5. Dlhodobý zámer UK a Vnútorný systém kvality na UK

VP č. 23/2021

schválený VR UK Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 15/2014.

Predpis je platný a účinný od 08. 11. 2021.

Prílohy:

VP č. 4/2021

schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 4

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 3

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 2

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx][.docx]</output>

VP č. 3/2021

schválený VR UK, ktorým sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027 a jeho konkretizácia

 

Dokument schválený Akademickým senátom UK v Bratislave dňa 5. mája 2021, Uznesenie č. 4/05.05.2021

Predpis je platný a účinný od 05. 05. 2021.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.