Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 18. apríla 2024 (lektori, asistenti, odborní asistenti a odborní zamestnanci vo výskume)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 18. apríla 2024

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (docent, onkológia)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (profesor, onkológia)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (profesor, laboratórne vyšetrovacie metódy)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (profesor, biochémia)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (profesor, patologická anatómia a súdne lekárstvo)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (docent, pediatria)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (docent, gynekológia a pôrodníctvo)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024 (profesor, gynekológia a pôrodníctvo, počet obsadzovaných miest: 2)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 10. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent- IV. interná klinika LF UK a UNB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024

Písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu IV. internej kliniky LF UK a UNB“ do 22.04.2024 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent- Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024

Písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK a UNB“ do 22.04.2024 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024

Písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB“ do 22.04.2024 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent- I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024

Písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu I. gynekologicko- pôrodníckej kliniky LF UK a UNB“ do 22.04.2024 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent- I. neurologická klinika LF UK a UNB)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. apríla 2024

Písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku vrátane jej príloh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu I. neurologickej kliniky LF UK a UNB“ do 22.04.2024 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent-Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. apríla 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent-Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. apríla 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024 (prednosta a odborný asistent-Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 4. apríla 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. apríla 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024 (profesor, dermatovenerológia)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024 (docent, vnútorné choroby)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024 (profesor, vnútorné choroby, počet obsadzovaných miest: 2)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024 (docent, biológia, počet obsadzovaných miest: 2)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. apríla 2024

Povinné prílohy k prihláške