2. Hospodárenie

VP č. 9/2019

Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2019.

VP č. 5/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 24/2017 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 12. 03. 2019.

VP č. 4/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 24/2017 Smernici rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2019.

VP č. 5/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 24/2017 Smernici rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný a účinný od 13. 03. 2018.

VP č. 24/2017

 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2010.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

VP č. 4/2013

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2013.

Prílohy:

VP č. 12/2012

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK.

<output>mernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 17. 10. 2012 a účinný od 20. 10. 2012.

VP č. 18/2010

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK

Predpis je platný a účinný od 15. 12. 2010.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 28/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa menia vnútorné predpisy UK v súvislosti so zavedením meny Euro v SR a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok na UK.

Predpis je platný od 11. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP /2005

schválený AS UK Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Smernica rektora č. 2/2005

Základné pravidlá hospodárenia.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2005.

VP č. 11/2012

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2004 Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 26. 07. 2012.

VP č. 10/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2004 Smernici rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 07. 2012.

VP č. 10/2004

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

<output>Finančná kontrola a vnútorný audit na UK</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 01. 2005.

Príkaz rektora č. 6/2020

Poskytovanie dotácie fakultám a súčastiam počas trvania mimoriadnych opatrení UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2018

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2018.

Príkaz rektora UK č. 2/2020

Dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

<output> [.docx] [.docx]</output>

<output> [.docx]</output>

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output> [.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 4/2016

Úplné znenie príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Úplné znenie príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1. </output>

Predpis bol vydaný dňa 08. 06. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2016

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 04. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 4/2015

k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2013.

Predpis je platný od 31. 12. 2015 a účinný od 01. 01. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 8/2012

na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku.

<output>na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku. </output>

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2012.

Príkaz rektora UK č. 12/2008

o poskytovaní podpory koncovým užívateľom Finančného informačného systému UK Sofia.

Predpis je platný a účinný od 19. 12. 2008.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.