Vedenie UK

Členmi Vedenia UK sú kvestor, prorektori a ďalšie osoby určené rektorom. Na zasadnutia Vedenia UK rektor prizýva predsedu AS UK a ďalšie osoby, ak to môže napomôcť naplneniu cieľa zasadnutia Vedenia UK. Zasadnutie Vedenia UK vedie rektor alebo ním poverený prorektor alebo kvestor.
(Štatút UK, čl. 40, ods. 3)

PROREKTORI UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - prorektorka pre majetok a investície

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - prorektor pre vonkajšie vzťahy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.FESVM - prorektorka pre kvalitu a rozvoj

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

KVESTORKA UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.