Digitalizované univerzitné tlače

Vážený bádateľ,

v rámci ochrany archívnych dokumentov postupne pristupujú nielen štátne archívy v Slovenskej republike, ale aj verejné špecializované archívy, medzi ktoré patrí aj Archív Univerzity Komenského v Bratislave, k digitalizácii vybraných archívnych fondov a archívnych zbierok či archívnych pomôcok. Tým sa približujú požiadavkám i potrebám bádateľov – v domácom prostredí možnosť prezerania si archívnych pomôcok či štúdium digitalizovaných archívnych fondov a archívnych zbierok.

Archív UK v Bratislave vzhľadom na svoje možnosti nevyvíjal v tomto smere do začiatku roku 2020 žiadne aktivity napriek tomu, že isté zámery už jestvovali. Možnosť začať aj s týmito prácami takpovediac vo vlastnej réžii a svojpomocne sa paradoxne naskytla od 9. marca 2020, keď Univerzita Komenského v Bratislave v dôsledku pandémie COVID-19 obmedzila svoj chod na minimum. Odvtedy až do konca mája 2020 jeden pracovník archívu naplnil prvú časť zámeru a zdigitalizoval zoznamy prednášok na Univerzite Komenského (Slovenskej univerzite) v Bratislave za akademické roky 1919/1920 – 1949/1950 vrátane vykonania postprodukčných prác. Ide o objem dát vo veľkosti 1,519 GB rozsah 4 035 strán, v ktorých je možné vyhľadávať.

V rámci druhej vlny pandémie COVID-19 v období januára – mája 2021 zdigitalizoval náš kolega zoznamy prednášok na Univerzite Komenského v Bratislave za akademické roky 1957/1958 – 1976/1977 vrátane vykonania postprodukčných prác. Ide o objem dátrozsahu 12 446 strán, v ktorých je možné vyhľadávať.

Veríme, že nateraz realizované prvé dve časti zámeru sprístupniť bádateľom zoznamy prednášok, také potrebné zdroje týkajúce sa pedagogickej činnosti osobností pôsobiacich na Univerzite Komenského v Bratislave či jedinečné údaje k existencii ústavov či seminárov týkajúce sa histórie jednotlivých odborov, sa medzi bádateľmi stretne s úspechom a prinesie zjednodušenie ich výskumných aktivít v tomto smere. K našim ďalším snaženiam patrí tiež zámer dokončiť druhú etapu zdigitalizovania zoznamov prednášok do roku 1989/1990, v tretej ďalšie chýbajúce zoznamy prednášok do aktuálneho akademického roku a vo štvrtej etape ďalšie plánované univerzitné tlače.

Inštalácia rektora 1940 do úradu

Na stránke sa pracuje