Vyhlásené výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vysokoškolského učiteľa - odborného/nej asistenta/ky na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

FSEV 211/2024 -EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného/nej asistenta/ky na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa (vedecko-pedagogický titul PhD.) v študijnom odbore politické vedy, alebo medzinárodné vzťahy,
 • pedagogická prax: 3 roky,
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku, výučba zameraná na predmety v študijnom odbore politológia, študijnom programe zameranom na európske štúdiá s orientáciou na medzinárodné vzťahy, výučba v anglickom jazyku,
 • samostatná vedecko - výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
 • riešiteľ/spoluriešiteľ najmenej 1 výskumného národného alebo medzinárodného projektu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, v rozsahu:
 • - autorstva alebo spoluautorstva jednej monografie, alebo kapitoly v monografii, autor/ka alebo spoluautor/ka 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch alebo publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach (výstup kategórie A) - a zároveň autor/ka alebo spoluautor/ka 2 vedeckých prác uverejnených v zahraničných alebo domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, alebo za obdobie, v ktorom bol uchádzač/ka ekonomicky aktívny v odbore, alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu (výstupy kategórie A+)1
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku,

[1] publikácie typu A+ môžu nahradiť publikácie typu A, podľa kritérií FSEV UK

Rozsah úväzku: 1,0

Pracovný pomer: na dobu určitú: max 5 rokov

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 01.01.2025

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.370,- eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu, (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov v požadovanej štruktúre podľa kvalifikačných predpokladov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 30.4.2024.

V Bratislave 13.2.2024

                                                                      prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                        dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľ/ka Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK

FSEV 350/2024-EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľ/ka Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore psychológia, alebo v súvisiacom odbore,
 • pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00,
 • požadovaná odborná prax najmenej 5 rokov, riadiaca prax / manažérska prax v kolektíve najmenej 5 ľudí v rozsahu najmenej 1 rok,
 • zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu v súlade s požiadavkami štandardov kvality pre študijný program v odbore: psychológia,
 • získavať nové vedecké projekty a aktívne prispievať k podpore excelentnosti vedeckých výstupov pracoviska,
 • spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí,
 • ovládanie anglického jazyka na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,00

Termín nástupu: 01.07.2024

Funkčné obdobie v dĺžke: 30.06.2028 (4 roky)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1659,- eur s príplatkom za riadenie a s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 15.05.2024.

V Bratislave 12.3.2024

                                                                      prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                          dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 4 miesta vysokoškolského učiteľa - lektora/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

FSEV 347/2024 EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 4 miesta vysokoškolského učiteľa – lektora/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Psychológia,
 • požadovaná prax: pozícia vhodná aj pre absolventa/ku,
 • samostatná pedagogická činnosť v rozsahu 16 hodín týždenne,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku.

Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2026 (2 roky)

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 1.9.2024

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.194,00 eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu, (platová trieda 7 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 05.06.2024.

V Bratislave, 20.3.2024

                                                                       prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD
                                                                                        dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 4 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného/nej asitenta/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

FSEV 348/2024 EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 4 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného/nej asistenta/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa (vedecko-pedagogický titul PhD.), v študijnom odbore psychológia, alebo v súvisiacom odbore podľa publikačnej činnosti,
 • pedagogická prax: pozícia vhodná aj pre absolventa/tku,
 • pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku,
 • samostatná vedecko - výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,
 • riešiteľ/spoluriešiteľ najmenej 1 výskumného národného alebo medzinárodného projektu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch, v rozsahu:
  o a zároveň autor/ka alebo spoluautor/ka 2 vedeckých prác uverejnených v zahraničných alebo domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, alebo za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore, alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu (výstupy kategórie A+)[1]
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku,

Rozsah úväzku: 1,0

Pracovný pomer: na dobu určitú, najmenej 2 roky

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 01.09.2024

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.370,- eur s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu, (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov v požadovanej štruktúre podľa kvalifikačných predpokladov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 05.06.2024.

V Bratislave, 20.3.2024

                                                                      prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                       dekanka

 


[1] publikácie typu A+ môžu nahradiť publikácie typu A, podľa kritérií FSEV UK

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľ/ka Ústavu mediamatiky FSEV UK

FSEV 401/2024-EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 1 miesto vedúceho zamestnanca - riaditeľ/ka Ústavu mediamatiky FSEV UK.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa (v odbore komunikačné a mediálne štúdiá alebo súvisiacom odbore podľa publikačnej a výskumnej činnosti)
 • požadovaná odborná prax najmenej 5 rokov, riadiaca prax / manažérska prax v kolektíve najmenej 1 rok,
 • pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00,
 • zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu v súlade s požiadavkami štandardov kvality pre študijný program v odbore: mediamatika,
 • získavať nové vedecké projekty a aktívne prispievať k podpore excelentnosti vedeckých výstupov pracoviska,
 • spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí,
 • ovládanie anglického jazyka na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,00

Termín nástupu: 01.09.2024

Funkčné obdobie v dĺžke: 31.08.2028 (4 roky)

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.699,- eur s príplatkom za riadenie a s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 15.05.2024.

V Bratislave, 26.3.2024

                                                                      prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                       dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta vysokoškolského učiteľa - profesora/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

FSEV 349/2024-EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 2 miesta vysokoškolského učiteľa – profesora/ky na Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa (VŠ II. stupňa v odbore psychológia a PhD titul v študijnom odbore psychológia alebo v súvisiacom študijnom odbore podľa publikačnej činnosti), splnenie požiadaviek na vedecko-pedagogický titul profesor v odbore psychológia podľa Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na UK v Bratislave,
 • požadovaná pedagogická prax minimálne 10 rokov v odbore,
 • preukázané aktívne vystúpenie najmenej na 5 vedeckých konferenciách, z toho najmenej na 2 v zahraničí,
 • riešiteľ/spoluriešiteľ najmenej 1 výskumného národného projektu za obdobie ostatných 5 rokov,
 • riešiteľ/spoluriešiteľ najmenej 1 výskumného medzinárodného projektu za obdobie ostatných 5 rokov,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch:
 • autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov,
 • autorstvo alebo spoluautorstvo 6 vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, alebo za obdobie, v ktorom bol uchádzač/ka ekonomicky aktívny/a v odbore alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu,
 • predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a byť garantom zodpovedným za kvalitu a rozvoj študijného programu,
 • preukázanie vyškolenia najmenej 2 doktorandov v akreditovanom študijnom programe v doktorandskom štúdiu,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku,
 • možnosť garantovania študijných programov v odbore psychológia (ako garant/ka – spolugarant/ka),
 • možnosť pôsobiť ako školiteľ/ka PhD. štúdia v odbore psychológia,
 • členstvo v medzinárodnej organizácii zaoberajúce sa psychológiou a/alebo jej rozličnými oblasťami skúmania je výhodou.

Pracovný pomer: na dobu určitú – 2 roky

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2024

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.726,00 eur, (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č.5 k zákonu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti celkovo, s vymedzením tej za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 15.05.2024.

V Bratislave, 5.4.2024

                                                                  prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                   dekanka

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta vysokoškolského učiteľa - docenta/ky na Ústav verejnej politiky FSEV UK

FSEV 419/2024-EO B III

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená prof. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcií a miest:

 • 2 miesta vysokoškolského učiteľa – docenta/ky na Ústav verejnej politiky FSEV UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore politické vedy, verejná politika a verejná správa, ekonómia a manažment, alebo súvisiacom odbore podľa publikačnej činnosti, splnenie požiadaviek na vedecko-pedagogický titul docent/ka v odbore politické vedy podľa Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FSEV UK,
 • požadovaná pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • samostatná vedecko-výskumná činnosť,
 • riešiteľ/ka – spoluriešiteľ/ka najmenej 1 výskumného národného projektu, alebo riešiteľ/ka – spoluriešiteľ/ka najmenej 1 výskumného medzinárodného projektu,
 • publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch - autorstvo alebo spoluautorstvo jednej monografie, učebnice alebo učebných textov a 4 vedeckých prác, z toho najmenej 2 vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác v registrovaných databázach ( Current Contents, Web of science a SCOPUS) za obdobie ostatných 5 rokov, alebo za obdobie, v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore, alebo pomerne k predchádzajúcemu obdobiu,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, schopnosť vyučovať v anglickom jazyku,
 • možnosť garantovania študijných programov v odbore politické vedy (ako garant/ka – spolugarant/ka),
 • možnosť pôsobiť ako školiteľ/ka PhD. štúdia v odbore politické vedy.

Pracovný pomer na dobu určitú: 48 mesiacov

Pracovné miesto je možné obsadiť opakovane, na základe výsledkov výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.09.2024

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1.538,00,- eur, s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 10 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č.5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou cez aplikáciu MS Teams.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 15.05.2024.

V Bratislave, 5.4.2024

                                                                     prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
                                                                                      dekanka