Vedenie UK

Členmi Vedenia UK sú rektor, prorektori a kvestor. Na zasadnutia Vedenia UK rektor môže prizývať predsedu AS UK, hlavného kontrolóra UK a predsedu odborovej organizácie.
(Štatút UK, čl. 27, ods. 3)

Rektor UK

Prorektori UK

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre študijné veci

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor pre rozvoj

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prorektor pre informačné technológie

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka pre medzinárodné vzťahy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. prorektor pre legislatívu

Kvestorka UK

Ing. Monika Tarabová