VÝZVY A PONUKY

Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck v trvaní 2 mesiace na akad. rok 2024/25- VÝZVA OTVORENÁ do 18.3.2024

Zámer:

Integrácia hosťujúceho profesora do vybraného inštitútu alebo výskumného ústavu UI s cieľom zvýšiť jeho medzinárodnosť.

Cieľová skupina:

profesori alebo docenti (vysoko kvalifikovaní výskumní pracovníci, nastávajúci profesori) s pracovným štatútom na Univerzite Komenského v Bratislave (najlepšie tí, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite v Innsbrucku).

Dĺžka pobytu2 mesiace

Počet vybraných uchádzačov: 1

Realizácia pobytu: zimný alebo letný semester akademického roku 2024/25
Oblasť spolupráce: môžete spolupracovať s kolegami z jednej zo 16tich fakúlt a 6 výskumných oblastí Univerzity Innsbruck

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Predpoklady (Podmienky účasti):

−         doktorát plus príslušné vedecké vedeckých úspechy (cez dizertačnú prácu / po PhD; habilitácia prípadne rovnaká kvalifikácia

−         kandidát je zamestnaný na Univerzite Komenského v Bratislave a dosiahol tu dokázateľné vynikajúce výsledky v priebehu pobytu odučiť verejné prednášky na Univerzite Innsbruck;

           sú požadované návrhy tém a musia byť odsúhlasené a koordinované prijímajúcou, hosťujúcou fakultou UI

-          úspešné výberové konanie na OMV RUK a IRO (konečné rozhodnutie o výbere kandidáta má Univerzita Innsbruck)

-          Univerzita Innsbruck má za cieľ zvýšiť percentá zastúpenia žien, preto rada špeciálne uvíta návrhy kvalifikovaných kandidátok)

-        nie je možné opakovane absolvovať tento typ hosťujúcej profesúry na UI

Výučba: max. do 6 hodín týždenne za semester

Plat:      v závislosti od kvalifikácie (brutto € 7.064,98/mesiac (stav ku 01.02.2024), bez ďalších finančných prostriedkov na pokrytie cestovných nákladov, ubytovania a stravovania, pre pracovný pomer 40 hod./týždeň a vyučovacia úloha s vyučovacím úväzkom do maximálne 6 semestrálnych hodín.

Pracovný priestor:
        -     katedra podľa výskumného zamerania

        -     výskumné povinnosti sa netýkajú fyzickej dochádzky na pracovisku a môžu sa vykonávať
              aj mimo univerzity
        -     v prípade zamestnania na plný úväzok sa však očakáva účasť na katedre s ohľadom na
               spoluprácu s kolegami min. 4 dni v týždni, aby sa zohľadnili potreby spolupracujúcich kolegov

PROCEDÚRA:
Pred výberovým konaním:

1.       kontaktujte akademického vedúceho (doc. prof., prof. alebo vedúceho katedry pracujúceho na plný úväzok, nie emeritného profesora) na univerzite v Innsbrucku a pošlite mu životopis, krátky popis výskumného projektu a informujte ich o tom, že v prípade úspešného výberového konania bude výskumný pobyt financovaný z univerzity v Innsbrucku v rámci partnerskej dohody.

2.     súčasne ho požiadajte o vyplnenie prihlášky v  nemeckom jazyku v anglickom jazyku , jej podpísanie na vyhradených miestach a zaslanie pani Dr. Barbare Tasser (Barbara.Tasseruibk.ac.at, zahr. odd. Uni Innsbruck)

3.       dohodnite sa s ním na obsahu a termíne vášho plánovaného výskumného pobytu v Innsbrucku

4.       súčasne vyplňte prihlášku v nemeckom jazykuv anglickom jazyku   (podľa pracovného jazyka) podpísanú Vami-uchádzačom a vedúcim katedry z vašej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zašlite ju počas výzvy na podávanie prihlášok na IRO UK, vrátane všetkých potrebných dokumentov elektr. poštou na adresu ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a klasickou poštou: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE:

·         Curriculum vitae (tab. forma)

·         akceptačný list od akademického nadriadeného na pozývajúcej fakulte vo výskumnej oblasti (s uvedením dátumu výskumného pobytu)

·         stanovisko, zdôvodnenie záujmu o pobyt/výskum iniciátora, uchádzača o miesto hosť. profesúry na UI

·         navrhovaná(é) téma(y) pre verejné prednášky (vrátane krátkeho popisu)

·         písomný súhlas dekana vysielajúcej fakulty UK s nomináciou uchádzača o tento typ pobytu

Po výberovom konaní:

1.       nomináciu zašle OMV RUK na Medzinárodné oddelenie Univerzity Innsbruck, k definitívnemu schváleniu uchádzača

2.       uchádzač si musí svojpomocne hľadať vhodné ubytovanie v Innsbrucku na celú dĺžku trvania  pobytu na UI

3.       cestovné poistenie (vrátane lekárskej starostlivosti, úrazov atď. po celú dobu pobytu) si musí uchádzač zabezpečiť sám, cestovné náklady, knihy a iný materiál rovnako

4.       platové podmienky je uchádzač povinný prekonzultovať s vedúcim katedry na domácej fakulte

5.       cestovný príkaz si uchádzač vybavuje na ekonomickom oddelení svojej domovskej fakulty

Kontaktná osoba za Univerzitu Komenského v Bratislave: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK), tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk     
Zodpovedná osoba na Internationale Dienste University of Innsbruck: Dr. Barbara Tasser

Výzva na predkladanie prihlášok: jeden krát za kalendárny rok (cca február/marec)

Termín podávania prihlášok do: 18. 3.2024

Po výskumnom pobyte:
Do 30 dní po návrate, sa vyžaduje zaslať správu z pobytu (priebeh, zhodnotenie výsledkov pobytu) na OMV RUK, e-mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk.

INDONÉZIA: vládny štipendijný program pre celé štúdium

Vládny štipendijný program Indonézie, ktorý je určený pre záujemcov o celé štúdium (nejde o semestrálne pobyty) na niektorej z 31 vybraných indonézskych univerzít (spolu vyše 1400 študijných programov).

Informácie o štipendijnom programe KNB sú na https://knb.kemdikbud.go.id

Prihláška je on-line a deadline je 24/2/2024.

Letná škola - Hradec Králové, ČR 10.7.-10.8.2024

Ponuka:

Summer Schools 2024 organized by Faculty of Science, University of Hradec Kralove, Czech Republic.

Courses will be held between 10th July and 10th August 2024. The entrance fee for the Summer school is 250 EUR, but students will be supported by dormitory accommodation and lunches on lecture days free of charge.

The students may choose out of Biological, Mathematical, Cybernetic and Toxicological Summer School. Students will be introduced to basics of Czech language/culture and the guided trips will be organized for them.

The more detailed information and application form can be found on our web page:

Summer School 2024 - University of Hradec Králové (uhk.cz)

The location can be seen virtually here. In the attachment you will find flyer and preliminary program which can be distributed.

Kontakt: fos.summerschooluhk.cz , Mgr. Pavla Holubová, International Relations Office 

Výmenný program TANDEM na Univerzite Regensburg - VÝZVA OTVORENÁ do 8.1.2024

1 týždňový výmenný program - TANDEM medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Regensburg pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia všetkých fakúlt UK a všetkých študijných programov UK a UR.

 

TANDEM program sa skladá z dvoch častí:

od 25. 2. do 3. 3. 2024 strávia študenti z Univerzity v Regensburgu jeden týždeň v Bratislave
od 2. 6. do 9. 6. 2024 navštívia študenti Univerzity Komenského Regensburg.

 

CHCETE SPOZNAŤ NEMECKÚ KULTÚRU?

VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA DO PROJEKTU

TANDEM S NEMECKOM

 

Čo Vás čaká?

 • Týždeň plný zážitkov v Regensburgu a v Bratislave spolu s Vaším tandemovým partnerom.

 Ako sa pripravíte?

 • Vyberiete si tému, na ktorú by ste v Regensburgu chceli robiť výskum. My Vám sprostredkujeme tandemového partnera z Univerzity v Regensburgu, ktorý Vám pomôže získať informácie k danej téme. Môže sa týkať vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky a pod. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Jeho súčasťou je v závislosti od spracúvanej témy návšteva škôl, domovov dôchodcov, firiem, stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi, umelcami a pod.
 • Svojho tandemového partnera budete kontaktovať emailom a dohodnete sa na forme a priebehu výskumu.

 Ako vyzerá tandemový týždeň?

 • Spolu s tandemovým partnerom získavate informácie k Vašej výskumnej téme priamo v Regensburgu. O výsledkoch výskumu potom napíšete krátku správu.
 • Počas pobytu nemeckých študentov v Bratislave pomôžete svojmu tandemovému partnerovi pri získavaní informácií k jeho výskumnej téme.

Ako prebieha financovanie?

 • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie hradia Univerzita Komenského a Univerzita v Regensburgu.

Čo potrebujete?

 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
 • záujem o nemecké reálie - kultúrnu geografiu, históriu, politiku, sociálnu problematiku atď.

 Čo získate?

 O TANDEM programe: akademická výmena  - Intercultural learning

Tandem program umožňuje študentom Univerzity Komenského v Bratislave získať interkultúrne zručnosti pri práci v tandeme so študentami Univerzity Regensburg.  Počas Tandem programu študenti vykonávajú výskum na tému podľa vlastného výberu v krajine svojho tandemového partner. Oblasti výskumu siahajú od kultúry, ekonómie a politiky až po prírodné vedy a medicínu.

Počet študentov:              8 z Univerzity Komenského v Bratislave a

                                         8 študentov z Univerzity Regensburg

Jazyk: nemecký alebo anglický 

Výzva na podávanie prihlášok je otvorená do: 8. 1. 2024

Pre prihlasovanie na TANDEM program:

1)      Vyplňte prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-UoHYgOGUXZLlWFIW5d5tqpUNjhIRjI0WVA2UzU2SzRNREdTUE01MlU2Mi4u

 

2)     Zašlite životopis koordinátorovi projektu Mgr. Viktorovi Suchému, PhD., na emailovú adresu viktor.suchyuniba.sk 

 

Štruktúra Tandem programu:
príprava • prihláška a výber výskumnej témy • e-mail kontakt s tandemovým partnerom •  realizácia • návšteva a výskum  v Bratislave • recipročná návšteva a výskum v Regensburgu Follow-up stage • kompozícia a odovzdanie výskumnej správy

Počas Tandemu majú študenti za úlohu s pomocou tandemového partnera z hosťujúcej krajiny získavať informácie na vybranú výskumnú tému týkajúcu sa Nemecka (Regensburgu), resp. Slovenska (Bratislavy). Študenti si témy vyberajú sami – môžu sa týkať rozličných oblastí: vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky atď. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Pre študentov bude počas návštevy hosťujúcej krajiny pripravený aj bohatý kultúrny program. Na záver programu je vystavený certifikát o participácii na programe.

Študenti si pri výskume navzájom pomáhajú. Komunikujú v nemčine alebo v angličtine.

Výmenný program Tandem na Univerzite Komenského v Bratislave sa vykonáva v spolupráci medzi Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta UK a  EUROPEUM na Univerzite Regensburg s administratívnou a finančnou podporou Oddelení medzinárodných vzťahov Rektorátov oboch univerzít. Výzva na prihlásenie sa závisí od schválenia oboch univerzít, zvyčajne v mesiaci október. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/veda-research/tandem-regensburg-bratislava/

Kontakt pre prihlasovanie a koordináciu TANDEM programu:
Koordinátor projektu (prihlášky a info) Mgr. Viktor Suchý, PhD., viktor.suchyuniba.sk, Studia Academica Slovaca (SAS) Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave,  Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., riaditeľka SAS.

Kontakt pre administráciu TANDEM projektu: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave , tel: 02/9010 9234, email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk 

Infoplagát k programu

One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25

One year scholarships is provided by the Free State of Bavaria:

 • for graduate students coming from Bulgaria, Croatia, Poland, Romania, Serbia, Russia, Slovakia, the Czech Republic, Ukraine, and Hungary
 • for the academic year 2024/25 via BAYHOST / BTHA. 
 • the scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 934,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.
 • enclosed is our flyer and further information can be found on BAYHOST-website .
 • the application deadline for first time applications is the 1st December 2023.

Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck v trvaní 2 mesiace na akad. rok 2024/25- VÝZVA OTVORENÁ do 18.3.2024

Zámer:

Integrácia hosťujúceho profesora do vybraného inštitútu alebo výskumného ústavu UI s cieľom zvýšiť jeho medzinárodnosť.

Cieľová skupina:

profesori alebo docenti (vysoko kvalifikovaní výskumní pracovníci, nastávajúci profesori) s pracovným štatútom na Univerzite Komenského v Bratislave (najlepšie tí, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite v Innsbrucku).

Dĺžka pobytu2 mesiace

Počet vybraných uchádzačov: 1

Realizácia pobytu: zimný alebo letný semester akademického roku 2024/25
Oblasť spolupráce: môžete spolupracovať s kolegami z jednej zo 16tich fakúlt a 6 výskumných oblastí Univerzity Innsbruck

Pracovný jazyk: anglický alebo nemecký

Predpoklady (Podmienky účasti):

−         doktorát plus príslušné vedecké vedeckých úspechy (cez dizertačnú prácu / po PhD; habilitácia prípadne rovnaká kvalifikácia

−         kandidát je zamestnaný na Univerzite Komenského v Bratislave a dosiahol tu dokázateľné vynikajúce výsledky v priebehu pobytu odučiť verejné prednášky na Univerzite Innsbruck;

           sú požadované návrhy tém a musia byť odsúhlasené a koordinované prijímajúcou, hosťujúcou fakultou UI

-          úspešné výberové konanie na OMV RUK a IRO (konečné rozhodnutie o výbere kandidáta má Univerzita Innsbruck)

-          Univerzita Innsbruck má za cieľ zvýšiť percentá zastúpenia žien, preto rada špeciálne uvíta návrhy kvalifikovaných kandidátok)

-        nie je možné opakovane absolvovať tento typ hosťujúcej profesúry na UI

Výučba: max. do 6 hodín týždenne za semester

Plat:      v závislosti od kvalifikácie (brutto € 7.064,98/mesiac (stav ku 01.02.2024), bez ďalších finančných prostriedkov na pokrytie cestovných nákladov, ubytovania a stravovania, pre pracovný pomer 40 hod./týždeň a vyučovacia úloha s vyučovacím úväzkom do maximálne 6 semestrálnych hodín.

Pracovný priestor:
        -     katedra podľa výskumného zamerania

        -     výskumné povinnosti sa netýkajú fyzickej dochádzky na pracovisku a môžu sa vykonávať
              aj mimo univerzity
        -     v prípade zamestnania na plný úväzok sa však očakáva účasť na katedre s ohľadom na
               spoluprácu s kolegami min. 4 dni v týždni, aby sa zohľadnili potreby spolupracujúcich kolegov

PROCEDÚRA:
Pred výberovým konaním:

1.       kontaktujte akademického vedúceho (doc. prof., prof. alebo vedúceho katedry pracujúceho na plný úväzok, nie emeritného profesora) na univerzite v Innsbrucku a pošlite mu životopis, krátky popis výskumného projektu a informujte ich o tom, že v prípade úspešného výberového konania bude výskumný pobyt financovaný z univerzity v Innsbrucku v rámci partnerskej dohody.

2.     súčasne ho požiadajte o vyplnenie prihlášky v  nemeckom jazyku v anglickom jazyku , jej podpísanie na vyhradených miestach a zaslanie pani Dr. Barbare Tasser (Barbara.Tasseruibk.ac.at, zahr. odd. Uni Innsbruck)

3.       dohodnite sa s ním na obsahu a termíne vášho plánovaného výskumného pobytu v Innsbrucku

4.       súčasne vyplňte prihlášku v nemeckom jazykuv anglickom jazyku   (podľa pracovného jazyka) podpísanú Vami-uchádzačom a vedúcim katedry z vašej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zašlite ju počas výzvy na podávanie prihlášok na IRO UK, vrátane všetkých potrebných dokumentov elektr. poštou na adresu ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a klasickou poštou: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava

DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE:

·         Curriculum vitae (tab. forma)

·         akceptačný list od akademického nadriadeného na pozývajúcej fakulte vo výskumnej oblasti (s uvedením dátumu výskumného pobytu)

·         stanovisko, zdôvodnenie záujmu o pobyt/výskum iniciátora, uchádzača o miesto hosť. profesúry na UI

·         navrhovaná(é) téma(y) pre verejné prednášky (vrátane krátkeho popisu)

·         písomný súhlas dekana vysielajúcej fakulty UK s nomináciou uchádzača o tento typ pobytu

Po výberovom konaní:

1.       nomináciu zašle OMV RUK na Medzinárodné oddelenie Univerzity Innsbruck, k definitívnemu schváleniu uchádzača

2.       uchádzač si musí svojpomocne hľadať vhodné ubytovanie v Innsbrucku na celú dĺžku trvania  pobytu na UI

3.       cestovné poistenie (vrátane lekárskej starostlivosti, úrazov atď. po celú dobu pobytu) si musí uchádzač zabezpečiť sám, cestovné náklady, knihy a iný materiál rovnako

4.       platové podmienky je uchádzač povinný prekonzultovať s vedúcim katedry na domácej fakulte

5.       cestovný príkaz si uchádzač vybavuje na ekonomickom oddelení svojej domovskej fakulty

Kontaktná osoba za Univerzitu Komenského v Bratislave: Mgr. Ivana Dzúriková, Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK), tel: 02/9010 9234; email: ivana.dzurikovarec.uniba.sk     
Zodpovedná osoba na Internationale Dienste University of Innsbruck: Dr. Barbara Tasser

Výzva na predkladanie prihlášok: jeden krát za kalendárny rok (cca február/marec)

Termín podávania prihlášok do: 18. 3.2024

Po výskumnom pobyte:
Do 30 dní po návrate, sa vyžaduje zaslať správu z pobytu (priebeh, zhodnotenie výsledkov pobytu) na OMV RUK, e-mailom na ivana.dzurikovarec.uniba.sk.