Poslanie Archívu UK

Archív UK patrí medzi verejné špecializované archívy v Slovenskej republike. Je to odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty z činnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej súčastí.

Archívne dokumenty trvalo uchovávané v AUK sú súčasťou kultúrneho dedičstva SR a ich preberanie, ochrana, sprístupňovanie sú verejným záujmom.

Medzi povinnosti archívu patrí:

  1. vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archávne dokumenty od ich pôvodcu alebo vlastníka
  2. evidovať archívne dokumenty, ktoré prebral, udržiavať evidenciu v súlade so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii,
  3. ochraňovať archívne dokumenty,
  4. sprístupňovať archívne dokumenty vrátane vypracúvania archívnych pomôcok,
  5. vydať bádateľský poriadok,
  6. umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,
  7. umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prebral,
  8. vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií a o programe informovať Slovenský národný archív,
  9. zabezpečovať a zasielať jedno vyhotovenie konzervačnej kópie najvýznamnejších archívnych dokumentov Slovenskému národnému archívu.

Okrem archívnych fondov je v AUK uložených aj niekoľko archívnych a muzejných zbierok.