2. Hospodárenie

VP č. 33/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2022.

VP č. 14/2022

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 18/2010.

Predpis je platný a účinný od 14. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 14

Povolenie používať zverené predmety mimo pracoviska [.docx]

Príloha č. 13

Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov [.docx]

Príloha č. 12

Zápisnica zo zasadnutia Likvidačnej komisie [.docx]

Príloha č. 11

Zápisnica zo zasadnutia Vyraďovacej komisie [.docx]

Príloha č. 10

Preberací protokol k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 9

Výzva na vypratanie a odovzdanie predmetu nájmu [.docx]

Príloha č. 8

Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 7

Dohoda o urovnaní [.docx]

Príloha č. 6

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 5

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 4

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 3

Zmluva o nájme pozemku [.docx]

Príloha č. 2

Zmluva o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 1

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku [.docx]

VP č. 8/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie smernice rektora UK č. 17/2020 o verejnom obstarávaní v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 28. 04. 2022.

VP č. 7/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2020 o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný od 28. 04. 2022 a účinný od 02. 05. 2022.

VP č. 17/2020

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2017.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Prílohy

- docx. verzia

VP č. 16/2020

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2015.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output>Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]</output>

VP č. 9/2019

Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2019.

VP č. 4/2013

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2013.

Prílohy:

VP č. 12/2012

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK.

<output>mernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 17. 10. 2012 a účinný od 20. 10. 2012.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 28/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa menia vnútorné predpisy UK v súvislosti so zavedením meny Euro v SR a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok na UK.

Predpis je platný od 11. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP /2005

schválený AS UK Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Smernica rektora č. 2/2005

Základné pravidlá hospodárenia.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2005.

Príkaz rektora UK č. 8/2022

o energetickej úspore na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 09. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 1

Súbor odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky

Príkaz rektora UK č. 7/2022

o vymáhaní peňažných pohľadávok na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 09. 2022.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 6/2020

Poskytovanie dotácie fakultám a súčastiam počas trvania mimoriadnych opatrení UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2018

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2018.

Príkaz rektora UK č. 8/2012

na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku.

<output>na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku. </output>

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2012.

Príkaz rektora UK č. 12/2008

o poskytovaní podpory koncovým užívateľom Finančného informačného systému UK Sofia.

Predpis je platný a účinný od 19. 12. 2008.

Zobrazuje sa 16 súborov, od 1 do 16 z 16.