Poslanie Archívu UK

Archív UK patrí medzi verejné špecializované archívy v Slovenskej republike. Je to odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty z činnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej súčastí.

Archívne dokumenty trvalo uchovávané v AUK sú súčasťou kultúrneho dedičstva SR a ich preberanie, ochrana, sprístupňovanie sú verejným záujmom.

Medzi povinnosti archívu patrí:

a) vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty od ich pôvodcu alebo vlastníka,

b) evidovať archívne dokumenty, ktoré prebral, udržiavať evidenciu v súlade so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii,

c) ochraňovať archívne dokumenty,

d) sprístupňovať archívne dokumenty vrátane vypracúvania archívnych pomôcok,

e) vydať bádateľský poriadok,

f) umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,

g) umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prebral,

h) vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií a o programe informovať Slovenský národný archív,

i) zabezpečovať a zasielať jedno vyhotovenie konzervačnej kópie najvýznamnejších archívnych dokumentov Slovenskému národnému archívu.

Okrem archívnych fondov je v AUK uložených aj niekoľko archívnych a muzejných zbierok.