Galéria

2016

Podujatie: Výstava 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Najvýznamnejšie udalosti v živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách

Výstava k 95. výročiu FiF UK v autriu
Z komentovanej prehliadky dňa 9. novembra 2016
Z komentovanej prehliadky 30. novembra 2016 pre pracovníkov Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave
 

2014

Podujatie: Seminár k 60. výročiu konštituovania jednotnej organizácie archívnictva. Dátum konania: 24. september 2014.

registrácia účastníkov
auditórium
otvorenie
pozvaní hostia
príhovor rektora

auditórium

sprava doc. Roháč, prof. Novák, prof. Marsina
príhovor GR SVS MV SR
auditórium
príhovor predsedu ČAS

ocenenie pre MV SR - SVS
ocenenie pre MV SR - OAR
ocenenie pre UK v Bratislave
nosná prednáška prof. Marsinu
auditórium

   

 

 

Podujatie: Prezentácia knihy Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 - 2014. Dátum prezentácie: 26. jún 2014

príhovor rektora UK

príhovor jednej z editorov knihy


autorský kolektív

   

 

 

Podujatie: Výstava archívnych dokumentov v novootvorenej súdnej sieni PraF UK.  Dátum inštalovania: 20. február 2014

jeden z historických talárov dekana PraF UK
celkový pohľad na výstavku
dokumenty k osobnosti prof. Augustína Rátha
dokumenty k vzniku fakulty a štúdia na nej
návrhy insígnií fakulty
 

2013

Podujatie: XVII. archívne dni v SR.  Dátum konania: 21. - 23. máj 2013.

z otvorenia
z rokovania
z rokovania
prijatie na UK
prijatie na UK
prijatie na UK
prijatie na UK
v Sieni rektorov
v rokovacej miestnosti Vedeckej rady UK
v Aule UK
na FTVŠ
na FTVŠ
prehliadka mesta
hrad Devín
Botanická záhrada UK
Botanická záhrada UK
slávnostný večer v Moyzesovej sieni
slávnostný večer v Moyzesovej sieni