Kurzy pre študentov

Academic Democracy (2023/2024)

ilustračný obrázok: študenti sediaci na schodoch s knihami

Demokracia v akademickom prostredí 

ENLIGHT kurz Demokracia v akademickom prostredí sa zaoberá účasťou študentov na európskom akademickom živote. Cieľom kurzu je zapojiť študentov do procesu, v ktorom navrhnú a vytvoria materiály pre online kurz o akademickej demokracii.

OBSAH KURZU

Kurz je založený na spolupráci medzi žiakom a učiteľom a pri vytváraní materiálov pre plánovaný kurz využíva rôzne inovatívne prístupy. Študenti počas kurzu nadobudnú alebo si zlepšia zručnosti v nasledujúcich oblastiach: metodológia spoločenskovedného výskumu, analýza inštitucionálnych systémov, sociologická analýza, výchova a vzdelávanie.Východiskom kurzu sú nasledovné pedagogické ciele:

• spoznať, analyzovať a porovnať rôzne demokratické režimy v akademickom prostredí v inštitúciách ENLIGHTu,

• pochopiť faktory, ktoré podporujú alebo bránia účasti študentov v akademickom prostredí,

• identifikovať príklady dobrej praxe a predstaviť zlepšenia a nové spôsoby,

• zo získaných materiálov koncipovať vzdelávací materiál pre študentov.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študenti schopní:
• aplikovať poznatky z rôznych akademických disciplín na problémy, ktoré súvisia s akademickou participáciou (sociológia, vzdelávanie, právo, politológia, antropológia,...),
• aplikovať metódy, ktoré sa používajú v oblasti sociálnych vied na zber a analýzu dát a rozhovorov,
• aplikovať metódy vytvárania vzdelávacích aktivít,
• vytvoriť ucelený vzdelávací program o demokracii v akademickom prostredí pre európskych študentov.

PROGRAM

Zimný semester 2022/2023
1. Úvod
2. Zber a analýza regulačných dokumentov, metód a údajov
3. Čítanie a analýza vedeckých prác
4. Diskusia a analýza

Letný semester 2022/2023
1. Koncepcia vzdelávacieho programu o demokracii v akademickom prostredí
2. Koncepcia a tvorba vzdelávacích nástrojov
3. Vytváranie skrípt digitálnych vzdelávacích nástrojov

HODNOTENIE

Priebežné
Výsledná známka sa bude skladať z: kvalitatívneho prínosu študenta do procesu (30%), hodnotiacej správy, ktorá bude obsahovať sebareflexiu a sebahodnotenie (50%), účasti na triednych aktivitách (20%)

PREDNÁŠAJÚCI 

Sandrine Rui
Christophere Roine
Antoine de Daruvar

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Termín: Akademický rok 2023/2024
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Bordeaux
Formát: hybridný
Študijné programy: všetky
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 6
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/82-academic-democracy-living-lab#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/82-academic-democracy-living-lab#about-the-course

AI for non-IT students (Prihlasovanie ukončené)

Umelá inteligencia pre všetkých

Obsah kurzu

Študenti sa zoznámia so základnými princípmi počítačovej inteligencie, technikami strojového učenia, metódami hĺbkového učenia umelej inteligencie a so štatistickým spracovaním dát. Naučia sa tiež vybudovať reťazce na analýzu dát z otvorených zdrojov.

Výstupy kurzu

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní určiť, či je možné problém vyriešiť pomocou umelej inteligencie a tiež identifikovať obmedzenia a predpoklady týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré využívajú na riešenie problémov umelú inteligenciu.

Prednášajúci

Odborníci zo všetkých ENLIGHT partnerských univerzít

Praktické informácie

Oblasť záujmu: digitálna revolúcia
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Baskicku
Formát: hybridný kurz
Termín: 23.1. 2023 – 21.4.2023
            fyzické stretnutie: 20.3. – 24.3. 2023 (Donostia-San Sebastián, Španielsko)
Kto sa môže prihlásiť: primárne študenti magisterského* stupňa štúdia so základnými znalosťami z matematiky alebo informatiky.
* môžu sa prihlásiť aj študenti bakalárskeho stupňa so znalosťami matematiky a informatiky
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 7.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.skenlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 7.11.2022
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/95-ai-for-non-it-students#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/95-ai-for-non-it-students#about-the-course

Regional Innovation Systems (RIS) for sustainable development (Prihlasovanie ukončené)

Regionálne inovačné systémy (RIS) pre trvalo udržateľný rozvoj

Zaujímaš sa o trvalo udržateľný rozvoj a zložité problémy, na ktoré naráža? Chceš v skupine podobne naladených študentov z rôznych európskych univerzít tieto výzvy skúmať a rozvíjať svoje nápady pre regionálne inovačné systémy? Študuješ na magisterskom stupni štúdia geografiu, politológiu, ekonómiu, sociológiu alebo filozofiu? Chceš ísť na krátkodobú mobilitu? Tak neváhaj a prihlás sa na kurz Regional Innovation Systems (RIS) for sustainable development.

O kurze

Európske regióny a ich inovačné systémy čelia veľkej výzve, ktorá ovplyvňuje ich súčasnú a budúcu regionálnu inovačnú kapacitu: Ako zvládnuť prechod k environmentálne udržateľnejším spôsobom výroby a spotreby? Univerzity zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení týchto problémov tým, že sa zameriavajú na výskumné témy v tejto oblasti a študentom sprostredkúvajú dôležité kompetencie, odovzdávajú im poznatky a spolupracujú s neakademickými regionálne zainteresovanými stranami.

Mnohí vedci z oblasti ekonómie, geografie, plánovacích vied, sociológie a politických vied začali rozvíjať interdisciplinárne rámce a hodnotiť regionálne inštitucionálne opatrenia. Napriek mnohým odlišným pohľadom na viaceré aspekty a silnému zameraniu na regionálnu úroveň zdieľajú, že kľúčovú úlohu zohráva širší politický rámec.

Praktické informácie

Oblasť záujmu: energetika a obehové hospodárstvo
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: hybridná mobilita
Termín: 26.1.2023 – 24.3.20232023
            Fyzické stretnutie v Göttingene: 20.3.-24.3.2023
Kto sa môže prihlásiť: študenti geografie, politológie, ekonómie, filozofie, sociológie na magisterskom stupni štúdia.  
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 10.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 10.11.2022
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/90-regional-innovation-systems-ris-for-sustainable-development#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/90-regional-innovation-systems-ris-for-sustainable-development#about-the-course

Teaching for global citizenship in European classrooms (Prihlasovanie ukončené)

Fotografia diskutujúcich študentov

Ako môžeme podporiť výchovu k občianskej angažovanosti vo vyučovaní na základe výziev z reálneho života

Cieľom kurzu je pripraviť študentov učiteľstva na riešenie problémov, ktoré do školských tried v budúcnosti prinesie výchova k občianskej angažovanosti.

Obsah kurzu

Počas tohto kurzu budeme diskutovať o dvoch výzvach, ktorým budú európske triedy čeliť v súvislosti s výchovou k občianskej angažovanosti:
1. ako vo vzdelávaní narábať s rôznorodosťou,
2. inkluzívne vzdelávanie.
Na kurze bude predstavená metóda učenia založená na výzvach, ktoré slúžia ako pútavý multidisciplinárny prístup k vyučovaniu a učeniu. Cieľom tohto prístupu je povzbudiť študentov, aby technológie z každodenného života využívali na riešenie výziev, súvisiacich s rôznorodosťou a inkluzívnym vzdelávaním.

Kurz bude pozostávať z troch fáz:
1. Online program (13.3. - 31.3.2023) – študenti sa oboznámia s problematikou, online skupinové diskusie, skupinová prezentácia
2. Prezenčné stretnutie v Gente (24.4.-29.4.2023) – workshopy, prednášky návšteva múzea a školy, ktoré čelia výzvam spojeným s výchovou k občianskej angažovanosti
3. Krátka esej na tému: Čo som sa naučil počas pobytu v Gente (termín odovzdania 29.5.2023)
Celý program nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú študenti učiteľstva schopní
• nadobúdať vedomosti,
• osvojovať si zručnosti potrebné na posun v problematike.

Hodnotenie

1. Spoločné hodnotenie v Gente – prezentácia posteru, ktorý zhodnotia odborníci
2. Individuálne ohodnotenie eseje

Praktické informácie

Termín: 13.3.2023-29.5.2023
              Fyzické stretnutie v Gente: 25.4.2023- 28.4.2023
Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Gente
Formát: hybridný (online, prezenčne)
Študijný odbor: učiteľstvo
Kto sa môže prihlásiť: študenti 1. ročníka magisterského štúdia (pedagogické odbory) Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 3
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis v anglickom jazyku, ktoré zašlú do 1.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 1.11.2022
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane navyše 50€ a dva dni na cestu.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Online jazykové kurzy (Prihlasovanie ukončené)

Študenti sediaci za notebookmi diskutujú v kaviarni

Partnerské univerzity aliancie ENLIGHT pripravili pre študentov online jazykové kurzy, ktoré sa budú konať v akademickom roku 2022/2023. Študenti zo všetkých deviatich ENLIGHT univerzít majú rovnaké podmienky. Ak Vás nejaký z nižšie uvedených kurzov zaujal, neváhajte sa prihlásiť už dnes!

Na registráciu využívajte LEN UNIVERZITNÉ E-MAILOVÉ ADRESY!
(na základe menouniba.sk Vám partneri zaručia rovnaké ceny ako majú ich študenti).

V prípade veľkého záujmu môže byť Vaša účasť na kurze odmietnutá z dôvodu nedostatku miest pre zahraničných študentov.

Online kurz holandského jazyka

Organizátor: Univerzita v Gente
Úroveň: A1, A2
Uzávierka prihlášok: 2 týždne pred začiatkom kurzu
Cena: 235€
Kontakt: uct@ugent.be 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses 

Online kurzy anglického jazyka

Organizátor: Univerzita Komenského
Úroveň: kurz je zameraný na zlepšenie plynulej reči
Termín kurzu: 23.9.2022 – 16.12 2022
Uzávierka prihlášok: 31.8.2022, kurz je plne obsadený
Cena: kurz je bezplatný
Kontakt: ivana.jurikovauniba.sk 

Viac informácií nájdete na:https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

 

Organizátor: Univerzita v Gente
Úroveň: B1+, B2
Uzávierka prihlášok: pred začiatkom kurzu (ak nebudú obsadené všetky miesta registrácia je možná do dvoch týždňov od začiatku kurzu)
Cena: 180€ 
Kontakt: uctugent.be 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

 

Organizátor: Írska národná univerzita v Galway
Úroveň: anglický jazyk v akademickom prostredí
Uzávierka prihlášok: 5.9.2022
Cena: 3050€ (+70€ materiály)
Kontakt: eganmnuigalway.ie 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz francúzskeho jazyka

Organizátor: Univerzita v Gente
Úroveň: B1, B2
Uzávierka prihlášok: pred začiatkom kurzu (ak nebudú obsadené všetky miesta registrácia je možná do dvoch týždňov od začiatku kurzu)
Cena: 180€
Kontakt: uctugent.be 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz írskeho jazyka

Organizátor: Írska národná univerzita v Galway
Úroveň: začiatočníci, mierne pokročilí
Uzávierka prihlášok: 8.9.2022
Cena: pre viac informácií o cene kontaktujte peigi.nioibicinoegaillimh.ie  
Kontakt: dorothy.niuiginoegaillimh.iepeigi.nioibicinoegaillimh.ie 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurzy španielskeho jazyka

Organizátor: Univerzita v Baskicku
Úroveň: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
Uzávierka prihlášok: 28.9.2022 (Jesenný kurz)
Cena: bezplatný kurz
Kontakt: cursosidiomasehu.eus 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

 

Organizátor: Univerzita v Gente
Úroveň: A1, A2, B1
Uzávierka prihlášok: týždeň pred začiatkom kurzu
Cena: 180€
Kontakt: uctugent.be 
Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurzy slovenského jazyka 

Slovenčina pre samoukov

Organizátor: Univerzita Komenského
Úroveň: začiatočník
Termín kurzu: celoročne
Cena: kurz je bezplatný
Kontakt: www.e-slovak.sk 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Slovenčina pre úplných začiatočníkov

Organizátor: Univerzita Komenského
Úroveň: začiatočník
Termín kurzu: celoročne
Cena: 430€
Kontakt: marianna.hricovacdv.uniba.sk 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz Multilingválna komunikácia

Organizátor: Univerzita Komenského
Termín kurzu:
                    Zimný semester: 19.9.2022 - 16.12.2022
                    Letný semester: 13.2.2023 - 12.5.2023
Uzávierka prihlášok: 19.9.2022
Cena: kurz je bezplatný
Kontakt: vyskrabkova2uniba.sk  

Viac informácií nájdete na:https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz talianskeho jazyka

Organizátor: Univerzita v Gente
Úroveň: A1, A2
Uzávierka prihlášok: pred začiatkom kurzu (ak nebudú obsadené všetky miesta registrácia je možná do dvoch týždňov od začiatku kurzu)
Cena: 180€
Kontakt: uctugent.be 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz portugalského jazyka

Organizátor: Univerzita v Gente 
Úroveň: A1
Termín kurzu: 28.9.2022 – 21.12.2022
Uzávierka prihlášok: pred začiatkom kurzu (ak nebudú obsadené všetky miesta registrácia je možná do dvoch týždňov od začiatku kurzu)
Cena: 180€
Kontakt: uctugent.be 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Online kurz čínskeho jazyka pre začiatočníkov

Organizátor: Univerzita Komenského
Úroveň: začiatočník
Termín kurzu: Zimný semester AR 2022/2023
Uzávierka prihlášok: 15.9.2022, kurz je plne obsadený
Cena: kurz je bezplatný
Kontakt: dana.pekarikovauniba.sk 

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/92-online-language-courses

Student Housing (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok: interiér internátu, ktorý vzniká na základe spolupráce medzi študentmi a odborníkmi na univerzite v Bordeaux

Bývanie pre študentov

Bývanie pre študentov je jednou z aktuálnych sociálnych otázok. Takéto bývanie musí spĺňať požiadavky a normy udržateľnej výstavby, dokázať sa prispôsobiť rôznym vzdelávacím formátom, ktoré sa neustále vyvíjajú a brať do úvahy spôsob života študentov a mladých profesionálov.

O kurze

Cieľom kurzu je poskytnúť štruktúru pre experimentovanie pri navrhovaní inovatívneho študentského bývania na základe už existujúceho projektu „BKinACT“. Tento priekopnícky projekt zastrešuje univerzita v Bordeaux a vznikol ako reakcia na problémy spojené s bývaním študentov. Projekt sa zaoberá technologickými a sociologickými inováciami a zároveň rešpektuje miestne klimatické, urbanistické, sociokultúrne a ekonomické obmedzenia. Rovnako ako už existujúci projekt, aj ENLIGHT kurz je založený na účasti a reálnej spolupráci študentov z rôznych odborov (architekti, urbanisti, sociológovia, inžinieri).

Obsah kurzu

Súčasťou kurzu budú prednášky miestnych a zahraničných partnerov z aliancie ENLIGHT. Prednášať budú aj externí odborníci, ktorí sa venujú aspektom súvisiacim s udržateľnosťou budov, inováciami a výzvami v oblasti študentského bývania. Súčasťou každej prednášky budú aj mini výzvy, ktorých cieľom je zapojenie študentov do diania aj počas online časti kurzu. Študenti budú spolupracovať v multidisciplinárnych a multikultúrnych tímoch. Ich cieľom bude navrhnutie prierezových riešení spojených s experimentálnym a udržateľným študentským bývaním. Počas prezenčnej časti kurzu, ktorá sa bude konať v Bordeaux, budú mať študenti možnosť navštíviť prototyp projektu študentského bývania „BKinACT“ a tiež možnosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi.

Výstupy kurzu

- Študenti získajú schopnosť pozrieť sa na riešenie komplexnej výzvy z interdiciplinárnej a multidisciplinárnej perspektívy poskytovať interdisciplinárne a multidisciplinárne návrhy pri riešení komplexnej výzvy,
- vďaka kreatívnemu a inovatívnemu prístupu sa na problematiku pozrú z iného uhla pohľadu ,
- zoznámia sa s novými prelomovými technológiami a inováciami v stavebníctve a zelenom hospodárstve,
- uvedomia si, ktoré faktory v spoločnosti ovplyvňujú správanie a rozhodovanie ľudí, - naučia sa, ako zjednodušiť a zdieľať odborné vedomosti s členmi tímu,
- naučia sa, ako diskutovať o vlastnom návrhu, ako obhájiť vlastné skupinové riešenie a zachovať si otvorenú myseľ voči spätnej väzbe kolegov.

Program kurzu

Online časť kurzu
Prvých 8 týždňov: stretnutia na týždennej báze, počas ktorých sa študenti dozvedia viac o kontexte a úlohách projektu, prebehnú prvé tematické stretnutia, ktoré budú súvisieť s mini výzvami (2/3 stretnutí budú zamerané na technické znalosti, 1/3 stretnutí bude zameraná na spoločenské otázky).

Prezenčná časť kurzu
Prezenčné stretnutie študentov na Univerzite v Bordeaux. Študenti budú pracovať v tímoch, do ktorých boli rozdelení počas online stretnutí. Ich cieľom bude vyriešiť jednu z výziev, ktorá bude súvisieť s existujúcim projektom študentského bývania „BKinACT“. Medzi potenciálne výzvy, ktoré sa týkajú experimentálneho a udržateľného študentského bývania patria: hospodárenie s energiami, recyklácia, kolobeh vody, biologický systém budovy, materiály, zdravie a pohoda, dynamika spoločného bývania, atď. Všetky výzvy sa budú skúmať interdisciplinárne.

Záverečná časť kurzu
Odovzdanie záverečnej prezentácie a správy v Bordeaux.

Hodnotenie

Priebežné
Hodnotená bude dochádzka a práca na mini výzvach (účasť na stretnutiach a výučbe, prezentácia a ústna skúška počas prezenčnej výučby, aktívna účasť na aktivitách počas prezenčného týždňa).

Navrhované témy (prednášky + mini výzvy)
• Inovatívne využitie biologických materiálov v architektúre
• Technológie ako súčasť stavieb
• Ekodizajn
• Udržateľné hospodárenie s vodou
• Biodiverzita v mestskom prostredí
• Manažment a spracovávanie odpadu
• Spoluvlastníctvo v rámci komunity
• Implementácia ekologicky uvedomelého správania
• Umelá inteligencia

Praktické informácie

Termín: ZS 2022/2023 (prezenčne 28.11.2022-2.12.2022)
Oblasť záujmu: energia a obehové hospodárstvo
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Bordeaux
Formát: hybridne (online, prezenčne)
Kto sa môže prihlásiť: študenti druhého ročníka magisterského stupňa štúdia (v AR 2022/2023)
Študijné zameranie: Humanitné vedy, Spoločenské vedy, Veda a technika
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 3
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 19.9.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk . Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 19.9.2022
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/88-sustainable-and-experimental-student-housing-living-lab

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/88-sustainable-and-experimental-student-housing-living-lab

Designing Research on Different Dimensions of Equity (prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok, množstvo fotografií ľudí rôznej národnosti a farby pleti

MÔŽE BYŤ ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE S ĽUĎMI ZDROJOM NEROVNOSTI?

Myslíte si, že rovný neznamená vždy rovnoprávny? Alebo – povedané inak – že rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi môže byť zdrojom nerovnosti? Poďme sa preto pozrieť na koncept rovnosti, podľa ktorého ľudia dostanú to, čo potrebujú a čo si zaslúžia. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako merať rovnosť? Zaujímate sa o rôzne aspekty života, kde často ide o rovnosť a rovnocennosť? Alebo o tie oblasti, kde chýbajú? Spomenúť môžeme napríklad kultúrnu rozmanitosť, ekonomickú nerovnosť alebo nerovnosťou v ochrane zdravia.

O KURZE

Kurz poskytne analýzu výziev spojených so spravodlivosťou, diverzitou a inklúziou v regionálnom kontexte piatich ENLIGHT partnerských univerzít z rôznych disciplinárnych uhlov, vrátane psychológie, pedagogických vied, ekonómie, politológie a medicíny. Študentky a študenti sa naučia, ako navrhnúť výskum k téme týkajúcej sa rovnosti podľa vlastného výberu.

Študentky a študentov budú sprevádzať skúsené/í vyučujúce a vyučujúci, ktoré/í sa venujú téme rovnosti a rovnorodosti v rôznych vedeckých disciplínach. Sú pripravené prednášky o kvantitatívnych a kvalitatívnych metódach výskumu, ktoré sú potrebné pri dizajnovaní výskumných projektov súvisiacich s rovnosťou. Tieto budú (okrem iných tém) zahŕňať prednášky o ekonomickej nerovnosti a/alebo rozdieloch v zdravotnej starostlivosti, sociálno-psychologických pohľadoch na spravodlivosť, diverzitu, inklúziu a o tom, ako realizovať medzikultúrny výskum. Cieľom kurzu je zapojiť študentky a študentov do celého procesu navrhovania výskumu, čo im pomôže ďalej rozvíjať ich disciplinárne a prierezové zručnosti.

Praktický pohľad na inklúziu v rámci práce Magistrátu mesta Bratislavy nám poskytne partnerka z Magistrátu a prácu s ukrajinskými utečencami v ubytovacom zariadení v Gabčíkove nám priblíži partnerka zo združenia Mareena.

VÝSTUPY KURZU

Po absolvovaní tohto kurzu budú študentky a študenti schopné/í:
- pochopiť rôzne dimenzie rovnosti a jej determinanty v rôznych kontextoch,
- identifikovať a opísať mnohé výzvy, ktorým ľudia čelia v rôznych prostrediach,
- popísať a porovnať vybrané kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy,
- zvoliť vhodnú metódu výskumu, vyvinúť návrh výskumu a nástroj merania, 
- vypracovať výskumnú tému a otázku v primeranom rozsahu,
- navrhnúť výskum zvolenej dimenzie rovnosti,
- pochopiť úlohu a význam procesov marginalizácie v ich vlastnom lokálnom kontexte, ako aj v ďalších európskych súvislostiach,
- citlivo pristupovať k problematike prispôsobenia výskumného projektu rôznorodým kultúrnym kontextom,
- uplatňovať a ďalej rozvíjať svoje medzikultúrne komunikačné a vyjednávacie kompetencie prostredníctvom spolupráce v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch,
- zlepšiť svoje zručnosti pri riadení projektov a riešení problémov, ako výsledok samostatnej organizácie a práce v rámci skupiny a na skupinových stretnutiach.

PROGRAM

Kurz začne spoločným stretnutím v Bratislave v dňoch 12. až 16. septembra 2022.

Obsah kurzu:

• počas rôznych úvodných aktivít sa študentky a študenti navzájom lepšie spoznajú a preskúmajú svoju motiváciu zúčastniť sa na kurze,

• vyučujúce a vyučujúci predstavia seba a svoj výskum týkajúci sa rovnosti a rovnoprávnosti,

• študentky a študenti sa budú navzájom spájať do skupín a vymieňať si nápady a skúsenosti,

• študentky a študenti si vo svojich skupinách vyberú tému/výskumnú otázku. Na konci týždňa si budú skupiny môcť navzájom prezentovať svoje prvé nápady a zvolené témy.

Program týždňa bude zahŕňať:

→ Prednášky o rôznych kvalitatívnych (fokusové skupiny, pološtruktúrované rozhovory) a kvantitatívnych (prieskumy, experimenty) metódach, po ktorých bude nasledovať diskusia a/alebo reflexia

→ Prednášky poskytujúce rôzne disciplinárne pohľady na rovnosť a rovnoprávnosť v rôznych spoločenských kontextoch

→ Prednášky partnerov z praxe týkajúce sa rovnosti Virtuálna časť bude prebiehať od 16. septembra 2022 do 16. decembra 2022.

Obsah:

• Študentky a študenti budú pracovať v skupinách na výskumných témach, rozpracujú svoju výskumnú otázku a dizajn výskumu. Bude ich viesť a podporovať vyučujúca alebo vyučujúci (s ohľadom na tému, ktorú si zvolili). Bude im ponúknutá dodatočná podpora (napr. viac vstupov do kvalitatívnych alebo kvantitatívnych výskumných metód, v závislosti od ich potrieb). Očakáva sa, že študentky a študenti sa budú pravidelne stretávať každý týždeň v rámci svojho tímu a raz za dva týždne so svojou vyučujúcou alebo vyučujúcim.

• Prezentácia práce na výskumnom projekte a poskytnutie/získanie spätnej väzby od kolegýň/ kolegov dvakrát počas virtuálnej časti kurzu.

• Záverečná prezentácia všetkých skupinových projektov.

Pri registrácii budú študentky a študenti požiadané/í, aby zdieľali svoje predchádzajúce skúsenosti a výskumné záujmy. Tieto budú zohľadnené pri konečnom návrhu programu kurzu.

HODNOTENIE

1. prezentácia výskumného projektu (max. 20 minút). 

2. portfolio výskumného projektu (max. 10 strán plus prílohy, napr. dotazník)

VYUČUJÚCI

Dr. Andrej Findor, PhD., Comenius University, Associate Professor at the Institute of European Studies and International Relations

Prof. Dr. Sebastian Vollmer, University of Göttingen, Professor of Development Economics

Prof. Dr. Sabine Otten, University of Groningen, Professor of Intergroup Relations and Social Integration

Prof. Patricia Campelo, University of the Basque Country, Professor of Sociology

Prof. Dr. Piet Van Avermaet, Ghent University, Head of the Centre for Diversity and Learning at the Linguistics Department of Ghent University

Katrien De Bruyn, Ghent University, Diversity Policy Officer and Educational Developer

Prof. Jan de Mets, Ghent University, Department of Linguistics

Prof. Dr. Wendelien Ventieghem, Ghent Unviversity, Assistant Professor at the Centre for Diversity & Learning, Department of Linguistics, Faculty of Arts & Philosophy

PRAKTICKÉ INFORMÁCE

Oblasť záujmu: Rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave
Formát: Hybridný (kombinácia online a štandardnej výučby)
Termín: 12.9.2022-16.12.2022
Online výučba bude prebiehať od 12.9. do 16.12. 2022
Naživo sa kurz uskutoční 12. 9.- 16. 9. 2022 na FSEV UK v Bratislave
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku (mali by obsahovať prečo Vás kurz zaujal a ktoré témy z oblasti rovnosti Vás zaujímajú), ktoré zašlú do 8.9.2022 na e-mailovú adresu andrej.findorfses.uniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 8.9.2022
ECTS - kredity: 6


Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/78-equity

Global Engagement Module: Staň sa ozajstným Európanom! (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok - piati študenti sedia za jedným stolom a spolu sa učia a diskutujú

Máš priekopníckeho ducha? Chceš sa zapojiť do inovatívneho európskeho dobrodružstva? Prihlás sa na kurz Global Engagement Module (GEM), na ktorom sa podieľajú tri ENLIGHT partnerské univerzity: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Göttingene (Nemecko) a Univerzita v Groningene (Holandsko).

Cieľom kurzu Global Engagement Module je budovať základy globálneho občianstva a budúcej európskej kariéry študentov.

O kurze

Všetky dôležité výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme (klimatická kríza, energetická závislosť, digitálna revolúcia, rovnosť v spoločnosti) sú zároveň celosvetovými problémami a účinne ich môžeme vyriešiť len spolu. Každá z týchto globálnych výziev presahuje hranice tradičných akademických disciplín. Ak chceme, aby sa budúci akademici (ktorí sú dnes študentmi) občiansky angažovali, musia najprv nadobudnúť potrebné zručnosti. Nadobudnutie týchto zručností si však vyžaduje roky praxe a dlhodobé nasadenie.

Cieľom kurzu Global Engagement Module (GEM) je zoznámiť študentov so základmi občianskej angažovanosti a ukázať im cestu, ako uspieť v globálnom a dynamickom svete. Študenti počas kurzu získajú individuálnu spätnú väzbu nielen od vyučujúcich, ale aj od svojich kolegov.

Kurzu Global Engagement module 2023 sa zúčastní 81 študentov. Každá ENLIGHT partnerská univerzita vyšle 9 zástupcov. Študenti budú rozdelení do troch skupín (27 študentov v každej), ktoré budú neskôr rozdelené do menších tímov po 5 osôb. Účastníci budú zaradení do skupín podľa tímových rolí, aby sa vytvorilo rozmanité vzdelávacie prostredie.

Kurz sa skladá z 3 tematických okruhov, ktoré sa budú skúmať na troch rôznych univerzitách: Verejné zdravie (Groningen); Migrácia a spoločnosť (Gent); a Zmena klímy (Göttingen).

Výstupy kurzu

Študenti sa počas kurzu:

• naučia viac o svete a spoznajú iné kultúry,

• osvoja si zručnosti na pochopenie sveta a naučia sa, ako sa občiansky angažovať,

• stanú sa chápavejšími k ľudom z iných kultúr.

Praktické informácie

Hosťujúce inštitúcie: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Univerzita v Groningene (Holandsko)
Formát: hybridná mobilita
Termín: 
             Online výučba: 20. marec - 19. máj 2023
             Prezenčná výučba (Ghent, Göttingen, Groningen): 15. - 22. apríl 2023.
Kto sa môže prihlásiť: študenti bakalárskeho štúdia 2. a 3. ročníka s dobrou znalosťou angličtiny
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis v anglickom jazyku. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého záujmu môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 15. októbra 2022
Kredity: 5
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).
Kontaktné osoby: sara.smidovauniba.sk; enlightuniba.sk (prosím, uveďte v žiadosti oba kontakty)

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/85-global-engagement-module-2023

For information in English visit: 
https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/85-global-engagement-module-2023

Teacher Education Plus: Intercultural Competences (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok: zošit v ktorom je napísaná abeceda. pri zošite sú položené farbičky

Teacher Education Plus: Interkultúrne kompetencie

Cieľom tohto kurzu je spolupráca medzi študentmi učiteľstva na tému interkultúrne kompetencie v škole. V priebehu kurzu si študenti vymenia skúsenosti a predstavia svoje nápady prostredníctvom interaktívnych metód a riadených diskusií.

Obsah

Počas semináru sa budúci učitelia z Göttingenu stretnú so študentmi z ENLIGHT partnerských univerzít v online triede. Prostredníctvom interaktívnych metód a riadených diskusií budú študenti zdieľať svoje nápady a vymieňať si skúsenosti na tému interkultúrne kompetencie v škole. Okrem toho študenti sami získajú online interkultúrne skúsenosti. Počas prestávok medzi videokonferenciami budú mať účastníci možnosť zdieľať prostredníctvom online platformy svoje nápady a prediskutovať informácie, ktoré získali. Nadobudnuté skúsenosti budú reflektovať v online portfóliu.

Výstupy kurzu

Študenti budú schopní uvažovať o vlastných kultúrnych predsudkoch týkajúcich sa školy a vzdelávania. Vďaka skupinovej práci v tímoch zistia, aké sú výhody takejto práce a aké problémy vznikajú počas spolupráce v monokultúrnych tímoch. Tieto skúsenosti môžu neskôr uplatniť v škole.

Program

Online časť sa začne v októbri 2022. Študenti sa počas tejto fázy zoznámia a vytvoria tímy, v ktorých začnú spolupracovať. Prezenčné stretnutie v Göttingene bude prebiehať v dňoch 24.11. až 29.11.2022. Počas tohto týždňa budú študenti pracovať na finalizácii skupinovej práce, vytvoria prezentáciu a navštívia miestne školy, v ktorých sa oboznámia s rôznymi prístupmi ku vzdelávaniu.

Hodnotenie

Portfólio (3-5 strán), bez známok

Vyučujúci

Franziska Schrage (Göttingen)
Sandra Järv (Tartu)

Praktické informácie

Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: Hybridný (online + prezenčná časť)
Termín: Október 2022 (online), 24.11.-29.11.2022 (prezenčné stretnutie v Göttingene)
Kto sa môže prihlásiť: študenti učiteľských programov Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 28.7.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 28.7.2022
Kredity: 3
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/83-teacher-education-plus-intercultural-competences#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/83-teacher-education-plus-intercultural-competences#about-the-course