5. Dlhodobý zámer UK a Vnútorný systém kvality na UK

VP č. 4/2022

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2016.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

VP č. 25/2021

schválený VR UK Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022.

VP č. 24/2021

schválený VR UK Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2014.

Predpis je platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022.

VP 14/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 12/2023

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2023.

VP č. 32/2022

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 24. 11. 2022.

VP č. 31/2022

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 11. 2022.

VP č. 23/2021

schválený VR UK Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 15/2014.

Predpis je platný a účinný od 08. 11. 2021.

Prílohy:

VP č. 24/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.

VP č. 23/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2023.

VP č. 4/2021

schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 4

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 3

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 2

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx][.docx]</output>

VP č. 3/2021

schválený VR UK, ktorým sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027 a jeho konkretizácia

 

Dokument schválený Akademickým senátom UK v Bratislave dňa 5. mája 2021, Uznesenie č. 4/05.05.2021

Predpis je platný a účinný od 05. 05. 2021.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.