Vyhlásené výberové konania

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. na Katedru hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 29.11.2022

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest:

 

Katedra hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave:

 

1 funkčné a pracovné miesta odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD. pre študijný odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na didaktiku hudby.

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD. alebo ArtD.:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo v súvisiacom odbore,

-     relevantná publikačná a výskumná činnosť,

-     pedagogická prax na VŠ,

-       morálna bezúhonnosť,

-     znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint a pod.),

-     komunikačná schopnosť jednotlivca komunikovať v cudzom jazyku na úrovni B2.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Pracovná náplň: v súlade § 75 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl).

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 20.12.2022 do 12,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Výberové konanie sa uskutoční formou: osobného pohovoru.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti (uveďte odkazy na príslušné registre), zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 1).

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je december 2022.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                              doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.                                                                                                                                      dekanka fakulty

 

 

Príloha č.1

 

Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač zaslaním prihlášky do tohto výberového konania berie na vedomie, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom Univerzita Komenského v Bratislave, IČO: 00 397 865 vykonávané na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) Nariadenia GDPR.

Uchádzač tohto výberového konania zároveň prehlasuje týmto písomným prehlásením, že sa oboznámil s dostupnými informáciami prevádzkovateľa Univerzita Komenského v Bratislave, IČO: 00 397 865 o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave a to na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a s prehlásením prevádzkovateľa, že pri spracúvaní jeho osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu.

Uchádzač svojím podpisom udeľuje/neudeľuje* súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa   § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte a že bol oprávnený poskytnúť Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte osobné údaje tejto osoby.

 

Meno, priezvisko, titul uchádzača: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Podpis uchádzača:

Dátum:                                                      Kliknite alebo ťuknite a zadajte dátum.

 

 

 

 

* nehodiace sa preškrtnite