Referentka pre rodovú rovnosť

V januári 2024 bola na Univerzite Komenského v Bratislave ustanovená pozícia referenta/referentky pre rodovú rovnosť.

Hlavné úlohy a kompetencie:

  • monitoruje realizáciu organizačných politík a opatrení na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na UK (vrátane monitoringu implementácie Plánu rodovej rovnosti),
  • podporuje proces zberu údajov o rodovej rovnosti na UK, 
  • participuje na stretnutiach Komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na UK,
  • poskytuje poradenstvo v záležitostiach rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí rôznym organizačným zložkám UK (osobitne  v súvislosti s implementáciou Plánu rodovej rovnosti pre UK),
  • koordinuje Sieť fakultných kontaktných bodov pre rodovú rovnosť na UK,
  • poskytuje konzultácie pre zamestnanectvo aj študentstvo v otázkach nediskriminácie a rešpektujúceho pracovného a študijného prostredia,
  • poskytuje konzultácie a podporu pre všetky osoby a orgány zapojené v systéme prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania (dôverné osoby, zamestnávatelia, etické rady a disciplinárne komisie)
  • metodicky koordinuje a navrhuje revízie univerzitnej politiky prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania (v spolupráci s ďalšími relevantnými aktérmi),
  • ak etická rada či disciplinárna komisia rieši podnet týkajúci sa diskriminácie (vrátane sexuálneho obťažovania), spravidla sa prizýva na prerokovanie podnetu,
  • organizuje a/alebo vedie školenia a workshopy o rôznych aspektoch rodovej rovnosti pre študentstvo a zamestnanectvo.