2. Hospodárenie

VP č. 16/2024

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2020.

Predpis je platný a účinný od 04. 06. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 5

Záznam o uplatnení výnimky [.docx]

Príloha č. 4

Záznam z prieskumu trhu [.docx]

Príloha č. 3

Požiadavka na verejné obstarávanie cez dynamický nákupný systém [.docx]

Príloha č. 2

Požiadavka na verejné obstarávanie cez elektronickú platformu [.docx]

Príloha č. 1

Požiadavka na verejné obstarávanie [.docx]

VP č. 13/2024

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia garančného a rizikového účtu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2012.

Predpis je platný a účinný od 20. 05. 2024.

VP č. 4/2023

Smernica rektora UK Riadenie finančných prostriedkov a podrobnosti vykonávania podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 1/2023

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2013.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Platobný príkaz [tlač]

Príloha č. 3

Vyúčtovanie preddavku/hotovostného nákupu [tlač]

Príloha č. 2

Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie [verzia .docx na tlač]

Príloha č. 1

Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [verzia .docx na tlač]

Prílohy č. 5 až 20

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PedF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, EBF UK, FM UK, FSEV UK, RUK, ŠD Mlyny a Družba, VP UK.

VP č. 18/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK v znení Dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 06. 06. 2024.

VP č. 17/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 06. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 2

Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 1

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku [.docx]

VP č. 33/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2022.

VP č. 14/2022

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 18/2010.

Predpis je platný a účinný od 14. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 14

Povolenie používať zverené predmety mimo pracoviska [.docx]

Príloha č. 13

Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov [.docx]

Príloha č. 12

Zápisnica zo zasadnutia Likvidačnej komisie [.docx]

Príloha č. 11

Zápisnica zo zasadnutia Vyraďovacej komisie [.docx]

Príloha č. 10

Preberací protokol k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 9

Výzva na vypratanie a odovzdanie predmetu nájmu [.docx]

Príloha č. 8

Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 7

Dohoda o urovnaní [.docx]

Príloha č. 6

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 5

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 4

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 3

Zmluva o nájme pozemku [.docx]

Príloha č. 2

Zmluva o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 1

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku [.docx]

VP č. 3/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 2/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 16/2020

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2015.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output>Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]</output>

VP č. 9/2019

Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2019.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 28/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa menia vnútorné predpisy UK v súvislosti so zavedením meny Euro v SR a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok na UK.

Predpis je platný od 11. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP /2005

schválený AS UK Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Smernica rektora č. 2/2005

Základné pravidlá hospodárenia.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2005.

Príkaz rektora UK č. 3/2023

o vymáhaní peňažných pohľadávok na Rektoráte UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 7/2022.

Predpis je platný a účinný od 09. 05. 2023.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 8/2022

o energetickej úspore na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 09. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 1

Súbor odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky

Príkaz rektora UK č. 6/2020

Poskytovanie dotácie fakultám a súčastiam počas trvania mimoriadnych opatrení UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2018

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2018.

Príkaz rektora UK č. 8/2012

na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku.

<output>na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku. </output>

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2012.

Príkaz rektora UK č. 12/2008

o poskytovaní podpory koncovým užívateľom Finančného informačného systému UK Sofia.

Predpis je platný a účinný od 19. 12. 2008.

Zobrazuje sa 17 súborov, od 1 do 17 z 17.