Kurzy pre študentov

Designing Research on Different Dimensions of Equity

ilustračný obrázok, množstvo fotografií ľudí rôznej národnosti a farby pleti

MÔŽE BYŤ ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE S ĽUĎMI ZDROJOM NEROVNOSTI?

Myslíte si, že rovný neznamená vždy rovnoprávny? Alebo – povedané inak – že rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi môže byť zdrojom nerovnosti? Poďme sa preto pozrieť na koncept rovnosti, podľa ktorého ľudia dostanú to, čo potrebujú a čo si zaslúžia. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako merať rovnosť? Zaujímate sa o rôzne aspekty života, kde často ide o rovnosť a rovnocennosť? Alebo o tie oblasti, kde chýbajú? Spomenúť môžeme napríklad kultúrnu rozmanitosť, ekonomickú nerovnosť alebo nerovnosťou v ochrane zdravia.

O KURZE

Kurz poskytne analýzu výziev spojených so spravodlivosťou, diverzitou a inklúziou v regionálnom kontexte piatich ENLIGHT partnerských univerzít z rôznych disciplinárnych uhlov, vrátane psychológie, pedagogických vied, ekonómie, politológie a medicíny. Študentky a študenti sa naučia, ako navrhnúť výskum k téme týkajúcej sa rovnosti podľa vlastného výberu.

Študentky a študentov budú sprevádzať skúsené/í vyučujúce a vyučujúci, ktoré/í sa venujú téme rovnosti a rovnorodosti v rôznych vedeckých disciplínach. Sú pripravené prednášky o kvantitatívnych a kvalitatívnych metódach výskumu, ktoré sú potrebné pri dizajnovaní výskumných projektov súvisiacich s rovnosťou. Tieto budú (okrem iných tém) zahŕňať prednášky o ekonomickej nerovnosti a/alebo rozdieloch v zdravotnej starostlivosti, sociálno-psychologických pohľadoch na spravodlivosť, diverzitu, inklúziu a o tom, ako realizovať medzikultúrny výskum. Cieľom kurzu je zapojiť študentky a študentov do celého procesu navrhovania výskumu, čo im pomôže ďalej rozvíjať ich disciplinárne a prierezové zručnosti.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študentky a študenti schopné/í:
- pochopiť rôzne dimenzie rovnosti a jej determinanty v rôznych kontextoch,
- identifikovať a opísať mnohé výzvy, ktorým ľudia čelia v rôznych prostrediach,
- popísať a porovnať vybrané kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy,
- zvoliť vhodnú metódu výskumu, vyvinúť návrh výskumu a nástroj merania, 
- vypracovať výskumnú tému a otázku v primeranom rozsahu,
- navrhnúť výskum zvolenej dimenzie rovnosti,
- pochopiť úlohu a význam procesov marginalizácie v ich vlastnom lokálnom kontexte, ako aj v ďalších európskych súvislostiach,
- citlivo pristupovať k problematike prispôsobenia výskumného projektu rôznorodým kultúrnym kontextom,
- uplatňovať a ďalej rozvíjať svoje medzikultúrne komunikačné a vyjednávacie kompetencie prostredníctvom spolupráce v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch,
- zlepšiť svoje zručnosti pri riadení projektov a riešení problémov, ako výsledok samostatnej organizácie a práce v rámci skupiny a na skupinových stretnutiach.

PROGRAM

Kurz začne spoločným stretnutím v Bratislave v dňoch 12. až 16. septembra 2022.

Obsah kurzu:

• počas rôznych úvodných aktivít sa študentky a študenti navzájom lepšie spoznajú a preskúmajú svoju motiváciu zúčastniť sa na kurze,

• vyučujúce a vyučujúci predstavia seba a svoj výskum týkajúci sa rovnosti a rovnoprávnosti,

• študentky a študenti sa budú navzájom spájať do skupín a vymieňať si nápady a skúsenosti,

• študentky a študenti si vo svojich skupinách vyberú tému/výskumnú otázku. Na konci týždňa si budú skupiny môcť navzájom prezentovať svoje prvé nápady a zvolené témy.

Program týždňa bude zahŕňať:

→ Prednášky o rôznych kvalitatívnych (fokusové skupiny, pološtruktúrované rozhovory) a kvantitatívnych (prieskumy, experimenty) metódach, po ktorých bude nasledovať diskusia a/alebo reflexia

→ Prednášky poskytujúce rôzne disciplinárne pohľady na rovnosť a rovnoprávnosť v rôznych spoločenských kontextoch

→ Prednášky partnerov z praxe týkajúce sa rovnosti Virtuálna časť bude prebiehať od 16. septembra 2022 do 16. decembra 2022.

Obsah:

• Študentky a študenti budú pracovať v skupinách na výskumných témach, rozpracujú svoju výskumnú otázku a dizajn výskumu. Bude ich viesť a podporovať vyučujúca alebo vyučujúci (s ohľadom na tému, ktorú si zvolili). Bude im ponúknutá dodatočná podpora (napr. viac vstupov do kvalitatívnych alebo kvantitatívnych výskumných metód, v závislosti od ich potrieb). Očakáva sa, že študentky a študenti sa budú pravidelne stretávať každý týždeň v rámci svojho tímu a raz za dva týždne so svojou vyučujúcou alebo vyučujúcim.

• Prezentácia práce na výskumnom projekte a poskytnutie/získanie spätnej väzby od kolegýň/ kolegov dvakrát počas virtuálnej časti kurzu.

• Záverečná prezentácia všetkých skupinových projektov.

Pri registrácii budú študentky a študenti požiadané/í, aby zdieľali svoje predchádzajúce skúsenosti a výskumné záujmy. Tieto budú zohľadnené pri konečnom návrhu programu kurzu.

HODNOTENIE

1. prezentácia výskumného projektu (max. 20 minút). 

2. portfolio výskumného projektu (max. 10 strán plus prílohy, napr. dotazník)

VYUČUJÚCI

Dr. Andrej Findor, PhD., Comenius University, Associate Professor at the Institute of European Studies and International Relations

Prof. Dr. Sebastian Vollmer, University of Göttingen, Professor of Development Economics

Prof. Dr. Sabine Otten, University of Groningen, Professor of Intergroup Relations and Social Integration

Prof. Patricia Campelo, University of the Basque Country, Professor of Sociology

Prof. Dr. Piet Van Avermaet, Ghent University, Head of the Centre for Diversity and Learning at the Linguistics Department of Ghent University

Katrien De Bruyn, Ghent University, Diversity Policy Officer and Educational Developer

Prof. Jan de Mets, Ghent University, Department of Linguistics

Prof. Dr. Wendelien Ventieghem, Ghent Unviversity, Assistant Professor at the Centre for Diversity & Learning, Department of Linguistics, Faculty of Arts & Philosophy

PRAKTICKÉ INFORMÁCE

Oblasť záujmu: Rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave
Formát: Hybridný (kombinácia online a štandardnej výučby)
Termín: 12.9.2022-16.12.2022
Online výučba bude prebiehať od 12.9. do 16.12. 2022
Naživo sa kurz uskutoční 12. 9.- 16. 9. 2022 na FSEV UK v Bratislave
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku (mali by obsahovať prečo Vás kurz zaujal a ktoré témy z oblasti rovnosti Vás zaujímajú), ktoré zašlú do 7.9.2022 na e-mailovú adresu andrej.findorfses.uniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 7.9.2022
ECTS - kredity: 6


Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity

Implementing virtual exchange at the University of Göttingen: Scenarios around Academic Writing in intercultural teams

Akademické písanie v medzinárodných tímoch

Cieľom tohto online kurzu je zlepšiť znalosť a schopnosť študentov písať akademické texty a spolupracovať v medzinárodnom tíme. Študenti z najmenej troch univerzít (Tartu, Gent, Göttingen) a z rôznych študijných programov budú spolupracovať v medzinárodných tímoch a riešiť výzvy, ktoré pre nich pripravia na Univerzite v Göttingene. Na základe prečítaných textov študentské tímy navrhnú riešenie zadanej problematiky. Každý člen vnesie do tímu svoj pohľad na daný problém, čím vznikne priestor pre interdisciplinárnu diskusiu.

Obsah kurzu

Akademické písanie, interkultúrne vzdelávanie, spoločné písanie v rámci tímu

Skupinová práca sa začne úvodným online stretnutím, na ktorom sa účastníci navzájom zoznámia a spoznajú kultúry ostatných študentov. Neskôr vytvoria skupiny, budú sa zapájať do tímových cvičení a dozvedia sa viac o pravidlách, ktoré musia dodržiavať a o výzvach, ktorým budú čeliť v rámci medzinárodného tímu, získajú konštruktívnu spätnú väzbu a poznatky o akademickom písaní. Na konci kurzu sa uskutoční záverečné online stretnutie, na ktorom účastníci odprezentujú výsledky svojej práce a budú reflektovať svoju spoluprácu v medzinárodnom tíme.

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní:
• používať vedecký jazyk v akademických textoch
• implementovať vedecké formulácie do vlastných akademických textov
• analyzovať vlastný štýl akademického písania
• písať a spolupracovať v medzinárodných tímoch
• kriticky uvažovať o piatich hlavných oblastiach projektu ENLIGHT (zdravie a pohoda, digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie, klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, rovnosť)

Hodnotenie

Študenti získajú hodnotenie na základe záverečnej prezentácie. Účasť na všetkých seminároch a tímových stretnutiach je povinná. Od študentov sa vyžaduje aj aktívna účasť na seminároch.

Vyučujúci

Dr. Djuddah A.J. Leijen, PhD., Associate Professor of English, College of Foreign Languages and Culture (Head of the Centre for Academic Writing and Communication, University of Tartu, Estonia)

Dr. Sarah Haas, PhD., (UGent Writing Mentors, Programme founder and faculty advisor, Gent University, Belgium)

Dr. Melanie Brinkschulte, PhD., (Head of the Key Competencies Area: Intercultural Interactions, Universitay of Göttingen, Germany)

Dr. Ella Grieshammer, PhD., (Head of the International Writing Lab, University of Göttingen, Germany)

Lefkothea Sinjari, M.A. (research associate and coordinator of ENLIGHT projects at the International Writing Lab, University of Göttingen, Germany)

Praktické informácie

Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: online kurz
Termín: 26.10.2022-19.01.2023
Kto sa môže prihlásiť: študenti humanitných vied (bakalári, magistri, doktorandi)
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 17.10.2022 na e-mailovú adresu lefkothea.sinjariuni-goettingen.de. O výsledkoch výberového konania bude uchádzačov informovať hosťujúca univerzita.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 17.10.2022
Kredity: 4
Financovanie: bez financovania (bezplatná online mobilita)

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/84-implementing-virtual-exchange-at-the-university-of-goettingen-scenarios-around-academic-writing-in-intercultural-teams#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/84-implementing-virtual-exchange-at-the-university-of-goettingen-scenarios-around-academic-writing-in-intercultural-teams#about-the-course

Teaching for global citizenship in European classrooms

Fotografia diskutujúcich študentov

Ako môžeme podporiť výchovu k občianskej angažovanosti vo vyučovaní na základe výziev z reálneho života

Cieľom kurzu je pripraviť študentov učiteľstva na riešenie problémov, ktoré do školských tried v budúcnosti prinesie výchova k občianskej angažovanosti.

Obsah kurzu

Počas tohto kurzu budeme diskutovať o dvoch výzvach, ktorým budú európske triedy čeliť v súvislosti s výchovou k občianskej angažovanosti:
1. ako vo vzdelávaní narábať s rôznorodosťou,
2. inkluzívne vzdelávanie.
Na kurze bude predstavená metóda učenia založená na výzvach, ktoré slúžia ako pútavý multidisciplinárny prístup k vyučovaniu a učeniu. Cieľom tohto prístupu je povzbudiť študentov, aby technológie z každodenného života využívali na riešenie výziev, súvisiacich s rôznorodosťou a inkluzívnym vzdelávaním.

Kurz bude pozostávať z troch fáz:
1. Online program (13.3. - 31.3.2023) – študenti sa oboznámia s problematikou, online skupinové diskusie, skupinová prezentácia
2. Prezenčné stretnutie v Gente (24.4.-29.4.2023) – workshopy, prednášky návšteva múzea a školy, ktoré čelia výzvam spojeným s výchovou k občianskej angažovanosti
3. Krátka esej na tému: Čo som sa naučil počas pobytu v Gente (termín odovzdania 29.5.2023)
Celý program nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú študenti učiteľstva schopní
• nadobúdať vedomosti,
• osvojovať si zručnosti potrebné na posun v problematike.

Hodnotenie

1. Spoločné hodnotenie v Gente – prezentácia posteru, ktorý zhodnotia odborníci
2. Individuálne ohodnotenie eseje

Praktické informácie

Termín: 13.3.2023-29.5.2023
Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Gente
Formát: hybridný (online, prezenčne)
Študijný odbor: učiteľstvo
Kto sa môže prihlásiť: študenti 1. ročníka magisterského štúdia (pedagogické odbory) Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 3
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis, ktoré zašlú do 1.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 1.11.2022
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane navyše 50€ a dva dni na cestu.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Academic Democracy

ilustračný obrázok: študenti sediaci na schodoch s knihami

Demokracia v akademickom prostredí 

ENLIGHT kurz Demokracia v akademickom prostredí sa zaoberá účasťou študentov na európskom akademickom živote. Cieľom kurzu je zapojiť študentov do procesu, v ktorom navrhnú a vytvoria materiály pre online kurz o akademickej demokracii.

OBSAH KURZU

Kurz je založený na spolupráci medzi žiakom a učiteľom a pri vytváraní materiálov pre plánovaný kurz využíva rôzne inovatívne prístupy. Študenti počas kurzu nadobudnú alebo si zlepšia zručnosti v nasledujúcich oblastiach: metodológia spoločenskovedného výskumu, analýza inštitucionálnych systémov, sociologická analýza, výchova a vzdelávanie.Východiskom kurzu sú nasledovné pedagogické ciele:

• spoznať, analyzovať a porovnať rôzne demokratické režimy v akademickom prostredí v inštitúciách ENLIGHTu,

• pochopiť faktory, ktoré podporujú alebo bránia účasti študentov v akademickom prostredí,

• identifikovať príklady dobrej praxe a predstaviť zlepšenia a nové spôsoby,

• zo získaných materiálov koncipovať vzdelávací materiál pre študentov.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študenti schopní:
• aplikovať poznatky z rôznych akademických disciplín na problémy, ktoré súvisia s akademickou participáciou (sociológia, vzdelávanie, právo, politológia, antropológia,...),
• aplikovať metódy, ktoré sa používajú v oblasti sociálnych vied na zber a analýzu dát a rozhovorov,
• aplikovať metódy vytvárania vzdelávacích aktivít,
• vytvoriť ucelený vzdelávací program o demokracii v akademickom prostredí pre európskych študentov.

PROGRAM

Zimný semester 2022/2023
1. Úvod
2. Zber a analýza regulačných dokumentov, metód a údajov
3. Čítanie a analýza vedeckých prác
4. Diskusia a analýza

Letný semester 2022/2023
1. Koncepcia vzdelávacieho programu o demokracii v akademickom prostredí
2. Koncepcia a tvorba vzdelávacích nástrojov
3. Vytváranie skrípt digitálnych vzdelávacích nástrojov

HODNOTENIE

Priebežné
Výsledná známka sa bude skladať z: kvalitatívneho prínosu študenta do procesu (30%), hodnotiacej správy, ktorá bude obsahovať sebareflexiu a sebahodnotenie (50%), účasti na triednych aktivitách (20%)

PREDNÁŠAJÚCI 

Sandrine Rui
Christophere Roine
Antoine de Daruvar

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Termín: Akademický rok 2022/2023
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Bordeaux
Formát: hybridný
Študijné programy: všetky
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 6
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/82-academic-democracy-living-lab#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/82-academic-democracy-living-lab#about-the-course

Summer School: Nuclear Culture and Nuclear Presence: What Happens after Nuclear explosions? (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok: značka rádioaktivity osadená v poli

Letná škola: „Atómová kultúra“ a „atómová prítomnosť“: Čo sa stane po atómovom výbuchu?

Cieľom tohto workshopu je preskúmať akademické koncepty a umelecké perspektívy zamerané na atómovú energiu. Študenti a výskumníci z oblasti humanitných a prírodných vied budú mať príležitosť diskutovať o tom, aký vplyv má atómová energia na ľudský život.

Výstupy workshopu

• Účastníci si osvoja akademické nástroje a prístupy, ktoré im umožnia diskutovať o vplyve udalostí spojených s atómovou energiou na každodenný život.

• Na základe osobných skúseností a spomienok sa účastníci pokúsia o sumarizáciu a vizualizáciu svojich skúseností s „atómovou kultúrou“.

• Podporiť umelecký prejav ako neverbálnu súčasť „atómovej kultúry “.

Program

Súčasťou seminára bude:

- Prezentácia základných poznámok o „atómovej kultúre “ v rôznych kontextoch
- Práca v skupinách
- Diskusia o atómovej energii z akademického, osobného a umeleckého uhla pohľadu - Interaktívna výstava východoeurópskeho ekologického umenia
- Ekologický workshop s umelcami

Hodnotenie

Dochádzka a aktívna účasť na workshopoch

Prednášajúci

Dr. Fritz Heinrich
Elena Romashko, doktorandka

Praktické informácie

Oblasť záujmu: zdravie a pohoda, energetika a obehové hospodárstvo
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: fyzická mobilita
Termín: 22.-28. august 2022 (22.-26.8.2022 – workshop, 22.-28.8.2022 – výstava)
Kto sa môže prihlásiť: študenti zo všetkých oblastí
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku, ktoré zašlú do 20.7.2022 na e-mailové adresy nuclear.cultureproton.me, elena.romashkouni-goettingen.de. O výsledkoch výberového konania bude uchádzačov informovať hosťujúca inštitúcia.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 20.7.2022
Kredity: 6
Financovanie: Vybraní uchádzači sú povinní uhradiť registračný poplatok 75€. Univerzita v Göttingene poskytne 2 študentom z Univerzity Komenského štipendium, ktoré pokryje náklady na cestu a ubytovanie.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/91-nuclear-culture-and-nuclear-presence-what-happens-after-nuclear-explosions#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/91-nuclear-culture-and-nuclear-presence-what-happens-after-nuclear-explosions#about-the-course

Teacher Education Plus: Intercultural Competences (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok: zošit v ktorom je napísaná abeceda. pri zošite sú položené farbičky

Teacher Education Plus: Interkultúrne kompetencie

Cieľom tohto kurzu je spolupráca medzi študentmi učiteľstva na tému interkultúrne kompetencie v škole. V priebehu kurzu si študenti vymenia skúsenosti a predstavia svoje nápady prostredníctvom interaktívnych metód a riadených diskusií.

Obsah

Počas semináru sa budúci učitelia z Göttingenu stretnú so študentmi z ENLIGHT partnerských univerzít v online triede. Prostredníctvom interaktívnych metód a riadených diskusií budú študenti zdieľať svoje nápady a vymieňať si skúsenosti na tému interkultúrne kompetencie v škole. Okrem toho študenti sami získajú online interkultúrne skúsenosti. Počas prestávok medzi videokonferenciami budú mať účastníci možnosť zdieľať prostredníctvom online platformy svoje nápady a prediskutovať informácie, ktoré získali. Nadobudnuté skúsenosti budú reflektovať v online portfóliu.

Výstupy kurzu

Študenti budú schopní uvažovať o vlastných kultúrnych predsudkoch týkajúcich sa školy a vzdelávania. Vďaka skupinovej práci v tímoch zistia, aké sú výhody takejto práce a aké problémy vznikajú počas spolupráce v monokultúrnych tímoch. Tieto skúsenosti môžu neskôr uplatniť v škole.

Program

Online časť sa začne v októbri 2022. Študenti sa počas tejto fázy zoznámia a vytvoria tímy, v ktorých začnú spolupracovať. Prezenčné stretnutie v Göttingene bude prebiehať v dňoch 24.11. až 29.11.2022. Počas tohto týždňa budú študenti pracovať na finalizácii skupinovej práce, vytvoria prezentáciu a navštívia miestne školy, v ktorých sa oboznámia s rôznymi prístupmi ku vzdelávaniu.

Hodnotenie

Portfólio (3-5 strán), bez známok

Vyučujúci

Franziska Schrage (Göttingen)
Sandra Järv (Tartu)

Praktické informácie

Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: Hybridný (online + prezenčná časť)
Termín: Október 2022 (online), 24.11.-29.11.2022 (prezenčné stretnutie v Göttingene)
Kto sa môže prihlásiť: študenti učiteľských programov Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 28.7.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 28.7.2022
Kredity: 3
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/83-teacher-education-plus-intercultural-competences#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/83-teacher-education-plus-intercultural-competences#about-the-course

Summer School: Identity and contested memory construction of migrant/diasporic communities in the Mediterranean (Prihlasovanie ukončené)

ilustračná fotografia olivovníka

Letná škola: Identita a sporné budovanie pamäte v komunitách migrantov a diaspór v Stredomorí

Prostredníctvom troch workshopov a sérií prednášok od miestnych a zahraničných výskumníkov chceme ponúknuť priestor vedcom a študentom, v ktorom si budú môcť vymieňať poznatky týkajúce sa komplikovaného stredomorského regiónu. Pozornosť budeme venovať najmä komunitám migrantov a diaspóram. Zaujímať nás bude aj to, ako sa v regióne vytvára identita a pamäť.

Obsah kurzu

Oblasť Stredozemného mora je centrom množstva rôznorodých sociokultúrnych a jazykových mikrosvetov, ktoré sa dynamicky vyvíjali. Práve more je základňou, ktorá slúžila na rozvoj kontaktov a spojení. Naším cieľom je poskytnúť výskumný základ pre inovatívne stratégie, ktorých cieľom bude zameranie sa na súčasné aspekty nerovnosti v Stredozemí s orientáciou na výskum v nasledujúcich oblastiach: mesto vs. vidiek (jazykové a kultúrne prejavy), nerovnosť žien v nábožensky založených alebo ovplyvnených právnych systémoch, presun ľudí – migrácia a medzikultúrny kontakt ako nadčasový fenomén.

Výstupy kurzu

Workshopy a prednášky ponúknu jedinečný pohľad a zároveň aj teoretické prístupy na témy z rôznych oblastí, napríklad: kultúrna antropológia, rodové štúdiá, právo, literatúra, lingvistika, história, arabské a islamské štúdiá. Pravidelné plenárne diskusie a debaty za okrúhlym stolom poskytnú všestranný základ pre vzájomné medziodborové obohatenie a rozšírenie obzorov. Študenti budú mať možnosť odprezentovať vlastný projekt, ktorý súvisí s danou problematikou (tento bod nie je povinný).

Hodnotenie

Povinná účasť na seminároch a plenárnych zasadnutiach. Výskumníci, ktorí budú viesť workshopy určia konkrétnu formu hodnotenia na konci kurzu.

Praktické informácie

Termín: 29.8.2022-2.9.2022
Oblasť záujmu: rovnosť, globálna angažovanosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: Prezenčne
Študijné odbory: všetky
Kto sa môže prihlásiť: študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia
Kritériá výberu: uchádzači zašlú krátky motivačný list v anglickom jazyku (max. 300 slov) do 30.6.2022 na e-mail: cbacciugwdg.de 
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 6
Druh: letná škola
Uzávierka prihlášok: 30.6.2022
Financovanie: záujemca je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 75€. Hosťujúca inštitúcia poskytne 16 štipendií (za Univerzitu Komenského majú nárok na toto štipendium dvaja študenti) na pokrytie cestovných nákladov do výšky 50% (najviac 110€ na osobu). Táto ponuka platí pre študentov magisterského aj doktorandského stupňa štúdia. Ak chcete byť zaradení do výberu záujemcov o štipendium uveďte tento údaj v prihláške.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/81-identity-and-contested-memory-construction-of-migrant-diasporic-communities-in-the-mediterranean-interdisciplinary-summer-school

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/81-identity-and-contested-memory-construction-of-migrant-diasporic-communities-in-the-mediterranean-interdisciplinary-summer-school

Student Housing (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok: interiér internátu, ktorý vzniká na základe spolupráce medzi študentmi a odborníkmi na univerzite v Bordeaux

Bývanie pre študentov

Bývanie pre študentov je jednou z aktuálnych sociálnych otázok. Takéto bývanie musí spĺňať požiadavky a normy udržateľnej výstavby, dokázať sa prispôsobiť rôznym vzdelávacím formátom, ktoré sa neustále vyvíjajú a brať do úvahy spôsob života študentov a mladých profesionálov.

O kurze

Cieľom kurzu je poskytnúť štruktúru pre experimentovanie pri navrhovaní inovatívneho študentského bývania na základe už existujúceho projektu „BKinACT“. Tento priekopnícky projekt zastrešuje univerzita v Bordeaux a vznikol ako reakcia na problémy spojené s bývaním študentov. Projekt sa zaoberá technologickými a sociologickými inováciami a zároveň rešpektuje miestne klimatické, urbanistické, sociokultúrne a ekonomické obmedzenia. Rovnako ako už existujúci projekt, aj ENLIGHT kurz je založený na účasti a reálnej spolupráci študentov z rôznych odborov (architekti, urbanisti, sociológovia, inžinieri).

Obsah kurzu

Súčasťou kurzu budú prednášky miestnych a zahraničných partnerov z aliancie ENLIGHT. Prednášať budú aj externí odborníci, ktorí sa venujú aspektom súvisiacim s udržateľnosťou budov, inováciami a výzvami v oblasti študentského bývania. Súčasťou každej prednášky budú aj mini výzvy, ktorých cieľom je zapojenie študentov do diania aj počas online časti kurzu. Študenti budú spolupracovať v multidisciplinárnych a multikultúrnych tímoch. Ich cieľom bude navrhnutie prierezových riešení spojených s experimentálnym a udržateľným študentským bývaním. Počas prezenčnej časti kurzu, ktorá sa bude konať v Bordeaux, budú mať študenti možnosť navštíviť prototyp projektu študentského bývania „BKinACT“ a tiež možnosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi.

Výstupy kurzu

- Študenti získajú schopnosť pozrieť sa na riešenie komplexnej výzvy z interdiciplinárnej a multidisciplinárnej perspektívy poskytovať interdisciplinárne a multidisciplinárne návrhy pri riešení komplexnej výzvy,
- vďaka kreatívnemu a inovatívnemu prístupu sa na problematiku pozrú z iného uhla pohľadu ,
- zoznámia sa s novými prelomovými technológiami a inováciami v stavebníctve a zelenom hospodárstve,
- uvedomia si, ktoré faktory v spoločnosti ovplyvňujú správanie a rozhodovanie ľudí, - naučia sa, ako zjednodušiť a zdieľať odborné vedomosti s členmi tímu,
- naučia sa, ako diskutovať o vlastnom návrhu, ako obhájiť vlastné skupinové riešenie a zachovať si otvorenú myseľ voči spätnej väzbe kolegov.

Program kurzu

Online časť kurzu
Prvých 8 týždňov: stretnutia na týždennej báze, počas ktorých sa študenti dozvedia viac o kontexte a úlohách projektu, prebehnú prvé tematické stretnutia, ktoré budú súvisieť s mini výzvami (2/3 stretnutí budú zamerané na technické znalosti, 1/3 stretnutí bude zameraná na spoločenské otázky).

Prezenčná časť kurzu
Prezenčné stretnutie študentov na Univerzite v Bordeaux. Študenti budú pracovať v tímoch, do ktorých boli rozdelení počas online stretnutí. Ich cieľom bude vyriešiť jednu z výziev, ktorá bude súvisieť s existujúcim projektom študentského bývania „BKinACT“. Medzi potenciálne výzvy, ktoré sa týkajú experimentálneho a udržateľného študentského bývania patria: hospodárenie s energiami, recyklácia, kolobeh vody, biologický systém budovy, materiály, zdravie a pohoda, dynamika spoločného bývania, atď. Všetky výzvy sa budú skúmať interdisciplinárne.

Záverečná časť kurzu
Odovzdanie záverečnej prezentácie a správy v Bordeaux.

Hodnotenie

Priebežné
Hodnotená bude dochádzka a práca na mini výzvach (účasť na stretnutiach a výučbe, prezentácia a ústna skúška počas prezenčnej výučby, aktívna účasť na aktivitách počas prezenčného týždňa).

Navrhované témy (prednášky + mini výzvy)
• Inovatívne využitie biologických materiálov v architektúre
• Technológie ako súčasť stavieb
• Ekodizajn
• Udržateľné hospodárenie s vodou
• Biodiverzita v mestskom prostredí
• Manažment a spracovávanie odpadu
• Spoluvlastníctvo v rámci komunity
• Implementácia ekologicky uvedomelého správania
• Umelá inteligencia

Praktické informácie

Termín: ZS 2022/2023 (prezenčne 28.11.2022-2.12.2022)
Oblasť záujmu: energia a obehové hospodárstvo
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Bordeaux
Formát: hybridne (online, prezenčne)
Kto sa môže prihlásiť: študenti druhého ročníka magisterského stupňa štúdia (v AR 2022/2023)
Študijné zameranie: Humanitné vedy, Spoločenské vedy, Veda a technika
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 3
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 25.6.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk . Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 25.06.2022
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/88-sustainable-and-experimental-student-housing-living-lab

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/88-sustainable-and-experimental-student-housing-living-lab

Innovation Game (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok, študenti diskutujú v triede

Innovation Game: Letná škola využíva herný dizajn v zdravotníctve a vzdelávaní

Kurz poskytuje poznatky o inovatívnych procesoch a inovatívnom myslení ako nástroji na riešenie problémov založených na potrebách v interdisciplinárnych tímoch. Kurz netradične využíva herný dizajn ako vzdelávací nástroj na zlepšenie štyroch pilierov učenia: Kritické myslenie, komunikáciu, spoluprácu a kreativitu.

OBSAH KURZU

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky o tom, ako možno využiť inovatívne procesy v interdisciplinárnych tímoch na riešenie problémov. Pri tomto kurze sa kladie dôraz na využitie hier nad rámec čistej zábavy – na podporu zmien v zdravotnej starostlivosti, učenia a podobne.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní kurzu by účastník mal byť schopný:

•aplikovať princípy inovačného procesu na identifikáciu, formulovanie a riešenie problémov
•vysvetliť a precvičiť model generovania nápadov a vývoja riešení na základe potrieb a hodnôt cieľovej skupiny
•rozvíjať efektívne a kreatívne tímy založené na pochopení toho, ako zloženie tímu, vedenie, komunikácia a sebapoznanie ovplyvňujú dynamiku skupiny
•hodnotiť a formulovať, ako sa dajú v systéme zdravotnej starostlivosti aplikovať hry, aby sa zlepšilo učenie, zmenilo sa správanie a aby sa rozvíjala odolnosť ako nástroj na udržanie zdravia a kvality života
•interpretovať, kriticky hodnotiť a komunikovať vedecký výskum a ďalšie informácie relevantné pre predmety kurzu ústne a písomne

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 

Oblasť záujmu: Zdravie a pohoda, Digitalizácia
Študijný odbor: Všetky odbory
Formát: Hybridný
Hostiteľská inštitúcia: Univerzita v Uppsale
Termíny kurzov: 1. - 19. 8. 2022
Ďalšie termíny kurzov Na mieste: Uppsala 8. – 19. augusta
Uzávierka prihlášok: Pondelok, 16. mája 2022
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis, ktoré zašlú do 16.5.2022 na e-mailovú adresu enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
ECTS kredity: 5
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/77-innovation-game-a-summer-school-applying-serious-game-design-in-health-care-and-education

For information in English visit:https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/77-innovation-game-a-summer-school-applying-serious-game-design-in-health-care-and-education

Urban Mining (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok, taška s nápisom reuse a obrázkom zemegule, okolo nej sú suché listy

Opätovné využitie odpadu v meste

Dosiahnuť tzv. cirkulárnu ekonomiku je v súčasnosti jedným z cieľov EÚ, ktorá pripravuje Akčný plán pre obehové hospodárstvo. Ten navrhne opatrenia pre celý životný cyklus výrobkov – od ich výroby cez využívanie až po narábanie s odpadom a druhotnými surovinami.

O KURZE

Ponúkaný kurz na príklade ekosystému metropoly Bordeaux (región Nové Akvitánsko vo Francúzsku) študentom ukáže, aké sú kľúčové faktory prechodu na obehové hospodárstvo.

Čo je obehové alebo tzv. cirkulárne mesto? Čo je to „urban mining“ a prečo by sme ho chceli využívať? Kurz bude skúmať spôsoby, ako využívať zásoby, ktoré sa v meste nachádzajú, princípy obehovosti, uvažovať o životnom cykle výrobkov, cieľoch trvalej udržateľnosti a pod.

Bude tiež skúmať technologické možnosti a celkový prístup k odpadu v meste. Výsledkom na konci kurzu bude komplexný návrh „obehového mesta“, v ktorom sa zníži tvorba odpadu a prírodné zdroje sa znovu využijú alebo recyklujú. Finálny návrh bude zahŕňať právne, ekonomické a spoločenské aspekty opätovného využitia odpadu v meste.

OBSAH KURZU

V tomto kurze chceme spoločne so študentmi získať a rozvíjať vedomosti potrebné na riešenie komplexného problému, tzv. „urban mining,“ opätovného využitia odpadu v meste v prechode na obehové hospodárstvo na mestskej a regionálnej úrovni a prispieť k riešeniu problémov spojených s dosiahnutím tohto cieľa.
• Kurz pozostáva z prednášok, ktoré prednesú partneri z ENLIGHT konzorcia a externí experti. Prednášky budú pokrývať kľúčové aspekty súvisiace s „urban mining“ a prechodom na obehové hospodárstvo.
• Študenti budú spolupracovať v tímoch na vytvorení návrhu opätovného využitia odpadov v meste, vrátane technologického a finančného riešenia. Do úvahy musia brať aj kultúrne, sociálne, právne a ekonomické aspekty.
• Počas jedného týždňa budú študenti pracovať v tímoch, v ktorých budú rozvíjať prípadovú štúdiu. Neskôr budú vedomosti študentov obohatené prednáškami, “speedatingovými“ aktivitami a skupinovou prácou.
• Nakoniec študenti pripravia skupinovú a individuálnu správu a záverečnú prezentáciu.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študenti schopní

• Aplikovať poznatky z rôznych akademických disciplín na problémy súvisiace s „urban mining“ – opätovným využívaním odpadu v meste a s prechodom na obehové hospodárstvo v metropole Bordeaux.
• Predložiť návrh inštitúciám, ktoré sú zainteresované do zmien v oblasti opätovného využitia odpadu v meste a do prechodu na obehové hospodárstvo.
• Vysvetliť rôzne technológie a diskutovať o nich, vysvetliť možnosti zásahu na rôznych úrovniach v meste a dosiahnuť tak zlepšenie z hľadiska trvalej udržateľnosti.
• Vysvetliť a diskutovať o právnych, ekonomických a spoločenských faktoroch a problémoch týkajúcich sa opätovného využitia odpadu v meste a prechodu na obehové hospodárstvo.
• Spolu s interdisciplinárnym a medzinárodným tímom vytvoriť koherentný návrh vrátane možností financovania, ktorý zohľadňuje rôzne oblasti.
• Uvažovať o svojom konaní na individuálnej a/alebo profesionálnej úrovni s prihliadnutím na zmysluplnú kariérnu perspektívu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Oblasť záujmu: energia, obehová ekonomika 
Formát výučby: Hybridný (kombinácia online a štandardnej výučby)
Hosťujúca inštitúcia: University of Bordeaux 
Termín: Jeseň 2022, fyzické stretnutie v Bordeaux 17. - 21. 10. 2022
Kto sa môže prihlásiť: študenti, ktorí v akademickom roku 2022/23 budú v druhom ročníku magisterského štúdia
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
ECTS - kredity: 5
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis, ktoré zašlú do 13.5.2022 na e-mailovú adresu  enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 13.5.2022
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na:https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/79-urban-mining-short-programme

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/79-urban-mining-short-programme