Farmaceutická fakulta

19.04.2021 – výberové konanie – vysokoškolský učiteľ – profesor, docent

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolský učiteľ – profesor a šesť pracovných miest vysokoškolský učiteľ – docent.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb katedier FaF UK takto:


Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie na farmaceutickej, prírodovedeckej, lekárskej, alebo chemicko-technologickej fakulte,
 • ukončené VŠ štúdium 3. stupňa v študijnom odbore imunológia, biochémia, farmakológia,
 • docent v študijnom odbore imunológia alebo farmakológia,
 • prax v odbore základná imunológia, biochémia, molekulárna biológia a biotechnológia,
 • vedecko-výskumná prax a publikačná činnosť v odbore minimálne 5 rokov,
 • riešiteľ vedeckých projektov,
 • pedagogické skúsenosti v odbore minimálne 5 rokov,
 • schopnosť vyučovať a školiť diplomantov v programe Farmácia,
 • schopnosť školiť doktorandov v programoch Imunológia, Farmakológia alebo Farmakognózia,
 • profesionálne odborná znalosť anglického jazyka,
 • zručnosť a ovládanie PC programov s pokročilým využívaním power-pointových prezentácií, práca s programami na analýzu nukleových kyselín, práca s génovými bankami,
 • laboratórna zručnosť - práca s mikroorganizmami a bunkovými kultúrami, práca s biologickým materiálom, imunologické, biochemické a molekulárno-biologické metódy. 

 

Katedra farmaceutickej chémie

2 miesta vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ-vzdelanie 3. stupňa – PhD. v odbore farmaceutická chémia, kontrola chemických liečiv alebo biochémia,
 • docent v odbore 7.3.3 farmaceutická chémia
 • publikačná a citačná aktivita podložená predložením publikačných a citačných výstupov,
 • prax vysokoškolského učiteľa v odbore farmaceutická chémia a analýza liečiv, vrátane udeľovania záverečného hodnotenia pre predmet farmaceutická chémia alebo analýza liečiv,
 • veľmi dobrá znalosť odbornej angličtiny v rozsahu predmetov vyučovaných katedrou,
 • schopnosť samostatne viesť študentov v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania,
 • zručnosť a ovládanie PC programov. 

Katedra farmakológie a toxikológie

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky: 

 • habilitácia v odbore farmakológia,
 • pedagogická činnosť v oblasti farmakológie alebo jej propedeutických disciplín,
 • riešiteľ, spoluriešiteľ grantov – VEGA, APVV,
 • anglický jazyk slovom a písmom,
 • adekvátna vedecká publikačná činnosť,
 • adekvátna pedagogická publikačná činnosť (skriptá, učebnice). 

Katedra farmakognózie a botaniky

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Farmakognózia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • publikačná činnosť v odbore,
 • účasť na riešení výskumných projektov (prednostne ako zodpovedný riešiteľ).

 


Katedra fyzikálnej chémie liečiv

1 miesto vysokoškolského učiteľa – profesora

Požiadavky:

 • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore, prax v príslušnom odbore,
 • významná prednášková a publikačná činnosť,
 • školiteľ doktorandov,
 • zodpovedný riešiteľ projektov s grantovou dotáciou.

1 miesto vysokoškolského učiteľa – docenta

Požiadavky:

 • vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore fyzika alebo fyzikálna chémia,
 • prax v príslušnom odbore,
 • prednášková a publikačná činnosť,
 • vedenie diplomových prác a študentov doktorandského štúdia,
 • zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ vedecko-výskumného projektu,
 • medzinárodná spolupráca.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 14.05.2021 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad jún-september 2021.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou, prípadne ústnou formou prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
dekan Farmaceutickej fakulty UK