Vyhlásené výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - docenta na Ústav ekonómie FSEV UK

FSEV 1344-001/ 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta (titul sa nevyžaduje) na Ústav ekonómie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. Stupňa so zameraním na ekonómiu a manažment,
 • požadovaná pedagogická prax minimálne 5 rokov, s dôrazom na operačný výskum a finančné investovanie,
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 5 kurzov za akademický rok ( 10 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku),
 • školenie alebo vyškolenie najmenej 1 doktoranda v akreditovanom študijnom odbore ekonómia a manažment ( neuplatňuje sa, ak ide o prvé obsadenie funkcie docenta)
 • akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev, preukázanie najmenej jedného domáceho alebo zahraničného projektu v úlohe zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa,
 • vedenie vedeckých tímov, aj medzinárodných,
 • aktívne vystupovanie na najmenej 3 vedeckých konferenciách, sympóziách, z toho aspoň jedno v zahraničí,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov a štyroch vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, podľa vnútorného predpisu FSEV UK č. 8/2019 za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2,
 • možnosť garantovania a spolu garantovania štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, v habilitačných a menovacích konaniach

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.11.2022

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1158 eur, (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č.5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu zuzana.musitzovafses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 14.10.2022.

V Bratislave, 21.09.2022

                                                         doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                              dekanka