Študenti - stáže

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia. 

Ako sa uchádzať o stáž:

 • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž.  Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
 • všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), pri spojenom štúdiu 24 mesiacov
 • užitočná platforma pri výbere stáže ERASMUSINTERN
 • splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom (stáž)?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt 

Ako sa prihlásiť na mobilitu stáž?

Prihlásiť sa na mobilitu stáž je možné počas celého roku. Podať prihlášku je možné cez www.moja.uniba.sk

Študenti sú po podaní prihlášky v systéme mobility online zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Kritéria v rámci výberového konania na mobilitu stáž sú nasledovné: 

 1. motivačný list (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)
 2. priemer známok (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)

*Minimálny počet bodov v rámci úspešného výberového konania je 10. 

Po úspešnom výberovom konaní je študent vyzvaný systémom mobility online nahrať potrebné dokumenty. V prípade, že dané dokumenty sú v poriadku, oddelenie programu Erasmus+ nahrá do systému Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž, ktorú je potrebné si dôkladne prečítať, dvakrát vytlačiť a podpísanú zaslať na adresu

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Tamara Žiak, Oddelenie programu Erasmus+

Šafárikovo námestie 6 

814 99 Bratislava

Podmienky mobility

 • študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia
 • študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov za stupeň štúdia
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu 
 • domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

Oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

Neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

Fakultní Erasmus+ koordinátori

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor:

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan

Tel.: +421 2 9011 9527
e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk 

Referenti: 
Bc. Petra Šikulová
Tel.: +421 2 9011 9690
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 9011 9867
e-mail: med_edufmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk

Referentka: 
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
Tel.: +421 2 9013 1331
e-mail: rmvfphil.uniba.sk

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 

Referent: 
RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Tel.: +421 2 60 29 65 71 
e-mail: vojtech.przybyla@uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 49 28 72 01
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Referentka:

PhDr. Tamara Sojková
Tel: +421 2 49 28 72 01
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., prodekan
Tel.: +421 2 50 117 115
e-mail: frecerfpharm.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
Mgr. Petra Pačesová, PhD. 
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: petra.pacesovauniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.skmarcela.rychtarikovauniba.sk 

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
MUDr. Martin Janík, PhD.
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: martin.janikuniba.sk 

Referentka: 
Janka Sýkorová
Tel.: +421 43 26 33 117 
e-mail: janka.sykorovauniba.sk

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor: 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 602 95 610
e-mail: juraj.tothfmph.uniba.sk

Referent: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD - prodekan
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: robert.horkauniba.sk

Referentka: 

Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk


Referentka: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentky: 
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Mgr. Erika Černeková 
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultná koordinátorka:
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 20 66 98 39
e-mail: alexandra.straznicka@fses.uniba.sk

Referentka:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Tel.: +421 2 20 66 98 69

Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Krátkodobá mobilita pre doktorandov

Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY". Vaša mobilita bude následne spracovaná v systéme mobility online - SOP. Prihlásiť sa je možné počas celého roka.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému mobility online – SOP. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov: 

Cieľová krajina1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR50 EUR
 • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.   
 • Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.  

Dokumenty pred cestou: 

 • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP)

Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility) 

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
 • Poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
 • Poistenie právnej ochrany
 • Potvrdenie o zápise na akademický rok 2022/2023 

Celý proces spracovania vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha v systéme mobility online - SOP