Sieť fakultných kontaktných osôb pre rodovú rovnosť

Cieľom Siete je podporiť realizáciu opatrení zakotvených v Pláne rodovej rovnosti UK prostredníctvom efektívnej koordinácie aktivít, ako aj lepšie nastavenie týchto aktivít s ohľadom na možnosti a potreby jednotlivých fakúlt.

Zloženie:

EBF:        Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

FaF:        doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

FiF:         Mgr. Miroslava Mišičková

                PhDr. Ester Novota

                doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

FM:         doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

                Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

                Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

FMFI:      doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

FSEV:      doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.

                Mgr. M. A. Zuzana Maďarová, PhD.

FTVŠ:      PaedDr. Martin Belás, PhD.

                PhDr. et RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

JLF:          doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

LF:           doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

PdF:         Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

PraF:        JUDr. Mária Havelková, PhD.

PriF:         Mgr. Alena Rochovská, PhD.

RKCMBF: Ing. Jana Hajnovičová

RUK:        doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

                 Mgr. Andrea Fábiková, PhD.