ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

Na medzinárodnej spolupráci UK má významný podiel aj zapojenosť pracovísk UK do projektov a programov v rámci celoživotného vzdelávania, najmä program Erasmus. Mobility programu Erasmus sú centrálne administrované z pozície Rektorátu UK. Pre ostatné projekty v rámci schémy E+ plní OPE funkciu sprostredkovateľa výziev, schvaľovania na RUK a vedie evidenciu o projektoch a ich riešiteľoch na UK. Pre projekty mimo schémy E+ (a Horizont 2020, spadajúcich pod OPV), plní funkciu sprostredkovateľa výziev, schvaľovania na RUK a vedie evidenciu o projektoch a ich riešiteľoch OMV RUK.

METODICKÉ USMERNENIE PRE PREDKLADATEĽOV

V projektoch môže byť pracovisko UK partnerom alebo žiadateľom. Procedúra schvaľovania na UK je v oboch prípadoch rovnaká. Dokumentáciu je potrebné predkladať v dostatočnom časovom predstihu a predpísanom počte. Relevantné doklady k projektu podpisuje za UK štatutár (rektor) na základe podkladov predložených fakultou.

·         DOKUMENTÁCIA

o    Projektový zámer - je to interné tlačivo, ktoré nájdete na webovej stránke UK (Legislatíva -> Príkazy rektora -> Príkaz 9 z roku 2008). Tlačivo sa vyplňuje v slovenskom jazyku a pre internú potrebu nahrádza projektovú dokumentáciu (tj. kolonky treba vypísať, neodvolávať sa na projekt). Podpisuje ho dekan fakulty. Dekan svojím podpisom garantuje, že fakulta na seba preberá všetky organizačné, finančné a iné záväzky, vyplývajúce z projektu.

o    Letter of Intent podpísaný dekanom - ak je tento súčasťou vyžadovanej dokumentácie (napr. projekty CEEPUS)

o    Mandátna listina/Letter of Endorsment

o    Sprievodný list, v ktorom bude o.i. informácia, kto je poverená osoba pre účely zúradovania dokumentácie na RUK.

·         POSTUP
Poverená osoba doručí dokumentáciu na OPE RUK, ktorá ho predkladá štatutárovi na schválenie/podpis. Následne relevantná časť dokumentácie ostáva v evidencii OPE. Dokumentáciu pre predkladateľa projektu, resp. pre Brusel si vyzdvihne predkladateľ a zodpovedá za odoslanie.
Všetky ďalšie informácie o projekte (schválenie, ukončenie, ...) treba oznámiť bezodkladne na OPE.

Údaje o UK, ktoré môžete potrebovať:

Comenius University (CU) = Public University

VAT Number: SK 2020845332

Official Registration Number (DIČ): 00397865

Personal Identification Code (PIC)

Bližšie informácie o jednotlivých programoch, výzvach a podobne nájdete na stránkach SAAIC.