Regionálna akadémia Univerzity Komenského v Bratislave

Prednášky partnerov Regionálnej Akadémie

Regionálna akadémia

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia bude otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prinesie možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci. V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch oficiálnych asociatívnych partnerov: Magistrát Bratislava a ESET

Výstupy Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského

Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode - prednáška Regionálnej Akadémie

9. novembra 2022 sa študentky a študenti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine zúčastnili prednášky Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského na tému Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode. Pálčivú, no napriek tomu veľmi aktuálnu tému porušovania práv žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode priblížili pani Martina Thominet a pani Nora Konrády Belíová z kancelárie Verejného ochrancu práv. Študentstvo JLF sa dozvedelo viac o porušovaní práv žien ako aj krokoch, ktoré podnikla kancelária Verejného ochrancu práv a Ministerstvo zdravotníctva, aby sa tento stav zlepšil. Po prednáške nasledovala diskusia, ktorá potvrdila dôležitosť a aktuálnosť tejto problematiky.

AGROFILM - prednáška Regionálnej Akadémie

Permakultúrna dizajnérka Mgr. Marianna Piršelová na svojej prednáške priblížila študentom UK ako permakultúra ovplyvňuje náš každodenný život. Poslucháči sa dozvedeli viac o vplyve návrhu vlastnej záhrady alebo farmy na okolie, zistili, že etické postoje a princípy permakultúry pomáhajú pri adaptácii na nastávajúce klimatické či spoločenské zmeny. Po prednáške pani Piršelová diskutovala so študentmi o úlohe permakultúry v regenerácii krajiny a o myšlienke ako správne navrhnutý dizajn ovplyvňuje nielen život jednotlivca, ale aj celej komunity.

ENLIGHT EUROPEAN DIALOGUE v UPPSALE

Ing. Petra Dzurovčinová z Magistrátu Bratislavy predstavila projekt „Building a Living Lab to tackle future challenges“ na  ENLIGHT European Dialogue na v Uppsale vo Švédsku, 11 mája 2022. Mgr. Jakub Daubner, PhD. a Mgr. Paulína Böhmerová zo spoločnosti ESET predstavili svoju výzvu „ Digital skills and security: a gamely approach to a serious matter?“ na interaktívnych diskusií AIMDay, čo sa tiež konali počas podujatia European Dialogue.

„Aktívnejšiu spoluprácu európskych univerzít, v ktorej nechýba hlas súkromného sektora, považujem za výbornú iniciatívu. Som rada, že s takouto iniciatívou prichádzajú práve univerzity a že sú otvorené aj podnetom súkromného sektora. V projekte ENLIGHT vidím model, ako by sa v budúcnosti mohlo formovať európske akademické prostredie.“
Mgr. Paulína Böhmerová, spoločnosť ESET

HOVORÍME NAĎALEJ O PÔRODOCH

12. mája 2022 zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv zrealizovali prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorej predstavili výsledky výskumu o porušovaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Predstavený výskum bol súčasťou výziev, ktoré sa Univerzita Komenského spolu z ENLIGHT partnermi snaží vyriešiť cestou zapojenia akademického prostredia a regionálnych aktérov. Prednáška bola realizovaná na pozvanie prodekanky Mariany Szapuovej v rámci kurzu Rodové štúdiá. Predstavené boli najzávažnejšie zistenia výskumu vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Kancelária verejného ochrancu práv je partnerskou organizáciou Univerzity Komenského v rámci projektu a bola oslovená a zaradená do projektu počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.