Študenti - stáže

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia, študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje stáž v zahraničí (okrem absolventov).

Ako sa uchádzať o stáž:

 • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž.  Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
 • všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), pri spojenom štúdiu 24 mesiacov
 • užitočná platforma pri výbere stáže ERASMUSINTERN
 • splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte

Podmienky mobility

 • študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku štúdia
 • študent môže realizovať SMP v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov za stupeň štúdia
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu 
 • domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

Oprávnené hostiteľské organizácie:

 • podniky
 • strediská odbornej prípravy
 • výskumné centrá
 • vysokoškolská inštitúcia
 • národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.)

Neoprávnené hostiteľské organizácie:

 • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže
 • organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. národné agentúry

Ako sa prihlásiť na mobilitu stáž?

Prihlásiť sa na mobilitu stáž v akademickom roku 2023/2024 je možné počas celého roku (najneskôr do 30.06.2024) vyplnením elektronickej prihlášky (prihlasovací systém UK - rovnaké údaje ako AiS). 

Študenti sú po podaní prihlášky v systéme mobility online zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Kritéria v rámci výberového konania na mobilitu stáž sú nasledovné: 

 1. motivačný list (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)
 2. priemer známok (vpisuje sa priamo do systému mobility online v čase podania prihlášky)

*Minimálny počet bodov v rámci úspešného výberového konania je 10. 

Po úspešnom výberovom konaní dostane študent zo systému Mobility online informáciu o nahraní potrebných dokumentov.

Krátkodobá mobilita pre doktorandov

Prihlásiť sa na mobilitu stáž (krátkodobá mobilita pre doktorandov) v akademickom roku 2023/2024 je možné počas celého roku (najneskôr do 30.06.2024) vyplnením elektronickej prihlášky (prihlasovací systém UK - rovnaké údaje ako AiS).

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému Mobility online. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov:

1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny79 EUR56 EUR

Cestovné vzdialenosti sú platné až od akademického roku 2024/2025!

Cestovné vzdialenostiZelené cestovanieIné ako zelené cestovanie

10 - 99 km

56 €28 €
100 - 499 km285 €211 €
500 - 1 999 km417 €309 €
2 000 - 2 999km535 €395 €
3 000 - 3 999 km785 €580 €
4 000 - 7 999 km1 188 €1 188€
8 000 km alebo viac1 735 €1 735 €
 • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní. 

Dokumenty pred cestou:

 1. Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 2. Potvrdenie o návšteve školy 
 3. Kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)
 4. Kópiu komerčného poistenia (napríklad poistenie Erapo)(musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility):
 • Poistenie liečebných nákladov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
 • Poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
 • Poistenie právnej ochrany
 • Potvrdenie o zápise na akademický rok mobility

Celý proces spracovania vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha v systéme Mobility online.