Komisia pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí

Komisia pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí (ďalej „Komisia“) bola zriadená Rozhodnutím rektora UK zo dňa 24.3.2023 ako poradný orgán rektora UK pre tvorbu, implementáciu a monitorovanie opatrení zameraných na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na UK. 

Predsedníčka:

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. (prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci)

Členovia a členky:

Mgr. Tamara Čipková, PhD. (dôverná osoba ustanovená podľa vnútorného predpisu UK č. 30/2022)

Mgr. Janka Kottulová, PhD. (Oddelenie vedeckovýskumných projektov RUK)

JUDr. Miloš Petian (Útvar legislatívy a právnych služieb RUK)

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Centrum rodových štúdií FiF UK)

Mgr. Kristián Vrátny (študentská časť Akademického senátu UK)

 

Zápisnice zo zasadnutí Komisie:

2024: 2.5.2024