Farmaceutická fakulta

09.07.2020 – výberové konanie – vedúci katedier

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčných miest vedúcich katedier FaF UK: 

 

 • Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • Katedra farmakognózie a botaniky

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb FaF UK takto:

 

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom odbore,
 • kvalifikačným predpokladom je dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu "docent" alebo "profesor",
 • prax vysokoškolského učiteľa min. 5 rokov v odbore,
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) zamerania pedagogického a vedeckého rozvoja katedry.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • prehľad o vedecko-pedagogickej činnosti za ostatných 5 rokov,
 • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými citáciami za posledných 5 rokov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 10.08.2020 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava

Platové podmienky:
budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň nástupu:
po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad september 2020.

Ďalšie podmienky:
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK

09.07.2020 – výberové konanie – vedúci lekárnik - prednosta Univerzitnej lekárne FaF UK

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými predpismi UK v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho lekárnika – prednostu Univerzitnej lekárne FaF UK v Bratislave.

Požiadavky a kritériá na vypísané miesto sú uvedené podľa potrieb FaF UK takto:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • spĺňanie predpokladov na riadiacu a pedagogicko-výskumnú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • spĺňanie predpokladov na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a výkon odborného zástupcu vo verejnej lekárni v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom odbore, 
 • prax vo verejnej lekárni min. 5 rokov
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • morálna bezúhonnosť,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s PC,
 • predloženie a obhájenie návrhu (projektu) rozvoja Univerzitnej lekárne FaF UK.

Uchádzač, ktorý sa do výberového konania prihlási, predloží na potvrdenie uvedených požiadaviek tieto doklady: 

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.  

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.08.2020 na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Referát pre ľudské zdroje
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Platové podmienky: budú dojednané v súlade so Zákonom NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania, predpoklad september 2020.

Ďalšie podmienky: v súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 

Výberové konanie bude prebiehať ústnou formou.

 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan Farmaceutickej fakulty UK