Študenti - štúdium

Základné informácie / Prihláste sa

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Pri študijných programoch, ktoré pozostávajú z jedného cyklu (napr. medicína), môže mobilita trvať spolu za celé štúdium najviac 24 mesiacov. Prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné a mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka.

Študentská mobilita sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd (Inter-institutional agreements - IIA) o mobilite študentov a učiteľov (zoznam poskytne vaša fakulta alebo si vhodnú zmluvu nájdete na portáli univerzity), ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú na úrovni katedier, fakúlt alebo univerzity. Možnosti štúdia môžte vopred konzultovať s oddelením medzinárodných vzťahov vašej fakulty.

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez Prihlášku na mobilitu (používate univerzitné prihlasovacie meno a heslo - podobne ako AiS), prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva, zvyčajne od 15. decembra do 15. februára. Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. V prípade dostatku financií je pre mobility v letnom semestri otvorená dodatočná výzva zvyčajne od 15. do 25. septembra.

Po akceptovaní prihlášky zahraničnou univerzitou si študent vytvorí v systéme Mobility Online tzv. Digital Learning Agreement for studies (DLA alebo OLA)(stručný návod). Learning agreement je trojstranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie predmetov podľa LA je garantované Chartou Erasmus+. Digital Learning agreement nie je Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, zmluvu o poskytnutí finančnej podpory študent podpisuje priamo s Univerzitou Komenského. Ďalší postup a podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory nájdete v časti Pred pobytom.

Kontakt na fakultného koordinátora programu Erasmus+ nájdete na stránke Fakultní koordinátori.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

Erasmus Policy Statement 2021 - 2027

ENLIGHT mobility

V rámci Erasmus+ mobilít môžete využiť spoločnú medziinštitucionálnu zmluvu (IIA) uzatvorenú v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Pred výberom ENLIGHT zmluvy v prihláške si prosím na stránkach partnerskej univerzity a ENLIGHT katalógu predmetov overte, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s vašim študijným programom na Univerzite Komenského. Rovnako venujte pozornosť jazyku výučby, keďže mnohé predmety môžu byť poskytované iba v jazyku inštitúcie, a nie v angličtine. Mobility ENLIGHT majú rovnaké podmienky ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement fakultou a partnerom, rovnaká výška grantu...).

Miesta pre študentov v ENLIGHT medziinštitucionálnej zmluve (IIA) sú platné pre celú univerzitu, nie pre jednotlivé fakulty. Študenti, ktorí si v prihláške uvedú ENLIGHT IIA, budú zaradení do výberu, na základe ktorého sa vyberú študenti, ktorí ENLIGHT IIA môžu využiť. Výber bude založený na týchto kritériách:

  • študijný priemer
  • úroveň jazyka štúdia
  • zvýhodnenie pre prvú Erasmus+ mobilitu
  • zvýhodnenie pre znevýhodnených študentov (zdravotne, sociálne...)

ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu vyváženej kvality života, udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií na stránke ENLIGHT UK.

Stránky partnerských univerzít:

Gent (Belgicko): www.ugent.be/en  

Bordeaux (Francúzsko): www.u-bordeaux.com/

Uppsala (Švédsko): www.uu.se/en/

Groningen (Holandsko): www.rug.nl/

Baskicko (Španielsko): www.ehu.eus/en/en-home

Göttingen (Nemecko): www.uni-goettingen.de

Írska národná univerzitu v Galway: www.nuigalway.ie/

Tartu (Estónsko): www.ut.ee/en

Bern (Švajčiarsko, asociovaný partner): https://www.unibe.ch

Počty študentov Univerzity Komenského, ktorí môžu počas akademického roka absolvovať semestrálnu mobilitu na partnerských ENLIGHT univerzitách: 

GENT10zmluva neplatí pre medicínu
BORDEAUX20zmluva neplatí pre medicínu, zubné lekárstvo a farmáciu
UPPSALA20zmluva neplatí pre medicínu a ekonómiu
GRONINGEN5zmluva neplatí pre medicínu, zubné lekárstvo, farmáciu a právo
BILBAO20zmluva neplatí pre medicínu, manažment a ekonómiu
GOTTINGEN5iba bakalársky a magisterský stupeň, zmluva neplatí pre medicínu, zubné lekárstvo, matematiku a informatiku
GALWAY4iba predmety bakalárskeho stupňa
TARTU20
BERN10zmluva neplatí pre medicínu a zubné lekárstvo

Termíny na nomináciu študentov v rámci ENLIGHT IIA:

Zimný semesterLetný semester
GENT15. apríl15. október
BORDEAUX15. apríl15. október
UPPSALA1. apríl1. október
GRONINGEN15. apríl15. október
BILBAO31. máj15. november
GOTTINGEN15. máj15. november
GALWAY15. máj15. október
TARTU31. marec30. september

Krátkodobá mobilita pre doktorandov

Prihlásiť sa na mobilitu je možné počas celého roku vyplnením elektronickej prihlášky (prihlasovací systém UK - rovnaké údaje ako AiS). Keďže administrácia mobility a podpis Zmluvy o štúdiu trvá pomerne dlho, prihláste sa s dostatočným časovým predstihom, najmenej 6 týždňov pred začiatkom mobility.

Mobility je možné realizovať iba na základe medzi-inštitucionálnej zmluvy (IIA) uzatvorenej medzi UK a prijímajúcou inštitúciou. Platné zmluvy pre doktorandský stupeň štúdia môžete konzultovať s fakultným referentom alebo na mobilitnom portáli UK.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému Mobility online. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov (2022/23):

1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR50 EUR

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov (2023/24):

1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny79 EUR56 EUR
  • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.   
  • Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.  

Dokumenty pred cestou:

  1. Zmluva o štúdiu / Learning agreement (DLA/OLA): vypĺňa sa a podpisuje priamo v systéme Mobility online, po podpise študenta a fakultného Erasmus koordinátora ho podpisuje tiež elektronicky podpisuje prijímajúca inštitúcia - výmena dát cez Erasmus without paper (EWP).
  2. Kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)

Celý proces spracovania vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha v systéme Mobility online.