3. Vnútorná správa UK

VP č. 28/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa zrušujú vnútorné predpisy UK

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 26/2015.

Predpis je platný a účinný od 11. 07. 2023.

VP č. 30/2022

Smernica rektora UK o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 10. 2022.

VP č. 26/2022

Smernica rektora UK Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2015.

Predpis je platný a účinný od 20. 09. 2022.

VP č. 3/2022

Smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 19/2021

Smernica rektora UK Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma.

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2021.

VP č. 17/2020

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2017.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Prílohy

- docx. verzia

VP č. 16/2020

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2015.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output>Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]</output>

VP č. 12/2020

Smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie.

Predpis je platný a účinný od 03. 09. 2020.

VP č. 9/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2020 o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Predpis je platný a účinný od 12. 05. 2022.

VP č. 2/2020

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

VP č. 9/2019

Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2019.

VP č. 24/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 2/2019 Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 14. 11. 2019.

VP č. 23/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2019.

VP č. 2/2019

Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2019.

VP č. 19/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií.

Predpis je platný a účinný od 02. 10. 2017.

Prílohy:

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

VP č. 1/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2013.

VP č. 11/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Strážny a kľúčový poriadok hlavnej budovy UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2009.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Príkaz rektora UK č. 10/2023

ktorým sa zrušujú vnútorné predpisy UK.

Predpis je platný od 13. 12. 2023 a účinný od 01. 01. 2024.

Príkaz rektora UK č. 8/2023

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 5/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2023.

Príkaz rektora UK č. 8/2022

o energetickej úspore na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 09. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 1

Súbor odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky

Príkaz rektora UK č. 4/2022

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2022 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/2022.

Predpis je platný od 07. 03. 2022 a účinný od 15. 03. 2022.

Príkaz rektora UK č. 3/2022

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/202.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

Príkaz rektora UK č. 1/2022

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 17/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 17/2021.

Predpis je platný od 07. 01. 2022 a účinný od 10. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 16/2021

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2021/2022.

Predpis je platný a účinný od 24. 08. 2021.

Príkaz rektora UK č. 14/2021

Postup pri riešení sporovej a nesporovej právnej agendy na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 13/2021

ktorým sa vydáva Úplné znenie príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 v znení dodatkov č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 14. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 12/2021

Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 10/2021

Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný od 18. 03. 2021 a účinný od 19. 03. 2021.

Príkaz rektora UK č. 5/2021

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 14. 02. 2021.

Príkaz rektora UK č. 3/2021

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 21. 01. 2021.

Príkaz rektora UK č. 17/2020

Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 23. 10. 2020.

Príkaz rektora UK č. 16/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 15/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 15/2020

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 14/2020.

Predpis je platný a účinný od 28. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 13/2020

Zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku.

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2020.

Príkaz rektora UK č. 11/2020,

ktorým sa upravujú Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2020.

Predpis je platný a účinný od 01. 06. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2018

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2018.

Príkaz rektora UK č. 4/2017

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

Príkaz rektora UK č. 7/2016

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  na UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 11. 2016.

Príkaz rektora UK č. 3/2015

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK

<output>a vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 24. 11. 2015.

Príkaz rektora UK č. 2/2015

ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK.

<output>ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK</output>

Predpis je platný a účinný od 28. 07. 2015.

Prílohy:

Zobrazuje sa 35 súborov, od 1 do 35 z 35.