Farmaceutická fakulta

17.04.2019 – výberové konanie – vedúci katedier

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčných miest vedúcich katedier FaF UK:

 • Katedra galenickej farmácie 
 • Katedra telesnej výchovy a športu

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb FaF UK takto:

1.   Vedúci Katedry galenickej farmácie  

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • kvalifikačným predpokladom je dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu "docent" alebo "profesor" v odbore galenická farmácia, 
 • prax vysokoškolského učiteľa min. 5 rokov v odbore, 
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) zamerania pedagogického a vedeckého rozvoja katedry. 

2. Vedúci Katedry telesnej výchovy a športu

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • prax vysokoškolského učiteľa min. 5 rokov v odbore,
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) zamerania pedagogického a vedeckého rozvoja katedry.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • prehľad o vedecko-pedagogickej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými citáciami za posledných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 03.05.2019 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad máj – august 2019.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK

11.04.2019 – výberové konanie – vysokoškolskí učitelia – odborní asistenti, asistenti

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie piatich pracovných miest vysokoškolský učiteľ – odborný asistent a dvoch miest vysokoškolský učiteľ – asistent/odborný asistent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb jednotlivých katedier FaF UK takto:


Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – asistenta/odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, organická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriF UK, STU, FaF UK, ...),
 • dosiahnuté, rozpracované alebo plánované PhD. v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia, bioanorganická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (PriF UK, STU, FaF UK,...),
 • odborné znalosti: teoretické aj praktické zručnosti z oblasti organickej syntézy a/alebo prípravy a štúdia komplexov kovov s organickými ligandmi, spektrálne metódy pre identifikáciu pripravených látok, vítané sú znalosti z nukleárnej farmácie a prípravy rádiofarmák, prax vítaná,
 • počítačové znalosti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti nukleárnej farmácie a rádiofarmák) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Katedra chemickej teórie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore farmácia, chémia, alebo príbuznom odbore,
 • znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou (anorganická, organická chémia), schopnosť komunikovať a vyučovať v anglickom jazyku je nevyhnutná,
 • pedagogická a vedecko výskumná činnosť v odbore vítaná.

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – asistenta/odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ II. stupňa vzdelania na farmaceutickej fakulte,
 • ukončené, alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium III. stupňa – PhD. v odbore farmaceutická chémia, farmakológia, farmakognózia alebo v príbuznom odbore,
 • vítané zapojenie do pedagogického a výskumného procesu katedry s možnosťou kvalifikačného rastu,
 • aktívna znalosť odbornej angličtiny,
 • ovládanie a zručnosti MS-Office,
 • ovládanie technickej práce v mikrobiologickom laboratóriu.

Katedra farmaceutickej chémie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore farmácia, výhoda v odbore farmaceutická chémia,
 • praktické skúsenosti s projektovaním liečiv pomocou programovacích softvérov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť za posledné 3 roky,
 • pedagogická a vedecko výskumná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť PC programov. 

Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky: 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – PhD. v študijnom odbore Farmakognózia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • publikačná činnosť v odbore.

Katedra jazykov

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo anglický jazyk a literatúra a učiteľstvo nemecký jazyk a literatúra,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – PhD. v odbore Didaktika cudzích jazykov a literatúr – zameranie: anglický jazyk,
 • prax vysokoškolského učiteľa min. 5 rokov v odbore anglický jazyk, nemecký jazyk,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
 • práca s PC. 

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 03.05.2019 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad predpoklad máj – september 2019.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK