Ročenky UK a fakúlt

Ročenky Univerzity Komenského v Bratislave za jednotlivé akademické roky patria medzi zvláštne univerzitné tlače dokumentujúce najdôležitejšie momenty v živote univerzity vo vymedzenom období. Ich vydavateľom bol  Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý ich vydával s podporou Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe, kde sa aj tlačili.

Prvá ročenka vyšla v roku 1925 za prvú päťročnicu existencie Univerzity Komenského (1919 – 1924) v rozsahu 240 strán a 48 príloh, nasledovali  štyri ďalšie v zošitovej forme za akademické roky 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928 o rozsahu okolo 60 strán a za akademický rok 1928/1929, ktorej rozsah počíta 248 strán.  V úvode ročenky za akademický rok 1933/1934 sa konštatovalo, že v roku 1931 vyšla síce ročenka za akademický rok 1928/1929, no opäť sa v ich vydávaní pokračuje rokom 1933/1934 a chýbajúce ročenky za akademické roky 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932 a 1932/1933 sa pripravujú do tlače a mali by vyjsť. Nateraz nevieme o ich existencii nič, je možné, že nevyšli. V opačnom prípade budeme vďační, ak nás bádatelia upozornia na ich existenciu a miesto uloženia. Napokon vyšli ročenky už len za  akademické roky 1931/1935, 1935/1936 a 1936/1937 v rozsahu 40 – 80 strán.

Ročenka obsahuje správu odchádzajúceho rektora za uplynulý akademický rok prednesenú na slávnostnej inštalácii nového rektora do úradu, životopis nastupujúceho rektora, sú tu publikované prejavy rektora i ďalších akademických funkcionárov či ich prejavy pri rôznych príležitostiach, príhovory zástupcov pozvaných hostí prednesené v univerzitnej aule pri príležitosti inštalácie rektora do úradu. Ďalej sú tu publikované príhovory rektora i ďalších akademických funkcionárov spolu s prednáškami čestných doktorov univerzity či prednášky absolventov univerzity, ktoré sa konali za účasti zástupcu prezidenta republiky. Tieto v minulosti publikované state sú inak poňatým svedectvom života univerzity a vhodne dopĺňajú archívne dokumenty administratívneho charakteru.

Tradícia vydávania Ročeniek Univerzity Komenského v Bratislave sa skončila v roku 1938 vydaním ročenky za akademický rok 1936/1937 a nebola viac obnovená.