Zásady volieb do Akademického senátu UK

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vydáva v súlade s čl. 10 ods. 6 Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu UK, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vnútornými predpismi č. 13/2015 dodatok č.1 a 20/2018 dodatok č. 2.


Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom senáte UK (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS UK“) dňa 18. februára 2015 v súlade s § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 18 ods. 3 Štatútu UK tieto Zásady volieb do Akademického senátu UK (ďalej len „zásady volieb“).

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Tieto zásady volieb upravujú podrobnosti o funkčnom období členov akademického senátu, volebné právo, volebné orgány, druhy volieb do akademického senátu a spôsob ich vykonania, dôvody odvolania a postup pri odvolávaní členov akademického senátu a spôsob vykonania volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.

 

Čl. 2

Zloženie akademického senátu

(1) Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce UK. Kto je členom akademickej obce UK, určuje zákon o vysokých školách1 a čl. 14 Štatútu UK.

(2) Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.

(3) Každú fakultu UK (ďalej len „fakulta“) zastupujú v akademickom senáte piati členovia akademickej obce fakulty, z toho traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v akademickom senáte jeden zástupca.2

(4) Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.3

 

Čl. 3

Druhy volieb do akademického senátu

(1) Druhmi volieb do akademického senátu sú

 1. všeobecné voľby,
 2. doplňovacie voľby a
 3. dodatočné voľby.

(2) Vo všeobecných voľbách do akademického senátu (ďalej len „všeobecné voľby“) sa volia všetci členovia akademického senátu.4

(3) Doplňovacie voľby do akademického senátu (ďalej len „doplňovacie voľby“) sa konajú na

 1. uvoľnené miesto člena akademického senátu, ktorého členstvo v akademickom senáte zaniklo pred skončením jeho funkčného obdobia, alebo
 2. miesto člena akademického senátu, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena akademického senátu pri všeobecných voľbách.

(4) Dodatočné voľby do akademického senátu (ďalej len „dodatočné voľby“) sa konajú v prípade, ak v priebehu funkčného obdobia akademického senátu vznikne nová fakulta alebo sa niektoré fakulty zlúčia a do skončenia funkčného obdobia akademického senátu zostáva viac ako šesť mesiacov.5

 

DRUHÁ ČASŤ

FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 4

Dĺžka funkčného obdobia a začiatok jeho plynutia

(1) Funkčné obdobie členov akademického senátu upravuje čl. 17 ods. 9 Štatútu UK.

(2) Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách je štvorročné, začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia členov predošlého akademického senátu.6

(3) Ak bol člen akademického senátu zvolený v doplňovacích voľbách alebo dodatočných voľbách, funkčné obdobie takto zvoleného člena akademického senátu trvá do skončenia funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených v ostatných všeobecných voľbách a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňovacích volieb alebo dodatočných volieb.7

 

Čl. 5

Pozastavenie členstva v akademickom senáte

(1) Člen študentskej časti akademického senátu, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať UK o pozastavenie členstva v akademickom senáte. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia.8

(2) Písomnú žiadosť v listinnej podobe člen študentskej časti akademického senátu adresuje predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK a doručuje prostredníctvom podateľne Rektorátu UK.

(3) Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne s pozastavením členstva v akademickom senáte pozastavuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu, ktorých je členom.

(4) Člen akademického senátu s pozastaveným členstvom sa považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu9 a na rokovaní orgánov akademického senátu, ktorých je členom.

(5) Členstvo v akademickom senáte člena s pozastaveným členstvom sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce súčasti UK, za ktorú bol zvolený.10

(6) Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne s obnovením členstva v akademickom senáte podľa odseku 5 obnovuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu, ktorých je členom.

(7) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 1 až 6, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK na návrh Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(8) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov komisií akademického senátu z radov študentov súčastí UK, ktorí nie sú členmi akademického senátu.

 

Čl. 6

Zánik členstva v akademickom senáte

(1) Dôvody zániku členstva v akademickom senáte upravuje zákon o vysokých školách11 a čl. 19 ods. 1 Štatútu UK.

(2) Každý člen Predsedníctva AS UK je povinný sledovať, či u niektorého člena akademického senátu za jeho fakultu nenastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva v akademickom senáte. Ak zistí, že niektorému členovi akademického senátu za jeho fakultu zaniklo členstvo v akademickom senáte, bezodkladne o tom informuje predsedu akademického senátu a predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(3) Ak nastane spor o skutočnosť spôsobujúcu zánik členstva v akademickom senáte u niektorého z jeho členov, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK na návrh Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(4) Ak zanikne členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho funkčného obdobia, predseda akademického senátu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje predsedu akademického senátu príslušnej fakulty; ak člen akademického senátu zastupoval členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na iných súčastiach UK ako fakultách, informuje o tom zamestnaneckú časť akademickej obce UK pôsobiacu na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami.

 

TRETIA ČASŤ

VOLEBNÉ PRÁVO, VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ ORGÁNY

 

Čl. 7

Právo voliť

(1) Členov zamestnaneckej časti akademického senátu zastupujúcich fakultu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(2) Členov študentskej časti akademického senátu zastupujúcich fakultu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(3) Člena akademického senátu zastupujúceho členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiaci na UK, ktorí zároveň nie sú členmi akademickej obce žiadnej fakulty UK.

 

Čl. 8

Právo byť volený

(1) Členom zamestnaneckej časti akademického senátu zastupujúcim fakultu môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(2) Členom študentskej časti akademického senátu zastupujúcim fakultu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty.

(3) Členom akademického senátu zastupujúcim členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiaci na UK, ktorý zároveň nie je členom akademickej obce žiadnej fakulty UK.

 

Čl. 9

Volebné obvody

(1) Pre účely volieb do akademického senátu tvorí každá fakulta jeden volebný obvod, ktorý sa skladá z dvoch volebných okrskov:

 1. zamestnanecký volebný okrsok, ktorý tvorí celá zamestnanecká časť akademickej obce príslušnej fakulty,
 2. študentský volebný okrsok, ktorý tvorí celá študentská časť akademickej obce príslušnej fakulty.

(2) V zamestnaneckom volebnom okrsku sa volia traja členovia akademického senátu, v študentskom volebnom okrsku dvaja členovia akademického senátu.

(3) Všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce UK pôsobiaci na UK, ktorí zároveň nie sú členmi akademickej obce žiadnej fakulty UK, tvoria pre účely volieb do akademického senátu jeden volebný obvod (ďalej len „volebný obvod Nefakultné súčasti UK“).

(4) Ak nastane spor o zaradenie člena akademickej obce UK do príslušného volebného obvodu, o jeho zaradení rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

 

Čl. 10

Volebné orgány

(1) Volebnými orgánmi pre účely volieb do akademického senátu sú

 1. volebné komisie fakúlt,
 2. Volebná a mandátová komisia AS UK a
 3. Predsedníctvo AS UK.

(2) Volebnú komisiu fakulty volí akademický senát fakulty alebo akademická obec fakulty spomedzi členov akademickej obce fakulty podľa toho, ako je uvedené v štatúte fakulty. Funkcia člena volebnej komisie fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana a s kandidatúrou do akademického senátu.12

(3) Volebná komisia fakulty musí mať najmenej troch členov. Podrobnosti o voľbe členov volebnej komisie fakulty a skončení výkonu ich funkcie upraví vnútorný predpis fakulty.

(4) Volebná komisia fakulty si tajným hlasovaním volí predsedu a prípadne aj podpredsedu spomedzi svojich členov. Vnútorný predpis fakulty môže určiť iný spôsob ustanovenia predsedu a podpredsedu volebnej komisie fakulty, ako aj upraviť ďalšie podrobnosti o spôsobe ich voľby alebo menovania.

(5) Volebná komisia fakulty je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia volebnej komisie fakulty je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť inú väčšinu členov volebnej komisie fakulty potrebnú pre jej uznášaniaschopnosť a prijatie uznesenia.

(6) Predseda volebnej komisie fakulty riadi činnosť volebnej komisie fakulty, zvoláva a vedie jej zasadnutia. Predsedu volebnej komisie fakulty v plnení úloh, ktorými ho poverí a v čase jeho neprítomnosti alebo neobsadenia funkcie v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda volebnej komisie fakulty, ak je podpredseda volebnej komisie fakulty ustanovený. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť iný spôsob a rozsah zastupovania predsedu volebnej komisie fakulty.

(7) Zo zasadnutí a ďalších úkonov volebnej komisie fakulty sa spisuje zápisnica.

(8) Volebná komisia fakulty riadi priebeh volieb do akademického senátu na príslušnej fakulte, najmä

 1. preskúmava návrhy kandidátov na členov akademického senátu (ďalej len „kandidát“) a rozhoduje o ich zaradení do zoznamu kandidátov,
 2. zabezpečuje správny priebeh hlasovania a dbá na poriadok na volebnom mieste,
 3. sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb,
 4. odovzdáva volebné dokumenty do úschovy Volebnej a mandátovej komisii AS UK.

(9) Spôsob ustanovenia Volebnej a mandátovej komisie AS UK a jej činnosť upravuje Rokovací poriadok AS UK.13

(10) Volebná a mandátová komisia AS UK pri voľbách do akademického senátu najmä

 1. organizuje voľbu člena akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK,
 2. dohliada nad pripravenosťou volebných komisií fakúlt zabezpečovať úlohy podľa týchto zásad volieb,
 3. rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom volebných komisií fakúlt,
 4. overuje platnosť volieb do akademického senátu a vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
 5. v nevyhnutnom rozsahu vykonáva pôsobnosť príslušnej volebnej komisie fakulty, orgánu akademickej samosprávy fakulty alebo orgánu akademického senátu fakulty v prípade ich nečinnosti v rámci organizácie volieb do akademického senátu (čl. 32).

(11) Volebná a mandátová komisia AS UK je oprávnená volebným komisiám fakúlt vydávať záväzné odborné a metodické usmernenia k voľbám do akademického senátu.

(12) Volebná komisia fakulty môže Volebnú a mandátovú komisiu AS UK požiadať o poskytnutie odborných a metodických stanovísk spojených s plnením svojich úloh.

(13) Predsedníctvo AS UK pri voľbách do akademického senátu najmä

 1. vyhlasuje doplňovacie voľby do akademického senátu,
 2. rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

 

Čl. 11

Zoznam voličov

(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo voľbách do akademického senátu v príslušnom volebnom okrsku je totožný so zoznamom členov príslušnej časti akademickej obce fakulty.

(2) Dekanát fakulty je povinný na požiadanie predsedu volebnej komisie fakulty najneskôr desať dní pred dňom konania všeobecných volieb a v prípade doplňovacích volieb alebo dodatočných volieb najneskôr päť dní pred dňom konania volieb predložiť predsedovi volebnej komisie fakulty zoznamy voličov pre zamestnanecký volebný okrsok a študentský volebný okrsok. O námietkach vo veciach zápisu voličov do zoznamu voličov rozhoduje volebná komisia fakulty.

(3) Vnútorný predpis fakulty môže s prihliadnutím na zvyklosti prípravy zoznamov voličov uplatňované pri voľbách do akademického senátu fakulty ustanoviť iný postup prípravy zoznamov voličov a námietkového konania než je postup uvedený v odseku 2.

(4) Rektorát UK je povinný na požiadanie predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK najneskôr desať dní pred dňom konania všeobecných volieb a v prípade doplňovacích volieb najneskôr päť dní pred dňom konania volieb predložiť predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK zoznam voličov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. O námietkach vo veciach zápisu voličov do zoznamu voličov rozhoduje Volebná a mandátová komisia AS UK.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 12

Vyhlásenie všeobecných volieb

(1) Všeobecné voľby pre všetky volebné obvody vyhlasuje akademický senát uznesením.

(2) V uznesení o vyhlásení všeobecných volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť všeobecné voľby na fakultách a vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. Ak sa na jednotlivých fakultách uskutočnia všeobecné voľby v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte. Termín všeobecných volieb možno určiť len na výučbové obdobie akademického roka.

(3) V uznesení o vyhlásení všeobecných volieb sa uvedie konkrétny termín a miesto konania všeobecných volieb do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK, uvedie sa tiež termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK a meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby, ktorej sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK.

(4) Uznesenie o vyhlásení všeobecných volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov fakúlt.

(5) Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte akademický senát fakulty vyhlásil všeobecné voľby vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení všeobecných volieb podľa odsekov 1 a 2. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť, že právomoc vyhlásiť všeobecné voľby vo volebnom obvode fakulty má výlučne alebo súčasne aj niektorý z orgánov akademického senátu fakulty alebo volebná komisia fakulty.

(6) Vyhlásenie všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať

 1. konkrétny termín a miesto konania všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty,
 2. termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,
 3. meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(7) Vyhlásenie všeobecných volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

 

Čl. 13

Vyhlásenie doplňovacích volieb

(1) Doplňovacie voľby vyhlasuje akademický senát alebo Predsedníctvo AS UK bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva člena akademického senátu pred skončením funkčného obdobia. Termín doplňovacích volieb možno určiť len na výučbové obdobie akademického roka. Doplňovacie voľby sa spravidla nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia akademického senátu.

(2) V uznesení o vyhlásení doplňovacích volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť doplňovacie voľby v príslušných volebných obvodoch (volebných okrskoch). Ak sa doplňovacie voľby uskutočnia v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte.

(3) V uznesení o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK sa uvedie konkrétny termín a miesto konania doplňovacích volieb do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK, uvedie sa tiež termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK a meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby, ktorej sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK.

(4) Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov dotknutých fakúlt.

(5) Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte akademický senát fakulty vyhlásil doplňovacie voľby vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení doplňovacích volieb podľa odsekov 1 a 2. Vnútorný predpis fakulty môže ustanoviť, že právomoc vyhlásiť doplňovacie voľby vo volebnom obvode fakulty má výlučne alebo súčasne aj niektorý z orgánov akademického senátu fakulty alebo volebná komisia fakulty.

(6) Vyhlásenie doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať

 1. konkrétny termín a miesto konania doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty,
 2. termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,
 3. meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(7) Vyhlásenie doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

 

Čl. 14

Vyhlásenie dodatočných volieb

(1) Dodatočné voľby vyhlasuje akademický senát bez zbytočného odkladu po vzniku novej fakulty alebo po zlúčení niektorých z fakúlt. Dodatočné voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia akademického senátu.

(2) V uznesení o vyhlásení dodatočných volieb sa najmä uvedie rozpätie dní, v ktorých sa môžu uskutočniť dodatočné voľby na príslušných fakultách. Ak sa dodatočné voľby uskutočnia v období mimo stanoveného termínu, takéto voľby sa považujú za neplatné a na ich základe nemôže vzniknúť mandát v akademickom senáte.

(3) Uznesenie o vyhlásení dodatočných volieb predseda akademického senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK a zašle ho predsedom akademických senátov dotknutých fakúlt.

(4) Predseda akademického senátu fakulty je povinný zabezpečiť, aby na jeho fakulte akademický senát fakulty vyhlásil dodatočné voľby vo volebnom obvode fakulty, a to v termíne a za podmienok určených v uznesení o vyhlásení dodatočných volieb podľa odsekov 1 a 2. Ak na fakulte nie je ustanovený akademický senát fakulty, dodatočné voľby vo volebnom obvode fakulty vyhlási osoba vykonávajúca pôsobnosť akademického senátu fakulty poverená rektorom.14

(5) Vyhlásenie dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty musí obsahovať

 1. konkrétny termín a miesto konania dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty,
 2. termín (vrátane presnej hodiny), dokedy možno podávať návrhy kandidátov do akademického senátu,
 3. meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa podávajú návrhy kandidátov do akademického senátu.

(6) Vyhlásenie dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty sa zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

 

Čl. 15

Volebné lehoty

(1) V uzneseniach o vyhlásení volieb musia byť pri stanovení volebných lehôt dodržané tieto zásady:

 1. lehota medzi zverejnením vyhlásenia všeobecných volieb alebo dodatočných volieb vo volebnom obvode fakulty alebo vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej štrnásť kalendárnych dní,
 2. lehota medzi zverejnením vyhlásenia doplňovacích volieb vo volebnom obvode fakulty alebo vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej štrnásť kalendárnych dní,
 3. lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a konaním všeobecných volieb musí byť najmenej sedem kalendárnych dní,
 4. lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a konaním doplňovacích volieb alebo dodatočných volieb musí byť najmenej tri kalendárne dni.

(2) Ak nie je v týchto zásadách volieb pre niektorý úkon volebného orgánu stanovená lehota, platí, že daný volebný orgán musí konať bezodkladne.

 

PIATA ČASŤ

SPÔSOB VYKONANIA VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 16

Navrhovanie kandidátov

(1) Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty.

(2) Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.

(3) Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK, ak zároveň nie je členom akademickej obce žiadnej fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce UK, ktorí nie sú členmi akademickej obce žiadnej fakulty.

(4) Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

(5) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 3. meno a priezvisko kandidáta,
 4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

(6) Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

 1. v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 2. v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 3. e-mailová adresa kandidáta,
 4. e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 5. ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia fakulty.

(7) Návrhy kandidátov na fakultách sa podávajú predsedovi volebnej komisie fakulty prostredníctvom podateľne fakulty, ak vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie o vyhlásení volieb do akademického senátu vo volebnom obvode fakulty neustanoví inak. Návrhy kandidátov sa podávajú v lehotách uvedených v uznesení o vyhlásení volieb do akademického senátu vo volebnom obvode fakulty.

(8) Návrhy kandidátov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK sa podávajú predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK v lehotách uvedených v uznesení o vyhlásení volieb do akademického senátu.

(9) Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(10) Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.

 

Čl. 17

Zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov

(1) Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia preskúma, či podané návrhy spĺňajú náležitosti podľa ustanovení čl. 8 a čl. 16 a rozhodne o zaradení kandidátov do zoznamu kandidátov.

(2) Volebná komisia do zoznamu kandidátov nezaradí kandidáta,

 1. ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu (čl. 8),
 2. ktorého nenavrhla oprávnená osoba (čl. 16 ods. 1 až 4) alebo
 3. ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí podľa čl. 16 ods. 5.

(3) Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia fakulty na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanoví vnútorný predpis fakulty. Zoznam kandidátov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK zverejní Volebná a mandátová komisia AS UK na webovom sídle UK.

(4) V zozname kandidátov sú kandidáti zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk, osobitne sa uvádzajú kandidáti do zamestnaneckej časti akademického senátu a osobitne kandidáti do študentskej časti akademického senátu.

 

Čl. 18

Námietky k zoznamu kandidátov

(1) Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek volič príslušného volebného obvodu podať námietku v lehote, ktorú určí volebná komisia fakulty; lehota nemôže byť kratšia ako 48 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty.

(2) Ak vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia fakulty uznesením neurčí inak, námietka sa spolu s jej odôvodnením podáva písomnou formou v listinnej podobe predsedovi volebnej komisie fakulty, a to prostredníctvom podateľne fakulty.

(3) Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(4) Volebná komisia fakulty môže sama námietke vyhovieť a namietané rozhodnutie o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov zmeniť. Ak volebná komisia námietke nevyhovie, námietku spolu so stanoviskom volebnej komisie fakulty postúpi Volebnej a mandátovej komisii AS UK. Rozhodnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK o podanej námietke je konečné.

(5) Na konanie o námietke proti rozhodnutiu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK sa vzťahujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane; o podaných námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UK.

 

Čl. 19

Vzdanie sa kandidatúry

(1) Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením v listinnej podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi volebnej komisie najneskôr do začatia hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva kandidatúry do akademického senátu.

(2) Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada; voliči musia byť pred vykonaním volebného aktu upovedomení o tom, že sa kandidát vzdal kandidatúry. Vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia uznesením môže určiť iný spôsob vyradenia kandidáta z hlasovacieho lístka.

 

Čl. 20

Hlasovacie lístky

(1) Hlasovacie lístky sa pripravujú osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu a osobitne pre voľby do študentskej časti akademického senátu. Vzory hlasovacích lístkov schvaľuje volebná komisia.

(2) Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska. Všetci kandidáti sa spravidla uvádzajú na jednej strane hlasovacieho lístka.

(3) Hlasovací lístok ďalej obsahuje

 1. označenie volieb,
 2. dátum konania volieb,
 3. označenie fakulty, na ktorej sa voľby vykonávajú alebo označenie, že ide o volebný obvod Nefakultné súčasti UK,
 4. označenie, či ide o hlasovací lístok pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu alebo o hlasovací lístok pre voľby do študentskej časti akademického senátu,
 5. ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia.

 

Čl. 21

Volebná kampaň

(1) Volebná kampaň je akákoľvek činnosť kandidáta a ďalších osôb zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidáta. Volebná kampaň sa môže vykonávať akýmkoľvek vhodným spôsobom, avšak v súlade s platnými právnymi prepismi, platnými vnútornými predpismi UK a príslušnej fakulty a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb.

(2) Volebná kampaň sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích činností.15

(3) Podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane (ďalej len „pravidlá volebnej kampane“) môže upraviť vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia uznesením.

(4) Pravidlá volebnej kampane sa zverejňujú na webovom sídle fakulty (v prípade volebného obvodu Nefakultné súčasti UK na webovom sídle UK) a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

 

Čl. 22

Priebeh hlasovania

(1) Miesto konania volieb do akademického senátu (ďalej len „volebné miesto“) musí byť označené spôsobom, ktorý sa na fakulte považuje za obvyklý alebo ktorý ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

(2) Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie, za prítomnosti členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. Ak predseda volebnej komisie nezistí nedostatky vo vybavení volebného miesta, vyhlási hlasovanie za začaté.

(3) Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú členovia volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh hlasovania, môžu členovia volebnej komisie z volebného miesta alebo jeho bezprostredného okolia vykázať.

(4) Voliči predstupujú pred volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

(5) Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie neumožní.

(6) Vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie volebnej komisie ustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka; ak vnútorný predpis fakulty alebo volebná komisia uznesením neustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, za spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka sa považuje zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta, zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta alebo zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta aj s jeho poradovým číslom. O spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka musia byť voliči pred vykonaním volebného aktu poučení.

(7) Volič môže označiť spôsobom podľa odseku 6 najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom okrsku (volebnom obvode Nefakultné súčasti UK) zvolený počet členov akademického senátu.

(8) Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

(9) Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

(10) Volič hlasuje spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

(11) Ak sa konajú voľby viac dní, po skončení hlasovania v príslušný deň volieb volebná komisia zapečatí volebnú schránku tak, aby sa do nej znemožnilo vkladať hlasovacie lístky a spolu s ostatnými volebnými spismi ju uloží na bezpečné miesto.

(12) Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú na volebnom mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí. Potom sa volebné miesto uzavrie a predseda volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené.

(13) Vnútorný predpis fakulty alebo uznesenie volebnej komisie môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o priebehu hlasovania.

 

 

Čl. 23

Sčítanie hlasov a posudzovanie platnosti
hlasovacích lístkov

(1) V miestnosti, v ktorej volebná komisia fakulty sčítava hlasy, môžu byť okrem členov volebnej komisie fakulty prítomní iba členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK, iné osoby určené vnútorným predpisom fakulty a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie volebná komisia fakulty.

(2) V miestnosti, v ktorej Volebná a mandátová komisia AS UK sčítava hlasy, môžu byť okrem členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK prítomní iba členovia Predsedníctva AS UK a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(3) Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a zoznamy voličov a potom dá otvoriť volebnú schránku. Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky z volebnej schránky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Iné písomnosti než oficiálne hlasovacie lístky volebná komisia vylúči. Potom volebná komisia zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.

(4) Neplatný je hlasovací lístok,

 1. ktorý nie je na predpísanom tlačive,
 2. ktorý nie je upravený spôsobom podľa čl. 22 ods. 6 alebo
 3. ak volič neoznačil ani jedného kandidáta, alebo ak označil viac kandidátov, než má byť v danom volebnom okrsku (vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK) zvolených do akademického senátu.

(5) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknutie a dopisovanie hlasovacieho lístka sa neprihliada.

(6) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia fakulty, a to takou väčšinou hlasov, aká je potrebná na prijatie uznesenia volebnej komisie fakulty (čl. 10 ods. 5), ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak. Rozhodnutie volebnej komisie fakulty je konečné.

(7) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK Volebná a mandátová komisia AS UK nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Rozhodnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK je konečné.

(8) Volebná komisia po skončení úkonov podľa predchádzajúcich odsekov vloží použité hlasovacie lístky do obálky a zapečatí ju. Pečať na obálke podpíšu všetci členovia volebnej komisie prítomní pri sčítavaní hlasov.

 

Čl. 24

Výsledky volieb

(1) Za členov akademického senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom okrsku (volebnom obvode Nefakultné súčasti UK) v poradí najviac platných hlasov.

(2) Ak vo volebnom okrsku (volebnom obvode Nefakultné súčasti UK) získajú viacerí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba, ktorá sa uskutoční do piatich dní od riadnej voľby; za splnenia tejto podmienky na jej platnosť nemá vplyv, ak sa uskutoční mimo rozpätia dní, v ktorých sa môžu uskutočniť voľby podľa uznesenia akademického senátu alebo Predsedníctva AS UK. Opakovanej voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb a na zvoliteľné miesto získali rovnaký počet hlasov. Ak aj v opakovanej voľbe získajú kandidáti rovnaký počet hlasov, volebná komisia určí z nich člena akademického senátu žrebom.

 

Čl. 25

Zápisnica volebnej komisie

(1) Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb (ďalej len „zápisnica“) v najmenej dvoch rovnopisoch. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

(2) Ak niektorý z členov volebnej komisie fakulty zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť.

(3) Zápisnica obsahuje

 1. označenie volieb s uvedením volebného obvodu, volebného okrsku (okrskov) a druhu volieb,
 2. deň (dni) a čas konania volieb a volebné miesto,
 3. mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie fakulty,
 4. mená, priezviská a tituly kandidátov v členení podľa volebných okrskov,
 5. počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (počet vydaných hlasovacích lístkov) v členení podľa volebných okrskov,
 6. počet odovzdaných hlasovacích lístkov v členení podľa volebných okrskov,
 7. počet neplatných hlasovacích lístkov v členení podľa volebných okrskov,
 8. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v členení podľa volebných okrskov,
 9. mená, priezviská a tituly kandidátov, ktorí boli zvolení za členov akademického senátu v členení podľa volebných okrskov,
 10. výrok, či voľby prebehli v súlade s týmito zásadami volieb a inými vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi príslušnej fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky vrátane konštatovania platnosti volieb,
 11. iné skutočnosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis fakulty alebo na ktorých sa uznesie volebná komisia fakulty.

Odporúčaný vzor zápisnice tvorí prílohu týchto zásad volieb.

(4) Zápisnicu zverejní volebná komisia fakulty na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

(5) Volebná komisia fakulty bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK

 1. jeden rovnopis zápisnice,
 2. návrhy kandidátov,
 3. zapečatené použité hlasovacie lístky a
 4. použité zoznamy voličov.

(6) Ak volebná komisia fakulty odmietne konštatovať platnosť volieb podľa odseku 3 písm. j), bez zbytočného odkladu podá Volebnej a mandátovej komisii AS UK návrh na vyhlásenie ich neplatnosti (čl. 26 ods. 2).

(7) Na zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK sa vzťahujú odseky 1 až 4 primerane. Zápisnicu zverejní Volebná a mandátová komisia AS UK na webovom sídle UK.

(8) Ak Volebná a mandátová komisia AS UK odmietne konštatovať platnosť volieb podľa odseku 3 písm. j), bez zbytočného odkladu podá Predsedníctvu AS UK návrh na vyhlásenie ich neplatnosti (čl. 26 ods. 7).

 

Čl. 26

Námietky voči priebehu a výsledkom volieb

(1) Každý člen akademickej obce UK má právo podať písomné námietky voči priebehu volieb alebo zneniu zápisnice vo volebnom obvode, v ktorom má volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty. Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(2) Návrh volebnej komisie fakulty na vyhlásenie neplatnosti volieb podaný podľa čl. 25 ods. 7 sa považuje za námietku podanú podľa tohto článku a Volebná a mandátová komisia AS UK sa ním zaoberá prednostne.

(3) O podaných námietkach rozhoduje Volebná a mandátová komisia AS UK, jej rozhodnutie je konečné. Volebná a mandátová komisia AS UK vykoná dokazovanie, najmä vypočuje namietateľa, vyžiada si stanovisko volebnej komisie fakulty a preskúma volebné spisy.

(4) Volebná a mandátová komisia AS UK v závislosti od dôvodnosti námietky a zistenej miery porušenia týchto zásad volieb a iných vnútorných predpisov UK, vnútorných predpisov príslušnej fakulty alebo právneho poriadku Slovenskej republiky môže

 1. vyhlásiť voľby v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné,
 2. vyhlásiť hlasovanie v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné a nariadiť jeho opakovanie,
 3. zrušiť napadnutý výsledok volieb na príslušnej fakulte voči niektorému kandidátovi (kandidátom),
 4. zrušiť rozhodnutie príslušnej volebnej komisie fakulty a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený,
 5. zmeniť znenie namietanej časti zápisnice príslušnej volebnej komisie fakulty,
 6. námietku zamietnuť.

(5) Ak Volebná a mandátová komisia AS UK podľa odseku 4 písm. a) vyhlási voľby v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné, určí lehotu na vykonanie nových volieb; na lehotu na vykonanie nových volieb sa nevzťahujú termíny podľa ustanovení čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a čl. 14 ods. 2.

(6) Ak Volebná a mandátová komisia AS UK podľa odseku 4 písm. b) vyhlási hlasovanie v príslušnom volebnom obvode (volebnom okrsku) za neplatné, určí lehotu a podmienky, za ktorých sa vykoná opakované hlasovanie; na lehotu na vykonanie opakovaného hlasovania sa nevzťahujú termíny podľa ustanovení čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a čl. 14 ods. 2.

(7) Námietky voči priebehu volieb vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK alebo zneniu zápisnice Volebnej a mandátovej komisie AS UK sa podávajú predsedovi akademického senátu do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice Volebnej a mandátovej komisie AS UK na webovom sídle UK. Na neskôr podané námietky sa neprihliada.

(8) O podaných námietkach rozhoduje Predsedníctvo AS UK. Na konanie o námietkach sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 6 primerane.

 

Čl. 27

Overenie platnosti volieb

(1) Volebná a mandátová komisia AS UK po preskúmaní zápisníc volebných komisií fakúlt overí platnosť volieb do akademického senátu v jednotlivých volebných obvodoch (volebných okrskoch).

(2) V prípade, ak z overovania zápisnice volebnej komisie fakulty vyplynú dôvodné pochybnosti o platnosti volieb v danom volebnom obvode (volebnom okrsku), môže Volebná a mandátová komisia AS UK z vlastného podnetu postupovať podľa ustanovení čl. 26 ods. 2 až 6.

(3) Volebná a mandátová komisia AS UK vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu osvedčenia o zvolení.

 

ŠIESTA ČASŤ

ODVOLANIE ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 28

Dôvody odvolania

(1) Člena akademického senátu možno odvolať z funkcie pred skončením funkčného obdobia tajným hlasovaním voličov príslušného volebného okrsku, v ktorom člena akademického senátu zvolili (ďalej len „hlasovanie o odvolaní“); ak ide o člena akademického senátu zvoleného vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK, o jeho odvolaní hlasujú voliči volebného obvodu Nefakultné súčasti UK.

(2) Návrh na odvolanie člena akademického senátu (ďalej len „návrh na odvolanie“) možno podať len v prípade, ak

 1. sa člen akademického senátu bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia akademického senátu alebo
 2. nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia16 študentovi, ktorý je členom študentskej časti akademického senátu.

 

Čl. 29

Postup pri odvolaní

(1) Návrh na odvolanie z dôvodov podľa čl. 28 ods. 2 môže podať

 1. predseda akademického senátu,
 2. predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK,
 3. Predsedníctvo AS UK,
 4. Volebná a mandátová komisia AS UK alebo
 5. predseda akademického senátu fakulty, ktorú člen akademického senátu zastupuje.

(2) Hlasovanie o odvolaní vyhlasuje akademický senát fakulty, ktorú člen akademického senátu zastupuje; ak ide o člena akademického senátu zvoleného vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK, hlasovanie o odvolaní vyhlasuje akademický senát.

(3) Uznesenie o vyhlásení hlasovania o odvolaní obsahuje

 1. konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o odvolaní sa môže konať iba vo výučbovej časti semestra,
 2. otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: „Súhlasíte s odvolaním člena Akademického senátu UK .... ? Áno – Nie“,
 3. spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka,
 4. prípadné ďalšie skutočnosti upravujúce spôsob vykonania hlasovania o odvolaní.

(4) Ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak, priebeh hlasovania o odvolaní riadi volebná komisia fakulty. Volebná a mandátová komisia AS UK je oprávnená do komisie, ktorá riadi hlasovanie o odvolaní, delegovať najviac dvoch svojich členov s hlasovacím právom; delegovaní členovia môžu tvoriť najviac jednu tretinu členov komisie.

(5) Priebeh hlasovania o odvolaní člena akademického senátu zvoleného vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK riadi Volebná a mandátová komisia AS UK.

(6) Na hlasovanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia druhej až piatej časti týchto zásad volieb a vnútorné predpisy príslušnej fakulty.

(7) Člen akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov.

(8) Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení zverejní na webovom sídle UK, webovom sídle príslušnej fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanovuje vnútorný predpis fakulty.

 

SIEDMA ČASŤ

VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL

 

Čl. 30

Vyhlásenie volieb, určenie volebných obvodov a spôsob vykonania volieb

(1) Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „študentská rada“) vyhlasuje akademický senát.17

(2) Volebné obvody pre voľby do študentskej rady a počet v nich volených delegátov určuje akademický senát uznesením; študentskú časť akademickej obce fakulty nemožno rozdeliť medzi viaceré volebné obvody.

(3) Na voľby do študentskej rady sa primerane použijú ustanovenia druhej až piatej časti týchto zásad volieb.

(4) Ak viaceré fakulty tvoria pre účely volieb do študentskej rady jeden volebný obvod, na voľby do študentskej rady v prípadoch, v ktorých tieto zásady volieb pripúšťajú odchýlnu alebo podrobnejšiu úpravu, sa primerane použijú vnútorné predpisy tej z fakúlt, ktorá má v čase vyhlásenia volieb podľa odseku 1 najväčší počet členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

 

Čl. 30a

Náhradník za delegáta

(1) Náhradníkom za delegáta v študentskej rade je kandidát, ktorý v daných voľbách do študentskej rady v príslušnom volebnom obvode skončil na prvom nezvoliteľnom mieste. Náhradník sa stáva delegátom v študentskej rade, ak delegátovi zvolenému v jeho volebnom obvode zanikol mandát delegáta pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený.16a

(2) Zoznam náhradníkov vedie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(3) Postavenie náhradníka zaniká

 1. vzdaním sa postavenia náhradníka; náhradník sa môže vzdať postavenia náhradníka písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK a doručeným prostredníctvom podateľne Rektorátu UK,
 2. skončením volebného obdobia delegáta študentskej rady, na ktoré sa postavenie náhradníka viazalo,
 3. smrťou náhradníka,
 4. vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej rady.

(4) Postavenie náhradníka nezaniká náhradníkovi, ktorý riadne skončil študijný program nižšieho stupňa a v akademickom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po akademickom roku, v ktorom riadne skončil štúdium, sa zapísal na štúdium študijného programu vyššieho stupňa v tom istom volebnom obvode, za ktorý bol do študentskej rady zvolený.

(5) Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade. Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa vzdal postavenia náhradníka.

(6) Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade vyhlási Volebná a mandátová komisia AS UK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, čo zanikol mandát delegáta v študentskej rade.

(7) Ak nastane spor o postavenie náhradníka, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

(8) Ak zanikol mandát delegáta v študentskej rade pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený, a na uvoľnený mandát delegáta v príslušnom volebnom obvode nie je náhradník alebo náhradník vysloví nesúhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta podľa odseku 5, konajú sa v príslušnom volebnom obvode doplňujúce voľby delegáta v študentskej rade.

 

Čl. 30b

Odvolanie delegáta

(1) Delegáta v študentskej rade možno odvolať z funkcie16b pred skončením volebného obdobia tajným hlasovaním voličov príslušného volebného obvodu, v ktorom bol delegát zvolený.

(2) Na dôvody odvolania a postup pri odvolaní delegáta v študentskej rade sa primerane použijú ustanovenia príslušných zásad volieb do akademického senátu fakulty, ktoré upravujú dôvody odvolania a postup pri odvolaní členov študentskej časti akademického senátu fakulty. Ak viaceré fakulty tvoria pre účely volieb do študentskej rady jeden volebný obvod, na dôvody odvolania a postup pri odvolaní sa primerane použijú ustanovenia zásad volieb do akademického senátu tej z fakúlt, ktorá mala v čase vyhlásenia volieb do študentskej rady podľa čl. 30 ods. 1 najväčší počet členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

 

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 31

Výkladové pravidlo

V prípade riešenia situácie, ktorá nie je v týchto zásadách volieb upravená alebo je nimi upravená vzhľadom na vzniknutú situáciu nedostatočne, postup určí Volebná a mandátová komisia AS UK, ktorá si môže k danej situácii vyžiadať stanovisko Predsedníctva AS UK.

 

Čl. 32

Opatrenia pre prípad nečinnosti

(1) Ak volebná komisia fakulty neplní úlohy podľa týchto zásad volieb alebo úlohy podľa vnútorných predpisov fakulty, bezodkladne zabezpečí ich splnenie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(2) Ak niektorý z orgánov akademickej samosprávy fakulty alebo orgán akademického senátu fakulty neplní úlohy podľa vnútorných predpisov príslušnej fakulty spojené s vykonaním volieb do akademického senátu alebo volieb do študentskej rady, bezodkladne zabezpečí ich splnenie Volebná a mandátová komisia AS UK.

(3) Volebná a mandátová komisia AS UK môže uznesením poveriť niektorého (niektorých) zo svojich členov splnením úloh podľa predchádzajúcich odsekov.

 

Čl. 33

Poskytovanie súčinnosti

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty, vedúci zamestnanci fakulty, pracoviská fakulty, vedúci zamestnanci UK, tajomník akademického senátu a poverení pracovníci Rektorátu UK sú povinní spolupracovať s volebnou komisiou pri vykonávaní týchto zásad volieb, najmä sú povinní poskytnúť volebnej komisii pomocné prostriedky na plnenie úloh volebnej komisie a prostriedky na organizačnú a technickú prípravu volieb do akademického senátu a volieb do študentskej rady.

(2) Fakulty a iné súčasti UK, orgány akademickej samosprávy UK a jej fakúlt, vedúci zamestnanci UK a vedúci zamestnanci súčastí UK sú povinní Volebnej a mandátovej komisii AS UK poskytovať súčinnosť pri námietkových konaniach podľa týchto zásad volieb.

 

Čl. 34

Spoločné ustanovenia

Ak sa v týchto zásadách volieb používa pojem

 1. „voľby“, rozumejú sa tým všeobecné voľby, doplňujúce voľby a dodatočné voľby,
 2. „volebná komisia“, rozumie sa tým volebná komisia fakulty a Volebná a mandátová komisia AS UK, ak z jednotlivých ustanovení týchto zásad volieb nevyplýva inak,
 3. „predseda volebnej komisie“, rozumie sa tým predseda volebnej komisie fakulty a predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK, ak z jednotlivých ustanovení týchto zásad volieb nevyplýva inak.

 

Čl. 35

Prechodné ustanovenia

(1) Volebné komisie fakúlt zvolené podľa doterajších predpisov sa považujú za volebné komisie fakúlt podľa týchto zásad volieb.

(2) Fakulty sú povinné bez zbytočného odkladu zosúladiť svoje vnútorné predpisy s týmito zásadami volieb.

 

Čl. 35a

Prechodné ustanovenie k dodatku č. 2 účinnému od 17. októbra 2018

Ustanovenia čl. 30a sa neuplatnia v riadnych voľbách do študentskej rady vyhlásených pre volebné obdobie 2018 - 2021 vo volebných obvodoch, v ktorých sa riadne voľby do študentskej rady vyhlásili pred 17. októbrom 2018.

 

Čl. 36

Záverečné ustanovenia

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb sa zrušuje Vnútorný predpis UK č. 4/2006 - Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

(2) Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom UK.

(3) Dodatok č. 1 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť 27. mája 2015.

(4) Dodatok č. 2 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť 17. októbra 2018.

 

V Bratislave 24. októbra 2018

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda Akademického senátu UKrektor UK

Poznámky pod čiarou:

1  § 3 zákona o vysokých školách.

2  Čl. 17 ods. 3 Štatútu UK.

3  § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách, čl. 17 ods. 4 Štatútu UK.

4  Čl. 17 ods. 9 druhá veta Štatútu UK.

5  § 8 ods. 9 zákona o vysokých školách.

6  Čl. 17 ods. 9 prvá a druhá veta Štatútu UK.

7  Čl. 17 ods. 9 tretia veta Štatútu UK.

8  § 8 ods. 8 zákona o vysokých školách, čl. 19 ods. 5 prvá a druhá veta Štatútu UK.

9  Čl. 19 ods. 5 štvrtá veta Štatútu UK.

10  § 8 ods. 8 zákona o vysokých školách, čl. 19 ods. 5 tretia veta Štatútu UK.

11  § 8 ods. 6 zákona o vysokých školách.

12  Čl. 18 ods. 2 Štatútu UK.

13  Najmä čl. 10, čl. 11 ods. 8 a čl. 31 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.

14  § 22 ods. 5 zákona o vysokých školách.

15  Okruh vzdelávacích činností stanovuje § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách.

16  Čl. 10 vnútorného predpisu č. 13/2018 Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

16a  Čl. 3 ods. 3 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl.

16b  Čl. 5 ods. 1 písm. i) Štatútu Študentskej rady vysokých škôl.

17  Čl. 4 ods. 3 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl.

 

 

PRÍLOHA

Vzor zápisnice volebnej komisie fakulty o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb

 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb
do Akademického senátu UK

 

I.

Označenie volieb:

Volebný obvod: .........................................................

Volebný okrsok: zamestnanecký – študentský – zamestnanecký aj študentský

Druh volieb: všeobecné – doplňovacie – dodatočné

 

II.

Zamestnanecký volebný okrsok:

Deň konania volieb: .........................................................

Čas konania volieb: .........................................................

Volebné miesto: .........................................................

 

Študentský volebný okrsok:

Deň konania volieb: .........................................................

Čas konania volieb: .........................................................

Volebné miesto: .........................................................

 

III.

Volebná komisia fakulty:

......................................................... (predseda volebnej komisie fakulty)

......................................................... (podpredseda volebnej komisie fakulty)

......................................................... (člen volebnej komisie fakulty)

......................................................... (člen volebnej komisie fakulty)

......................................................... (člen volebnej komisie fakulty)

......................................................... (člen volebnej komisie fakulty)

 

IV.

Zoznam kandidátov v zamestnaneckom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................


Zoznam kandidátov v študentskom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 

V.

Výsledky volieb v zamestnaneckom volebnom okrsku:

Počet vydaných hlasovacích lístkov: .......................

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: .......................

Počet neplatných hlasovacích lístkov: .......................

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

 

Výsledky volieb v študentskom volebnom okrsku:

Počet vydaných hlasovacích lístkov: .......................

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: .......................

Počet neplatných hlasovacích lístkov: .......................

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

......................................................... ....................... hlasov

 

VI.

Za členov Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku boli zvolení:

1. .........................................................

2. .........................................................

3. .........................................................

 

Za členov Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku boli zvolení:

1. .........................................................

2. .........................................................

 

VII.

Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Akademického senátu UK prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Volebná komisia fakulty podľa čl. 25 ods. 3 písm. j) Zásad volieb do Akademického senátu UK vyhlasuje voľby do Akademického senátu UK za platné.

 

VIII.

Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.

Predseda volebnej komisie fakulty:

......................................................... podpis

Podpredseda volebnej komisie fakulty:

......................................................... podpis

Členovia volebnej komisie fakulty:

......................................................... podpis

......................................................... podpis

......................................................... podpis

Zápisnicu odmietol podpísať:

.........................................................

Dôvody nepodpísania zápisnice:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V ......................................................... dňa ....................... o ....................... hod.