VYHLÁSENÉ VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedecko-výskumného pracovníka na KBLV FTVŠ UK:

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „UK“) č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK v Bratislave a vnútorného predpisu č.       14/2023 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v BA vypisuje výberové konania na obsadenie pracovného miesta:

 

·         Vedecko - výskumný pracovník na Katedru biologických a lekárskych vied

 

Predpokladaný nástup: 01.08.2024

 

Požiadavky

Predpoklad na ukončené vzdelanie tretieho stupňa (PhD.), minimálne 2 roky pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, najmenej 2 publikácií zapísaných v databáze wos/scopus ako hlavný autor, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý, dodržiavanie Etických zásad vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z. Suma základnej tarify platu sa posudzuje individuálne podľa zaradenia zamestnanca do platového stupňa danej platovej triedy od 1370,00€ do 1869,50€.

 

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky potrebné informácie o termíne a forme výberového pohovoru, či už prezenčne pohovorom alebo online prostredníctvom MS Teams budú uchádzačom zasielané v pozvánke mailom.

Prihlášky možno podať do 17.06.2024 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  04.06.2024


                                                               prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

                                                                              d e k a n   FTVŠ UK        

Výberové konania na obsadenie funkčných miest odborných asistentov na FTVŠ UK:

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „UK“) č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK v Bratislave, vnútorného predpisu č. 3/2024 Zásady výberového konania a kritériá pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov FTVŠ UK a vnútorného predpisu č.14/2023 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v BA vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

 

·         Odborný asistent na Katedru športov v prírode a plávania na vyučovanie predmetov: Základy lokomócie vo vode, Plávanie a záchrana topiaceho, Didaktika plávania, Technika a didaktika bežeckého lyžovania, Turistika a ochrana prírody

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru športov v prírode a plávania na vyučovanie predmetov: Turistika a ochrana prírody, Technika zjazdového lyžovania, Didaktika zjazdového lyžovania, Športy v prírode, Aquafitnes, Lezenie na umelej stene, Skalné lezenie, Vysokohorská turistika

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru športov v prírode a plávania na vyučovanie predmetov: Základy lokomócie vo vode, Plávanie a záchrana topiaceho, Didaktika plávania

Predpokladaný termín nástupu: 12.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru športových hier na vyučovanie predmetov: Basketbal, Základy basketbalu, Didaktika basketbalu, Špecializácia basketbal (držiteľ najvyššej trénerskej licencie), Pohybové hry, Netradičné športové hry

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru biologických a lekárskych vied na vyučovanie predmetov: Funkčné poruchy pohybového systému, Regenerácia v športe, Teória a didaktika športovej špecializácie II.

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru edukačných a humanitných vied o športe na vyučovanie predmetov: Rekreológia, Priebežná pedagogická prax Šport pre všetkých, Animácia pohybovej rekreácie, Bakalársky seminár I. II.

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

·         Odborný asistent na Katedru atletiky a kondičnej prípravy na vyučovanie predmetov: Základy atletických lokomócií, Atletika, Seminár k diplomovej práci, Seminár k Bakalárskej práci, Základy športového manažmentu

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2024

 

Pracovná náplň: v súlade s §75 Zákona číslo 131/2002 ZZ o vysokých školách v znení neskorších predpisov

 

Požiadavky

Ukončené vzdelanie tretieho stupňa (PhD.), minimálne 3 roky pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, predloženie dokumentov ku kritériám pedagogickej a tvorivej činnosti podľa vnútorného predpisu č. 3/2024 Zásady výberového konania a kritériá pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov FTVŠ UK,  prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý, dodržiavanie Etických zásad vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z. Suma základnej tarify platu sa posudzuje individuálne podľa zaradenia zamestnanca do platového stupňa danej platovej triedy od 1370,00€ do 1869,50€.

 

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti v súlade s VP č. 3/2024

-          výpis z registra trestov

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky potrebné informácie o termíne a forme výberového pohovoru, či už prezenčne alebo online prostredníctvom MS Teams, budú uchádzačom zasielané v pozvánke mailom.

Prihlášky možno podať do 17.06.2024 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

 

V Bratislave  04.06.2024

 

                                                      prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

                                                                                                                                                                                     d e k a n   FTVŠ UK