ENLIGHT

BUDUJEME EURÓPSKU UNIVERZITU

ENLIGHT je aliancia európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. Patrí do širšieho programu Erasmus+ a jej cieľom je podporiť do roku 2028 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ. Oficiálne trvanie iniciatívy ENLIGHT je naplánované do roku 2028. 

10 UNIVERZÍT, 1 ENLIGHT

ENLIGHT združuje desať univerzít z desiatich európskych krajín naprieč celou Európou: Univerzitu v Gente (Belgicko), Univerzitu v Bordeaux (Francúzsko), Univerzitu v Uppsale (Švédsko), Univerzitu v Groningene (Holandsko), Univerzitu v Baskicku (Španielsko), Univerzitu v Göttingene (Nemecko), Írsku národnú univerzitu v Galway, Univerzitu v Tartu (Estónsko) a Univerzitu Komenského v Bratislave. Najnovším členom aliancie je Univerzita v Berne, ktorá je od 1.11.2023 súčasťou aliancie ako asociovaný partner. Aliancia aktívne spolupracuje s mestami a regiónmi svojich univerzít, ktoré sú významnými pridruženými partnermi siete.

SPOLUPRÁCA BEZ PREKÁŽOK

ENLIGHT umožní voľný pohyb študentov a zamestnancov medzi deviatimi partnerskými inštitúciami. Umožní tiež zdieľať materiálne zdroje, systémy zabezpečenia kvality, prehlbovať medzinárodné renomé svojich členov a podporovať globálne zapojenie, hľadať talentovaných ľudí a investovať do spoločnej výskumnej infraštruktúry. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci. Vo februári 2022 bola medzi všetkými partnermi Aliancie podpísaná Multilaterálna dohoda Erasmus+.

ČO MI ENLIGHT PONÚKA?

Študenti

 • online kurzy, webináre, živé laboratóriá, krátkodobé programy (tzv. BIPy), semestrálne mobility
 • budovanie kontaktov medzi študentmi 
 • možnosť vycestovať na ktorúkoľvek z deviatich partnerských univerzít na mobilitu bez toho, aby vás zahltila administratíva a odrádzalo komplikované uznávanie kreditov → pomocný nástroj: ENLIGHT Course Catalogue
 • možnosť získať spoločné a dvojité tituly (napr. Mgr. v politológii a Ing. v ekonomike) - na partnerských univerzitách budete môcť študovať rôzne predmety a mať dostatok kreditov pre získanie obidvoch titulov
 • rozšírenie jazykovej kompetencie

Zamestnanci

 • programy mobility
 • cykly vzájomného hodnotenia – peer review
 • konferencie
 • workshopy a tréningy (napr. metodológia Challenge-based Education (CBE))
 • spolupráca pri vzdelávacích aktivitách (učenie spoločného kurzu pedagógmi z rôznych univerzít)

 

CELOSPOLOČENSKÉ VÝZVY

ENLIGHT plánuje vytvárať nové modely a metodiky vzdelávania a výskumu na riešenie globálnych výziev. ENLIGHT skúma zložité otázky udržateľnosti, s ktorými sa dnes boria mestá a komunity, pričom aliancia sa primárne zaoberá nasledujúcimi šiestimi oblasťami:

 • zdravie a pohoda,
 • digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie,
 • klimatická zmena,
 • energetika a obehové hospodárstvo,
 • rovnosť
 • kultúra a kreativita (od 1.11.2023).

V súčasnosti tím ENLIGHT implementuje nasledujúcich šesť aktivít z trojročného plánu: spoločný prístup ku kvalite (umožňujúci uznanie dokladov, kreditov a titulov medzi univerzitami ENLIGHT a automatické uznávanie trvania štúdia v rámci ENLIGHT ako základu pre vytvorenie európskeho univerzitného systému), spoločné porozumenie výziev a prístupov k ich riešeniu (všetci partneri sa budú deliť o získané vedomosti a skúsenosti), širšie spôsobilosti pri výchove študentov a zamestnancov (aby bolo možné lepšie reagovať na výzvy dnešného sveta), inovatívne nástroje (nové prístupy vo vzdelávaní a výskume), nástroje globálneho dosahu (prepájanie študentov, výskumníkov a pracovníkov s regionálnymi partnermi) a posúdenie vplyvov (hodnotenie výsledkov dosiahnutých sieťou ENLIGHT).

Univerzitnú alianciu ENLIGHT reprezentuje na Univerzite Komenského Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT.  V rámci ENLIGHT existuje Sieť študentov (ENLIGHT Student Network) a Študentská rada, ktoré pozostávajú zo zástupcov študentov zo všetkých zúčastnených univerzít. Študenti nie sú len hlavnými príjemcami výhod, ale aj spolutvorcami iniciatívy ENLIGHT. Našimi zástupcami v študentskej sieti sú Maxim Duleba, ktorý je doktorandom na Filozofickej fakulte UK a Damián Samuel Ovečka, denný študent na Filozofickej fakulte UK.

Regionálna akadémia Univerzity Komenského

Univerzitná aliancia ENLIGHT, ktorej je Univerzita Komenského členom, inšpirovala našu inštitúciu k založeniu novej Regionálnej akadémie Univerzity Komenského.

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia bude otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prinesie možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. Doteraz bolo na účasť pozvaných viac ako 30 organizácií a čoskoro sa podpíšu prvé memorandá o spolupráci.

V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch asociatívnych partnerov:

 1. Magistrát Bratislava
 2. ESET

Viac informácií o ENLIGHT nájdete na oficiálnej stránke aliancie alebo napíšte na enlight@uniba.sk.  

 

Informačný list k projektu ENLIGHT (factsheet)