INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

Štruktúra štúdia

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku. Jej trinásť fakúlt ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Je prestížnou národnou vzdelávacou inštitúciou európskeho štandardu, štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

 1. stupeň - bakalársky,
 2. stupeň - magisterský (spojený s 1. stupňom do jedného celku, napr. v doktorskom štúdiu medicíny) a
 3. stupeň - doktorandský.

Kreditový systém štúdia

Na všetkých fakultách Univerzity Komenského sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).  Kreditový systém prináša študentom viaceré výhody:

 • spravodlivejšie ocenenie študentovej námahy,
 • možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu,
 • možnosť voľby individuálneho tempa štúdia,
 • podporu študentskej mobility:
  • viac informácií o možnostiach štúdia,
  • garancia uznania štúdia absolvovaného mimo materskej inštitúcie.

Všetky aktivity študenta spojené s absolvovaním predmetu/ kurzu, ktorý si zapísal (teda nielen priama účasť na výučbe, ale aj samoštúdium, príprava referátov, semestrálnych prác a pod.),  je hodnotená tzv. kreditmi. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je stanovená na 60 kreditov. Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou z podmienok dokončenia trojročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov, predpísaných študijným programom. Ak nadväzuje napr. dvojročné magisterské štúdium, pribudne študentovi 120 kreditov, t.j. získa spolu najmenej 300 kreditov.

Každý študijný  program predpisuje študentovi absolvovať isté množstvo  predmetov v členení povinné, povinne voliteľné a výberové. Na základe toho si študent zostavuje sám, alebo s pomocou poradcu/tútora, svoj individuálny študijný plán na každý rok štúdia. Môže sa tak cielene pripravovať na svoje budúce povolanie.

Študijný poriadok stanovuje počas štúdia tzv. kontrolné etapy, na konci ktorých musí študent získať určený počet kreditov. V rámci takejto etapy si môže prispôsobiť tempo štúdia svojim potrebám a zapísať si na jednotlivé semestre taký počet predmetov, aký mu vyhovuje.

Možnosť absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v zahraničí alebo v SR je zakotvená vo vysokoškolskom zákone (zákon 131/2002 Z.z.). Kreditový systém prispieva k študentskej mobilite dvojakým spôsobom. Keďže každá vysoká škola zapojená do ECTS je povinná zverejňovať informácie o možnostiach štúdia (informačný balík, katalóg kurzov), získavajú študenti lepší prehľad o tom, kde si môžu zapísať kurzy, o ktoré majú záujem. Druhý významný prínos predstavuje tzv. zmluva o štúdiu (learning agreement), ktorú uzatvárajú vysielajúca škola, prijímajúca škola a študent. Pre študenta predstavuje záruku, že po absolvovaní časti štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii mu jeho domovská vysoká škola uzná absolvované predmety/kurzy a započíta získané kredity (transfer kreditov).

Kreditový systém má na niektorých fakultách UK už viac ako desaťročnú  tradíciu. Od akademického roku 2004/05 všetky fakulty UK prijímajú uchádzačov len na štúdium organizované kreditovým spôsobom.

Akademický kalendár

 Zimný semester

Výučba

od

20.09.2021

do

17.12.2021

Skúškové obdobie 

od

03.01.2022

do

11.02.2022

 

Letný semester

Výučba

od

14.02.2022

do

13.05.2022

Skúškové obdobie

od

16.05.2022

do

30.06.2022

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

15.08.2022

do

 

31.08.2022

 

Slávnostné otvorenie 103. akademického roka na UK je predbežne plánované na 20. septembra 2021 o 11:00 h. v Aule UK.