Spolu za rešpektujúce a dôstojné študijné a pracovné prostredie

Spolu proti sexizmu a sexuálnemu obťažovaniu

#stopobťažovaniu

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a vystupovať proti každej forme sexuálneho obťažovania. Zákaz sexuálneho obťažovania je obsiahnutý aj v Etickom kódexe Univerzity Komenského (čl. 68), podľa ktorého je neprípustné dopúšťať sa „verbálneho a neverbálneho sexuálneho obťažovania, fyzického správania sexuálnej povahy a iného obťažovania a nátlaku, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie, alebo zneužíva postavenie z pozície autority“.

Je na nás všetkých správať sa v súlade s Etickým kódexom a podieľať sa na kultivácii akademického prostredia.

Riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na UK upravuje Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského v Bratislave (VP č. 30/2022), účinná od 6. 10. 2022.

Táto stránka poskytuje základné informácie o problematike sexuálneho obťažovania a tiež odporúčania, ako postupovať v prípade, ak ste sa na univerzite so sexuálnym obťažovaním stretli. Nájdete na nej nasledujúce informácie:

  • čo je sexuálne obťažovanie, sexuálny nátlak, neželaná sexuálna pozornosť a sexizmus,
  • ako sa prejavuje sexuálne obťažovanie vo vysokoškolskom prostredí,
  • čo robiť, ak čelíte sexuálnemu obťažovaniu,
  • na koho sa obrátiť pri riešení sexuálneho obťažovania,
  • aký je postup oznamovania sexuálneho obťažovania,
  • čo robiť, ak mám vedomosť o sexuálnom obťažovaní,
  • najčastejšie otázky spojené so sexuálnym obťažovaním na univerzite,
  • kde hľadať podporné služby mimo univerzity.

ČO JE SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE?

Podľa §2a ods. 5 Antidiskriminačného zákona je sexuálne obťažovanie „verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.“

Sexuálne obťažovanie môže nadobúdať rozmanité formy, ktoré radíme do niekoľkých kategórií: sexuálny nátlak, neželaná sexuálna pozornosť a sexizmus.

Čítať ďalej

SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE VO VYSOKOŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Sexuálne obťažovanie je negatívnym celospoločenským javom, ktorý sa nevyhýba ani vysokoškolskému prostrediu. V dôsledku pretrvávajúcich rodových stereotypov disproporčne postihuje predovšetkým ženy, no stretávajú sa s ním aj muži. Hierarchická štruktúra vysokoškolského prostredia – závislosť študentiek a študentov od pedagogického aj administratívneho personálu – je pritom rizikovým faktorom, ktorý limituje schopnosť študujúcich bezprostredne sa ohradiť voči neželanému správaniu. Podobne, výrazne hierarchické zamestnanecké vzťahy sťažujú nahlasovanie sexuálneho obťažovania aj zamestnankyniam a zamestnancom.

Čítať ďalej

ČO MÔŽEM ROBIŤ, KEĎ ČELÍM SEXUÁLNEMU OBŤAŽOVANIU?

Ak ste zažili alebo zažívate sexuálne obťažovanie, jednorazovo či opakovane, alebo máte nepríjemnú skúsenosť a nie ste si istí, či išlo o sexuálne obťažovanie, môžete sa obrátiť na jednu z univerzitných dôverných osôb.

Na dôverné osoby sa môže obrátiť študentstvo a zamestnanectvo UK v prípade sexuálneho obťažovania, ktoré sa deje na akademickej pôde UK, prípadne v súvislosti so štúdiom či pracovným pomerom.

Čítať ďalej

AKO KONTAKTOVAŤ DÔVERNÉ OSOBY?

Na UK momentálne pôsobia dve dôverné osoby poverené rektorom UK.

Čítať ďalej

POSTUP PRI OZNÁMENÍ PRÍPADU SEXUÁLNEHO OBŤAŽOVANIA

Zvoľte si, ktorú z dôverných osôb chcete kontaktovať a napíšete jej e-mail (nemusíte v ňom uvádzať žiadne podrobnosti týkajúce sa toho, čo sa stalo). Sexuálne obťažovanie môžete nahlásiť z pozície obťažovanej osoby aj z pozície svedka/svedkyne obťažujúceho správania.

Čítať ďalej

ČO MÔŽEM ROBIŤ, AK MÁM VEDOMOSŤ O SEXUÁLNOM OBŤAŽOVANÍ NA UNIVERZITE?

Ak ste svedkyňou/svedkom obťažujúceho správania, môžete využiť metódu 5D, navrhnutú pre prípady sexuálneho obťažovania na verejnosti.

Čítať ďalej

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY SPOJENÉ SO SEXUÁLNYM OBŤAŽOVANÍM

Zažívam sexuálne obťažovanie, no mám strach, že ak ho oznámim, ohrozí to moje štúdium/pracovné miesto.

Čítať ďalej

EXTERNÉ ORGANIZÁCIE A INFORMAČNÉ ZDROJE

Ak máte potrebu poradiť sa ohľadom svojej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním s niekým z prostredia mimo UK, môžete sa obrátiť na niektorú z týchto organizácií, ktoré ponúkajú rôzne formy bezplatnej pomoci.

Čítať ďalej