Zloženie SR UK

Správna rada UK má 14 členov.

Členov SR UK vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Šesť členov SR UK navrhuje na vymenovanie rektor UK so súhlasom Akademického senátu UK. Šesť členov SR UK vyberie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR po vyjadrení rektora UK. Do SR UK sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Jedného člena SR UK navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť Akademického senátu UK a jedného člena študentská časť Akademického senátu UK.

Členmi SR UK, okrem členov navrhnutých Akademickým senátom UK, nesmú byť zamestnanci UK.

Predseda SR UK

Ing. Róbert Šimončič, CSc.  (R)
generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(3. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017)

Funkčné obdobie vo funkcii predsedu SR UK od 30. novembra 2017 do 29. novembra 2019.

Podpredseda SR UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  (Z)
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK
(3. funkčné obdobie, 4-ročné od 30. 05. 2019)

Funkčné obdobie vo funkcii podpredsedu SR UK od 31. mája 2019 do 31. mája 2021.

Členovia SR UK

RNDr. Pavol Demeš, CSc.  (M)
analytik, German Marshall Fund US
(2. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017)

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.  (R)
predseda, Úrad pre verejné obstarávanie
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 31. 07. 2018)

Mgr. art. Marián Chudovský  (R)
režisér
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 21. 11. 2017)

Mgr. Jozef Jurkovič (M)
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 25. 05. 2017)

Ing. Elena Kohútiková, PhD.  (M)
podpredsedníčka Dozornej rady VÚB, a.s.
(2. funkčné obdobie, 6-ročné od 17. 08. 2017)

Mgr. art. Juraj Kukura  (R)
riaditeľ, Divadlo Aréna
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 19. 07. 2013)

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.  (R)
exguvernér, Národná banka Slovenska
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.  (M)
štátna tajomníčka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 26. 09. 2018)

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.  (R)
právnik, exprimátor hlavného mesta SR Bratislava
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 20. 04. 2015)

Ing. Miroslav Trnka  (M)
spoločník, ESET, spol. s r.o.
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

RNDr. Eva Viglašová, PhD.  (Š)
výskumná pracovníčka, České vysoké učení technické v Prahe
(1. funkčné obdobie, 2-ročné od 02. 03. 2018)

JUDr. Oszkár Világi  (M)
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s.
(1. funkčné obdobie, 6-ročné od 12. 11. 2015)

 

(M)  vymenovaný na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

(R)  vymenovaný na návrh rektora UK

(Š)  vymenovaný na návrh študentskej časti AS UK

(Z)  vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti AS UK