Študenti - stáže

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia. 

Ako sa uchádzať o stáž:

 • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž.  Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
 • všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), pri spojenom štúdiu 24 mesiacov
 • užitočná platforma pri výbere stáže ERASMUSINTERN
 • splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom (stáž)?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov)
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt 

Ako sa prihlásiť na mobilitu stáž?

Prihlásiť sa na mobilitu stáž je možné počas celého roku vyplnením elektronickej prihlášky (prihlasovací systém UK - rovnaké údaje ako AiS). 

Študenti sú po podaní prihlášky v systéme mobility online zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Kritéria v rámci výberového konania na mobilitu stáž sú nasledovné: 

 1. motivačný list (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)
 2. priemer známok (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)

*Minimálny počet bodov v rámci úspešného výberového konania je 10. 

Po úspešnom výberovom konaní je študent vyzvaný systémom mobility online nahrať potrebné dokumenty. V prípade, že dané dokumenty sú v poriadku, oddelenie programu Erasmus+ nahrá do systému Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž, ktorú je potrebné si dôkladne prečítať, dvakrát vytlačiť a podpísanú zaslať na adresu

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Tamara Žiak, Oddelenie programu Erasmus+

Šafárikovo námestie 6 

814 99 Bratislava

Podmienky mobility

 • študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia
 • študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov za stupeň štúdia
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu 
 • domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

Oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

Neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry

Fakultní Erasmus+ koordinátori

Kontakty na fakultných koordinátorov programu Erasmus+ nájdete na stránke Fakultní koordinátori.

Krátkodobá mobilita pre doktorandov

Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY". Vaša mobilita bude následne spracovaná v systéme mobility online - SOP. Prihlásiť sa je možné počas celého roka.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému mobility online – SOP. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov: 

Cieľová krajina1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR50 EUR
 • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.   
 • Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.  

Dokumenty pred cestou: 

 • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP)

Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility) 

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
 • Poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
 • Poistenie právnej ochrany
 • Potvrdenie o zápise na akademický rok 2022/2023 

Celý proces spracovania vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha v systéme mobility online - SOP