Služby archívu UK

Možnosti bádania

V Archíve UK je bádateľňa otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 15:00. V tomto čase ju môžete navštíviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Bádanie v archívnych dokumentoch obsahujúcich osobné údaje prebieha v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie podrobnosti ustanovuje bádateľský poriadok Archívu UK, ktorý bol vydaný 30. 12. 2002 ako Opatrenie rektora UK č. 16/2002.

Postup pri vybavovaní správnej agendy Archívu UK v Bratislave upravuje Vnútorný predpis č. 4/2010 smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Ďalšie služby

V rámci správnej agendy vybavuje Archív UK požiadavky stránok len na základe písomnej žiadosti. V záujme jej rýchleho vybavenia postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

 • žiadosť o potvrdenie doby štúdia 
 • žiadosť o kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
 • žiadosť o výpis zo študijného plánu
 • žiadosť o výpis študijných výsledkov
 • žiadosť o vyhotovenie odpisu vysokoškolského (bakalárskeho, magisterského, doktorského) diplomu
 • žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o oprávnení používať akademický titul "magister"
 • žiadosť o kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu
 • žiadosť o prevzatie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia

Žiadosti adresujte písomne na poštovú adresu AUK, ktorú nájdete v kontaktoch alebo e-mailom na archiv@uniba.sk

AUK poskytuje nasledovné služby

 • v rámci správnej agendy vyhotovuje kópie, odpisy, výpisy z archívnych dokumentov uložených vo fondoch AUK
 • poskytuje rešeršné služby a odborné rady bádateľom pri ich vedeckovýskumnej práci k dejinám UK a osobnostiam pôsobiacim na UK
 • poskytuje konzultácie k bakalárskym i diplomovým prácam tematicky sa viažucim k dejinám UK
 • vykonáva akvizíciu archívnych a iných dokumentov vzniknutých z činnosti významných vedecko-pedagogických pracovníkov UK

Kto môže využívať služby AUK

Archív UK poskytuje služby fyzickým i právnickým osobám na základe písomnej žiadosti alebo vyplneného bádateľského listu v zmysle platného bádateľského poriadku. V prípade štúdia archívnych dokumentov obsahujúcich informácie podliehajúce zákonu NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov sa tieto predkladajú na základe osobitného povolenia k prístupu k vyššie uvedeným archívnym dokumentom.