Hodnotenie kvality

Interné hodnotenie kvality

Univerzita Komenského v Bratislave každoročne overuje a vyhodnocuje dosahovanie ukazovateľov vnútorného systému kvality v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, riadenia, ľudských zdrojov, infraštruktúry a spoločenskej zodpovednosti. Výsledky hodnotenia sú rokované na zasadnutiach Vedenia UK, Vedeckej rady UK, Rady pre kvalitu a rovnako v Akademickom senáte. Hodnotenie je publikované v dokumente Ukazovatele vnútorného systému kvality na Univerzite Komenského v Bratislave

Externé hodnotenie kvality

Základné externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike predstavuje činnosť Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. UK v Bratislave v súčasnosti podstupuje prvé hodnotenie súladu svojho vnútorného systému kvality.

Inštitucionálna akreditácia

Verification of Excellence in Research 2022

UK sa podrobilo externému nezávislému hodnoteniu kvality obsahu vedeckých výstupov Verification of Excellence in Research (VER 2022), ktoré zabezpečilo MŠVVaŠ SR prostredníctvom komisií zložených prevažne zo zahraničných expertov. Predmetom hodnotenia boli pracoviská slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií. Hodnotený bol obsah vedeckých výstupov, ktoré boli vytvorené v hodnotiacom období 2014 – 2019 a ich autor mal aspoň polovicu času zamestnania na hodnotenej inštitúcii. UK podala celkovo 39 žiadostí o hodnotenie. Výsledky hodnotenia jednotlivých pracovísk sú zverejnené na stránke Centra vedecko-technických informácií SR a komentár k samotnému hodnoteniu a k výsledkom z pohľadu UK sú zverejnené v dvojmesačníku "Naša univerzita" (s. 28 – 30).

Medzinárodné hodnotenie 

UK vníma externé hodnotenie aj z pohľadu hodnotenia medzinárodných rebríčkov.