Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK je súčasťou vnútorného systému kvality výkonu činností na UK, ktorý predstavuje súhrn všetkých vnútorných predpisov UK. Vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania na UK je vhodne dopĺňaný prostredníctvom celého vnútorného systému kvality výkonu činností na UK.

Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom:

a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,

b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti,

c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK tvoria predovšetkým Rada pre kvalitu UK, Vedecká rada UKAkreditačná rada UK. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou uvedených organizačných útvarov zabezpečuje príslušný prorektor prostredníctvom ním riadeného úseku. Rada pre kvalitu UK je v kompetencii prorektora pre kvalitu a rozvoj a organizačne ju zabezpečuje Oddelenie kvality. Hlavnou úlohou RK UK je implementácia, udržiavanie, kontrolovanie, hodnotenie a zdokonaľovanie vnútorného systému kvality vzdelávania, vedy, výskumu UK, vrátane všetkých jej súčastí, ako aj rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach UK, jej fakúlt a súčastí. Vedecká rada UK je v kompetencii prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a organizačne ju zabezpečuje Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. Hlavnou úlohou VR UK je dohliadať, kontrolovať a hodnotiť proces habilitácií a inaugurácií. Akreditačnú radu UK organizačne podporuje prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci a Oddelenie vzdelávania. AR UK je zodpovedná za akreditáciu študijných programov.

Jednotlivé fakulty môžu vydávať vnútorný systém zabezpečovania kvality na fakulte či už ako jeden dokument alebo ako čiastkové dokumenty, prípadne môžu upravovať iba fakultné alebo odborové špecifiká. Vnútorný systém na fakulte musí byť v súlade s vnútorným systémom na UK.

Štruktúry zabezpečovania kvality na UK v Bratislave sú na vytvorené na dvoch úrovniach – univerzitnej a fakultnej. Štruktúry zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave – na univerzitnej úrovni – sú najmä Rada pre kvalitu UK, Akreditačná rada UK a Vedecká rada UK. Na univerzitnej úrovni ich dopĺňa najmä Akademický senát UK, Správna rada UK a Etická rada UK. Disciplinárnu komisiu UK pre študentov nahrádzajú jednotlivé fakultné disciplinárne komisie, keďže rektorát nemá vlastných študentov.

Štruktúry zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na úrovni fakulty predstavujú najmä fakultná rada pre kvalitu, fakultná akreditačná rada, rada študijného programu, fakultná vedecká rada. Na fakultnej úrovni ich dopĺňa najmä akademický senát fakulty, disciplinárna komisia fakulty, etická rada fakulty.

Zabezpečovanie a systém hodnotenia kvality všetkých oblastí aktivít univerzity vychádza z postupov, reflektuje aktuálny stav univerzity a odráža strategické ciele, ktoré sú definované v Dlhodobom zámere rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácii a v ďalších strategických dokumentoch UK.

Ukazovatele vnútorného systému kvality sa každoročne vyhodnocujú v oblasti vzdelávania, spoločenskej zodpovednosti, vedecko-výskumnej činnosti, ľudských zdrojov, infraštruktúry, organizácie a riadenia na zasadnutiach Vedenia UK, Vedeckej rady UK, Rady pre kvalitu UK ako aj Akademického senátu UK.

Vnútorná hodnotiaca správa vnútorného systému kvality

 

Súvisiace predpisy, dokumenty a odkazy

 

Národná legislatíva

Všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť vysokého školstva

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a materiály k akreditáciám

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Štandardy ESG

 

Vnútorné predpisy a normy

Vnútorný systém kvality

Právne normy UK