Rektori aliancie ENLIGHT podpísali dohodu o udržateľnosti

Bratislava 3. decembra 2021: Deväť rektorov aliancie ENLIGHT podpísalo dnes spoločnú dohodu o udržateľnosti. Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia projektu ENLIGHT. Súčasťou aliancie je aj Univerzita Komenského v Bratislave.


Spoločným záväzkom k udržateľnosti chcú členovia superuniverzity ENLIGHT zdôrazniť, že budú prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a budú príkladom pre spoločnosť svojimi konkrétnymi činmi v oblasti riadenia, vzdelávania a výskumu.

„Týmto sa prepojenie deviatich univerzít stáva výrazne reálnejšie. Univerzity budú v najbližšej dobe intenzívne rokovať, ako by sa mali vzájomne integrovať a akú veľkú mieru vzájomnej previazanosti chcú dosiahnuť,“ reaguje rektor UK Marek Števček.

Dohoda „ENLIGHT Sustainability Engagement“ zaväzuje univerzity najmä k týmto cieľom:

  • V súlade so svojím poslaním všetky inštitúcie aliancie ENLIGHT zdôrazňujú dôležitosť vzdelávania, aby študentom poskytli nástroje, ako zvládnuť veľké spoločenské zmeny, podporiť spravodlivú kvalitu života a udržateľnosť. Študenti ako budúci nositelia zmeny potrebujú viac príležitostí na získanie špecifických vedomostí, zručností a inovačného potenciálu v boji proti klimatickým zmenám. ENLIGHT chce rozšíriť vzdelávanie o udržateľnosti na všetky úrovne štúdia a do všetkých disciplín a zaviesť na našich univerzitách „kultúru udržateľnosti“.
  • ENLIGHT zlepšuje príležitosti pre študentov zapájať sa do medzinárodného vzdelávania a pre zamestnancov spolupracovať so zahraničnými kolegami. Okrem toho hľadá spôsoby, ako zosúladiť internacionalizáciu s udržateľnosťou a znižovaním emisií uhlíka.
  • Univerzity ENLIGHT si chcú byť navzájom blízkymi priateľmi a zaväzujú sa využívať rozmanitosť aliancie ako výhodu pri identifikovaní inovatívnych prístupov a štandardov. Prostredníctvom partnerského hodnotenia chcú neustále zlepšovať svoje inštitucionálne postupy. Cieľom je stanoviť si navzájom nové štandardy a spolupracovať na zlepšovaní stratégií v boji proti zmene klímy. Pri vytváraní spravodlivého blahobytu je tiež nevyhnutné brať do úvahy sociálny rozmer.

ENLIGHT Sustainability Engagement (PDF dokument)

***

ENLIGHT – European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation („Sieť európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho vzdelávania“). ENLIGHT okrem Univerzity Komenského spája Univerzitu v Gente (BE), Univerzitu v Bordeaux (FR), Univerzitu v Uppsale (SE), Univerzitu v Groningene (NL), Univerzitu v Baskicku (ES), Univerzitu v Göttingene (DE), Írsku národnú univerzitu v Galway (IE) a Univerzitu v Tartu (EE). Spojenie stelesňuje geografické, kultúrne a jazykové rozdiely Európy. Tieto výhody chce sieť zúročiť v ponuke nových flexibilných medzinárodných študijných príležitostí, ktoré bude možné prispôsobiť na mieru.

Študenti univerzít spojených alianciou ENLIGHT časom získajú možnosť vyskladať si štúdium na viacerých univerzitách súčasne. Doktorandi a výskumníci sa budú môcť flexibilnejšie zapájať do spolupráce naprieč univerzitami. V súčasnosti prebieha tvorba študijných programov a kurzov, ktoré prepoja učiteľov a študentov deviatich univerzít.