ERASMUS+

ČO JE PROGRAM ERASMUS+?

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_sk

Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

Štúdium v UK - aktuálne informácie súvisiace s Brexitom

 - aktuálne informácie ohľadom vycestovanie v rámci programu ERASMUS+ nájdeš tu - BREXIT 2019

Vnútorný predpis UK o programe Erasmus+

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, platný a účinný od 01. 04. 2016

- v plnom znení s dodatkom č.1 s účinnosťou od 01.01.2019

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami

2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií

3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

Organizačná štruktúra programu Erasmus+

  • Kancelária pre medzinárodné vzťahy univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na vysokej škole: Univerzita Komenského v Bratislave:     

    • Inštitucionálny koordinátor UK pre program Erasmus+ (prorektor pre medzinárodné vzťahy UK)
    • Pracovná skupina UK programu Erasmus+ (inštitucionálny koordinátor, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK Erasmus+)
    • Koordinačná rada UK pre program Erasmus+ (Inštitucionálny koordinátor UK, vedúca OMV RUK, kancelária OMV RUK Erasmus+ a fakultní koordinátori)

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej EC v decemberi 2013 udelila Erasmus University Charter (EUC),  ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+.

Udelená EUC platí na roky: 2014– 2020, pričom UK bol pridelený EUC kód:

52135-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

Personal Identification Code (PIC)

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv.

Všetky typy študentskej Erasmus+ mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na europass.cedefop.europa.eu.