Vyhlásené výberové konania

Výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na ÚAP FSEV UK bolo dňa 12.12.2022 zrušené

Vyhlásenie výberového konania 3 miesta vysokoškolského učiteľa - lektora na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

FSEV 89/2023 EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 3 miesta vysokoškolského učiteľa – lektora na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Psychológia,
 • požadovaná prax: pozícia vhodná aj pre absolventa/ku,
 • samostatná pedagogická činnosť bude upravená dohodou,
 • samostatná vedecko-výskumná činnosť sa nevyžaduje,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisov sa nevyžaduje,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2,

Pracovný pomer: na dobu určitú do 29.02.2024

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.3.2023

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.066,00 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu, (platová trieda 7 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 08.02.2023.

V Bratislave, 18.01.2023

                                                               doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                     dekanka