Študenti - štúdium

Všeobecná charakteristika

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Pri študijných programoch, ktoré pozostávajú z jedného cyklu (napr. medicína), môže mobilita trvať spolu za celé štúdium najviac 24 mesiacov. Prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné a mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement – IIA), ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými je uzavretá medziinštitucionálna dohoda v čase realizácie výberového konania.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

Erasmus Policy Statement 2021 - 2027

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ štúdium

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez Prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. Vybraní študenti si potom, v spolupráci s fakultnými referentmi a koordinátormi, vyberú z platných medzi inštitucionálnych dohôd a vyplnia Prihlášku na zahraničnú univerzitu (Application form).

Po akceptovaní prihlášky zahraničnou univerzitou si študent vytvorí v softvéri Mobility Online tzv. Online Learning Agreement for studies( OLA). Online Learning agreement je trojstranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie predmetov podľa LA je garantované Chartou Erasmus+.

Online Learning agreement nie je Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, zmluvu o poskytnutí finančnej podpory študent podpisuje priamo s Univerzitou Komenského. Ďalší postup a podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory nájdete v časti Pred pobytom.

Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia UK je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov:

 

  • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
  •  finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
  • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 90% pred pobytom, 10% po pobyte.

 

Príklad:  študent cestuje do Maďarska na obdobie zimného semestra od 01.10. do 31.03. Obdobie predstavuje 6 mesiacov, grant bude vo výške 2 820 € (6 x 470 €). Pred pobytom dostane sa svoj účet 90% z tejto sumy, po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči UK mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

Fakultní Erasmus+ koordinátori

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor:

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan

Tel.: +421 2 9011 9527
e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk 

Referenti: 
Bc. Petra Šikulová
Tel.: +421 2 9011 9690
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 9011 9867
e-mail: med_edufmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk

Referentka: 
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Lea Daňková
Tel.: +421 2 59 33 93 31
e-mail: lea.dankovauniba.sk 

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 

Referent: 
RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Tel.: +421 2 60 29 65 71 
e-mail: vojtech.przybyla@uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 49 28 72 01
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Referentka:

PhDr. Tamara Sojková
Tel: +421 2 49 28 72 01
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., prodekan
Tel.: +421 2 50 117 115
e-mail: frecerfpharm.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
Mgr. Petra Pačesová, PhD. 
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: petra.pacesovauniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.skmarcela.rychtarikovauniba.sk 

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
MUDr. Martin Janík, PhD.
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: martin.janikuniba.sk 

Referentka: 
Janka Sýkorová 
Tel.: +421 43 26 33 117 
e-mail: janka.sykorovauniba.sk

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor: 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 602 95 610
e-mail: juraj.tothfmph.uniba.sk

Referent: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec 
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: Emilia.Hrabovec@frcth.uniba.sk

Referentka: 

Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk


Referentka: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentky: 
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Mgr. Erika Černeková 
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultná koordinátorka:
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 20 66 98 39
e-mail: alexandra.straznicka@fses.uniba.sk

Referentka:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Tel.: +421 2 20 66 98 69

Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

ENLIGHT mobility

Milí študenti,

do stredy 13. apríla 2022 sa môžete prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu Erasmus+ mobilitu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT. Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na Vašej fakulte, ale na úrovni celej univerzity. Pred podaním prihlášky si prosím na stránkach partnerskej univerzity overte, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského. Po výbere a nominácii študentov bude Vaša prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). V prihláške si môžete vybrať 1 ENLIGHT univerzitu. Prihlášku si prosím nepodávajte, ak ste už na zimný semester vybraný na mobilitu v klasickej Erasmus+ výzve, osobitné ENLIGHT výzvy sa budú organizovať pre každý semester.

Výber bude založený iba na 2 kritériách – prospech v predchádzajúcom akademickom roku a motivačný list vyplnený priamo v prihláške. K podaniu prihlášky nepotrebujete žiadne iné dokumenty, iba vyplnenú online prihlášku.

Linka na prihlášku: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=ENLIGHT_SMS&sprache=en

ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu vyváženej kvality života, udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania.

Stránky partnerských univerzít:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en  

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.com/

Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

Univerzita Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en (do výzvy 2022 nie je zapojená) 

Počty študentov Univerzity Komenského, ktorí môžu počas akademického roka absolvovať semestrálnu mobilitu na partnerských ENLIGHT univerzitách, je takýto: 

GENT5
BORDEAUX30
UPPSALA5
GRONINGENE2
BILBAO20
GOTTINGEN2Iba bakalársky a magisterský stupeň štúdia
GALWAY5K dispozícii iba predmety bakalárskeho stupňa štúdia
TARTU20do výzvy 2022 nie je zapojená