1. Pracovnoprávne vzťahy

VP č. 19/2022

schválený AS UK Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2014.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx] </output>

VP č. 16/2022

Smernica rektora UK o prijatí Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 06. 2022.

Prílohy:

VP č. 4/2022

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2016.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

VP č. 3/2022

Smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 13/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 26/2021 Pracovný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 11/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2021 Pracovný  poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

VP č. 26/2021

schválený AS UK Pracovný poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2008.

Predpis je platný od 23. 12. 2021 a účinný od 01. 01. 2022.

VP č. 12/2020

Smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie.

Predpis je platný a účinný od 03. 09. 2020.

VP č. 24/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 2/2019 Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 14. 11. 2019.

VP č. 23/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2019.

VP č. 2/2019

Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2019.

VP č. 34/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 30. 11. 2022 a účinný od 01. 01. 2023.

VP č. 25/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2018 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

Predpis bol vydaný dňa 11. 07. 2022.

VP č. 22/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 30. 06. 2022 a účinný od 01. 07. 2022.

VP č. 25/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 18. 12. 2019 a účinný od 01. 01. 2020.

VP č. 16/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2018 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

Predpis bol vydaný dňa 14. 08. 2019.

VP č. 15/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 13. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 12/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 05. 2019.

VP č. 23/2018

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2009.

Predpis je platný od 31. 12. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 14/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 09. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 4

[.xls]

<output>[.xls]</output>

Prílohy č. 1 až 3

[.xls]

<output>[.xls]</output>

VP č. 2/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2010.

VP č. 19/2008

Smernica rektora UK o cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách zabezpečovaných Rektorátom UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2008.

Prílohy:

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Opatrenie rektora č. 10/2002

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor alebo hosťujúci docent.

Predpis je platný a účinný od 18. 10. 2002.

Príkaz rektora UK č. 1/2024

Plán dovoleniek na rok 2024.

Predpis je platný a účinný od 06. 02. 2024.

Príkaz rektora UK č. 1/2023

Plán dovoleniek na rok 2023.

Predpis je platný a účinný od 14. 03. 2023.

Príkaz rektora UK č. 2/2022

Plán dovoleniek na rok 2022.

Predpis je platný a účinný od 20. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 1/2022

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 17/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 17/2021.

Predpis je platný od 07. 01. 2022 a účinný od 10. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 9/2021

Plán dovoleniek na rok 2021.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2021.

Príkaz rektora UK č. 1/2020

Plán dovoleniek na rok 2020.

<output>Plán dovoleniek na rok 2019.</output>

Predpis je platný a účinný od 11. 02. 2020.

Príkaz rektora UK č. 1/2019

Plán dovoleniek na rok 2019.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2019.

Prikaz rektora UK č. 1/2018

Plán dovoleniek na rok 2018.

Predpis je platný a účinný od 30. 01. 2018.

Príkaz rektora UK č. 1/2013

o úprave pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 01. 2013.

Zobrazuje sa 22 súborov, od 1 do 22 z 22.