Podpora ŤZP a študentov s nedostatkom príležitostí

Účastníci s ťažkým zdravotným postihnutím (s preukazom ŤZP)

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti s ťažkým zdravotným postihnutím - fyzická osoba ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50% (s preukazom ŤZP) nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné.

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní.

Ak suma paušálneho príspevku účastníkovi nepostačuje na pokrytie dodatočných nákladov spôsobených zdravotným postihnutím, môže účastník požiadať namiesto paušálneho príspevku o preplatenie reálnych dodatočných nákladov na pobyt (študenti aj zamestnanci na Erasmus mobilite). Prihlášku je možné si podať počas celého roku - Prihláška pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami. Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o grant na špeciálne potreby možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami na UK: 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc., e-mail: elena.mendelovarec.uniba.sk,

telefón: 02 9010 2068 

Vyplnenú prihlášku následne zašlite na adresu erasmusplusrec.uniba.sk alebo poštou na: 

Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie programu Erasmus

Šafárikovo nám. 6, 

P.O. BOX 440

814 99 Bratislava 1

O preplatení reálnych nákladov na mimoriadne výdavky spojené s mobilitou ŤZP účastníka rozhoduje na základe podanej žiadosti Národná agentúra programu Erasmus+. 

Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku predpokladaných nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant na preplatenie reálnych nákladov, je povinný tento grant vyúčtovať. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.). 

Je poskytovaná vo forme reálnych nákladov. Je určená na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú účastníkom s nedostatkom príležitostí v súvislosti s mobilitou v prípadoch, kedy by top- up (paušál) nedokázal pokryť tieto náklady.

Príklady reálnych nákladov:

  • príspevok na prepravu (napr. prenájom špeciálneho motorového vozidla, ak je daná osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, prípadne je takáto preprava zabezpečovaná oprávnenou osobou/obcou/poskytovateľom sociálnych služieb);
  • príspevok v prípade, ak účastník mobility potrebuje asistenciu alebo opatrovanie (napr. náhrada pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy alebo pre rodinného príslušníka v prípade opatrovania);
  • príspevok na cestu a ubytovanie pre sprevádzajúcu osobu;
  • lekárske procedúry;
  • materiálová podpora účastníkov – špeciálne didaktické pomôcky, špeciálne zdravotnícke potreby atď. 

Povinné prílohy k prihláške:

  • kópia preukazu ŤZP. V prípade, že študent/zamestnanec VŠ je občanom inej krajiny alebo má trvalý pobyt v inej krajine, kópia obdobného preukazu, ktorý mu v jeho krajine potvrdzuje ťažké zdravotné postihnutie,
  • potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby.

Účastníci s chronickým ochorením bez preukazu ŤZP

O podporu môžu požiadať účastníci, ktorých zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa mobility bez dodatočnej finančnej podpory. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Študent musí byť evidovaný v zozname študentov so špeciálnymi potrebami. V prípade, že študent chce požiadať o TOP-UP je nutné aby kontaktoval Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a nahlásil sa u pani PaedDr. Elena Mendelová, CSc. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné.

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac.

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní.

Poberatelia sociálneho štipendia alebo účastníci v hmotnej núdzi

O grant môžu požiadať účastníci, ktorí poberajú sociálne štipendium alebo sa nachádzajú v hmotnej núdzi. O poskytnutí podpory rozhoduje Oddelenie programu Erasmus rektorátu UK pred podpisom zmluvy o Erasmus na základe informácie o poberaní sociálneho štipendia v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online a na základe potvrdenia o priznaní sociálneho štipendia, potvrdenia ÚPSVaR o hmotnej núdzi alebo potvrdenia o poberaní sirotského dôchodku.

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Špeciálny grant sa poskytuje na základe informácie o ťažkom zdravotnom postihnutí v prihláške na mobilitu v systéme SOP Mobility Online. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné.

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní.

Ostatní účastníci s nedostatkom príležitostí (sociálne a iné prekážky)

O grant môžu požiadať účastníci, ktorým vážne prekážky sociálneho alebo spoločenského charakteru nedovoľujú zúčastňovať sa mobility bez dodatočnej finančnej podpory. Ide napríklad o ťažkosti so sociálnou adaptáciou (napr. osamelý rodič s dieťaťom do 15 rokov - predloží Čestné prehlásenie účastníka). O poskytnutí podpory rozhoduje Oddelenie programu Erasmus rektorátu UK pred podpisom zmluvy o Erasmus na základe čestného prehlásenia účastníka.

Pri dlhodobých mobilitách majú študenti nárok na paušálny príspevok (top-up) vo výške 250 € na mesiac. Grant má formu paušálneho príspevku, vyúčtovanie nie je potrebné.

Príspevok pri krátkodobej mobilite predstavuje 100 € v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 € v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní.

Čestné prehlásenie účastníka na stahnutie