Uznesenia, podnety a stanoviská SR UK

(zverejňované podľa § 41 ods. 7 zákona o vysokých školách a čl. 16 ods. 1 Štatútu Správnej rady UK) 

Písomné hlasovania 2009

v roku 2009 sa písomné hlasovanie členov Správnej rady UK nekonalo