Novinky z ENLIGHTu

Zimná škola Fake News na UK

V dňoch 12.-16. februára 2024 sa na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK konala ENLIGHT zimná škola zameraná na "fake news", čiže hoaxy. 

Študentstvo z UK a 8 partnerských ENLIGHT univerzít malo počas Zimnej školy Fake News možnosť vypočuť si spolu 19 prenášajúcich z 8 európskych univerzít.

Študenti a študentky sa počas zimnej školy oboznámili s pôvodom a aktuálnymi hoaxami používanými za účelom propagandy na sociálnych sieťach a v informačnej vojne. Zimná škola bola tematicky rozdelená do 6 ENLIGHT oblastí :
1.Health and Well-being,
2.Digital Revolution and Impact of Digitalization,
3.Climate Change,
4.Energy and Circular Economy,
5.Culture and Creativity
6.Equity.

Zimná škola sa zameriavala na príčiny rýchleho rozširovania hoaxov v spoločnosti. Cieľom bolo konštruktívne predstaviť zaužívané typy fake news v jednotlivých ENLIGHT oblastiach, široké spektrum manipulačných techník, následky „informačného znečistenia“, ako aj relevantné stratégie na ich prekonanie. Študenti a študentky sa naučili rozpoznať, definovať, porovnať a zhodnotiť spoločné črty hoaxov. Zároveň  špecifikovali a analyzovali riziká hoaxov pre rozvoj demokratickej a inkluzívnej spoločnosti.

Medzi prednášajúcimi bol aj pán profesor Dan Larhammar, bývalý prezident Švédskej kráľovskej akadémie vied ktorý predsedal rozhodovaniam o udelení 12 Nobelových cien. 

Kompletné informácie o zimnej škole Fake News nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1001-fake-news-winter-school

Humor and Conflict in the Digital Age na Gentskej univerzite

Docentka Dulebová pred plátnom s nápisom humor and conflict in digital age a historickej budove gentskej univerzity

V novembri sa kolegyne z Katedry rusistiky a východoeuróspskych štúdiídoc. Irina Dulebová a doc. Nina Cingerová v rámci networkingového projektu Hacida (program ENLIGHT Rise) zúčastnili na inšpiratívnej konferencii Humor and Conflict in the Digital Age, ktorá sa konala na Gentskej univerzite. 

Aliancia ENLIGHT smeruje k otvorenej vede: cieľom je lepšie vzdelávanie a spolupráca vedeckých tímov

Desať partnerských univerzít aliancie ENLIGHT schválilo 23. novembra 2023 vo švédskej Uppsale súbor spoločných zásad pre otvorenú vedu (Open Science). Súčasťou aliancie je aj Univerzita Komenského a cieľom iniciatívy je vytvoriť jednotný základ pre kultúru otvorenej vedy v skupine zapojených európskych univerzít. Otvorená veda má napomôcť rýchlejšiemu šíreniu, zdieľaniu, ako aj aplikácii výsledkov vedeckej práce.

Prečítajte si viac na: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/aliancia-enlight-smeruje-k-otvorenej-vede-cielom-je-lepsie-vzdelavanie-a-spolupraca-vedeckych/

ENLIGHT v rádiu Slovakia International

študentka stojí s mapou a pozerá si na mape cestu v úzkej uličke historického centra
©Tomáš Madeja

Vypočujte si rozhovor s prorektorom Jozefom Tancerom, ktorý Vám predstaví univerzitnú alianciu ENLIGHT. Profesor Igor Farkaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Vám priblíži formát Blended Intensive Programme, konkrétne kurz AI for everyone, ktorý organizuje na UK počas letného semestra 2024, o inkluzivite a multidisciplinarite v ENLIGHTe Vám porozpráva projektová manažérka Silvia Hlavinková a zistíte viac o multidisciplinárnom kurze Sustainable Cities: Visions and challenges, ktorý sa konal na našej partnerskej univerzite v Uppsale. 

Kliknite SEM a vypočujte si celý rozhovor. 

Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Rozširujeme možnosti spolupráce v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT

spoločná fotografia, na ktorej sa nachádza prorektor pre medzinárodné vzťahy UK Jozef Tancer, dekan fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Róbert Jajcay, prodekanka pre medzinárodné vzťahy z fakulty managementu Lucia Vilčeková, rodekanka pre medzinárodné vzťahy z prírodovedeckej fakulty Marianna Kováčová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy z lekárskej fakulty Daniela Ostatníková, dekan fakulty farmácie Ján Klimas spolu s kolegami z Univerzity v Ghente - projektová manažérka Delfien Cloet, tajomník aliancie Gijs Coucke

V dňoch 2. až 6. októbra 2023 navštívil prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer spolu so zástupcami a zástupkyňami fakúlt UK tri európske univerzity, ktoré sú s Univerzitou Komenského spojené v aliancii ENLIGHT. Predmetom stretnutí bolo ďalšie rozširovanie možností súčasnej medziuniverzitnej spolupráce.

Zástupcovia UK absolvovali sériu pracovných rozhovorov na belgickej Univerzite v Gente, holandskej Univerzite v Groningene a v Nemecku na Univerzite v Göttingene. Na stretnutiach s členmi a členkami vedenia týchto univerzít, dekanmi a vedúcimi koordinátormi ENLIGHT hľadali cesty ďalšieho rozvoja vzájomnej vedeckej a pedagogickej spolupráce. Zahraničným partnerom predstavili naše fakulty, systém štúdia a rokovali o možnostiach spoločných magisterských a doktorandských programov, výmenných študijných i výskumných pobytoch aj o spolupráci na výskumoch.

„V Göttingene sme navštívili simulačnú výučbovú nemocnicu University Medical Centre Göttingen, s ktorou máme v rámci projektu ENLIGHT záujem spolupracovať na nových metódach vzdelávania medikov. Definovali sme oblasti výskumu, kde sa nám otvára možnosť vytvorenia spoločných doktorandských študijných programov,“ priblížila prodekanka Lekárskej fakulty UK Daniela Ostatníková aktivity, ktoré plánujú na fakulte rozvíjať v ďalšom období medziuniverzitnej spolupráce.

Spolu s prorektorom Jozefom Tancerom sa pracovnej cesty zúčastnili okrem prodekanky Daniely Ostatníkovej aj dekan Farmaceutickej fakulty UK Ján Klimas, prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK Mariana Kováčová, prodekanka Fakulty managementu UK Lucia Vilčeková a prodekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Róbert Jajcay. Na univerzitách tiež navštívili špecializované výskumné centrá, fakultné pracoviská a jeden z najznámejších a najstarších univerzitných kampusov v Holandsku Zernikeho campus v Groningene.

„V rámci aliancie ENLIGHT pripravujeme prvú grantovú výzvu na projekty pedagogickej a vedeckej spolupráce, ktorá bude vyhlásená na jar 2024. Verím, že aj takéto návštevy medzi partnerskými univerzitami prispejú k nadviazaniu kontaktov a vytvoreniu pracovných tímov, ktoré využijú pripravovanú grantovú schému,“ uviedol prorektor Tancer.

Text: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Aliancia ENLIGHT má za sebou prvé tri roky fungovania

Foto: Tomáš Madeja

V stredu 27. septembra 2023 sa uskutočnilo výročné stretnutie univerzitnej aliancie ENLIGHT, ktorej súčasťou je aj Univerzita Komenského. Rektor UK a Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT na UK zhodnotili tri roky pôsobenia aliancie a jej strategickú rolu v rámci fungovania univerzity.

Cieľom aliancie je rozširovanie možností štúdia, zdieľanie skúseností,  internacionalizácia a prepájanie výskumu, vedy a vzdelávania. Aliancia začínala počas koronakrízy, ktorá úplne obmedzila mobilitu študentstva aj zamestnanectva. Sme veľmi radi, že od počiatkov aliancie sa počet študentov a študentiek, ktorí chcú vycestovať na partnerské univerzity zdvojnásobil. ENLIGHT ponúka možnosť zažiť medzinárodné prostredie naozaj pre všetkých. Študentstvo a zamestnanectvo, ktoré nemá možnosť vycestovať môže skúsiť online mobility, online prednášky a rôzne webináre, ktorých súčasťou sú odborníci a odborníčky z celej aliancie. Doposiaľ sa podarilo pripraviť 39 edukačných aktivít, napríklad letné či zimné školy, Blended Intensive Programme (BIP- časť kurzu prebieha online, časť prezenčne na hosťujúcej univerzite) a živé laboratóriá s externými partnermi, ako je Magistrát mesta Bratislava či ESET. Na UK sme začali realizovať školenia pre vyučujúce a vyučujúcich, kde sa dozvedia o metodológii Challenge-based education (CBE) a jej využití na svojich hodinách. CBE je edukačnou odpoveďou na to, ako lepšie pripraviť študentstvo na to, čo ich čaká na ich budúcom pracovnom mieste.

Súčasťou aliancie je aj Študentská sieť (Student Network), ktorej sa za tri roky okrem iného podarilo prepojiť študentské senáty naprieč univerzitami. Študentstvo má možnosť zapájať sa do fungovania aliancie na stretnutiach, budovať a prehlbovať medzinárodnú študentskú komunitu v rámci desiatich prestížnych európskych univerzít. ,,Môžeme sa zapájať do dôležitých rozhodnutí a nerozhoduje sa o nás bez nás,“ zhodnotil člen Študentskej siete Damián Samuel Ovečka, študent Filozofickej fakulty UK.

,,Sme radi, že Univerzita Komenského je členom elitného klubu 10 európskych univerzít, vďaka čomu sme súčasťou transformácie vysokého školstva,“ povedal na stretnutí vedúci oddelenia ENLIGHT na Univerzite Komenského, Viktor Svetský.

Aliancia ENLIGHT ponúka veľa možností na prepájanie študentstva, vyučujúcich, akademikov, akademičiek, výskumníkov a výskumníčok prostredníctvom spoločných kurzov, krátkodobých aj semestrálnych mobilít, tréningov a rôznych konferencií zameraných na päť kľúčových oblastí: zdravie a pohoda, digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie, klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo a rovnosť. V súčasnosti spája už 10 európskych univerzít: Univerzitu v Gente v Belgicku, Univerzitu v Bordeaux vo Francúzsku, Baskickú univerzitu v Španielsku, Univerzitu v Galway v Írsku, Univerzitu v Göttingene v Nemecku, Univerzitu v Groningene v Holandsku, Univerzitu v Tartu v Estónsku, Univerzitu v Uppsale vo Švédsku a tento rok sa pridáva aj švajčiarska Univerzita v Berne.

UK vybrala víťazný kurz na ENLIGHT Teaching & Learning Award 2023

Na Univerzite Komenského sa dňa 28.6.2023 konalo slávnostné vyhlásenie výhercu ENLIGHT Teaching & Learning Award za UK.

Po odbornom posúdení prihlášok sa víťazom stal kurz Intrapreneurship , ktorý vedú Anna Pilková, Jaroslav Huľvej a Juraj Mikuš z Katedry stratégie a podnikania na Fakulte managementu UK. Magisterský kurz s názvom Intrapreneurship je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností, ktoré absolventi a absolventky nevyhnutne potrebujú na trhu práce, rozvíja analytické aj kreatívne myslenie a predovšetkým reaguje na potrebu prepojenia univerzitného prostredia s praxou, v tomto prípade s firmami ako externými stakeholdermi.

Porotu zaujalo najmä využitie vyučovacích metód a prístupov, ktoré aktívne zapájajú študentstvo do výučby, využitie elementov tzv. challenge- based education (vyučovania, ktoré reaguje na konkrétne výzvy a problémy, ktoré počas semestra študentky a študenti riešia), silná podpora spolupráce vo výučbe a zapojenie partnerov z biznis sféry, čím študentom a študentkám umožnili prinášať riešenia na reálne životné situácie a prepojiť tak teóriu s priamou praxou.

Víťazný tím vycestuje na jeseň 2023 do francúzskeho Bordeaux, kde bude reprezentovať Univerzitu Komenského medzi ostatnými víťaznými kurzami z ENLIGHT univerzít. Počas konferencie ENLIGHT Teaching and Learning Conference & Award vyhlási medzinárodná porota absolútneho víťaza ENLIGHT Teaching & Learning Award spomedzi zástupcov a zástupkýň zo všetkých ENLIGHT univerzít.

Študenti UK sa zúčastnili European Student Assembly 2023

budova európskeho parlamentu s vlajkami

Vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT mali dvaja študenti z UK možnosť zastúpiť svoju univerzitu a ostatných študentov z celej Európskej únie na medzinárodnej študentskej konferencii European Student Assembly 2023 (ESA23) v Štrasburgu, ktorá prebiehala od 31.5. do 2.6. 2023.

Organizátorom ESA23 je European Universities Community (EUC), ktorá združuje univerzitné aliancie v celej EÚ. Spomedzi tisícok prihlásených, vybrali študentský zástupcovia z aliancií 230 študentov, ktorí boli následne rozdelení do desiatich tematických panelov. Niekoľko mesiacov sa stretávali online a pracovali na návrhoch, ktoré odhlasovali v pléne, priamo v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Univerzitu Komenského zastupovali dvaja študenti. Matej Bižaca z Právnickej fakulty bol účastníkom Panelu 1: Demokracia a Robert Lenzen z Filozofickej fakulty bol účastníkom Panelu 7: Obrana. Témy a otázky ich panelov boli:

Panel 1: DEMOKRACIA, priama (deliberatívna) verzus reprezentatívna demokracia, ako zredukovať medzeru medzi občanmi a zákonodarcami a vytvoriť tak jednotnejšiu Európu?

Panel 7: OBRANA, je EÚ v pozícii vytvoriť efektívnu zahraničnú politiku a autonómnu obrannú politiku, ktorá by zaistila bezpečnosť jej obyvateľov?

Každý panel vypracoval osem až desať návrhov na zlepšenie fungovania EÚ. O každom návrhu sa individuálne rokovalo v rokovacej sále Európskeho parlamentu. Celkovo hlasovaním prešlo 75 zo 79 návrhov. Všetky návrhy sú obsiahnuté v tomto DOKUMENTE.

Táto konferencia nám všetkým ukázala, že študenti v celej Európe majú vážny záujem o verejné dianie a chuť ho ovplyvniť. Všetky odhlasované návrhy budú v najbližšej dobe doručené relevantným inštitúciám a osobnostiam, ktoré by sa nimi mali zaoberať. ESA23 pomáha rozšíriť povedomie o EÚ aj medzi najmladšími voličmi, aby nezabudli, že sú občanmi nielen svojej domovskej krajiny, ale aj Európskej únie.

Viac informácií o European Student Assembly nájdete na: https://eucinitiative.wordpress.com/european-student-assembly/

Stretnutie ENLIGHT koordinátorov pre mobility v Bratislave

Na začiatku mája Univerzita Komenského hostila prvé stretnutie ENLIGHT  koordinátorov pre mobility. Na univerzite sme privítali zástupcov z Baskicka, Bordeaux, Galway, Gentu, Groningenu, Tartu a Uppsaly. Online sa pripojili kolegovia z Bernu.

Cieľom prvého fyzického stretnutia bolo zefektívniť vysielanie študentov na tzv. BIPy (Blended Intensive Programme – časť kurzu prebieha online, časť kurzu je fyzicky). Koordinátori a koordinátorky počas intenzívneho dvojdňového stretnutia pracovali na zlepšení fungovania vysielania študentov. Praktický pohľad na proces poskytli Erasmus+ fakultné referentky z UK.

Raňajky prírodovedcov v Botanickej záhrade UK

Hovorí sa, že raňajky sú základom dňa. Možno práve tento výrok inšpiroval členov novovzniknutého študentského spolku Prif UK Sustainability aby vykročili s chuťou smerom k udržateľnosti.

Raňajky prírodovedcov

Prvá akcia spolku, Raňajky prírodovedcov sa konala 25.4.2023 v Botanickej záhrade UK. V tejto zelenej oáze modernej Bratislavy si účastníci a účastníčky mohli pochutnať na maďarských údených vegánskych klobásach a 100 % rastlinných bagetách, ktoré dodali sponzori. K pohosteniu prispeli aj študenti a študentky. Niektorí z nich priniesli napríklad domáce zákusky, či lekvár.

Čítanie v Botanickej záhrade 

Počas raňajok sa mohol každý začítať do kníh z pier autorov a autoriek Prif UK. O zaujímavostiach o Botanickej záhrade UK sa mohli dozvedieť z knihy „Rekordy Malých Karpát“. Niektorých táto kniha možno inšpirovala, aby sa po raňajkách vydali objavovať zákutia záhrady. Mohli tak na vlastné oči vidieť napríklad sekvojovca mamutieho. Či už sa niekto vydal na expedíciu naprieč záhradou, alebo sa posadil do trávy, pobyt vonku spríjemňoval spev vtákov, ktoré sú dlhodobo predmetom výskumu hniezdnej biológie. Každý, koho táto téma zaujímala bližšie, sa mohol začítať do knihy „Postavme si vtáčiu búdku“. Botanickú záhradu UK je možné považovať za symbol udržateľnosti na našej alma mater, udržateľnosť sa však týka každého aspektu nášho života. Existuje napríklad sedemnásť definovaných cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sa nevzťahujú iba na ochranu životného prostredia, ale týkajú sa aj kvalitného vzdelania. Účastníci a účastníčky sa preto mohli začítať aj do knihy „Ako študovať na vysokej škole?“. Čítaním tejto príručky mohlo študentstvo získať inšpiráciu k tomu, ako skĺbiť viaceré aspekty svojho života, aby mohlo viesť vyrovnaný život (nielen) počas vysokoškolských rokov. Zamýšľať sa nad takýmito otázkami je však v konečnom dôsledku prínosné pre celú spoločnosť. Vyrovnaný život umožňuje študentstvu  dobrovoľníčiť a spolupodieľať sa na budovaní udržateľnej budúcnosti.

Úspech prvej akcie

Každý si teda v Botanickej záhrade onoho jarného dňa mohol prísť na svoje. Keďže nás však na vysokej škole učia ku kritickému mysleniu musíme si položiť otázku: Čo je hmatateľným dôkazom úspechu raňajok? Zoberme to matematicky: Pred podujatím avizovalo účasť 40 študentov a študentiek, avšak prišlo ich až 45. Mnoho z týchto ľudí zostalo aj po jedenástej hodine, teda aj potom, ako sa raňajky minuli. Miesto zhonu sa viedli podnetné diskusie nielen o krásach a útrapách študentského života, ale napríklad aj o udržateľnosti. Niektorí napríklad polemizovali, ako praví gurmáni, o dobrotách, na ktorých si tento pekný jarný deň pochutnali. Čím sa splnil účel prvej akcie novovzniknutého spolku. Pretože jedlo bolo iba lákadlo a ozajstným cieľom akcie nebolo nič iné, ako začať budovať vzťahy a udržateľnejšiu budúcnosť.

Text: Attila Balogh

Delegácia z partnerskej Univerzity v Uppsale navštívila UK

Dňa 26. apríla 2023 prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Jozef Tancer, spolu s ENLIGHT tímom UK privítali na Univerzite Komenského návštevu z partnerskej Univerzity v Uppsale.

Našu univerzitu navštívila zástupkyňa rektora, pani Coco Norén; zástupca prorektora pre humanitné vedy, Mattias MartinssonJonathan Schalk, projektový manažér pre univerzitnú alianciu ENLIGHT a výskumno-vedecké pracovníčky a pracovníci z rôznych oblastí. 

Cieľom fyzického stretnutia bolo upevniť vzťahy a vytvoriť nové spolupráce medzi našimi univerzitami, vďaka ktorým budú napredovať nielen výskumno-vedecké pracovníčky a pracovníci, no najmä študentstvo z oboch univerzít. 

Išlo o prvú bilaterálnu návštevu v rámci ENLIGHTu a pevne veríme, že sme inšpirovali aj ostatných partnerov na organizáciu podobných podujatí. 

Kliknite SEM a prečítajte si rozhovor so zástupkyňou rektora, Coco Norén (str. 36-37).

Spoznajte Prif UK Sustainability, prvý zelený spolok na UK

Mutualizmus je vzťah organizmov založený na obojstranne výhodnom spolužití. Keďže sa deň čo deň pohybujeme v priestoroch Prif UK, položme si otázku: Ako je možné priniesť viac mutualizmu do našej alma mater? Túto otázku sme si položili aj my, prví členovia novovzniknutého študentského spolku Prif UK Sustainability.

V rámci nášho spolku budeme organizovať aktivity, ktoré prispejú k zveľadeniu našej fakulty a zároveň budú príležitosťou na získanie cenných skúseností do profesijného života. Pretože smerom k udržateľnosti kráča okrem nás čoraz viac ľudí či inštitúcií.

Na našom prvom stretnutí sme sa dohodli, že budeme realizovať napríklad: prednášky, upratovacie práce, exkurzie a podobne. Ak máš Sustainable nápad alebo sa hráš s myšlienkou, že by si sa chcel pridať a podieľať na zlepšení svojej fakulty, napíš nám!

prifuk_sustainability nájdeš na INSTAGRAME. 

Autor: Attila Balogh

Delegácia z UK sa zúčastnila ENLIGHT Impact Conference v Bilbau

Delegácia Univerzity Komenského sa zúčastnila významnej konferencie ENLIGHT Impact Conference na Baskickej univerzite v španielskom meste  Bilbao. Konferencia sa konala 29. až 31 marca 2023, prezentácie na nej predniesli Katarína Staroňová a Alexander Milovanov z Univerzity Komenského a Dalibor Nakládal z Vedeckého parku.

 

ENLIGHT Impact Conference organizovala Univerzita v Baskicku. Cieľom bolo zistiť vplyv akademického výskumu v reálnom svete. Účastníci konferencie medzi sebou diskutovali o dopade aliancie ENLIGHT na vzdelávanie, výskum, inovácie alebo spoločenskú angažovanosť jednotlivých univerzít. Podujatie otvorili vo štvrtok, 30. marca 2023 svojím príhovorom Eva Ferreira, rektorka Baskickej univerzity, Jokin Bildarratz Sorron, španielsky minister školstva a Cisca Wijmenga, rektorka Univerzity v Groningene.

V prvej časti účastníci predstavili, čo robia univerzity z aliancie pre spoločnosť. Cez videohovor sa predstavila Sophia Eriksson Waterschoot, riaditeľka pre mládež, vzdelávanie a Erasmus+ z Európskej komisie, prezenčne vystúpili Adolfo Morais Ezquerro, námestník ministra pre univerzity a výskum v Baskicku, Steven Hill, riaditeľ výskumu v Research England, Guido Van Huylenbroeck, projektový koordinátor ENLIGHT a akademický riaditeľ pre internacionalizáciu z Univerzity v Gente. Odborníci diskutovali za okrúhlym stolom, najmä na tému zvyšovania informovanosti, gramotnosti a pripravenosti partnerských inštitúcií, kde sa v interaktívnych prednáškach predstavili Paul Dodd, viceprezident pre angažovanosť z Univerzity v Galway, Yves Ducq, bývalý viceprezident pre zabezpečenie kvality na Univerzite v Bordeaux, Esther De Smet z Univerzity v Gente a Stefan de Jongm, odborný asistent z Erasmus Universiteit Rotterdam.

Počas workshopu účastníci mali identifikovať prekážky a príležitosti pre podporu výskumných programov na našej univerzite. Medzi najčastejšie uvádzané prekážky patrili nedostatok financií pre podporu výskumníkov, vysoká konkurencia medzi ďalšími univerzitami, bariéry v komunikácii, gramotnosť, regulácia národnej politiky v jednotlivých štátoch, rôzni zakladatelia univerzít a ich požiadavky. Medzi príležitosťami sa vyskytli spolupráca (keď univerzity spolupracujú, sú oveľa silnejšie), diverzita (rôzne nápady, perspektívy a myšlienky), zdieľanie vedomostí medzi partnerskými univerzitami, líderstvo (každá silná inštitúcia potrebuje silného lídra) či viac zdrojov (nielen finančných, ale aj personálnych).

Zo Slovenska na konferencii prednášali  docentka Katarína Staroňová, doktor Alexander Milovanov z Univerzity Komenského a doktor Dalibor Nakládal z Univerzitného lekárskeho centra v Groningene.

Text: Radka Rosenbergová

Univerzita v Berne - nový asociovaný partner aliancie ENLIGHT

logo univerzity v berne

Najväčšia slovenská univerzita vďaka aliancií ENLIGHT získala ďalšieho strategického partnera, s ktorým bude môcť rozvíjať spoluprácu. Univerzita v Berne je excelentná univerzita, jedna z najlepších vo Švajčiarsku. V medzinárodných rebríčkoch sa pohybuje okolo 100. miesta. Má približne 19 500 študentov a na svojich ôsmich fakultách ponúka najmodernejšie vybavenie.

Švajčiarskym univerzitám záleží na spojení s európskymi sieťami. Nachádzajú sa totiž v zložitých podmienkach, keďže Švajčiarsko je vylúčené z programu Horizont Európa a Erasmus+. V tomto roku dostali švajčiarske univerzity možnosť vstúpiť do aliancií európskych univerzít ako „pridružení partneri“.

ENLIGHT je aliancia európskych univerzít a pozostáva z 9 komplexných univerzít s intenzívnym výskumom so sídlom v Gente (Belgicko), Tartu (Estónsko), Bordeaux (Francúzsko), Göttingene (Nemecko), Galway (Írsko), Groningene (Holandsko), Uppsale ( Švédsko), Bratislave (Slovensko) a Baskicku (Španielsko). Dňa 1. decembra 2022 bola Univerzita v Berne zvolená za pridruženého člena Správnou radou ENLIGHT.

ENLIGHT ponúka mobilitu a poskytovanie vzdelávania medzi svojimi členskými univerzitami. Realizujú širokú škálu výmenných príležitostí a podporujú transdisciplinárne vzdelávanie s cieľom pripraviť študentov na výzvy prepojeného sveta. „Aj keď naši výskumníci stále naliehavo potrebujú švajčiarske pridruženie k Horizon Europe, aby sa stali súčasťou najdôležitejšej výskumnej siete na svete, pripojenie k ENLIGHTu je pre nás dôležitým krokom, aby sme si udržali kontakty v Európe a podporili výmeny, ako aj spoluprácu,“ povedal Christian Leumann, rektor Univerzity v Berne.

Univerzity ENLIGHT úzko spolupracujú v oblastiach, v ktorých môže Univerzita v Berne aktívne prispieť, ako sú zdravie, zmena klímy, digitalizácia alebo obnoviteľná energia.

Text: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

UK má svoju prvú Zelenú príručku

Zelená príručka UK Vám poskytne prehľad užitočných tipov, trikov a služieb, vďaka ktorým bude Váš čas v Bratislave udržateľnejší, ekologickejší a príjemnejší. Zelená príručka, ktorá vznikla vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT je prvým krokom k environmentálnemu povedomiu na celej univerzite. 

Zelená príručka UK: ENLIGHT Green Guide

ENLIGHT na Dni otvorených dverí UK

Súčasťou Dňa otvorených dverí na Univerzite Komenského bol aj stánok s mobilitami, v ktorom sa budúce študentky a študenti dozvedeli, kam môžu vďaka projektom Európskej únie vycestovať.

Ak ste nestihli navštíviť náš stánok a máte otázky týkajúce sa zahraničných mobilít napíšte nám na enlightuniba.sk alebo erasmusplusrec.uniba.sk. 

ENLIGHT digital Course Catalogue – novinka, ktorá uľahčí študentom výber kurzov

V ENLIGHT digital Course Catalogue nájdete zoznam ENLIGHT kurzov zo všetkých ENLIGHT univerzít na jednom mieste. Kurzy môžete vyhľadávať podľa hosťovskej univerzity, jazyka, formátu (online, hybridná alebo fyzická mobilita), trvania mobility a počtu získaných kreditov. Katalóg je dôležitým krokom k vytvoreniu digitálneho kampusu, ktorý prepája všetkých 9 ENLIGHT univerzít.

Zistite, ako ENLIGHT digital Course Catalogue funguje. Oskar, študent matematiky z Tartu Vám ho predstaví v tomto videu

Príručka o udržateľnosti od ENLIGHT študentov

Aliancia ENLIGHT to nie sú len hybridné a online kurzy, prednášky alebo konferencie. Študenti z aliancie ENLIGHT sa pravidelne stretávajú v rámci ENLIGHT STUDENT NETWORK a prispievajú tak k rozvoju celej aliancie. 

Na začiatku októbra 2022 vydala ENLIGHT Student Network Príručku o udržateľnosti, ktorej cieľom je inšpirovať všetkých členov aliancie  na ceste k ekologickejšiemu rozvoju. 

Každá univerzita sa podelila s tromi osvedčenými postupmi pre zelenší ENLIGHT. 

Kompletnú príručku o udržateľnosti nájdete tu. 

Kurz Designing Research on Different Dimensions of Equity na UK

V dňoch 12.9.2022 až 16.9.2022 sme na Fakulte sociálnych a ekonomických vied hostili úvodný týždeň ENLIGHT interdisciplinárneho kurzu Designing Research on Different Dimensions of Equity. Študenti z partnerských univerzít z Göttingenu, GentuBaskickej univerzity sa stretli s učiteľmi z Groningenu, Bratislavy, Göttingenu, GhentuBaskickej univerzity, aby sa spolu zamysleli nad témami rovnosti, rôznorodosti, rovnosti príležitostí v rozličných oblastiach života od univerzitného prostredia až po prístup k zdravotnej starostlivosti. Tento týždeň bol úvodným týždňom BIPu (formát kurzu Blended Intensive Programme, ktorý v sebe spája krátkodobú mobilitu a spoluprácu vo virtuálnom priestore). Až do konca semestra budú študenti v malých skupinkách v online priestore pripravovať výskum v oblasti, ktorú si vybrali. Sprevádzať ich budú učitelia v roli mentorov, ktorí ich budú podporovať, avšak hlavná práca bude na študentskom tíme.

Súčasťou kurzu boli aj prednášky od partneriek z Regionálnej Akdémie. Pani Nina Spišiakbratislavského magistrátu priblížila študentom tému: Integration at local level: challenges and opportunities for the Bratislava city; pani Marta Králiková z neziskovej organizácie Mareena porozprávala študentom o začleňovaní utečencov do spoločnosti a pani Andrea BöhmováMigračného úradu študentom priblížila proces, ktorý musia utečenci na Slovensko absolvovať.

A čo si študenti na úvodnom kurze najviac pochvaľovali? Emma z univerzity v Ghente: „Veľmi sa mi páčilo, že sme začali aktivitami, pri ktorých sme sa navzájom spoznali. Boli sme jedna zmiešaná skupina – učitelia a študenti, bez hierarchických štruktúr.

Študenti Univerzity Komenského sa stali súčasťou projektu ENLIVE

Počas apríla a mája sa študenti Univerzity Komenského vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT zúčastnili medzinárodného projektu ENLIVE. Študenti UK sa spolu so študentmi z Univerzity v Göttingene zapájali do webinárov a spoločne sa podieľali na príprave mediálnych kampaní zameraných na témy: klimatická zmena a občiansky aktivizmus, udržateľnosť a obehové hospodárstvo, spoločenské zaradenie znevýhodnených osôb, diverzita v sociálnych médiách, vplyv sociálnych médií na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti.

Mediálne kampane študentov nájdete na Instagrame: https://www.instagram.com/explore/tags/enlightstudentnetwork/.

Študenti pracovali pod vedením Mgr. Ashley Chandler z Univerzity v Göttingene, Mgr. Anety Barnes a Mgr. Lenky Jeleňovej z Univerzity Komenského v Bratislave.

Mobilita pre všetkých

Aj študenti zo znevýhodnených skupín cestujú po Európe. Martin a Martin využili možnosť vycestovať na zahraničnú mobilitu a nadobudli veľa nových skúseností a schopností. Študenti zo znevýhodnených skupín majú na Univerzite Komenského možnosť absolvovať rôzne druhy mobilít, napríklad ENLIHGT mobilita, Erasmus+ mobilita (štúdium, stáž).

Neváhajte sa zúčastnite sa niektorej z ENLIGHT mobilít. Odvahu vycestovať Vám dodajú skúsenosti študentov a študentiek z partnerských univerzít, ktorí sa s nimi podelili tu.