Kurzy pre študentov

Call for students 2023/24: ponuka kurzov na ZS 2023/24

Chceš v akademickom roku 2023/2024 zažiť ENLIGHT na vlastnej koži? Neváhaj a prihlás sa na jeden z mnohých kurzov!

V ponuke máme hybridné, ale aj online kurzy.

Researching Equity 

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Göttingene
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti na MAGISTERSKOM stupni štúdia

Fostering International Online Interaction to Enhance Critical Thinking Skills

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Göttingene
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti na BAKALÁRSKOM a MAGISTERSKOM stupni štúdia

Innovation Games: Applying Serious Game Design in Climate Change Mitigation

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti 3. ročníka na BAKALÁRSKOM stupni štúdia 

Innovation Game: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti 3. ročníka na BAKALÁRSKOM stupni štúdia

Migration, Health and Ethics in a Globalised World

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti na BAKALÁRSKOM stupni štúdia
• online mobilita

Cardiac Psychology

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov MEDICÍNY a FARMÁCIE
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti 3. ročníka na BAKALÁRSKOM stupni štúdia
• online mobilita

Environment, Health and Climate Change

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti na BAKALÁRSKOM stupni štúdia

Digital Water for Sustainable Cities

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti 2. a 3. ročníka na BAKALÁRSKOM stupni štúdia (záujemcovia počas konania kurzu musia disponovať 60 kreditmi z prírodných vied a/ alebo technických odborov)

Sustainable Cities: Visions and challenges

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov všetkých študijných oborov
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti na BAKALÁRSKOM stupni štúdia

Global and Environmental Aspects on Neurohealth

• hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale
• vhodný pre študentov MEDICÍNY a FARMÁCIE
• požadovaná úroveň počas konania kurzu: študenti 2. a 3. ročníka na BAKALÁRSKOM stupni štúdia (záujemcovia počas konania kurzu musia disponovať 150 kreditmi z oblastí: ošetrovateľstvo, medicína, psychoterapia, biomedicína, farmácia, iný program, ktorého obsah zodpovedá spomenutým oblastiam)

* pre viac informácií klikni na kurz, ktorý ťa zaujal

Ako sa môžeš prihlásiť?

Stačí ak zašleš svoj jednostranný motivačný list a životopis (nezabudni uviesť svoju fakultu a odbor, ktorý študuješ) v anglickom jazyku do 15.4.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Ako predmet správy napíš kurz, o ktorý máš záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvedieš v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.

Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

Uzávierka prihlášok: 15.4.2023

Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň).
                       Virtuálne (online) mobility a kurzy nie sú financované. 

Kompletnú ponuku kurzov a viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdeš na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses.

Who Owns Religion? (Prihlasovanie ukončené)

Kto je autorita v duchovnom živote a v náboženskom učení?

Cieľom kurzu Who Owns Religion je priblížiť študentom ako je vnímané náboženstvo v akademickom prostredí. Súčasťou prezenčnej časti kurzu budú diskusie o úlohe náboženstva v kontexte aktuálnych spoločenských zmien.

O Kurze

Kurz sa skladá z 3 hlavných tematických blokov:

1. Who owns theology
→ kto je zodpovedný za tvorbu teologického poznania?
- kontextuálna a interkultúrna teológia: transformácia idei náboženskej autority

2. Who owns academic study of religion
→ svetové náboženstvá vs. kulty
- úvahy o terminológii a historiografii štúdia náboženstiev

3. Who owns ethics
→ náboženská rétorika a dôležité spoločenské zmeny
- súčasné spoločensko-politické diskusie a pôsobenie náboženských skupín
- náboženská etika a diskusie o rodovosti

Obsah kurzu

Súčasťou kurzu budú prednášky od absolventov Interkultúrnej teológie na zaujímavé témy, napr.:

• Stolovanie ako súčasť medzikultúrnej teológie (Čína),
• Premeny dedinského náboženstva v Bielorusku po výbuchu Černobyľskej atómovej elektrárne (Bielorusko),
• Rituálne fajčenie v Južnej Afrike: náboženstvo, etika a verejné zdravie,...

Praktické informácie

Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: hybridná mobilita
Termín: 22.-30.4.2023 → fyzická mobilita v Göttingene
             1.5.-4.6.2023 → online časť
Kto sa môže prihlásiť: študenti humanitných odborov
Kritériá výberu: uchádzači predložia motivačný list (max ½ strany) a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 15.2.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): blessengeorge92gmail.com ;elena.romashkouni-goettingen.de. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 15.2.2023
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií a program nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/111-who-owns-religion#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/111-who-owns-religion#about-the-course

Blurred Meanings in Law, Regulations, Guidelines - Letná škola v Tartu (Prihlasovanie ukončené)

rozmazaný text na tabuli

Nejasné významy v zákonoch, nariadeniach a usmerneniach

Počas života sa stretávame s množstvom dokumentov, ktoré upravujú činnosť odborníkov v rôznych sférach spoločnosti, napr. v podnikaní, vo vzdelávaní, v práve, ale aj v medicíne. V týchto dokumentoch sa často vyskytujú nejasné formulácie a ich význam častokrát závisí od kontextu. Ak sa v dokumente nachádzajú nejasnosti, moc a osobné záujmy jednotlivca, môžu výklad daného dokumentu zmeniť a dokumenty prestanú slúžiť pôvodnému účelu. Je viac ako pravdepodobné, že ste sa už v práci alebo počas štúdia stretli s nejasne formulovanými dokumentmi.

Staňte sa súčasťou ENLIGHT letnej školy a získajte skúsenosti s interpretáciou nejasne formulovaných dokumentov. Počas letnej školy budete medziodborovo skúmať, aké súvislosti vplývajú na spôsob interpretácie dokumentov. Existujú situácie, kedy je interpretácia v úplnom rozpore s pôvodným významom dokumentu. Viete o tom, že podľa európskych dokumentov zaraďujeme jadrovú energiu a plyn medzi ekologické zdroje energie? A to je len jeden z mnohých príkladov.

Počas letnej školy bude študentstvo pracovať v medzinárodných tímoch. Každý tím si vyberie jeden problémový kontext a bude skúmať problematický dokument a jeho používanie v praxi. Všetky tímy budú čerpať informácie z prípadových štúdií, ktoré pre nich pripravia zruční lektori.

Prečítali ste si ponuku ENLIGHT letnej školy a nie je vám úplne jasný jej obsah? Prihláste sa na ENLIGHT letnú školu, ktorá sa bude konať v Tartu a v novom akademickom roku budete mať jasno vo všetkých nejasných formuláciách.

Prínosy kurzu

→ Pochopíte, ako vznikajú jazykové významy pri interpretácii rôznych predpisov, zákonov, smerníc,...
→ Naučíte sa, ako takéto dokumenty interpretovať v kontexte
→ Zistíte, ako k problematike významu pristupujú odborníci z rôznych oblastí
→ Zistíte, akú úlohu zohráva moc človeka pri interpretácii dokumentov

Hodnotenie

Výstup tímovej práce študentov, počas ktorého budú aplikovať poznatky z prípadových štúdií prezentovaných počas kurzu.

Praktické informácie

Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Tartu
Formát: hybridná mobilita
Termín: 17.-28.7.2023
Kto sa môže prihlásiť: študenti 1. a 2. stupňa štúdia
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 3.3.2023 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 3.3.2023
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií o letnej škole a kompletný program nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/107-blurred-meanings-in-law-regulations-guidelines#about-the-course

For information in ENGLISH visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/107-blurred-meanings-in-law-regulations-guidelines#about-the-course

Equity and Sustainability Transitions – Letná škola v Galway (prihlasovanie ukončené)

Máme všetci rovnakú šancu žiť udržateľne?

Zaujíma vás, či je udržateľný spôsob života dostupný pre všetkých? Môžu verejnú dopravu využívať aj ľudia z menej rozvinutých oblastí? Môžeme všetci nakupovať rovnako kvalitné potraviny? Čo je to klimatická spravodlivosť? Diskutuje niekto s menšinami o udržateľnom spôsobe života?

Zaujali vás tieto myšlienky? Staňte sa súčasťou interdisciplinárnej letnej školy, počas ktorej sa budeme zaoberať rovnosťou a udržateľným spôsobom života.

Obsah kurzu

Cieľom letnej školy Rovnosť a udržateľnosť je priblížiť študentstvu ako robiť udržateľné zmeny a súčasne spravodlivo rozdeliť prínosy a bremená týchto zmien.

Prínosy kurzu

• dozviete sa viac o rovnosti, klimatickej spravodlivosti, udržateľných zmenách a ich vzájomnom prepojení

• nadobudnete schopnosti ako začleniť udržateľnosť do politických procesov

Hodnotenie

Študenti budú hodnotení na základe vypracovania nasledujúcich materiálov:

→ krátka online úloha počas prípravy na letnú školu
→ záverečná esej (1500 slov)
→ príspevok do skupinovo vypracovanej správy o letnej škole

Praktické informácie

Oblasť záujmu: klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo, rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Galway
Formát: hybridná mobilita
Termín: termín online časti upresníme v priebehu LS
             29.5.2023 – 2.6.2023 – prezenčná časť v Galway
Kto sa môže prihlásiť: študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 31.12.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 31.12.2022
Kredity: 5
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/104-equity-and-sustainability-transitions-summer-school

For information in ENGLISH visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/104-equity-and-sustainability-transitions-summer-school

 

AI for non-IT students (Prihlasovanie ukončené)

Umelá inteligencia pre všetkých

Obsah kurzu

Študenti sa zoznámia so základnými princípmi počítačovej inteligencie, technikami strojového učenia, metódami hĺbkového učenia umelej inteligencie a so štatistickým spracovaním dát. Naučia sa tiež vybudovať reťazce na analýzu dát z otvorených zdrojov.

Výstupy kurzu

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní určiť, či je možné problém vyriešiť pomocou umelej inteligencie a tiež identifikovať obmedzenia a predpoklady týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré využívajú na riešenie problémov umelú inteligenciu.

Prednášajúci

Odborníci zo všetkých ENLIGHT partnerských univerzít

Praktické informácie

Oblasť záujmu: digitálna revolúcia
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Baskicku
Formát: hybridný kurz
Termín: 23.1. 2023 – 21.4.2023
            fyzické stretnutie: 20.3. – 24.3. 2023 (Donostia-San Sebastián, Španielsko)
Kto sa môže prihlásiť: primárne študenti magisterského* stupňa štúdia so základnými znalosťami z matematiky alebo informatiky.
* môžu sa prihlásiť aj študenti bakalárskeho stupňa so znalosťami matematiky a informatiky
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 7.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.skenlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 7.11.2022
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/95-ai-for-non-it-students#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/95-ai-for-non-it-students#about-the-course

Regional Innovation Systems (RIS) for sustainable development (Prihlasovanie ukončené)

Regionálne inovačné systémy (RIS) pre trvalo udržateľný rozvoj

Zaujímaš sa o trvalo udržateľný rozvoj a zložité problémy, na ktoré naráža? Chceš v skupine podobne naladených študentov z rôznych európskych univerzít tieto výzvy skúmať a rozvíjať svoje nápady pre regionálne inovačné systémy? Študuješ na magisterskom stupni štúdia geografiu, politológiu, ekonómiu, sociológiu alebo filozofiu? Chceš ísť na krátkodobú mobilitu? Tak neváhaj a prihlás sa na kurz Regional Innovation Systems (RIS) for sustainable development.

O kurze

Európske regióny a ich inovačné systémy čelia veľkej výzve, ktorá ovplyvňuje ich súčasnú a budúcu regionálnu inovačnú kapacitu: Ako zvládnuť prechod k environmentálne udržateľnejším spôsobom výroby a spotreby? Univerzity zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení týchto problémov tým, že sa zameriavajú na výskumné témy v tejto oblasti a študentom sprostredkúvajú dôležité kompetencie, odovzdávajú im poznatky a spolupracujú s neakademickými regionálne zainteresovanými stranami.

Mnohí vedci z oblasti ekonómie, geografie, plánovacích vied, sociológie a politických vied začali rozvíjať interdisciplinárne rámce a hodnotiť regionálne inštitucionálne opatrenia. Napriek mnohým odlišným pohľadom na viaceré aspekty a silnému zameraniu na regionálnu úroveň zdieľajú, že kľúčovú úlohu zohráva širší politický rámec.

Praktické informácie

Oblasť záujmu: energetika a obehové hospodárstvo
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Göttingene
Formát: hybridná mobilita
Termín: 26.1.2023 – 24.3.20232023
            Fyzické stretnutie v Göttingene: 20.3.-24.3.2023
Kto sa môže prihlásiť: študenti geografie, politológie, ekonómie, filozofie, sociológie na magisterskom stupni štúdia.  
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranný motivačný list a životopis v anglickom jazyku ktoré zašlú do 10.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 10.11.2022
Kredity: 6
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/90-regional-innovation-systems-ris-for-sustainable-development#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/90-regional-innovation-systems-ris-for-sustainable-development#about-the-course

Teaching for global citizenship in European classrooms (Prihlasovanie ukončené)

Fotografia diskutujúcich študentov

Ako môžeme podporiť výchovu k občianskej angažovanosti vo vyučovaní na základe výziev z reálneho života

Cieľom kurzu je pripraviť študentov učiteľstva na riešenie problémov, ktoré do školských tried v budúcnosti prinesie výchova k občianskej angažovanosti.

Obsah kurzu

Počas tohto kurzu budeme diskutovať o dvoch výzvach, ktorým budú európske triedy čeliť v súvislosti s výchovou k občianskej angažovanosti:
1. ako vo vzdelávaní narábať s rôznorodosťou,
2. inkluzívne vzdelávanie.
Na kurze bude predstavená metóda učenia založená na výzvach, ktoré slúžia ako pútavý multidisciplinárny prístup k vyučovaniu a učeniu. Cieľom tohto prístupu je povzbudiť študentov, aby technológie z každodenného života využívali na riešenie výziev, súvisiacich s rôznorodosťou a inkluzívnym vzdelávaním.

Kurz bude pozostávať z troch fáz:
1. Online program (13.3. - 31.3.2023) – študenti sa oboznámia s problematikou, online skupinové diskusie, skupinová prezentácia
2. Prezenčné stretnutie v Gente (24.4.-29.4.2023) – workshopy, prednášky návšteva múzea a školy, ktoré čelia výzvam spojeným s výchovou k občianskej angažovanosti
3. Krátka esej na tému: Čo som sa naučil počas pobytu v Gente (termín odovzdania 29.5.2023)
Celý program nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Výstupy kurzu

Po absolvovaní kurzu budú študenti učiteľstva schopní
• nadobúdať vedomosti,
• osvojovať si zručnosti potrebné na posun v problematike.

Hodnotenie

1. Spoločné hodnotenie v Gente – prezentácia posteru, ktorý zhodnotia odborníci
2. Individuálne ohodnotenie eseje

Praktické informácie

Termín: 13.3.2023-29.5.2023
              Fyzické stretnutie v Gente: 25.4.2023- 28.4.2023
Oblasť záujmu: rovnosť
Hosťujúca inštitúcia: Univerzita v Gente
Formát: hybridný (online, prezenčne)
Študijný odbor: učiteľstvo
Kto sa môže prihlásiť: študenti 1. ročníka magisterského štúdia (pedagogické odbory) Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Kredity: 3
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis v anglickom jazyku, ktoré zašlú do 1.11.2022 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.smidovauniba.sk, enlightuniba.sk. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Uzávierka prihlášok: 1.11.2022
Financovanie: Krátkodobá mobilita zo zdrojov Erasmus plus (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane navyše 50€ a dva dni na cestu.

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

For information in English visit: https://enlight-eu.org/index.php/students/enlight-courses/item/86-teaching-for-global-citizenship-in-european-classrooms-a-challenge-based-approach#about-the-course

Global Engagement Module: Staň sa ozajstným Európanom! (Prihlasovanie ukončené)

ilustračný obrázok - piati študenti sedia za jedným stolom a spolu sa učia a diskutujú

Máš priekopníckeho ducha? Chceš sa zapojiť do inovatívneho európskeho dobrodružstva? Prihlás sa na kurz Global Engagement Module (GEM), na ktorom sa podieľajú tri ENLIGHT partnerské univerzity: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Göttingene (Nemecko) a Univerzita v Groningene (Holandsko).

Cieľom kurzu Global Engagement Module je budovať základy globálneho občianstva a budúcej európskej kariéry študentov.

O kurze

Všetky dôležité výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme (klimatická kríza, energetická závislosť, digitálna revolúcia, rovnosť v spoločnosti) sú zároveň celosvetovými problémami a účinne ich môžeme vyriešiť len spolu. Každá z týchto globálnych výziev presahuje hranice tradičných akademických disciplín. Ak chceme, aby sa budúci akademici (ktorí sú dnes študentmi) občiansky angažovali, musia najprv nadobudnúť potrebné zručnosti. Nadobudnutie týchto zručností si však vyžaduje roky praxe a dlhodobé nasadenie.

Cieľom kurzu Global Engagement Module (GEM) je zoznámiť študentov so základmi občianskej angažovanosti a ukázať im cestu, ako uspieť v globálnom a dynamickom svete. Študenti počas kurzu získajú individuálnu spätnú väzbu nielen od vyučujúcich, ale aj od svojich kolegov.

Kurzu Global Engagement module 2023 sa zúčastní 81 študentov. Každá ENLIGHT partnerská univerzita vyšle 9 zástupcov. Študenti budú rozdelení do troch skupín (27 študentov v každej), ktoré budú neskôr rozdelené do menších tímov po 5 osôb. Účastníci budú zaradení do skupín podľa tímových rolí, aby sa vytvorilo rozmanité vzdelávacie prostredie.

Kurz sa skladá z 3 tematických okruhov, ktoré sa budú skúmať na troch rôznych univerzitách: Verejné zdravie (Groningen); Migrácia a spoločnosť (Gent); a Zmena klímy (Göttingen).

Výstupy kurzu

Študenti sa počas kurzu:

• naučia viac o svete a spoznajú iné kultúry,

• osvoja si zručnosti na pochopenie sveta a naučia sa, ako sa občiansky angažovať,

• stanú sa chápavejšími k ľudom z iných kultúr.

Praktické informácie

Hosťujúce inštitúcie: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Univerzita v Groningene (Holandsko)
Formát: hybridná mobilita
Termín: 
             Online výučba: 20. marec - 19. máj 2023
             Prezenčná výučba (Ghent, Göttingen, Groningen): 15. - 22. apríl 2023.
Kto sa môže prihlásiť: študenti bakalárskeho štúdia 2. a 3. ročníka s dobrou znalosťou angličtiny
Kritériá výberu: uchádzači predložia jednostranový motivačný list a životopis v anglickom jazyku. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uchádzač uvedie v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého záujmu môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov.
Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2
Uzávierka prihlášok: 15. októbra 2022
Kredity: 5
Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (70€/deň). Odporúčame využiť možnosť Zeleného cestovania – uchádzač dostane cestovný grant (50€ + dva dni na cestu).
Kontaktné osoby: sara.smidovauniba.sk; enlightuniba.sk (prosím, uveďte v žiadosti oba kontakty)

Viac informácií nájdete na: https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/85-global-engagement-module-2023

For information in English visit: 
https://enlight-eu.org/students/enlight-courses/item/85-global-engagement-module-2023

Úspešný uchádzač/-ka → ďalší postup

Ďaľšie kroky, ktoré je povinný spraviť úspešný uchádač/-ka nájdete tu (Comenius University as a partner university - OUTGOING).