Zloženie SR UK

Správna rada UK má 14 členov.

Členov SR UK vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Šesť členov SR UK navrhuje na vymenovanie rektor UK so súhlasom Akademického senátu UK. Šesť členov SR UK vyberie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR po vyjadrení rektora UK. Do SR UK sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Jedného člena SR UK navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť Akademického senátu UK a jedného člena študentská časť Akademického senátu UK.

Členmi SR UK, okrem členov navrhnutých Akademickým senátom UK, nesmú byť zamestnanci UK.

Predseda SR UK

Ing. Róbert Šimončič, CSc.  (R)
generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(3. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017)

Funkčné obdobie vo funkcii predsedu SR UK od 25. júna 2020 do 25. júna 2022.

Podpredseda SR UK

Funkcii podpredsedu SR UK je od 1. júna 2021 uprázdnená.

Členovia SR UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  (Z)
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK
(3. funkčné obdobie, 4-ročné od 30. 05. 2019)

RNDr. Pavol Demeš, CSc.  (M)
analytik, German Marshall Fund US
(2. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017)

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.  (R)
predseda, Úrad pre verejné obstarávanie
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 31. 07. 2018)

Mgr. art. Marián Chudovský  (R)
režisér
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 21. 11. 2017)

Ing. Elena Kohútiková, PhD.  (M)
podpredsedníčka Dozornej rady VÚB, a.s.
(2. funkčné obdobie, 6-ročné od 17. 08. 2017)

Mgr. art. Juraj Kukura  (R)
riaditeľ, Divadlo Aréna
(2. funkčné obdobie, 6-ročné od 06. 11. 2019)

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.  (R)
ekonóm, guvernér Národnej banky Slovenska (2010-2019)
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

Dr. Ing. Robert Mistrík (M)
vedec a podnikateľ, Alias Technologies s.r.o.
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 06. 09. 2021)

Mgr. Erik Tóth  (Š)
študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(1. funkčné obdobie, 2. ročné od 16. 07. 2020)

Ing. Miroslav Trnka  (M)
spoločník, ESET, spol. s r.o.
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

Ing. arch. Matúš Vallo (R)
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 09. 07. 2021)

JUDr. Oszkár Világi  (M)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s.
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

 

 

(M)  vymenovaný na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

(R)  vymenovaný na návrh rektora UK

(Š)  vymenovaný na návrh študentskej časti AS UK

(Z)  vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti AS UK