Regionálna akadémia Univerzity Komenského v Bratislave

Regionálna akadémia

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia bude otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prinesie možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci. V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch oficiálnych asociovaných partnerov: Magistrát Bratislava a ESET

Výstupy Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského

Ukrajinský (pol)deň

plagát podujatia UKRAJINSKÝ (POL)DEŇ. podujatie venované povedomiu o ukrajinskej kríze v kontexte (nielen) univerzitného vzdelávania. 28. SEPTEMBER 2023, INFOCENTRUM UK/Café Comeniana, Štúrova 9, Bratislava. Program: 9:00 – 10:00 “Raňajky” po ukrajinsky Workshop základných ukrajinských fráz lektor: Andrii Zubov. 10:00 – 11:30 Diskusia: Vzdelávanie v kontexte ukrajinskej krízy Diskutujú: Zuzana Hozlárová (predsedníčka ŠRVŠ), Ivan Posohkin (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK), Bogdana Micovčinová (SNSĽP), Natalia Štefanek (psychologička) moderátor: Jakub Popík (SNSĽP). 13:00 – 14:00 Workshop “Rovnaký štart?” Mareena. Rolová hra, prostredníctvom ktorej sa ocitnete v koži Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí/-é žijú medzi nami. Spoločne sa zamyslime nad tým, čo všetko môže brániť - alebo pomôcť - v integrácii na Slovensku. lektorka: Miriam Ngombe

Srdečne Vás pozývame na podujatie Ukrajinský (pol)deň, ktoré sa uskutoční 28.9.2023 od 9:00 do 14:00 v Infocentre UK. 

Vstup na podujatie je bezplatný. 

Pharmacotherapeutic problems - prednáška Regionálnej akadémie

prednášajúca PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH stojí pred plátnom, na ktorom je názov  prednášky: PHARMACOTHERAPEUTIC PROBLEMS RELATED TO

Dňa 4.5.2023 mali študenti, študentky, akademici a akademičky z Univerzity Komenského a zo všetkých partnerských ENLIGHT univerzít možnosť vypočuť si hybridnú prednášku na tému Pharmacotherapeutic problems related to the co-administration of drugs with oral, enteral and parenteral nutrition, medication incompatibilities od PharmDr. Anny Oleárovej, PhD., MPH., ktorá pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Cieľom tejto prednášky bolo priniesť na UK diskusiu o problematike pacientov s enterálnou a parenterálnou výživou, s dôrazom na farmakoterapiu a s ňou spojené výzvy. Študenti sa mohli dozvedieť o spolupráci v multidisciplinárnom tíme na oddeleniach Univerzitnej nemocnice, ktorého súčasťou je klinický farmaceut. V prípade enterálnej/ parenterálnej výživy rieši klinický farmaceut rôzne liekové problémy, ako dávkovanie, výber vhodnej liekovej formy, inkompatibility liekov atď. Po prednáške nasledovala diskusia, kde mali študenti možnosť klásť otázky týkajúce sa praktických liekových problémov v konkrétnych klinických situáciách.

Školská klíma - prednáška Regionálnej akadémie UK

V máji 2023 malo študentstvo UK možnosť vypočuť si prednášku od Davida Laca, ktorý je členom vedenia Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Jeho prednáška a následná diskusia so študentmi a študentkami sa zamerala na školskú klímu a spôsoby budovania vhodnej školskej klímy, osobitne na gymnáziu C. S. Lewisa.

David Laco vyštudoval psychológiu, biznis a charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame. Na Gymnáziu C. S. Lewisa pôsobí osem rokov, ako učiteľ a neskôr člen vedenia školy. V súčasnosti je doktorandom na Univerzite v Birminghame.

Participation in EU politics: towards deeper democracy-enhancing EU institutions?

Dňa 4.4.2023 mali študenti, študentky, akademici a akademičky z Univerzity Komenského a zo všetkých partnerských ENLIGHT univerzít možnosť vypočuť si online prednášku od Prof. Dr. Ulrike Liebert, Prof. em., ktorá pôsobí na Univerzite v Brémach (Nemecko) a zároveň hosťuje na European University Institute vo Florencií (Taliansko).

Cieľom tejto prednášky bolo priniesť na UK diskusiu o možnostiach aktívneho zapojenia občanov do politiky EÚ, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie demokratickej legitimity, spravodlivosti a udržateľnosti rozhodovania na úrovni EÚ.

Russian aggression against Ukraine

Pán Grigorij Mesežnikov prednáša pred plnou posluchárňou.

12. decembra 2022 malo študentstvo UK možnosť diskutovať s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, s pánom Grigorijom Mesežnikovom, o aktuálnej invázii ruských vojsk na Ukrajine.

Grigorij Mesežnikov sa narodil v bývalom Sovietskom zväze, v meste Oriol. V Moskve vyštudoval filozofiu a sociálnopolitické vedy. Je jedným zo zakladateľov Inštitútu pre verejné otázky a aktuálne aj jeho prezidentom. Otvorene vystupuje za podporu Ukrajiny. Študentstvu UK poskytol komplexný pohľad na vojnu na Ukrajine. Po prednáške nasledovala diskusia, počas ktorej mali študenti možnosť klásť otázky na rôzne témy spojené s okupáciou.

Prednáška bola vedená v anglickom jazyku, vďaka čomu mali študenti a študentky UK možnosť pýtať sa v angličtine a zároveň bola dostupná pre zahraničných študentov a študentky na UK.

Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode - prednáška Regionálnej Akadémie

9. novembra 2022 sa študentky a študenti Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine zúčastnili prednášky Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského na tému Práva žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode. Pálčivú, no napriek tomu veľmi aktuálnu tému porušovania práv žien počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode priblížili pani Martina Thominet a pani Nora Konrády Belíová z kancelárie Verejného ochrancu práv. Študentstvo JLF sa dozvedelo viac o porušovaní práv žien ako aj krokoch, ktoré podnikla kancelária Verejného ochrancu práv a Ministerstvo zdravotníctva, aby sa tento stav zlepšil. Po prednáške nasledovala diskusia, ktorá potvrdila dôležitosť a aktuálnosť tejto problematiky.

AGROFILM - prednáška Regionálnej Akadémie

Permakultúrna dizajnérka Mgr. Marianna Piršelová na svojej prednáške priblížila študentom UK ako permakultúra ovplyvňuje náš každodenný život. Poslucháči sa dozvedeli viac o vplyve návrhu vlastnej záhrady alebo farmy na okolie, zistili, že etické postoje a princípy permakultúry pomáhajú pri adaptácii na nastávajúce klimatické či spoločenské zmeny. Po prednáške pani Piršelová diskutovala so študentmi o úlohe permakultúry v regenerácii krajiny a o myšlienke ako správne navrhnutý dizajn ovplyvňuje nielen život jednotlivca, ale aj celej komunity.

ENLIGHT EUROPEAN DIALOGUE v UPPSALE

Ing. Petra Dzurovčinová z Magistrátu Bratislavy predstavila projekt „Building a Living Lab to tackle future challenges“ na  ENLIGHT European Dialogue na v Uppsale vo Švédsku, 11 mája 2022. Mgr. Jakub Daubner, PhD. a Mgr. Paulína Böhmerová zo spoločnosti ESET predstavili svoju výzvu „ Digital skills and security: a gamely approach to a serious matter?“ na interaktívnych diskusií AIMDay, čo sa tiež konali počas podujatia European Dialogue.

„Aktívnejšiu spoluprácu európskych univerzít, v ktorej nechýba hlas súkromného sektora, považujem za výbornú iniciatívu. Som rada, že s takouto iniciatívou prichádzajú práve univerzity a že sú otvorené aj podnetom súkromného sektora. V projekte ENLIGHT vidím model, ako by sa v budúcnosti mohlo formovať európske akademické prostredie.“
Mgr. Paulína Böhmerová, spoločnosť ESET

HOVORÍME NAĎALEJ O PÔRODOCH

12. mája 2022 zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv zrealizovali prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorej predstavili výsledky výskumu o porušovaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Predstavený výskum bol súčasťou výziev, ktoré sa Univerzita Komenského spolu z ENLIGHT partnermi snaží vyriešiť cestou zapojenia akademického prostredia a regionálnych aktérov. Prednáška bola realizovaná na pozvanie prodekanky Mariany Szapuovej v rámci kurzu Rodové štúdiá. Predstavené boli najzávažnejšie zistenia výskumu vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Kancelária verejného ochrancu práv je partnerskou organizáciou Univerzity Komenského v rámci projektu a bola oslovená a zaradená do projektu počas pôsobenia bývalej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.