Zoznamy prednášok

Zoznamy prednášok UK

Vážený bádateľ,

v rámci ochrany archívnych dokumentov postupne pristupujeme k digitalizácii vybraných univerzitných tlačí. Tým sa chceme aspoň čiastočne priblížiť požiadavkám i potrebám bádateľov – v domácom prostredí mať možnosť prezerania si a študovania digitalizovaných zoznamov prednášok, jedinečných zdrojov týkajúcich sa pedagogickej činnosti osobností pôsobiacich na Univerzite Komenského v Bratislave či poskytujúcich jedinečné údaje o existencii ústavov i seminárov týkajúce sa histórie jednotlivých odborov.

V digitalizovaných súboroch je možné vyhľadávať po stačení Ctrl + F a zadaní hľadaného výrazu alebo jeho časti (napr. priezvisko prednášajúceho – „Konečný alebo Konecny“, slovo alebo jeho časť označujúce názov ústavu, seminára – predchodca katedry, či názvu predmetu – „rímsk“ alebo „rimsk“ (Seminár rímskeho práva, Ústava rímska a právne pramene rímske, Dejiny a systém súkromného práva rímskeho... a pod.). Pre rýchlejšiu orientáciu obsahujú niektoré zväzky vzadu menný index s uvedenými stranami alebo obsah.

Zoznamy prednášok (veľmi často nesprávne nazývané ročenky) s pribúdajúcimi ústavmi a seminármi v rámci fakúlt menili v prvých rokoch svoj obsah, kým sa neustálil. V prvých dvoch akademických rokoch existencie univerzity (1919/1920 – 1920/1921), keď bola zriadená iba lekárska fakulta, vydala univerzita iba jeden typ zväzku na celý akademický rok, ktorý obsahoval zoznam osôb a ústavov fakulty, zoznam prednášok na zimný i letný semester.

V lete pred začiatkom akademického roku 1921/1922, udialo sa tak až po vzniku právnickej fakulty, sa zadával do tlače v Prahe opäť jeden zväzok so zoznamom osôb, ústavov LF a PraF, ako aj prednášok profesorov v zimnom i letnom semestri. Vzhľadom na to, že v septembri 1921 sa kreovala aj filozofická fakulta, Akademický senát UK v Bratislave nechal v bratislavskej tlačiarni vytlačiť druhý zväzok o rozsahu 4 stranách zoznam osôb a seminárov FiF spolu s prednáškami v zimnom i letnom semestri.

V akademických rokoch 1922/1923 – 1930/1931 vydal akademický senát univerzity na každý akademický rok 3 zväzky: zoznam osôb a ústavov, zoznam prednášok na zimný semester a zoznam prednášok na letný semester.

V akademických rokoch 1931/1932 – 1948/1949 vydával akademický senát univerzity na každý akademický rok 2 zväzky: zoznam osôb a ústavov spolu so zoznamom prednášok na zimný semester tvorili jeden zväzok a zoznam prednášok na letný semester bol publikovaný v druhom zväzku. Z tohto obdobia sa nám nezachovali, a teda nebolo možné ich digitalizovať, iba 2 zväzky a to zoznamy prednášok na letné semestre akademických rokov 1933/1934 a 1944/1945 (tento nevyšiel tlačou). Od roku 1940 sa po zmene zákona o Slovenskej univerzite stala jej súčasťou aj Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave (1936), ktorú zo zväzku univerzity vylúčila nová legislatíva. V našich fondoch sa našli aj 2 zväzky so zoznamom osôb, ústavov RKBF spolu so zoznamami prednášok v zimných semestroch akademických rokov 1937/1938 a 1939/1940, ako aj 2 zväzky a to zoznamy osôb a ústavov Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave (1919) spolu so zoznamom prednášok na zimné semestre akademických rokov 1940/1941 1941/1942. Napriek tomu, že katolícka bohoslovecká fakulta a ani SEBF neboli súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave od svojho vzniku, rozhodli sme sa zdigitalizovať a sprístupniť aj tieto zväzky. Veríme, že sa nám v spolupráci s fakultami podarí v budúcnosti zdigitalizovať aj tie zoznamy prednášok spred univerzitného obdobia.

Na základe komunikácie s dekanom RKCMBF UK a vedúcou fakultnej knižnice sa nám podarilo zdigitalizovať zoznamy prednášok na letný semester akademických rokov 1946/1947 – 1947/1948, na zimný semester akademického roku 1948/1949 a akademické roky 1950/1951 – 1952/1953 a 1976/1977. Dekan EBF UK nám poskytol zoznam prednášok na akademický rok 1949/1950.

V akademickom roku 1949/1950 začal vydávať akademický senát univerzity na každý akademický rok 1 zväzok pre každú existujúcu fakultu a tak sprístupňujeme zoznam osôb a ústavov, zoznam prednášok na zimný semester a zoznam prednášok na letný semester fakúlt lekárskej, filozofickej, právnickej, prírodovedeckej a pedagogickej.

Zoznamy prednášok pre každú existujúcu fakultu sú v 50. rokoch 20. storočia zachované s veľkými hiátmi, pravidelne sú v našich fondoch zachované od akademického roku 1957/1958.

V súčasnosti prebieha digitalizovanie zoznamov prednášok z 80. – 90. rokov 20. storočia, ktoré budeme postupne sprístupňovať.