VYHLÁSENÉ VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta lektora na KBLV

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „UK“) č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK v Bratislave a vnútorného predpisu č.       14/2023 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v BA vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

 

 

  • Lektor na Katedru biologických a lekárskych vied na vyučovanie predmetov: Biomechanika, Digitálne technológie, Digitálne technológie vo vzdelávaní, Veslovanie

 

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2023

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť cudzieho jazyka, aktívna účasť na tvorbe učebných textov, dodržiavanie Etických zásad vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti.

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z. Suma základnej tarify platu sa posudzuje individuálne podľa zaradenia zamestnanca do platového stupňa danej platovej triedy od 1194 € do 1628,50€.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné informácie o termíne a forme výberového pohovoru, či už prezenčne pohovorom alebo online prostredníctvom MS Teams budú uchádzačom zasielané v pozvánke mailom.

Prihlášky možno podať do 02.10.2023 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  18.09.2023

                                                                                                               

                                                                                     prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

                                                                                                 d e k a n   FTVŠ UK