÉ VÝZVY

ENLIGHT plánuje vytvárať nové modely a metodiky vzdelávania a výskumu na riešenie globálnych výziev. Projekt skúma zložité otázky udržateľnosti, s ktorými sa dnes boria mestá a komunity, pričom aliancia bude primárne riešiť päť oblastí záujmu:

 • zdravie a pohoda,
 • digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie,
 • klimatická zmena,
 • energetika a obehové hospodárstvo,
 • rovnosť.

V súčasnosti tím ENLIGHT implementuje nasledujúcich šesť aktivít z trojročného plánu: spoločný prístup ku kvalite (umožňujúci uznanie dokladov, kreditov a titulov medzi univerzitami ENLIGHT a automatické uznávanie trvania štúdia v rámci ENLIGHT ako základu pre vytvorenie európskeho univerzitného systému), spoločné porozumenie výziev a prístupov k ich riešeniu (všetci partneri sa budú deliť o získané vedomosti a skúsenosti), širšie spôsobilosti pri výchove študentov a zamestnancov (aby bolo možné lepšie reagovať na výzvy dnešného sveta), inovatívne nástroje (nové prístupy vo vzdelávaní a výskume), nástroje globálneho dosahu (prepájanie študentov, výskumníkov a pracovníkov s regionálnymi partnermi) a posúdenie vplyvov (hodnotenie výsledkov dosiahnutých sieťou ENLIGHT).

 

Hlavnými zástupcami za UK sú prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer a vedúci Oddelenia pre európske programy a Erasmus+ Milan Remiš. V rámci ENLIGHT existuje Sieť študentov a Študentská rada, ktoré pozostávajú zo zástupcov študentov zo všetkých zúčastnených univerzít. Študentská rada je prepojená so študentskou sieťou U4, takže študenti nie sú len hlavnými príjemcami výhod, ale aj spolutvorcami iniciatívy ENLIGHT. Našimi zástupcami v študentskej sieti sú Maxim Duleba, ktorý je doktorandom na Filozofickej fakulte UK a David Pavel Královič, doktorand na Prírodovedeckej fakulte UK.

 

Regionálna akadémia Univerzity Komenského

Univerzitná aliancia ENLIGHT, ktorej je Univerzita Komenského členom, inšpirovala našu inštitúciu k založeniu novej Regionálnej akadémie Univerzity Komenského.

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia bude otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prinesie možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci.

V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch asociatívnych partnerov:

 1. Magistrát Bratislava
 2. ESET

Viac informácií o ENLIGHT nájdete na oficiálnej stránke aliancie alebo napíšte na enlight@uniba.sk.  

 

Informačný list k projektu ENLIGHT (factsheet)