DISK: Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality

Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Logo EU, Logo Operačný program Ľudské zdroje

O projekte

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: november 2021 – október 2023
Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo prijímateľa: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Hlavným cieľom projektu „Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality UK (DISK – Digitálny Systém Kvality)“ je aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality na Univerzite Komenského v Bratislave a jeho zosúladenie s akreditačnými štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Základným predpokladom súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej školy, akreditácie študijného programu, ako aj akreditácie habilitačného a inauguračného konania je dodržiavanie a kontrola akreditačných štandardov a súvisiacich právnych predpisov.

Projekt sa zameria na úpravu vnútorného systému kvality, najmä však jeho digitalizáciu a debyrokratizáciu pomocou vytvorenia centrálneho informačného systému „HUBu kvality UK“ (elekronickej kancelárie - v slovenskom aj anglickom jazyku) a platformy „Anketa nielen v mobile“, ktoré budú slúžiť celej univerzite ako systémy na prepojenie a zber údajov, monitorovanie a hodnotenie kvality štúdia, vedy a výskumu a riadenia univerzity v súlade s požiadavkami SAAVŠ a štandardami pre vnútorný systém kvality, štandardami pre študijné programy a habilitačné a inauguračné konania.

Súčasťou projektu je tiež séria školiacich aktivít, ktorých prioritou je mať kvalifikovaných zástupcov z radov študentov a manažmentu univerzity, jej fakúlt a osôb zodpovedných za zabezpečovanie kvality vzdelávania na všetkých stupňoch a úrovniach. Cieľovou skupinou projektu je teda takmer celá akademická obec UK -  od manažmentu, zamestnancov až po študentov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské́ zdroje.

Informácie na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje nájdete na stránke www.esf.gov.sk  a pre sprostredkovateľský orgán na www.minedu.sk.

 

Kontaktná osoba pre projekt:
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
eva.viglasovauniba.sk