Zásady volieb do Akademického senátu UK

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom senáte UK (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS UK“) dňa 4. júla 2023 v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 24 ods. 2 Štatútu UK tieto Zásady volieb do Akademického senátu UK (ďalej len „zásady volieb“).

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

ČL 1. PREDMET ÚPRAVY

Tieto zásady volieb upravujú podrobnosti o funkčnom období členov akademického senátu, volebné právo, volebné orgány, druhy volieb do akademického senátu a spôsob ich vykonania, postup pri dopĺňaní nových členov akademického senátu na uvoľnené mandáty, dôvody odvolania a postup pri odvolávaní členov akademického senátu a spôsob vykonania volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.

ČL 2. ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU

(1)  Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce UK. Kto je členom akademickej obce UK, určuje zákon o vysokých školách čl. 20 Štatútu UK.

(2)  Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.

(3)  Každú fakultu UK (ďalej len „fakulta“) zastupujú v akademickom senáte piati členovia akademickej obce fakulty, z toho traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

(4)  Členovia akademickej obce zo súčastí, ktoré nie sú fakultami, sa považujú za členov akademickej obce tej fakulty, ku ktorej majú svojím pracovným alebo študijným zameraním najbližšie – túto skutočnosť potvrdzuje a v pochybnostiach rozhoduje predsedníctvo Akademického senátu UK, pričom o svojom rozhodnutí notifikuje dotknutého člena akademickej obce a príslušné orgány fakulty.

(5)  Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana a kvestora.

ČL 3. DRUHY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

(1)  Druhmi volieb do akademického senátu sú

    a)  všeobecné voľby,

    b)  doplňovacie voľby a

    c)  dodatočné voľby.

(2)  Vo všeobecných voľbách do akademického senátu (ďalej len „všeobecné voľby“) sa volia všetci členovia akademického senátu.

(3)  Doplňovacie voľby do akademického senátu (ďalej len „doplňovacie voľby“) sa konajú na

    a)  uvoľnené miesto člena akademického senátu, ktorého členstvo v akademickom senáte zaniklo pred skončením jeho funkčného obdobia, alebo

    b)  miesto člena akademického senátu, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena akademického senátu pri všeobecných voľbách.

(4)  Dodatočné voľby do akademického senátu (ďalej len „dodatočné voľby“) sa konajú v prípade, ak v priebehu funkčného obdobia akademického senátu vznikne nová fakulta alebo sa niektoré fakulty zlúčia a do skončenia funkčného obdobia členov akademického senátu zostáva viac ako šesť mesiacov.

(5)  Za realizáciu volieb do akademického senátu na príslušnej fakulte zodpovedajú orgány fakulty.

DRUHÁ ČASŤ FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU

Čl. 4 DĹŽKA FUNKČNÉHO OBDOBIA A ZAČIATOK JEHO PLYNUTIA

(1)    Funkčné obdobie členov akademického senátu upravuje čl. 23 ods. 2 Štatútu UK.

(2)    Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách je štvorročné, začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených v ostatných všeobecných voľbách.

(3)    Funkčné obdobie člena akademického senátu, ktorý nastúpil ako náhradník, trvá do skončenia funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených v ostatných všeobecných voľbách a začína plynúť dňom vyhlásenia nastúpenia náhradníka za člena akademického senátu Predsedníctvom AS UK.

(4)    Ak bol člen akademického senátu zvolený v doplňovacích voľbách alebo dodatočných voľbách, funkčné obdobie takto zvoleného člena akademického senátu trvá do skončenia funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených v ostatných všeobecných voľbách a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňovacích volieb alebo dodatočných volieb.

Čl. 5 POZASTAVENIE ČLENSTVA V AKADEMICKOM SENÁTE

(1)    Člen študentskej časti akademického senátu, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať UK o pozastavenie členstva v akademickom senáte. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia.

(2)    Písomnú žiadosť v listinnej podobe člen študentskej časti akademického senátu adresuje predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK a doručuje prostredníctvom podateľne Rektorátu UK.

(3)    Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne s pozastavením členstva v akademickom senáte pozastavuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu, ktorých je členom.

(4)    Člen akademického senátu s pozastaveným členstvom sa považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu a na rokovaní orgánov akademického senátu, ktorých je členom.

(5)    Členstvo v akademickom senáte člena s pozastaveným členstvom sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce súčasti UK, za ktorú bol zvolený.

(6)    Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne s obnovením členstva v akademickom senáte podľa odseku 5 obnovuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu, ktorých je členom.

(7)    Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 1 až 6, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK na návrh Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(8)    Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov komisií akademického senátu z radov študentov súčastí UK, ktorí nie sú členmi akademického senátu.

Čl. 6 ZÁNIK ČLENSTVA V AKADEMICKOM SENÁTE

(1)    Dôvody zániku členstva v akademickom senáte upravuje zákon o vysokých školách.

(2)    Každý člen Predsedníctva AS UK je povinný sledovať, či u niektorého člena akademického senátu za jeho fakultu nenastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva v akademickom senáte. Ak zistí, že niektorému členovi akademického senátu za jeho fakultu zaniklo členstvo v akademickom senáte, bezodkladne o tom informuje predsedu akademického senátu a predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(3)    Ak nastane spor o skutočnosť spôsobujúcu zánik členstva v akademickom senáte u niektorého z jeho členov, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK na návrh Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(4)    Ak zanikne členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho funkčného obdobia, predseda akademického senátu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje predsedu akademického senátu príslušnej fakulty.

TRETIA ČASŤ VOLEBNÉ PRÁVO, VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ ORGÁNY

Čl. 7 PRÁVO VOLIŤ

(1)    Členov zamestnaneckej časti akademického senátu zastupujúcich fakultu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(2)    Členov študentskej časti akademického senátu zastupujúcich fakultu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

Čl. 8 PRÁVO BYŤ VOLENÝ

(1)    Členom zamestnaneckej časti akademického senátu zastupujúcim fakultu môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(2)    Členom študentskej časti akademického senátu zastupujúcim fakultu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

Čl. 9 VOLEBNÉ OBVODY

(1)    Pre účely volieb do akademického senátu tvorí každá fakulta jeden volebný obvod, ktorý sa skladá z dvoch volebných okrskov:

   a)      zamestnanecký volebný okrsok, ktorý tvorí celá zamestnanecká časť akademickej obce príslušnej fakulty,

   b)      študentský volebný okrsok, ktorý tvorí celá študentská časť akademickej obce príslušnej fakulty.

(2)    V zamestnaneckom volebnom okrsku sa volia traja členovia akademického senátu, v študentskom volebnom okrsku dvaja členovia akademického senátu.

(3)    Ak nastane spor o zaradenie člena akademickej obce UK do príslušného volebného obvodu, o jeho zaradení rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

Čl. 10 VOLEBNÉ ORGÁNY

(1)    Volebnými orgánmi pre účely volieb do akademického senátu sú

   a)      volebné komisie fakúlt,

   b)      Volebná a mandátová komisia AS UK a

   c)      Predsedníctvo AS UK.

(2)    Spôsob ustanovenia volebnej komisie fakulty určí vnútorný predpis fakulty, a to jednou z nasledovných možností:

   a)      volebnú komisiu fakulty volí akademický senát fakulty,

   b)      volebnú komisiu fakulty volí kolektívny orgán akademického senátu fakulty,

   c)      volebnú komisiu fakulty volí akademická obec fakulty spomedzi členov akademickej obce fakulty alebo

   d)      úlohy volebnej komisie fakulty plní niektorá z komisií akademického senátu fakulty.

(3)    Volebná komisia fakulty musí mať najmenej troch členov. Podrobnosti o voľbe členov volebnej komisie fakulty a skončení výkonu ich funkcie upraví vnútorný predpis fakulty.

(4)    Volebná komisia fakulty si tajným hlasovaním volí predsedu a prípadne aj podpredsedu spomedzi svojich členov. Vnútorný predpis fakulty môže určiť iný spôsob ustanovenia predsedu a podpredsedu volebnej komisie fakulty, ako aj upraviť ďalšie podrobnosti o spôsobe ich voľby.

(5)    Volebná komisia fakulty je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia volebnej komisie fakulty je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť inú väčšinu členov volebnej komisie fakulty potrebnú pre jej uznášaniaschopnosť a prijatie uznesenia.

(6)    Predseda volebnej komisie fakulty riadi činnosť volebnej komisie fakulty, zvoláva a vedie jej zasadnutia. Predsedu volebnej komisie fakulty v plnení úloh, ktorými ho poverí a v čase jeho neprítomnosti alebo neobsadenia funkcie v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda volebnej komisie fakulty, ak je podpredseda volebnej komisie fakulty ustanovený. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť iný spôsob a rozsah zastupovania predsedu volebnej komisie fakulty.

(7)    Zo zasadnutí a ďalších úkonov volebnej komisie fakulty sa spisuje zápisnica.

(8)    Volebná komisia fakulty riadi priebeh volieb do akademického senátu na príslušnej fakulte, najmä

   a)      preskúmava návrhy kandidátov na členov akademického senátu (ďalej len „kandidát“) a rozhoduje o ich zaradení do zoznamu kandidátov,

   b)      zabezpečuje správny priebeh hlasovania a dbá na poriadok na volebnom mieste,

   c)      sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb,

   d)      odovzdáva volebné dokumenty do úschovy Volebnej a mandátovej komisii AS UK.

(9)    Spôsob ustanovenia Volebnej a mandátovej komisie AS UK a jej činnosť upravuje Rokovací poriadok AS UK.

(10)    Volebná a mandátová komisia AS UK pri voľbách do akademického senátu najmä

   a)      dohliada nad pripravenosťou volebných komisií fakúlt zabezpečovať úlohy podľa týchto zásad volieb,

   b)      rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom volebných komisií fakúlt,

   c)      overuje platnosť volieb do akademického senátu a vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,

   d)      v nevyhnutnom rozsahu vykonáva pôsobnosť príslušnej volebnej komisie fakulty, orgánu akademickej samosprávy fakulty alebo orgánu akademického senátu fakulty v prípade ich nečinnosti v rámci organizácie volieb do akademického senátu (čl. 38).

(11)    Volebná a mandátová komisia AS UK je oprávnená volebným komisiám fakúlt vydávať záväzné odborné a metodické usmernenia k voľbám do akademického senátu.

(12)    Volebná komisia fakulty môže Volebnú a mandátovú komisiu AS UK požiadať o poskytnutie odborných a metodických stanovísk spojených s plnením svojich úloh.

(13)    Predsedníctvo AS UK pri voľbách do akademického senátu najmä

   a)      vyhlasuje doplňovacie voľby do akademického senátu,

   b)      rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

Čl. 11 ZOZNAM VOLIČOV

(1)    Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo voľbách do akademického senátu v príslušnom volebnom okrsku je totožný so zoznamom členov príslušnej časti akademickej obce fakulty.

(2)    Dekanát fakulty je povinný na požiadanie predsedu volebnej komisie fakulty najneskôr desať dní pred dňom konania všeobecných volieb a v prípade doplňovacích volieb alebo dodatočných volieb najneskôr päť dní pred dňom konania volieb predložiť predsedovi volebnej komisie fakulty zoznamy voličov pre zamestnanecký volebný okrsok a študentský volebný okrsok. O námietkach vo veciach zápisu voličov do zoznamu voličov rozhoduje volebná komisia fakulty.

(3)    Vnútorný predpis fakulty môže s prihliadnutím na zvyklosti prípravy zoznamov voličov uplatňované pri voľbách do akademického senátu fakulty ustanoviť iný postup prípravy zoznamov voličov a námietkového konania než je postup uvedený v odseku 2.

ŠTVRTÁ ČASŤ VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Čl. 12 VYHLÁSENIE VŠEOBECNÝCH VOLIEB 

(1)    Všeobecné voľby pre všetky volebné obvody vyhlasuje akademický senát uznesením.

(2)    V uznesení o vyhlásení všeobecných volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť všeobecné voľby na fakultách. Ak sa na jednotlivých fakultách uskutočnia všeobecné voľby v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte. Termín všeobecných volieb možno určiť len na výučbové obdobie akademického roka.

(3)    Uznesenie o vyhlásení všeobecných volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov fakúlt.

(4)    Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte predsedníctvo akademického senátu fakulty stanovilo náležitosti konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení všeobecných volieb podľa odsekov 1 a 2. Ak akademický senát fakulty nemá predsedníctvo, náležitosti konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty stanovuje akademický senát fakulty. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť, že právomoc stanoviť náležitosti konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty má výlučne alebo súčasne aj akademický senát fakulty, niektorý z orgánov akademického senátu fakulty alebo volebná komisia fakulty.

(5)    Stanovenie náležitostí konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať najmä

   a)      konkrétny termín a miesto konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty; v prípade hlasovania prostredníctvom informačného systému sa namiesto volebného miesta uvádza označenie použitého informačného systému,

   b)      termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,

   c)      spôsob vykonania tajného hlasovania; tajné hlasovanie možno vykonať

1. prostredníctvom hlasovacích lístkov v listinnej podobe na volebnom mieste (ďalej len „hlasovanie na volebnom mieste“) alebo

2. v prípade všeobecných volieb do študentskej časti akademického senátu aj prostredníctvom informačného systému (ďalej len „elektronické hlasovanie“),

  d)      meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(6)    Náležitosti konania všeobecných volieb podľa odseku 5 môžu byť odlišne stanovené pre zamestnanecký volebný okrsok a pre študentský volebný okrsok.

 (7)    Stanovenie náležitostí konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

Čl. 13 VYHLÁSENIE DOPLŇOVACÍCH VOLIEB

(1)    Doplňovacie voľby vyhlasuje akademický senát alebo Predsedníctvo AS UK bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva člena akademického senátu pred skončením funkčného obdobia a na uvoľnené miesto vo volebnom obvode a volebnom okrsku, v ktorom sa uvoľnilo miesto člena akademického senátu, nie je náhradník. Termín doplňovacích volieb možno určiť len na výučbové obdobie akademického roka. Doplňovacie voľby sa spravidla nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia akademického senátu.

(2)    V uznesení o vyhlásení doplňovacích volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť doplňovacie voľby v príslušných volebných obvodoch (volebných okrskoch). Ak sa doplňovacie voľby uskutočnia v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte.

(3)    Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov dotknutých fakúlt.

(4)    Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte predsedníctvo akademického senátu fakulty stanovilo náležitosti konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení doplňovacích volieb podľa odsekov 1 a 2. Ak akademický senát fakulty nemá predsedníctvo, náležitosti konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty stanovuje akademický senát fakulty. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť, že právomoc stanoviť náležitosti konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty má výlučne alebo súčasne aj akademický senát fakulty, niektorý z orgánov akademického senátu fakulty alebo volebná komisia fakulty.

(5)    Stanovenie náležitostí konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať najmä

   a)      konkrétny termín a miesto konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty; v prípade hlasovania prostredníctvom informačného systému sa namiesto volebného miesta uvádza označenie použitého informačného systému,

   b)      termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,

   c)      spôsob vykonania tajného hlasovania; tajné hlasovanie možno vykonať

1. hlasovaním na volebnom mieste alebo

2. v prípade doplňovacích volieb do študentskej časti akademického senátu aj elektronickým hlasovaním,

   d)      meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(6)    Náležitosti konania doplňovacích volieb podľa odseku 5 môžu byť odlišne stanovené pre zamestnanecký volebný okrsok a pre študentský volebný okrsok.

(7)    Stanovenie náležitostí konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

Čl. 14 VYHLÁSENIE DODATOČNÝCH VOLIEB

(1)    Dodatočné voľby vyhlasuje akademický senát bez zbytočného odkladu po vzniku novej fakulty alebo po zlúčení niektorých z fakúlt. Dodatočné voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia akademického senátu.

(2)    V uznesení o vyhlásení dodatočných volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť dodatočné voľby na príslušných fakultách. Ak sa dodatočné voľby uskutočnia v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte.

(3)    Uznesenie o vyhlásení dodatočných volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov dotknutých fakúlt.

(4)    Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte predsedníctvo akademického senátu fakulty stanovilo náležitosti konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení dodatočných volieb podľa odsekov 1 a 2. Ak akademický senát fakulty nemá predsedníctvo, náležitosti konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty stanovuje akademický senát fakulty. Ak na fakulte nie je ustanovený akademický senát fakulty, náležitosti konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty stanoví osoba vykonávajúca pôsobnosť akademického senátu fakulty poverená rektorom.

(5)    Stanovenie náležitostí konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať najmä

   a)      konkrétny termín a miesto konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty; v prípade hlasovania prostredníctvom informačného systému sa namiesto volebného miesta uvádza označenie použitého informačného systému,

   b)      termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,

   c)      spôsob vykonania tajného hlasovania; tajné hlasovanie možno vykonať

1. hlasovaním na volebnom mieste alebo

2. v prípade dodatočných volieb do študentskej časti akademického senátu aj elektronickým hlasovaním,

   d)      meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(6)    Náležitosti konania dodatočných volieb podľa odseku 5 môžu byť odlišne stanovené pre zamestnanecký volebný okrsok a pre študentský volebný okrsok.

(7)    Stanovenie náležitostí konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

Čl. 15 VOLEBNÉ LEHOTY

(1)    V uzneseniach, ktorými sa stanovujú náležitosti konania volieb, musia byť pri stanovení volebných lehôt dodržané tieto zásady:

   a)      lehota medzi zverejnením náležitostí konania všeobecných volieb alebo dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej štrnásť kalendárnych dní,

   b)      lehota medzi zverejnením náležitostí konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej štrnásť kalendárnych dní,

   c)      lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a  hlasovaním vo všeobecných voľbách musí byť najmenej sedem kalendárnych dní,

   d)      lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a  hlasovaním v doplňujúcich voľbách alebo dodatočných voľbách musí byť najmenej sedem kalendárnych dní.

(2)    Ak nie je v týchto zásadách volieb pre niektorý úkon volebného orgánu stanovená lehota, platí, že daný volebný orgán musí konať bezodkladne.

PIATA ČASŤ SPÔSOB VYKONANIA VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Čl. 16 NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV

(1)    Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty.

(2)    Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.

(3)    Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

(4)    Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

   a)      meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

   b)      vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

   c)      meno a priezvisko kandidáta,

   d)      vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

(5)    Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

   a)      v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,

   b)      v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,

    c)      e-mailová adresa kandidáta,

   d)      e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,

   e)      ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia fakulty.

(6)    Návrhy kandidátov na fakultách sa podávajú predsedovi volebnej komisie fakulty prostredníctvom podateľne fakulty, ak vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie o vyhlásení volieb do akademického senátu vo volebnom obvode fakulty neustanoví inak. Návrhy kandidátov sa podávajú v lehotách uvedených v uznesení, ktorým sa stanovujú náležitosti konania volieb do akademického senátu vo volebnom obvode fakulty.

(7)    Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(8)    Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.

Čl. 17 ZARADENIE KANDIDÁTOV DO ZOZNAMU KANDIDÁTOV

(1)    Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia fakulty preskúma, či podané návrhy spĺňajú náležitosti podľa ustanovení čl. 8 a čl. 16 a rozhodne o zaradení kandidátov do zoznamu kandidátov.

(2)    Volebná komisia fakulty do zoznamu kandidátov nezaradí kandidáta,

   a)      ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu (čl. 8),

   b)      ktorého nenavrhla oprávnená osoba (čl. 16 ods. 1 až 3) alebo

    c)      ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí podľa čl. 16 ods. 4.

(3)    Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia fakulty na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanoví vnútorný predpis fakulty.

(4)    V zozname kandidátov sú kandidáti zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk, osobitne sa uvádzajú kandidáti do zamestnaneckej časti akademického senátu a osobitne kandidáti do študentskej časti akademického senátu.

Čl. 18 NÁMIETKY K ZOZNAMU KANDIDÁTOV

(1)    Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek volič príslušného volebného obvodu podať námietku v lehote, ktorú určí volebná komisia fakulty; lehota nemôže byť kratšia ako 48 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty.

(2)    Ak vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia fakulty uznesením neurčí inak, námietka sa spolu s jej odôvodnením podáva písomnou formou v listinnej podobe predsedovi volebnej komisie fakulty, a to prostredníctvom podateľne fakulty.

(3)    Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(4)    Volebná komisia fakulty môže sama námietke vyhovieť a namietané rozhodnutie o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov zmeniť. Ak volebná komisia fakulty námietke nevyhovie, námietku spolu so stanoviskom volebnej komisie fakulty postúpi Volebnej a mandátovej komisii AS UK. Rozhodnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK o podanej námietke je konečné.

Čl. 19 VZDANIE SA KANDIDATÚRY

(1)    Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením v listinnej podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi volebnej komisie fakulty najneskôr do začatia hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva kandidatúry do akademického senátu.

(2)    Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada; voliči musia byť pred vykonaním volebného aktu upovedomení o tom, že sa kandidát vzdal kandidatúry. Vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia fakulty uznesením môže určiť iný spôsob vyradenia kandidáta z hlasovacieho lístka.

Čl. 20 HLASOVACIE LÍSTKY

(1)    Hlasovacie lístky sa pripravujú osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu a osobitne pre voľby do študentskej časti akademického senátu. Vzory hlasovací lístkov schvaľuje volebná komisia.

(2)    Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska. Všetci kandidáti sa spravidla uvádzajú na jednej strane hlasovacieho lístka.

(3)    Hlasovací lístok ďalej obsahuje

   a)      označenie volieb,

   b)      dátum konania volieb,

   c)      označenie fakulty, na ktorej sa voľby vykonávajú,

   d)      označenie, či ide o hlasovací lístok pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu alebo o hlasovací lístok pre voľby do študentskej časti akademického senátu,

   e)      ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia fakulty.

Čl. 21 VOLEBNÁ KAMPAŇ

(1)    Volebná kampaň je akákoľvek činnosť kandidáta a ďalších osôb zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidáta. Volebná kampaň sa môže vykonávať akýmkoľvek vhodným spôsobom, avšak v súlade s platnými právnymi prepismi, platnými vnútornými predpismi UK a príslušnej fakulty a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb.

(2)    Volebná kampaň sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích činností.

(3)    Podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane (ďalej len „pravidlá volebnej kampane“) môže upraviť vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia fakulty uznesením.

(4)    Pravidlá volebnej kampane sa zverejňujú na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

Čl. 22 PRIEBEH HLASOVANIA NA VOLEBNOM MIESTE

(1)    Miesto konania volieb do akademického senátu (ďalej len „volebné miesto“) musí byť označené spôsobom, ktorý sa na fakulte považuje za obvyklý alebo ktorý ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

(2)    Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie fakulty, za prítomnosti členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. Ak predseda volebnej komisie fakulty nezistí nedostatky vo vybavení volebného miesta, vyhlási hlasovanie za začaté.

(3)    Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú členovia volebnej komisie fakulty. Pokyny členov volebnej komisie fakulty na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh hlasovania, môžu členovia volebnej komisie fakulty z volebného miesta alebo jeho bezprostredného okolia vykázať.

(4)    Voliči predstupujú pred volebnú komisiu fakulty a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie fakulty nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

(5)    Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia fakulty vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie fakulty známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju totožnosť, volebná komisia fakulty mu hlasovanie neumožní.

(6)    Vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie volebnej komisie fakulty ustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka; ak vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia fakulty uznesením neustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, za spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka sa považuje zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta, zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta alebo zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta aj s jeho poradovým číslom. O spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka musia byť voliči pred vykonaním volebného aktu poučení.

(7)    Volič môže označiť spôsobom podľa odseku 6 najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom okrsku zvolený počet členov akademického senátu.

(8)    Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

(9)    Na požiadanie voliča mu volebná komisia fakulty vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie fakulty.

(10)    Volič hlasuje spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou fakulty do volebnej schránky.

(11)    Ak sa konajú voľby viac dní, po skončení hlasovania v príslušný deň volieb volebná komisia fakulty zapečatí volebnú schránku tak, aby sa do nej znemožnilo vkladať hlasovacie lístky a spolu s ostatnými volebnými spismi ju uloží na bezpečné miesto.

(12)    Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú na volebnom mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí. Potom sa volebné miesto uzavrie a predseda volebnej komisie fakulty vyhlási hlasovanie za skončené.

(13)    Vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie volebnej komisie fakulty môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o priebehu hlasovania na volebnom mieste.

Čl. 23 PRIEBEH ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA

(1)    Na elektronické hlasovanie možno použiť výlučne informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2.

(2)    Architektúra a implementácia systému pre elektronické hlasovanie musí

   a)      zabezpečiť, aby hlas mohol elektronicky odovzdať iba oprávnený volič uvedený v zozname voličov, a to na základe úspešnej identifikácie a autentifikácie voliča pomocou jeho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla,

   b)      zabezpečiť, aby tajnosť elektronicky odovzdaných hlasov bola kryptograficky chránená tak, že nie je možné zistiť, ako konkrétny volič hlasoval, a to ani za predpokladu, že útočník získa prístup ku všetkým údajom uloženým v systéme pre elektronický zber hlasov,

   c)      zabezpečiť overenie platnosti a korektné sčítanie platných elektronicky odovzdaných hlasov.

(3)    Volič po prihlásení do informačného systému prostredníctvom svojho univerzitného prihlasovacieho mena (loginu) a hesla na elektronickom hlasovacom lístku označí poradové čísla kandidátov, pre ktorých hlasuje.

(4)    Volič môže označiť spôsobom podľa odseku 3 najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom okrsku zvolený počet členov akademického senátu.

(5)    Vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie volebnej komisie fakulty môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o priebehu elektronického hlasovania.

Čl. 24 SČÍTANIE HLASOV A POSUDZOVANIE PLATNOSTI HLASOVACÍCH LÍSTKOV PRI HLASOVANÍ NA VOLEBNOM MIESTE

(1)    V miestnosti, v ktorej volebná komisia fakulty sčítava hlasy, môžu byť okrem členov volebnej komisie fakulty prítomní iba členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK, iné osoby určené vnútorným predpisom fakulty a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie volebná komisia fakulty.

(2)    Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie fakulty zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a zoznamy voličov a potom dá otvoriť volebnú schránku. Volebná komisia fakulty vyberie hlasovacie lístky z volebnej schránky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Iné písomnosti než oficiálne hlasovacie lístky volebná komisia fakulty vylúči. Potom volebná komisia fakulty zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.

(3)    Neplatný je hlasovací lístok,

   a)      ktorý nie je na predpísanom tlačive,

   b)      ktorý nie je upravený spôsobom podľa čl. 22 ods. 6 alebo

   c)      ak volič neoznačil ani jedného kandidáta, alebo ak označil viac kandidátov, než má byť v danom volebnom okrsku zvolených do akademického senátu.

(4)    Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť.

(5)    V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia fakulty, a to takou väčšinou hlasov, aká je potrebná na prijatie uznesenia volebnej komisie fakulty (čl. 10 ods. 5), ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak. Rozhodnutie volebnej komisie fakulty je konečné.

(6)    Volebná komisia fakulty po skončení úkonov podľa predchádzajúcich odsekov vloží použité hlasovacie lístky do obálky a zapečatí ju. Pečať na obálke podpíšu všetci členovia volebnej komisie fakulty prítomní pri sčítavaní hlasov.

Čl. 25 SČÍTANIE HLASOV A POSUDZOVANIE PLATNOSTI HLASOVACÍCH LÍSTKOV PRI ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ 

(1)    Po skončení hlasovania volebná komisia fakulty prostredníctvom informačného systému sčíta hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov.

(2)    V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia fakulty, a to takou väčšinou hlasov, aká je potrebná na prijatie uznesenia volebnej komisie fakulty (čl. 10 ods. 5), ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak. Rozhodnutie volebnej komisie fakulty je konečné.

Čl. 26 VÝSLEDKY VOLIEB

(1)    Za členov akademického senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom okrsku v poradí najviac platných hlasov.

(2)    Ak vo volebnom okrsku získajú viacerí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba, ktorá sa uskutoční do piatich dní od riadnej voľby; za splnenia tejto podmienky na jej platnosť nemá vplyv, ak sa uskutoční mimo rozpätia dní, v ktorých sa môžu uskutočniť voľby podľa uznesenia akademického senátu alebo Predsedníctva AS UK. Opakovanej voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb a na zvoliteľné miesto získali rovnaký počet hlasov. Ak aj v opakovanej voľbe získajú kandidáti rovnaký počet hlasov, volebná komisia fakulty určí z nich člena akademického senátu žrebom.

(3)    Náhradníkmi na člena akademického senátu sa stávajú nezvolení kandidáti, ktorí získali aspoň polovičný počet hlasov ako posledný zvolený kandidát.

Čl. 27 ZÁPISNICA VOLEBNEJ KOMISIE 

(1)    Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb (ďalej len „zápisnica“) v najmenej dvoch rovnopisoch. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

(2)    Ak niektorý z členov volebnej komisie fakulty zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť.

(3)    Zápisnica obsahuje

   a)      označenie volieb s uvedením volebného obvodu, volebného okrsku (okrskov), druhu volieb a spôsobu tajného hlasovania,

   b)      deň (dni) a čas konania volieb a volebné miesto; v prípade elektronického hlasovania sa namiesto volebného miesta uvádza označenie použitého informačného systému,

   c)      mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie fakulty,

   d)      mená, priezviská a tituly kandidátov v členení podľa volebných okrskov,

   e)      počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (počet vydaných hlasovacích lístkov) v členení podľa volebných okrskov,

    f)      počet odovzdaných hlasovacích lístkov v členení podľa volebných okrskov,

   g)      počet neplatných hlasovacích lístkov v členení podľa volebných okrskov,

   h)      počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v členení podľa volebných okrskov,

    i)      mená, priezviská a tituly kandidátov, ktorí boli zvolení za členov akademického senátu v členení podľa volebných okrskov,

    j)      mená, priezviská a tituly náhradníkov do akademického senátu v poradí podľa počtu získaných hlasov a v členení podľa volebných okrskov,

   k)      výrok, či voľby prebehli v súlade s týmito zásadami volieb a inými vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi príslušnej fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky vrátane konštatovania platnosti volieb,

    l)      iné skutočnosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia fakulty.

Odporúčaný vzor zápisnice tvorí prílohu týchto zásad volieb.

(4)    Zápisnicu zverejní volebná komisia fakulty bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

(5)    Volebná komisia fakulty bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK

   a)      jeden rovnopis zápisnice,

   b)      návrhy kandidátov,

   c)      zapečatené použité hlasovacie lístky a

   d)      použité zoznamy voličov.

(6)    Ak volebná komisia fakulty odmietne konštatovať platnosť volieb podľa odseku 3 písm.  k), bez zbytočného odkladu podá Volebnej a mandátovej komisii AS UK návrh na vyhlásenie ich neplatnosti (čl. 28 ods. 2).

Čl. 28 NÁMIETKY K PRIEBEHU A VÝSLEDKOM VOLIEB 

(1)    Každý člen akademickej obce UK má právo podať písomné námietky voči priebehu volieb alebo zneniu zápisnice vo volebnom obvode, v ktorom má volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty. Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(2)    Návrh volebnej komisie fakulty na vyhlásenie neplatnosti volieb podaný podľa čl. 27 ods. 6 sa považuje za námietku podanú podľa tohto článku a Volebná a mandátová komisia AS UK sa ním zaoberá prednostne.

(3)    O podaných námietkach rozhoduje Volebná a mandátová komisia AS UK, jej rozhodnutie je konečné. Volebná a mandátová komisia AS UK vykoná dokazovanie, najmä vypočuje namietateľa, vyžiada si stanovisko volebnej komisie fakulty a preskúma volebné spisy.

(4)    Volebná a mandátová komisia AS UK v závislosti od dôvodnosti námietky a zistenej miery porušenia týchto zásad volieb a iných vnútorných predpisov UK, vnútorných predpisov príslušnej fakulty alebo právneho poriadku Slovenskej republiky môže

         a)    vyhlásiť voľby v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné,

         b)    vyhlásiť hlasovanie v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné a nariadiť jeho opakovanie,

         c)    zrušiť napadnutý výsledok volieb na príslušnej fakulte voči niektorému kandidátovi (kandidátom),

         d)    zrušiť rozhodnutie príslušnej volebnej komisie fakulty a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,

         e)    zmeniť znenie namietanej časti zápisnice príslušnej volebnej komisie fakulty,

         f)    námietku zamietnuť.

(5)    Ak Volebná a mandátová komisia AS UK podľa odseku 4 písm. a) vyhlási voľby v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné, určí lehotu na vykonanie nových volieb; na lehotu na vykonanie nových volieb sa nevzťahujú termíny podľa ustanovení čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a čl. 14 ods. 2.

(6)    Ak Volebná a mandátová komisia AS UK podľa odseku 4 písm. b) vyhlási hlasovanie v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné, určí lehotu a podmienky, za ktorých sa vykoná opakované hlasovanie; na lehotu na vykonanie opakovaného hlasovania sa nevzťahujú termíny podľa ustanovení čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a čl. 14 ods. 2. Ak sa tajné hlasovanie vykonalo elektronickým hlasovaním, volebná komisia môže nariadiť jeho opakovanie hlasovaním na volebnom mieste.

Čl. 29 OVERENIE PLATNOSTI VOLIEB

(1)   Volebná a mandátová komisia AS UK po preskúmaní zápisníc volebných komisií fakúlt overí platnosť volieb do akademického senátu v jednotlivých volebných obvodoch (volebných okrskoch).

(2)   V prípade, ak z overovania zápisnice volebnej komisie fakulty vyplynú dôvodné pochybnosti o platnosti volieb v danom volebnom obvode (volebnom okrsku), môže Volebná a mandátová komisia AS UK z vlastného podnetu postupovať podľa ustanovení čl. 28 ods. 2 až 7.

(3)   Volebná a mandátová komisia AS UK vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu osvedčenia o zvolení.

ŠIESTA ČASŤ ODVOLANIE ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU

Čl. 30 DÔVODY ODVOLANIA

(1)    Člena akademického senátu možno odvolať z funkcie pred skončením funkčného obdobia tajným hlasovaním voličov príslušného volebného okrsku, v ktorom člena akademického senátu zvolili (ďalej len „hlasovanie o odvolaní“).

(2)    Návrh na odvolanie člena akademického senátu (ďalej len „návrh na odvolanie“) možno podať len v prípade, ak

    a)     sa člen akademického senátu bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia akademického senátu alebo

    b)      nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia študentovi, ktorý je členom študentskej časti akademického senátu.

 

Čl. 31 POSTUP PRI ODVOLANÍ

(1)    Návrh na odvolanie z dôvodov podľa čl. 30 ods. 2 môže podať akademickému senátu fakulty

   a)      predseda akademického senátu,

   b)      predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK,

   c)      Predsedníctvo AS UK,

   d)      Volebná a mandátová komisia AS UK alebo

   e)      predseda akademického senátu fakulty, ktorú člen akademického senátu zastupuje.

(2)    Hlasovanie o odvolaní vyhlasuje akademický senát fakulty, ktorú člen akademického senátu zastupuje.

(3)    Uznesenie o vyhlásení hlasovania o odvolaní obsahuje

   a)      konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o odvolaní sa môže konať iba vo výučbovej časti semestra,

   b)      otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: „Súhlasíte s odvolaním člena Akademického senátu UK .... ? Áno – Nie“,

   c)      spôsob vykonania hlasovania o odvolaní,

   d)      spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka,

   e)      prípadné ďalšie skutočnosti upravujúce spôsob vykonania hlasovania o odvolaní.

(4)    Ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak, priebeh hlasovania o odvolaní riadi volebná komisia fakulty. Volebná a mandátová komisia AS UK je oprávnená do komisie, ktorá riadi hlasovanie o odvolaní, delegovať najviac dvoch svojich členov s hlasovacím právom; delegovaní členovia môžu tvoriť najviac jednu tretinu členov komisie.

(5)    Na hlasovanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia druhej až piatej časti týchto zásad volieb a vnútorné predpisy príslušnej fakulty.

(6)    Člen akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov.

(7)    Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení zverejní na webovom sídle UK, webovom sídle príslušnej fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

SIEDMA ČASŤ NÁHRADNÍCI

Čl. 32 POSTAVENIE NÁHRADNÍKOV 

(1)    Zoznam náhradníkov pre jednotlivé volebné obvody vedie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(2)    Postavenie náhradníka zaniká:

   a)      vzdaním sa postavenia náhradníka; náhradník sa môže vzdať postavenia náhradníka písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK a doručeným prostredníctvom podateľne Rektorátu UK,

   b)      skončením funkčného obdobia členov akademického senátu, na ktoré sa postavenie náhradníka viazalo,

   c)      vymenovaním do funkcie, ktorá je podľa čl. 2 ods. 5 nezlučiteľná s členstvom v akademickom senáte,

   d)      zánikom členstva v akademickej obci fakulty,

   e)      smrťou náhradníka.

(3)    Ak nastane spor o postavenie náhradníka, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK na návrh Volebnej a mandátovej komisie AS UK. 

Čl. 33 NASTUPOVANIE NÁHRADNÍKOV

(1)    Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho funkčného obdobia, nastupuje na uvoľnené miesto člena akademického senátu v príslušnom volebnom obvode a volebnom okrsku náhradník podľa poradia, v akom je uvedený v zozname náhradníkov. V prípade rovnosti poradia viacerých náhradníkov Volebná a mandátová komisia AS UK vykoná žrebovanie.

(2)    Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnené miesto člena akademického senátu. Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa vzdal postavenia náhradníka.

(3)    Nastúpenie náhradníka vyhlasuje Predsedníctvo AS UK bez zbytočného odkladu po tom, čo zaniklo členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte.

(4)    Náhradník musí v čase vyhlásenia nastúpenia náhradníka spĺňať podmienky členstva v akademickom senáte podľa čl. 2, inak mu členstvo v akademickom senáte zaniká.

(5)    Volebná a mandátová komisia AS UK odovzdá novému členovi akademického senátu z radov náhradníkov osvedčenie o tom, že sa stal členom akademického senátu.

ÔSMA ČASŤ VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL

Čl. 34 VYHLÁSENIE VOLIEB, URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A SPÔSOB VYKONANIA VOLIEB

(6)    Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „študentská rada“) vyhlasuje akademický senát.

(7)    Volebné obvody pre voľby do študentskej rady a počet v nich volených delegátov určuje akademický senát uznesením; študentskú časť akademickej obce fakulty nemožno rozdeliť medzi viaceré volebné obvody.

(8)    Na voľby do študentskej rady sa primerane použijú ustanovenia druhej až piatej časti týchto zásad volieb.

(9)    Ak viaceré fakulty tvoria pre účely volieb do študentskej rady jeden volebný obvod, na voľby do študentskej rady v prípadoch, v ktorých tieto zásady volieb pripúšťajú odchýlnu alebo podrobnejšiu úpravu, sa primerane použijú vnútorné predpisy tej z fakúlt, ktorá má v čase vyhlásenia volieb podľa odseku 1 najväčší počet členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Čl. 35 NÁHRADNÍK ZA DELEGÁTA 

(1) Náhradníkom za delegáta v študentskej rade je kandidát, ktorý v daných voľbách do študentskej rady v príslušnom volebnom obvode skončil na prvom nezvoliteľnom mieste. Náhradník sa stáva delegátom v študentskej rade, ak delegátovi zvolenému v jeho volebnom obvode zanikol mandát delegáta pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený.

(2) Zoznam náhradníkov vedie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(3) Postavenie náhradníka zaniká

a) vzdaním sa postavenia náhradníka; náhradník sa môže vzdať postavenia náhradníka písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK a doručeným prostredníctvom podateľne Rektorátu UK,

b) skončením volebného obdobia delegáta študentskej rady, na ktoré sa postavenie náhradníka viazalo,

c) smrťou náhradníka,

d) vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej rady.

(4) Postavenie náhradníka nezaniká náhradníkovi, ktorý riadne skončil študijný program nižšieho stupňa a v akademickom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po akademickom roku, v ktorom riadne skončil štúdium, sa zapísal na štúdium študijného programu vyššieho stupňa v tom istom volebnom obvode, za ktorý bol do študentskej rady zvolený.

(5) Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade. Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa vzdal postavenia náhradníka.

(6) Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade vyhlási Volebná a mandátová komisia AS UK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, čo zanikol mandát delegáta v študentskej rade.

(7) Ak nastane spor o postavenie náhradníka, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

(8) Ak zanikol mandát delegáta v študentskej rade pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený, a na uvoľnený mandát delegáta v príslušnom volebnom obvode nie je náhradník alebo náhradník vysloví nesúhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta podľa odseku 5, konajú sa v príslušnom volebnom obvode doplňujúce voľby delegáta v študentskej rade.

Čl. 36 ODVOLANIE DELEGÁTA

(1) Delegáta v študentskej rade možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia tajným hlasovaním voličov príslušného volebného obvodu, v ktorom bol delegát zvolený.

(2) Na dôvody odvolania a postup pri odvolaní delegáta v študentskej rade sa primerane použijú ustanovenia príslušných zásad volieb do akademického senátu fakulty, ktoré upravujú dôvody odvolania a postup pri odvolaní členov študentskej časti akademického senátu fakulty. Ak viaceré fakulty tvoria pre účely volieb do študentskej rady jeden volebný obvod, na dôvody odvolania a postup pri odvolaní sa primerane použijú ustanovenia zásad volieb do akademického senátu tej z fakúlt, ktorá mala v čase vyhlásenia volieb do študentskej rady podľa čl. 34 ods. 1 najväčší počet členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

DEVIATA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 37 VÝKLADOVÉ PRAVIDLO 

V prípade riešenia situácie, ktorá nie je v týchto zásadách volieb upravená alebo je nimi upravená vzhľadom na vzniknutú situáciu nedostatočne, postup určí Volebná a mandátová komisia AS UK, ktorá si môže k danej situácii vyžiadať stanovisko Predsedníctva AS UK.

Čl. 38 OPATRENIA PRE PRÍPAD NEČINNOSTI

       (1)    Ak volebná komisia fakulty neplní úlohy podľa týchto zásad volieb alebo úlohy podľa vnútorných predpisov fakulty, bezodkladne zabezpečí ich splnenie Volebná a mandátová komisia AS UK.

       (2)    Ak niektorý z orgánov fakulty alebo orgán akademického senátu fakulty neplní úlohy podľa vnútorných predpisov príslušnej fakulty spojené s vykonaním volieb do akademického senátu alebo volieb do študentskej rady, bezodkladne zabezpečí ich splnenie Volebná a mandátová komisia AS UK.

       (3)    Volebná a mandátová komisia AS UK môže uznesením poveriť niektorého (niektorých) zo svojich členov splnením úloh podľa predchádzajúcich odsekov.

Čl. 39 OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE 

(1) Tajné hlasovanie vo voľbách do študentskej rady a Akademického senátu UK možno v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) vykonať okrem spôsobov uvedených v piatej časti aj elektronickým hlasovaním prostredníctvom informačného systému v zamestnaneckom volebnom okrsku fakulty, korešpondenčným hlasovaním alebo ich kombináciou.

(2) Podrobnosti o priebehu hlasovania vo voľbách do študentskej rady a Akademického senátu UK v čase krízovej situácie upravia vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt.

Čl. 40 POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI

(1)    Orgány fakulty, vedúci zamestnanci fakulty a pracoviská fakulty sú povinní spolupracovať s volebnou komisiou fakulty pri vykonávaní týchto zásad volieb, najmä sú povinní poskytnúť volebnej komisii fakulty pomocné prostriedky na plnenie úloh volebnej komisie fakulty a prostriedky na organizačnú a technickú prípravu volieb do akademického senátu a volieb do študentskej rady.

(2)    Fakulty a iné súčasti UK, orgány akademickej samosprávy UK, orgány fakúlt a vedúci zamestnanci fakúlt a iných súčastí UK sú povinní Volebnej a mandátovej komisii AS UK poskytovať súčinnosť pri námietkových konaniach podľa týchto zásad volieb.

Čl. 41 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Ak sa v týchto zásadách volieb používa pojem

   a)      „voľby“, rozumejú sa tým všeobecné voľby, doplňujúce voľby a dodatočné voľby,

   b)      „volebná komisia“, rozumie sa tým volebná komisia fakulty a Volebná a mandátová komisia AS UK, ak z jednotlivých ustanovení týchto zásad volieb nevyplýva inak,

   c)      „predseda volebnej komisie“, rozumie sa tým predseda volebnej komisie fakulty a predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK, ak z jednotlivých ustanovení týchto zásad volieb nevyplýva inak.

Čl. 42 PRECHODNÉ USTANOVENIA

(1)    Volebné komisie fakúlt zvolené podľa doterajších predpisov sa považujú za volebné komisie fakúlt podľa týchto zásad volieb.

(2)    Fakulty sú povinné bez zbytočného odkladu zosúladiť svoje vnútorné predpisy s týmito zásadami volieb. Do zosúladenia vnútorných predpisov fakulty s týmito zásadami volieb

   a)      volebnú komisiu fakulty volí akademický senát fakulty (čl. 10 ods. 2),

   b)      za stanovenie náležitostí všeobecných volieb, doplňovacích volieb a dodatočných volieb (čl. 12, 13 a 14) sa považuje vyhlásenie všeobecných volieb, doplňovacích volieb a dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty podľa doterajších zásad volieb.

Čl. 43 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       (1)    Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb sa zrušuje Vnútorný predpis UK č. 4/2015 – Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3.

       (2)    Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom UK.