VÝZVY A PONUKY

Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck - VÝZVA OTVORENÁ do 4.4.2022

Univerzita v Innsbrucku ponúka ročne v rámci bilaterálnej zmluvy o spolupráci post hosťujúcej profesúry pre profesora (event. docenta) Univerzity Komenského v Bratislave na účely výskumu a výučby po dobu dvoch mesiacov. Cieľom tejto iniciatívy je propagácia špičkových medzinárodných vedeckých a didaktických výmen s univerzitou v Innsbrucku a podpora internacionalizácie.

Na základe tejto zmluvy je ponúkaná možnosť uchádzať sa o
2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku na akad. rok 2022/2023

Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck) Je možnosť osloviť a spolupracovať s kolegami zo všetkých 16 fakúlt a 6 inštitútov UI.

Počet nominácií za UK: 1

Jazyk: nemecký / anglický
Predpoklady uchádzača: viď. Pokyny pre uchádzača

*Poznámka:
- jedná sa o špecifický typ hosť. profesúry, čo treba zdôrazniť svojmu zahr. partnerovi, mimo bežného financovania a výberového konania UI.
- výzva neplatí pre lekárske fakulty UK

VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2022" VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BILATERÁLNE POBYTY PRE ROK 2022

VÝZVA - "BURZA POBYTOV 2022" VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BILATERÁLNE POBYTY PRE ROK 2022

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom Referátu zahraničných vzťahov fakulty, nie priamo na OMV RUK!

DEADLINE pre fakulty je 21. 3. 2022, upozorňujeme však, že fakulty si spravidla stanovujú skorší interný deadline, pre spracovanie prihlášok.

Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v kapitole Vysielaní učitelia a výskumníci - Krátkodobé návštevy na partnerských univerzitách

1 SEMESTER NA UNIVERZITE INNSBRUCK V MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA - VÝZVA na akad. rok 2022/23 - OTVORENÁ!

Univerzita Innsbruck ponúka v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci jednosemestrálne štipendium pre študenta magisterského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľová skupina

Záujemca so statusom študenta magisterského stupňa štúdia UK v čase realizácie štipendijného pobytu na Univerzite v Innsbrucku (zdokladované potvrdením o štúdiu)

-          študentovi  v 1. stupni Mgr. štúdia na UK sa odporúča realizáciu pobytu na UI v letnom semestri akad. roka

-          študentovi v 2.stupni Mgr. štúdia na UK sa odporúča realizácia pobytu v zimnom semestri akad. roka, v prípade záujmu o letný semester, musí mať  záujemca stále status študenta UK, t.j. štátne skúšky musí mať odložené  na koniec leta (cca 15. - 31. 8)

Výška štipendia

€ 600.- mesiac/osoba

Oblasť štúdia: všetky ponúkané programy okrem medicíny

Ponuka študijných predmetov na UICourses (uibk.ac.at)

Jazyk: anglický alebo nemecký

Realizácia pobytu: zimný alebo letný semester akad. roka (4 mesiace)

Podmienky účasti:

  • status študenta UK v magisterskom stupni štúdia v čase realizácie pobytu
  • úspešné výberové konanie na OMV RUK a IRO UI (konečné rozhodnutie o kandidátovi má Univerzita Innsbruck)
  • minimum number of credits obtained in the subsidized month: 3 ECTS
  • jazykové požiadavky - úroveň B2

Výzva na podávanie prihlášok:  28. 3. 2022

Procedúra:
Pred výberovým konaním:

Prihlášku najskôr uložte v počítači. Následne vyplňte dáta. Uložte.:
Prihláška na Mgr. študijný program  

Prílohy k prihláške na magisterský stupeň štúdia:

·         Curriculum vitae (tabular)

·         kópia pasu, alebo občianskeho preukazu

·         sylabus navštevovaného študijného predmetu  

·         oficiálny výpis známok (typ a dĺžka ukončeného študijného programu, preukazujúci každú skúšku s jej názvom, známkou, hodinou a dátumom, ECTS -kreditmi a pod.)

·         kópia bakalárskeho diplomu a dodatok k diplomu

·         odporúčací list od vedúceho príslušnej katedry uchádzača

·         kópia zápisu do akademického roku do magisterskom stupni štúdia

·         krátky motivačný list obsahujúci zámer, či ciele študij. pobytu na UI

Prihlášky do výberového konania budú zaradené v predpísanej forme a obsahu, riadne vyplnené a zaslané  na e-mail (v elektronickej podobe, konvertované do PDF, s možnosťou vyhľadávania)  ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a regulernou poštou na Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk   

Výzva na predkladanie prihlášok cez OMV RUK: jeden krát za akademický rok

Po výberovom konaní:

1.       Vaša nominácia bude zaslaná z OMV RUK na zahraničné oddelenie Univerzity Innsbruck, ktoré rozhodne o jeho definitívnej akceptácii.

2.       Vaša kontaktná osoba pre prichádzajúcich študentov na zahr. oddelení UI:  Ms. Katharina Walch, email: international-incominguibk.ac.at

3.       po defin. akceptácii UI je nutné zaplatiť z vlastných finančných prostriedkov depozitný poplatok za ubytovanie (cca 600€, ktorý po ukončení pobytu obdržíte naspäť) ponúkané Univerzitou Innsbruck počas Vášho pobytu (Kapacita ubytovania je limitovaná, preto ju treba zazmluvniť v dostatočnom predstihu pred samotným pobytom) Ubytovanie v Innsbrucku je ťažko zohnateľné a inde raz tak drahé.

4.       Je potrebné zabezpečiť  si  cestovné poistenie (vrátane liečebných nákladov, úrazu a pod.) na celú dĺžku pobytu na vlastné náklady.

5.       Pred mobilitou je nutné odkomunikovať si learning agreement so svojimi vyučujúcimi a s pomocou  zahr. oddelenia Vašej fakulty a fakulty UI o ktorú sa uchádzate.

6.       Cca 2 mesiace pred vycestovaním je nutné navštíviť osobne OMV RUK, za účelom podpísania Zmluvy o cestovných náhradách (Máte, po predložení cestovných dokladov, nárok na refundáciu cestovného lístka vlaku 2. triedy s miestenkou v smere Bratislava - Innsbruck a po pobyte Innsbruck – Bratislava po návrate z pobytu)

7.       Po príchode do Innsbrucku, treba za účelom vyplácania mesačného štipendia Univerzitou Innsbruck na rakúsky bankový učet navštíviť osobne Office of International Relations at the University of Innsbruck to manage the receiving of the scholarship (https://www.uibk.ac.at/international-relations/exchange-students-incoming/ )

8.       V prípade rezignácie na grant (z akéhokoľvek dôvodu) je vybraný štipendista povinný bezodkladne informovať OMV RUK (Mgr. Ivanu Dzúrikovú, tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikova@rec.uniba.sk)  

Po návrate so študijného pobytu:
Do 30 dní od návratu domov je študent povinný zaslať krátku správu z pobytu so zhodnotením študijných ako aj sociálnych aspektov v nemeckom, alebo v anglickom jazyku) a písomnú žiadosť o refundáciu svojich cestovných nákladov s uvedením č.b.ú. vo forme IBAN a názvu  banky) na ivana.dzurikovarec.uniba.sk.

1 SEMESTER NA UNIVERZITE INNSBRUCK V DOKTORANDSKOM STUPNI ŠTÚDIA - VÝZVA na akad. rok 2022/23 - OTVORENÁ!

Univerzita Innsbruck ponúka v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci jednosemestrálne štipendium pre študenta doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave

Promotional video about student exchange at UIBK: https://fileshare.uibk.ac.at/f/2c5753a6de624c8ea749/

Cieľová skupina:

Študent dennej formy doktorandského štúdia na Univerzity Komenského v Bratislave (UK)

Výška štipendia:

€ 900.- mesiac/osoba

Študijná/výskumná oblasť:  všetky predmety s výnimkou medicíny

Ponuka študijných programov na UICourses (uibk.ac.at)

Jazyk: anglický alebo nemecký

Realizácia pobytu:  zimný alebo letný semester akad. roka (4 mesiace)

Podmienky účasti: 

  • status PhD-študenta UK
  • úspešné výberové konanie na OMV RUK a zahr. Odd. Univerzity Innsbruck (UI (konečné rozhodnutie  o výbere má Univerzite Innsbruck)

Termín podávania prihlášok do: 28. 3. 2022

PROCEDÚRA:
Pred výberovým konaním:

Prihlášku najskôr uložte v počítači. Následne vyplňte dáta. Uložte.:
Prihláška na PhD štipendium na UI

Prílohy k prihláške na doktorandskom stupni štúdia:

·         Curriculum vitae (tabular)

·         kópia pasu, alebo občianskeho preukazu

·         sylabus navštevovaného študijného programu  

·         oficiálny výpis známok (typ a dĺžka ukončeného študijného programu, preukazujúci každú skúšku s jej názvom, známkou, hodinou a dátumom, ECTS -kreditmi a pod.)

·         kópia magisterského diplomu a Dodatok k diplomu 

·         odporúčací list od vedúceho príslušnej katedry uchádzača

·         kópia zápisu do akademického roku v doktorandskom stupni štúdia

·         krátky motivačný list obsahujúci zámer, či ciele študij./výskumného pobytu na UI

Prihlášky do výberového konania budú zaradené v predpísanej forme a obsahu, riadne vyplnené a zaslané  na e-mail (v elektronickej podobe, konvertované do PDF, s možnosťou vyhľadávania)  ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  a regulernou poštou na Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

Po výberovom konaní:

1.       Vaša nominácia bude zaslaná z OMV RUK na zahraničné oddelenie Univerzity Innsbruck, ktoré rozhodne o jeho definitívnej akceptácii.

2.       Vaša kontaktná osoba pre prichádzajúcich študentov na zahr. oddelení UI:  Ms. Katharina Walch, email: international-incominguibk.ac.at

3.     po defin. akceptácii UI je nutné zaplatiť z vlastných finančných prostriedkov depozitný poplatok za ubytovanie (cca 600€, ktorý po ukončení pobytu obdržíte naspäť) ponúkané Univerzitou Innsbruck počas Vášho pobytu (Kapacita ubytovania je limitovaná, preto ju treba zazmluvniť v dostatočnom predstihu pred samotným pobytom) Ubytovanie v Innsbrucku je ťažko zohnateľné a inde raz tak drahé.

4.       je potrebné zabezpečiť  si  cestovné poistenie (vrátane liečebných nákladov, úrazu a pod.), na celú dĺžku pobytu, knihy, potreb. materiály na vlastné náklady

5.       pred mobilitou je nutné odkomunikovať si learning agreement, uznávanie získaných kreditov  z UI so svojimi vyučujúcimi a s pomocou zahr. dddelenia ev. študijného oddelenia Vašej fakulty.

6.      Cca 2 mesiace pred vycestovaním je nutné navštíviť osobne OMV RUK, za účelom podpísania Zmluvy o cestovných náhradách (Máte, po predložení cestovných dokladov, nárok na refundáciu cestovného lísta vlaku 2. triedy s miestenkou v smere Bratislava - Innsbruck a po pobyte Innsbruck – Bratislava po návrate z pobytu)

7.      Po príchode do Innsbrucku, treba za účelom vyplácania mesačného štipendia Univerzitou Innsbruck na rakúsky bankový účet navštíviť osobne Office of International Relations at the University of Innsbruck to manage the receiving of the scholarship (https://www.uibk.ac.at/international-relations/exchange-students-incoming/ )

8.     V prípade rezignácie na grant (z akéhokoľvek dôvodu) je vybraný štipendista povinný bezodkladne informovať OMV RUK (Mgr. Ivanu Dzúrikovú, tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk)  

Po návrate so študijného pobytu:
Do 30 dní od návratu domov je študent povinný zaslať krátku správu z pobytu so zhodnotením študijných ako aj sociálnych aspektov v nemeckom, alebo v anglickom jazyku) a písomnú žiadosť o refundáciu svojich cestovných nákladov s uvedením č.b.ú. vo forme IBAN a názvu  banky) na ivana.dzurikovarec.uniba.sk

Summer School of Molecular Medicine: Jena University Hospital from August 22 till September 24, 2022

The Summer School will provide an excellent opportunity for young scientists to get familiar with research topics of molecular medicine and modern laboratory techniques. In addition, social events will provide a setting to meet and to learn more about the cultural life in Jena and its environs.

The program is open to participants from all over the world who hold a Master’s or Diploma degree in biosciences, biochemistry, medicine or related fields. The candidates will complete practical courses from four different complexes (Molecular Biology, Signaling, Biophotonics and Disease). The courses are accompanied by a lecture series.

They will not charge a fee for the course. In addition, the accepted candidates will be supported by a DAAD fellowship, which will cover costs for accommodation and part of the travel expenses. Highly motivated candidates will have the possibility to apply for a PhD position in the participating research groups. Candidates with an MD have the possibility of enrolling in the Master's course in Molecular Medicine at Jena University Hospital and joining a PhD programme once they have completed this course.
You will find detailed information about the Summer School on our homepage under the following address: 
https://www.uniklinikum-jena.de/summerschoolmolmed/en/

The application deadline is March 20th, 2022.
note!: that the implementation of the summer school may be affected by the pandemic situation

Regine Heller and Anne Knierim
Institute of Molecular Cell Biology
Center for Molecular Biomedicine (CMB)
Hans-Knöll-Strasse 2
D-07745 Jena

LJUBLJANA SUMMER SCHOOL - July 2022

Welcome to Ljubljana Summer School 2022. LSS is a 3-week internationally recognized programme launched in July 2000. The programe is organized and run by the School of Economics and Business of the University of Ljubljana. In 2019, we celebrated our 20th anniversary with more than 400 participants from all over the world who attended 25 courses. In 2021, we offered 27 different online courses and welcomed 151 participants from 26 countries.

LJUBLJANA SUMMER SCHOOL
"Take the best from from the East and West"

4 - 22 July 2022

- Courses for Bachelor/Master students and recent graduates.
- Students can choose among 26 courses with 6 or 7 ECTS and 1 online courses. 
- Course fee: 650 EUR / 1 course; 950 EUR / 2 courses
- Courses are led by internationally experienced academics from 10 different countries.

PROGRAMME AND REGISTRATION >>

DOCTORAL SUMMER SCHOOL Online courses
11 - 15 July and  18 - 22 July 2022

- Programme for PhD students, postdocs, academics and professionals from different areas.
- Participants can choose among 11 specialized courses with 4 ECTS.
- Online course fee: 600 EUR
- Courses are led by renowned international academics.
ONLINE PROGRAMME AND REGISTRATION >>

For more information:
Ms. Blanka Kante
International Relations Office, Summer programmes
summer.schoolef.uni-lj.si

Európska univerzita Viadrina Frankfurt v Brandenburgu Nemecko - Ausschreibung 2022 / Call for Applications 2022 /International Program – for Graduates

Viadrina International Program – for Graduates (VIP), as a funding program for doctoral students, has remaining funds for the year 2022. The program is funded by the European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD). The VIP aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.
International doctoral candidates  may apply for the following funding line:
•             Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 months)​
The application deadline is April 17, 2022 (23:59 pm CET)
Target group: doctoral candidates
Contact: Maike Hagen, Project Coordinator

Viadrina International Program – for Graduates. Tel.: +49 (0)335 5534 - 2614
Homepage: www.europa-uni.de/vip
Facebook: www.facebook.com/ViadrinaInternational

German version:

Viadrina International Program – for Graduates (VIP), als Förderprogramm für Promovierende, Restmittel für das Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Das Programm wird aus Eigenmitteln der Europa-Universität Viadrina sowie aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gefördert. Im Rahmen des VIP erhalten Promovierende die Chance, sich international zu vernetzen und sich stärker in internationale Forschungszusammenhänge und -diskurse einzubringen.
•             Fellowships für Forschungsaufenthalte an der Europa-Universität Viadrina (max. 3 Monate)​
Die Bewerbungsfrist für die einzelnen Förderlinien endet am 17. April 2022 (23:59 MEZ).
Contact: 
Maike Hagen, Projektkoordinatorin, Tel.: +49 (0)335 5534 - 2614
Homepage: www.europa-uni.de/vip
Facebook: www.facebook.com/ViadrinaInternational

Kosovo International Summer Academy 2022, with a special focus on “Peace building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”

Date/Venue: Part I: 12-22 July 2022, Prishtina, Kosovo
                       Part II: 10-20 August 2022, Prishtina, Kosovo
*Applicants can apply and attend only one of the sessions (either Part I or PART II)
Scholarships: A number of scholarships are available for most qualified applicants.
Description here.