Vyhlásené výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

FSEV 1268-001/2023 EO BIII

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa (vedecko-pedagogický titul PhD.) v študijnom odbore politické vedy, alebo medzinárodné vzťahy, alebo súvisiacom odbore podľa publikačnej činnosti
 • pedagogická prax – 5 rokov,
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku, výučba zameraná na predmety teórie demokracie, metodológia a teórie politickej vedy, moderná politická filozofia, politická reprezentácia, výučba v anglickom jazyku,
 • samostatná vedecko - výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
 • riešiteľ/spoluriešiteľ najmenej 1 výskumného národného alebo medzinárodného projektu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, alebo kapitoly v monografii, autor alebo spoluautor 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch alebo publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach, autor alebo spoluautor 2 vedeckých prác uverejnených v zahraničných alebo domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch , monografiách ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov

Pracovný pomer: na dobu určitú max. 5 rokov

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 1.2.2024

Rozsah úväzku: 1,0

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.431,- eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu, (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 17.10.2023

V Bratislave 22.09.2023

                                                              prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                  dekanka