Zoznamy prednášok

Zoznamy prednášok UK

Vážený bádateľ,

v rámci ochrany archívnych dokumentov postupne pristupujú nielen štátne archívy v Slovenskej republike, ale aj verejné špecializované archívy, medzi ktoré patrí aj Archív Univerzity Komenského v Bratislave, k digitalizácii vybraných archívnych fondov a archívnych zbierok či archívnych pomôcok. Tým sa približujú požiadavkám i potrebám bádateľov – v domácom prostredí možnosť prezerania si archívnych pomôcok či štúdium digitalizovaných archívnych fondov a archívnych zbierok.

Archív UK v Bratislave vzhľadom na svoje možnosti nevyvíjal v tomto smere do začiatku roku 2020 žiadne aktivity napriek tomu, že isté zámery už jestvovali. Možnosť začať aj s týmito prácami takpovediac vo vlastnej réžii a svojpomocne sa paradoxne naskytla od 9. marca 2020, keď Univerzita Komenského v Bratislave v dôsledku pandémie COVID-19 obmedzila svoj chod na minimum. Odvtedy až do konca mája 2020 jeden pracovník archívu naplnil prvú časť zámeru a zdigitalizoval zoznamy prednášok na Univerzite Komenského (Slovenskej univerzite) v Bratislave za akademické roky 1919/1920 – 1949/1950 vrátane vykonania postprodukčných prác. Ide o objem dát vo veľkosti 1,519 GB rozsah 4 035 strán, v ktorých je možné vyhľadávať po stačení Ctrl + F a zadaní hľadaného výrazu alebo jeho časti (napr. priezvisko prednášajúceho – „Konečný alebo Konecny“, slovo alebo jeho časť označujúce názov ústavu, seminára – predchodca katedry, či názvu predmetu – „rímsk“ alebo „rimsk“ (Seminár rímskeho práva, Ústava rímska a právne pramene rímske, Dejiny a systém súkromného práva rímskeho... a pod.). Pre rýchlejšiu orientáciu obsahujú niektoré zväzky vzadu menný index s uvedenými stranami alebo obsah.

Zoznamy prednášok (veľmi často nesprávne nazývané ročenky) s pribúdajúcimi ústavmi a seminármi v rámci fakúlt menili v prvých rokoch svoj obsah, kým sa neustálil. V prvých dvoch akademických rokoch existencie univerzity (1919/1920 – 1920/1921), keď bola zriadená iba lekárska fakulta, vydala univerzita iba jeden typ zväzku na celý akademický rok, ktorý obsahoval zoznam osôb a ústavov fakulty, zoznam prednášok na zimný i letný semester.

V lete pred začiatkom akademického roku 1921/1922, udialo sa tak až po vzniku právnickej fakulty, sa zadával do tlače v Prahe opäť jeden zväzok so zoznamom osôb, ústavov LF a PraF, ako aj prednášok profesorov v zimnom i letnom semestri. Vzhľadom na to, že v septembri 1921 sa kreovala aj filozofická fakulta, Akademický senát UK v Bratislave nechal v bratislavskej tlačiarni vytlačiť druhý zväzok o rozsahu 4 stranách zoznam osôb a seminárov FiF spolu s prednáškami v zimnom i letnom semestri.

V akademických rokoch 1922/1923 – 1930/1931 vydal akademický senát univerzity na každý akademický rok 3 zväzky: zoznam osôb a ústavov, zoznam prednášok na zimný semester a zoznam prednášok na letný semester.

V akademických rokoch 1931/1932 – 1948/1949 vydával akademický senát univerzity na každý akademický rok 2 zväzky: zoznam osôb a ústavov spolu so zoznamom prednášok na zimný semester tvorili jeden zväzok a zoznam prednášok na letný semester bol publikovaný v druhom zväzku. Z tohto obdobia sa nám nezachovali, a teda nebolo možné ich digitalizovať, iba 2 zväzky a to zoznamy prednášok na letné semestre akademických rokov 1933/1934 a 1944/1945 (tento nevyšiel tlačou). Od roku 1940 sa po zmene zákona o Slovenskej univerzite stala je súčasťou aj Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave (1936), ktorú zo zväzku univerzity vylúčila nová legislatíva. V našich fondoch sa našli aj 2 zväzky so zoznamom osôb, ústavov RKBF spolu so zoznamami prednášok v zimných semestroch akademických rokov 1937/1938 a 1939/1940, ako aj 2 zväzky a to zoznamy osôb a ústavov Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave (1919) spolu so zoznamom prednášok na zimné semestre akademických rokov 1940/1941 1941/1942. Napriek tomu, že katolícka bohoslovecká fakulta a ani SEBF neboli súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave od svojho vzniku, rozhodli sme sa zdigitalizovať a sprístupniť aj tieto zväzky. Veríme, že sa nám v spolupráci s fakultami podarí v budúcnosti zdigitalizovať aj tie zoznamy prednášok spred univerzitného obdobia.

Na základe komunikácie s dekanom RKCMBF UK a vedúcou fakultnej knižnice sa nám podarilo zdigitalizovať zoznamy prednášok na letný semester akademických rokov 1946/1947 1947/1948, na zimný semester akademického roku 1948/1949 a akademické roky 1950/1951 1952/1953 a 1976/1977.

V akademickom roku 1949/1950 začal vydávať akademický senát univerzity na každý akademický rok 1 zväzok pre každú existujúcu fakultu a tak sprístupňujeme zoznam osôb a ústavov, zoznam prednášok na zimný semester a zoznam prednášok na letný semester fakúlt lekárskej, filozofickej, prírodovedeckej a pedagogickej. Zväzok pre právnickú fakultu sa v našich fondoch nezachoval.

Veríme, že realizovaná prvá časť zámeru sprístupniť bádateľom zoznamy prednášok, také potrebné zdroje týkajúce sa pedagogickej činnosti osobností pôsobiacich na Univerzite Komenského v Bratislave či jedinečné údaje k existencii ústavov či seminárov týkajúce sa histórie jednotlivých odborov, sa medzi bádateľmi stretne s úspechom a prinesie zjednodušenie ich výskumných aktivít v tomto smere. K našim ďalším snaženiam patrí tiež zámer zdigitalizovať v druhej etape tie zoznamy prednášok v rokoch 1950/1951 – 1989/1990, ktoré sa zachovali.

Akademický rok 1919/1920

Akademický rok 1920/1921

Akademický rok 1933/1934

Akademický rok 1934/1935

Akademický rok 1944/1945

Akademický rok 1950/1951

Akademický rok 1951/1952

Akademický rok 1952/1953

Akademický rok 1976/1977