SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV

ESN - Združenie Erasmus študentov

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková študentská organizácia. Jej hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 zahraničných študentov. O týchto študentov sa stará 10 sekcií na celom Slovensku, od Bratislavy až po Košice. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky svojho života práve na Erasme. Organizujeme výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, párty, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko úzko spolupracuje nielen so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ale aj s jednotlivými univerzitami na Slovensku.

Kontakt: https://www.esn.sk/sk/o-nas 

Študenti so špeciálnymi potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na FMFI UK. 
Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami. Aktuálny zoznam koordinátorov.

Overovanie dokumentov

V prípade potreby overenia získaných titulov vydávaných Univerzitou Komenského v Bratislave je potrebné napísať Vašu žiadosť na Oddelenie vzdelávania alebo v prípade verifikácie získania titulu PhD. Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave. 

Oddelenie vzdelávania RUK

Ing. Ivana Hladíková, vedúca
email: ivana.hladikova@uniba.sk 
tel.: +421 2 9010 9339

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK

Ing. Renáta Horáková, vedúca
email: renata.horakovauniba.sk
tel: +421 2 9010 2081